ДОГОВІР
ПРО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

м. __________________

"___" ___________ 200_ р.

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Клієнт") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                  (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про розрахунково-касове обслуговування (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регулюються відносини, у межах яких Банк в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, відкриває для Клієнта поточний рахунок (надалі іменується "рахунок") та здійснює в інтересах Клієнта розрахунково-касове обслуговування, а  Клієнт використовує зазначений рахунок та оплачує відповідні послуги Банку.

1.2. Під "розрахунково-касовим обслуговуванням" у цьому Договорі розуміється надання Банком Клієнту на підставі цього Договору послуг, які пов'язані з переказом грошових коштів з (на) рахунку(ок) Клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених цим Договором.

1.3. Реквізити Рахунку : ___________________________________________.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Клієнт зобов'язаний:

- протягом ___ банківських днів з дня набрання чинності цим Договором перерахувати в безготівковій формі на рахунок кошти у розмірі, визначеному для рахунків даного виду, а саме _______;

- надавати Банку інформацію, що не є комерційною таємницею і має безпосереднє відношення до цього Договору, про конкретні напрямки своєї діяльності та свої проекти в обсягах, погоджених з Банком, шляхом ________________ в строк ______________;

- оплачувати послуги Банку, які надаються за цим Договором;

- по закінченню _________________ місяців з дня набрання чинності цим Договором зберігати на рахунку залишок коштів в розмірі не менше _________________________грн. У випадку, якщо після закінчення вказаного строку залишок коштів буде меншим, ніж визначено вище у цьому підпункті, Клієнт має сплатити Банкові ___________________;

- надавати в Банк належним чином завірені копії документів, що підтверджують здачу Клієнтом готівкових коштів в банківську установу в строк _______________;

- виконувати нормативно-правові акти Національного банку України і локальні акти Банку, що регулюють порядок здійснення банківських операцій, визначених цим Договором.

2.2. Банк зобов'язується:

- здійснювати розрахункове обслуговування Клієнта відповідно до положень чинного законодавства України, локальних актів Банку, інших правил, вимог і приписів, які підлягають застосуванню;

- зараховувати кошти, що надійшли на відкритий у Банку рахунок Клієнта, проводити видачу або перерахування коштів з рахунку Клієнта не пізніше дня, наступного за днем надходження в Банк платіжного документа. За згодою Сторін цей строк може бути зменшений;

- проводити видачу готівкових коштів в розмірах, необхідних Клієнту на господарські витрати і оплату праці співробітникам Клієнта, з урахуванням можливостей Банку і даних про здачу готівкових коштів шляхом ___________ в строк __________________;

- у разі необхідності за вимогою Клієнта Банк може в пріоритетному порядку надати Клієнту кредит на покриття невідкладних витрат на підставі окремого договору;

- здійснювати списання коштів з рахунку тільки за вказівкою Клієнта, або ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Плата за послуги Банку із розрахунково-касового обслуговування, які надаються за цим Договором, становить ____________________ і сплачується Клієнтом шляхом _______________________ в ____________ строк.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За БАНК

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

 

КЛІЄНТ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За КЛІЄНТА

Керівник____________/____________/

 

м. п.