ДОГОВІР

про створення Приватного Товариства

(Засновницький договір)

"______________________________________________________"

 

м. ____________________                                        ____________________

(дата)

1)юридична особа - ____________________________________________

            (вказати найменування)

____________________________________________________________________

(вказати місцезнаходження)

вособі_____________________________________________________________,

     (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________

                                             (вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

2)юридичнаособа-____________________________________________

(вказати найменування)

____________________________________________________________________

(вказати місцезнаходження)

вособі_____________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________

                                        (вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

3)фізичнаособа- ______________________________________________,

                                           (вказати прізвище, ім'я, по батькові)

що проживає за адресою _______________________________________________,

                         (вказати місце проживання)

(надалі іменуються "Засновники"), погодились створити Приватне акціонерне Товариство "________________________________________" (надалі іменується "АТ") та на підставі ч. 2 ст. 153 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 81 Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства" уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про створення Приватного Товариства "_________________________"  про наступне.

 

Стаття 1

Метою створення AT є поєднання економічних інтересів та фінансових ресурсів Засновників для ведення господарської діяльності та отримання на підставі цього прибутку.

Стаття 2

Для досягнення мети, що викладена в ст. 2 цього Договору, AT здійснюватиме діяльність, предмет якої визначений у Статуті AT.

Стаття 3

Статутний фонд AT утворюється шляхом випуску акцій на суму ____________ (__________________) гривень. Засновники оплачують акції в порядку, розмірі та засобами, передбаченими установчими документами.

Стаття 4

AT відповідно до розміру Статутного фонду випускає ____________ (__________________) простих іменних акцій AT номінальною вартістю ____________ (__________________) кожна.

AT випускає прості іменні акції на всю суму Статутного фонду.

Стаття 5

Акції між акціонерами розподіляються таким чином:

- ______________________________________________ - __________ акцій,

загальною вартістю на суму ____________ (____________) гривень,

- ______________________________________________ - __________ акцій,

загальною вартістю на суму ____________ (____________) гривень,

- ______________________________________________ - __________ акцій,

загальною вартістю на суму ________ (______________________) гривень.

Установчі збори АТ мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками.

    Документ, що засвідчує право власності засновника АТ на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

Детальний розподіл часток визначається внутрішнім документом товариства, яким є протокол зборів засновників або акт оцінки та внесення майна.

Стаття 6

Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

Стаття 7

Засновники AT мають право:

- брати участь в управлінні справами AT;

- одержувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності AT;

- отримувати інформацію про діяльність AT, зокрема знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності й іншою документацією;

- придбавати в першочерговому порядку додаткові акції AT та облігації, що випускаються AT;

- отримувати на праві користування майно AT;

- придбавати в першочерговому порядку продукцію AT та користуватись його послугами. Статутом AT та рішеннями Загальних зборів акціонерів AT можуть бути передбачені інші права Засновників AT.

Стаття 8

Засновники зобов'язані:

- провести установчі збори АТ не пізніше трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками;

- виконувати вимоги Установчих документів AT і рішення Загальних зборів акціонерів та іншіх органів управління та контролю AT;

- всебічно сприяти AT в його діяльності;

- виконувати зобов'язання перед AT, в тому числі пов'язані з майновою участю, в розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими та внутрішніми документами AT;

- не розголошувати надану їм інформацію, яка носить конфіденційний характер. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також внутрішніми документами AT, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру.

Стаття 9

На установчих зборах АТ вирішуються питання про: заснування АТ,  затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій АТ,  затвердження Статуту АТ, утворення органів АТ, уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення АТ,  обрання членів наглядової ради, обрання Генерального директора, членів ревізійної комісії, затвердження результатів розміщення акцій,  вчинення інших дій, необхідних для створення АТ.

Стаття 10

Статут AT не може суперечити цьому Договору. У разі суперечності положень Статуту АТ  умовам Договору, необхідно керуватися нормами даного Договору.

 

 

Стаття 11

Рішення Загальних зборів Акціонерів не повинні зачіпати інтересів Засновників, їх прав та обов'язків, передбачених цим Договором.

Стаття 12

Засновники АТ несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.

АТ відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів, що схвалюють такі зобов'язання засновників товариства, мають бути проведені протягом шести місяців після державної реєстрації АТ.

Стаття 13

Якщо будь-яке майно буде передане Засновниками в користування AT, то ризик випадкової загибелі та пошкодження цього майна покладається на AT.

Стаття 14

Засновники спільно розробляють перспективний план діяльності AT, що створюється, який має бути винесений на обговорення Загальних зборів Акціонерів і затверджений ними.

