ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

м. ________________

"___" _______________ 20__ р.

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________, 

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується  "Виконавець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про виконання роботи (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Виконавець зобов'язується виконати за завданням Замовника наступну роботу: _________________________

______________________________________________________________________

(характер і вид робіт)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ (надалі іменується "робота") у строк з ______________ до _____________ 20__ р., а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

1.2. Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві Замовника, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлениминародженням та похованням, та на інші види державного соціального страхування.

1.3. Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для виконання роботи, а саме: ______________________ шляхом ____________________ у строк __________________________.

1.4. Прийняття роботи здійснюється в передбаченому додатком N __ до цього Договору порядку.

 

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві її ціну в розмірі ______ грн.

2.2. Оплата роботи здійснюється не пізніше _________________________ з дня прийняття Замовником роботи.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення цього Договору другою із Сторін, а також у разі __________________________________________________.

4.2. Істотним є таке порушення Стороною Договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга Сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і його скріплення печаткою Замовника.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

замовник

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За замовника

Керівник _________/___________/

 

м. п.

виконавець

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ ___________/____________/