Договір
про участь у вихованні та утриманні дитини

Місто ______________, _____ _______________ __________ року.

Ми, що нижче підписалися: __________________, громадянин _____________, ідентифікаційний номер ________________, що проживає за адресою: ______________, м. _________________ вул. ________________, _____, місце роботи: _____________________________________, з однієї сторони, та ________________________, ідентифікаційний номер __________________, що проживає за адресою: м. _________________, вул. _________________, _____, кв. ______, (надалі-при їх спільному згадуванні іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона") ознайомлені з нормами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при повному розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, уклали даний Договір (надалі-іменуються "Договір") про те, що після розірвання шлюбу:

1. Наш син, _________________________________________, ____________

____________________ року народження, буде проживати з матір'ю - ____________________________.

2. На утримання дитини _______________________________________ зобов'язується до ___ (_________) числа щомісячно передавати ________________________ по __________ (_____________) EUR (євро) до досягнення дитиною ____ років. А у випадку навчання сина - ___________________________ у вищому навчальному закладі з денною формою навчання сплачувати зазначені аліменти до закінчення навчання.

3. ________________________ за попередньою домовленістю з ________________________________ має право спілкуватися з дитиною за її бажанням, а також з урахуванням стану здоров'я дитини та навчального процесу:

- у суботу та неділю кожного другого тижня;

- у період літніх канікул (строком на 45 днів);

- кожного другого Різдва та кожного другого Великодня (Пасха).

У разі неможливості скористатися своїм правом ____________ втрачає таку можливість та не може перенести визначені цим Договором дні спілкування на інші дні.

4. _________________________ та _______________________________ не чинитимуть перешкод у спілкуванні дитини з дідом, бабою, з іншими членами сім'ї та родичами.

5. Інші питання виховання дитини вирішуються між сторонами, виходячи з інтересів дитини, принципів справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

6. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

Сторона, що порушила зобов'язання за цим Договором, повинна їх усунути.

7. У разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення здоров'я будь-якої зі сторін Договору, якщо сторони погодились, вносяться зміни або доповнення шляхом укладення додаткового нотаріально посвідченого договору.

8. У разі невиконання _______________________ своїх обов'язків за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

9. При виникненні у _____________________________ заборгованості за аліментами з його вини або в разі несвоєчасного виконання умов цього договору він сплачує __________________________________________ згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України неустойку в розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожний день прострочення.

10. Сторони стверджують, що цей Договір не має характеру удаваного правочину та  відповідає дійсним намірам сторін.

11. Витрати із складання та нотаріального посвідчення цього Договору покладаються на ______________________________________________.

12. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах нотаріальної контори (приватного нотаріуса), а два інших - видаються сторонам за Договором.

 

Підписи: __________________

   __________________