ДОГОВІР ПРО РЕКЛАМУ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 

м. _______________

"___" ____________ 20__ р.

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі ________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та ____________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про рекламу товарів (робіт, послуг) (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник дає завдання, а Виконавець зобов'язується надати Замовнику рекламні послуги (надалі іменуються "рекламні послуги") ____________________ (найменування товарів, робіт, послуг) (надалі іменуються відповідно "товарів", "роботи" чи "послуги") в обсягу і на умовах, передбачених цим Договором.

 

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. надати Виконавцеві необхідну інформацію про товари (роботи, послуги), які підлягають рекламі, а саме: ______________, шляхом _____________ в строк __________________________;

2.1.2. до "___" ____________ 20__ року затвердити Програму Виконавця щодо надання рекламних послуг за цим Договором (надалі іменується "Програма"), якщо така програма відповідає його вимогам;

2.1.3. ознайомити Виконавця з власними вимогами по рекламі товарів (робіт, послуг) шляхом ___________ в строк ____________;

2.1.4. в порядку та на умовах, визначених цим Договором, оплатити рекламні послуги, надані Виконавцем.

2.2. Права Замовника:

2.2.1. знайомитись з ходом надання рекламних послуг шляхом ___________ в строк __________________;

2.3. Обов'язки Виконавця:

2.3.1. подати на затвердження Замовнику до "___" ____________ 20__ року докладну Програму, складену у відповідності до вимог Замовника щодо здійснення реклами товарів (робіт послуг), шляхом _________________.

2.3.2. Програма після її затвердження Замовником стає невід'ємною частиною цього Договору;

2.3.3. надавати рекламні послуги у повній відповідності із Програмою, дотримуючись встановлених нею порядку та умов надання рекламних послуг;

2.3.4. на вимогу Замовника знайомити його з ходом надання рекламних послуг шляхом ____________ в строк ______________;

2.4. Права Виконавця:

2.4.1. отримувати від Замовника необхідну інформацію про товари (роботи, послуги);

2.4.2. отримати від Рекламодавця оплату за надання рекламних послуг.

 

3. ОПЛАТА РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

3.1. Замовник за надання рекламних послуг сплачує Виконавцеві _________________ грн. шляхом ____________ в строк ________________.

 

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і його скріплення печатками Сторін.

4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за фактичну якість рекламованих товарів (робіт, послуг).

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

6.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи

 

За рекламодавця

Керівник ___________/____________/

 м. п.

Виконавець

______________________________

______________________________

______________________________

сторін

 

За Виконавця

Керівник ___________/____________/

 м. п.