Стаття 15

Розподіл чистого прибутку (виплата дивідендів) між Акціонерами здійснюватиметься за підсумками діяльності AT за рік пропорційно кількості акцій, що їм належать. Засновники домовились, що складові чистого прибутку, з якого виплачуються дивіденди визначаються Загальними зборами акціонерів з урахуванням джерела отримання доходу.

Акціонери мають право вимагати від AT виплати дивідендів не раніше 45 днів з моменту закінчення фінансового року в розмірі, який встановлюється рішенням Загальних зборів Акціонерів.

Стаття 16

Незатвердження установчими зборами Статуту АТ вважається відмовою засновників від створення АТ та є підставою для повернення засновникам внесків, зроблених ними в рахунок оплати акцій. Повернення внесків здійснюється протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих зборів, на яких не було прийнято рішення про затвердження Статуту АТ.

Стаття 17

Вищим органом AT є Загальні збори Акціонерів. Компетенція Загальних Зборів визначена в Статуті AT.

Стаття 18

Виконавчим органом AT є Генеральний директор, який вирішує всі питання поточної діяльності AT. Генеральний директор призначається Загальними зборами Акціонерів терміном на 3 роки. Директор та головний бухгалтер призначаються Генеральним директором.

Стаття 19

Контроль за фінансово-господарською діяльністю AT здійснює Ревізійна комісія AT, яка обирається у складі 3 осіб. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Акціонерів на строк 3 роки з числа Акціонерів, які не посідають керівних посад в AT, або їх уповноважених представників.

Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів.

В компетенцію Ревізійної комісії входять: перевірка щорічного звіту, річного балансу AT, каси та майна, а також попередній розгляд різного роду кошторисів, штатних розкладів, умов угод та ревізія діловодства, обліку та звітності AT в обсязі, який визначається Загальними зборами Акціонерів.

Стаття 20

Умови цього Договору розповсюджуються на будь-які додаткові акції або інші цінні папери, які випускає AT, якщо інше не буде передбачено Загальними зборами Акціонерів.

 

Стаття 21

Засновники під час дії цього Договору і після його припинення протягом 5 років повинні зберігати повну конфіденційність отриманої фінансової, комерційної і іншої інформації та вживуть усіх можливих заходів для збереження отриманої або відомої їм інформації від розголошення.

Обсяг і характер інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Засновниками.

Стаття 22

Повідомлення, які направляються для виконання цього Договору, мають бути направлені в письмовій формі і вважаються переданими належним чином, якщо вони відправлені по телетайпу, телеграфу, телефаксу, рекомендованим листом, або доставлені під розпис.

Стаття 23

Всі відносини між Засновниками, які не врегульовані цим Договором, регулюються згідно з чинним законодавством України.

Стаття 24

Засновники не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання виникло внаслідок обставин непереборної сили, дій державних органів або інших обставин, які знаходяться поза межами повного контролю Засновників.

При цьому виконання обов'язків по цьому Договору відсувається на строк дії таких обставин.

Стаття 25

Положення цього Договору обов'язкові для правонаступників Засновників.

Стаття 26

Якщо внаслідок зміни законодавства будь-яка стаття (її частина) стане недійсною, Засновники вживуть усіх заходів, щоб у найкоротший строк замінити таку статтю (її частину) новою, що відповідатиме вимогам чинного законодавства України.

Якщо рішенням компетентного органу будь-яка стаття або частина статті цього Договору буде визнана недійсною, то таке рішення не буде поширюватись на інші статті цього Договору.

Стаття 27

У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні зобов'язань по цьому Договору Засновники докладають усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів.

Якщо Засновники не дійшли згоди, будь-який з них має право передати спір до суду.

Стаття 28

Дія цього Договору може бути припинена за згодою всіх Засновників.

Стаття 29

Засновницький договір не є установчим документом АТ.

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Засновниками і діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Даний  Договір підлягає нотаріальному посвідченню.

Цей Договір може бути змінений чи доповнений за згодою всіх Засновників. Зміни і доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами. Зміни і доповнення до цього Договору набувають чинності у тому ж порядку, що й сам Договір.

Укладено в трьох примірниках українською мовою - по одному примірнику кожній стороні та один примірник сдається на зберігання до нотаріальної контори.

 

 

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

1. ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________     (_____________________)

                                                                                               (підпис)

2. ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________     (_____________________)

                                                                                               (підпис)

3. ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________     (_____________________)

                                                                                               (підпис)