ДОГОВІР
ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
(ЦЕСІЇ)

 

м. ______________

"___" _____________ 20__ р.

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Цедент") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _____________________________________, з однієї сторони,

(вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Цесіонарій") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") керуючись ст. ст. 512 - 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги (цесії) (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент відступає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає кредитором за Договором ____________ N _____________ від "___" ____________ 20__ р. між Цедентом і ______________________ (надалі іменується "Боржник").

2. За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання наступних обов'язків:

а) ______________________________________________________________;

б) ______________________________________________________________.

2.1. До Цесіонарія переходить зазначене вище право вимоги Цедента в обсязі та на умовах, що існували на момент ______________________________________.

3. Право вимоги, що відступається Цесіонарієві, засвідчується ___________

______________________________________________________________________.

4. Копії документів, визначених у п. 3 цього Договору, та документована інформація, яка є важливою для здійснення права вимоги, яке відступає Цедент за цим Договором, передаються Цедентом Цесіонарію в момент підписання Сторонами цього Договору і є його невід'ємною частиною.

5. Порядок та умови розрахунків між Сторонами за відступлення права вимоги визначаються у додатку до цього Договору.

6. До Цесіонарія переходять усі права, які забезпечують виконання обов'язків Боржника.

7. Цесіонарій повідомлений про будь-які можливі заперечення, які може висувати проти його вимог Боржник, а також про зміст листування і переговорів між Цедентом і Боржником.

8. Цедент зобов'язаний письмово повідомити Боржника про відступлення права вимоги протягом ___ календарних днів з дня набрання чинності цим Договором.

9. Цедент відповідає перед Цесіонарієм за недійсність переданого за цим Договором права вимоги, але не відповідає за невиконання боржником свого обов'язку.

10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.1. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

12.Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 11 цього Договору та визначається часом, достатнім для належного виконання цього Договору Сторонами.

13. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

15. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

16. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ЦЕДЕНТ

ЦЕСІОНАРІЙ

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

__________________/__________/

М. П.

__________________/__________/

М. П.