ДОГОВІР
 про захист комерційної таємниці

м. ____________                                                   "___" _____________ 20__ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі _________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

 

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 2") в особі __________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________, з іншої сторони,

                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір про захист комерційної таємниці  (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони підтверджують, що:

1.1.1. Сторона 1, передала на підставі Договору N ___ ____________________________________ від "___" _____________ 20__ року, укладеного між __________________ та ________________ (надалі іменується "Основний договір"), Стороні 2, інформацію, визначену Основним договором і щодо якої Сторона 1, встановила у відповідності із главою 46 Цивільного кодексу України режим комерційної таємниці, а саме наступну інформацію:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.1.2. Сторона 2, отримала названу інформацію виключно для цілей: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

1.1.3. Передання інформації від Сторони 1, до Сторони 2 обумовлена довготривалим взаємовигідним співробітництвом Сторін і прагненням Сторін інтенсифікувати та спільно скоординувати свої подальші ділові відносини у сфері ________________________________________________________, надавши їм пріоритетного значення.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

2.1.1. Протягом ______ років з дня набрання чинності цим Договором Сторона 2, зобов'язується не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, отриманої нею від Сторони 1, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і не буде використовувати названу інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації відповідно до цілей, визначених у пп. 1.1.2 цього Договору.

2.2. Сторона 2, зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації іншими особами, якого Сторона 2, дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічного ступеня важливості.

 

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. Будь-яка інформація, передання якої мало місце на підставі Основного договору та визначена Сторонами у Протоколі про передання конфіденційної інформації, який є Додатком N 1 до Основного договору, вважається конфіденційною за цим Договором і щодо неї діє режим комерційної таємниці.

3.2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною і, відповідно, Сторона 2, не буде мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимогам, викладеним в будь-якому із наступних пунктів:

3.2.1. інформація вже відома Стороні, яка одержує, до моменту укладання Сторонами Основного договору;

3.2.2. інформація є або стає прилюдно відомою в результаті помилковості, недбалості або навмисності дій Сторони 1;

3.2.3. інформація легально отримана від третьої сторони без обмеження і без порушення умов цього Договору;

3.2.4. інформація надана третій стороні Стороною 1, без аналогічного обмеження на прав третьої сторони;

3.2.5. інформація незалежно розроблена Стороною 2, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором;

3.2.6. інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) письмовим дозволом Сторони 1;

3.2.7. інформація розкрита уповноваженому державному органові на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Сторони2, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що Сторона 2, доклала максимальні зусилля для уникнення оприлюднення (розголошення) інформації.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За цим Договором Сторона 2, нестиме відповідальність у формі повного відшкодування збитків (включаючи lucrum cessans - упущену вигоду), а також, окрім цього, сплати штрафу у розмірі ______________________.

4.2. Сторона 2, за цим Договором нестиме відповідальність за:

а) ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання;

б) несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у неї на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору чи на іншій підставі, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості;

в) інші порушення конфіденційності за цим Договором.

4.3. Сторона 2, призначає вказану нижче особу своїм Відповідальним за секретність та забезпечення режиму комерційної таємниці для отримання за її дорученням всієї конфіденційної інформації за цим Договором. Сторона 2, може змінити свого Відповідального за секретність шляхом письмового повідомлення Сторони 1, про ім'я, місце проживання та ___________ її нового Відповідального за секретність у ___- денний строк після призначення.

4.4. Вся інформація, яка надається Стороною 1 Стороні 2, в будь-якій формі згідно з Основним договором, буде і залишиться виключною власністю Сторони 1, і дані та будь-які їх копії повинні негайно повертатися Стороні 1, за письмовою вимогою або знищуватися на розсуд Сторони 1.

4.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін із суворим дотриманням вимог конфіденційності.

4.6. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується ___________________________________________ за регламентом (правилами) _________________________, якими є: ____________________________________, ____________________________________ та ____________________. Місце третейського розгляду _____________________. Мова третейського розгляду _____________________________________________.

 

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Кожна із Сторін зобов'язується не розголошувати факт існування цього Договору та Основного договору без попередньої письмової згоди другої Сторони.

5.2. Якщо третя особа пред'явить позов або вчинить іншу юридичну дію з вимогою розкрити будь-яку конфіденційну інформацію, Сторона 2, зобов'язана негайно повідомити про це Сторону 1, і забезпечити їй у розумних межах таку допомогу, якої Сторона 1, буде вимагати для запобігання розголошенню.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків..

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ

 

Керівник ____________/____________/

 

М. П.

СТОРОНА 2

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За СТОРОНУ, ЯКА ОДЕРЖУЄ

 

Керівник ____________/____________/

 

М. П.