ДОГОВІР
про закупівлю сільськогосподарської продукції

 

м. __________________

"___" ____________ 200_ р.

 

 

_____________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець") в особі __________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та ___________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ___________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________, з іншої сторони,

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір на закупівлю сільськогосподарської продукції (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Продавець зобов'язується в порядку і на умовах, визначених цим Договором, передати у власність Покупцеві продукцію, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити цю продукцію.

1.2. Під продукцією в цьому Договорі розуміється передбачена в п.п. 2.1.1 п. 2.1 цього Договору сільськогосподарська продукція.

1.3. Місцем передання продукції Продавцем Покупцю за цим Договором є _________________________________________________________________.

1.4. Приймання продукції Покупцем за кількістю і якістю здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Загальна ціна продукції за цим Договором становить _______________________.

1.6. Покупець сплачує Продавцеві аванс у розмірі не менше ________ відсотків від загальної ціни продукції в строк _______________ з дня набрання чинності цим Договором.

1.7. Основна оплата продукції здійснюється Покупцем за вирахуванням раніше сплаченого авансу декількома платежами відповідно за кожну поставлену партію продукції у строк _____________________________________________________________.

1.8. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом ____________________________________________________________________________.

1.9. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Продавець зобов'язується:

2.1.1. Передати у власність Покупцю продукцію, що відповідає наступним вимогам щодо якості, кількості, асортименту, в наступні строки:


 

Види продукції (асортимент)

Одиниця виміру

Номер ГОСТ, ТУ, ДСТУ

Кількість

Ціна за 1 тонну, грн.

Вартість, грн.

Строки

передання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всього:

 

 

2.1.2. Підготувати продукцію до передання Покупцеві з відповідними супровідними документами в обумовлені цим Договором строки.

2.1.3. Проводити навантаження продукції на транспортні засоби, надані Покупцем, а також розвантажувати повернуту Покупцем порожню тару власними силами і засобами за свій рахунок.

2.2. Покупець зобов'язується:

2.2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, оплатити продукцію.

2.2.2. Своєчасно прийняти від Продавця всю продукцію відповідно до цього Договору.

2.2.3. Забезпечити вивезення та розвантаження продукції власним або залученим транспортом в строк___________________________________________________________.

2.2.4. Забезпечити своєчасне прийняття продукції за кількістю і якістю.

2.2.5. Ознайомити Продавця з держстандартами, правилами приймання і оцінки продукції та розрахунків за неї.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

3.2. За порушення обов'язку щодо своєчасного передання продукції у визначені п.п. 2.1.1 п. 2.1 цього Договору строки, Продавець сплачує Покупцеві за вимогою останнього неустойку в розмірі вартості ненаданої продукції за цінами, визначеними у цьому Договорі, з урахуванням інфляції.

3.3. За необґрунтоване та безпідставне порушення строків приймання продукції, визначених п.п. 2.1.1 п. 2.1 цього Договору, Покупець сплачує Продавцеві за вимогою останнього неустойку в розмірі вартості неприйнятої продукції за цінами, визначеними в цьому Договорі, з урахуванням інфляції.

3.4. За несвоєчасне проведення розрахунків за прийняту продукцію Продавець має право стягнути з Покупця суму платежу і пеню у розмірі ______ відсотків від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення оплати.

3.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла виникненню або збільшенню збитків.

3.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.


 

3.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

 

4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

4.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством Українивідповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

4.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 4.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

4.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

4.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

4.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

4.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

4.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

4.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 4.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом______________________.

4.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

4.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.


4.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконанняцього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 4.4 цього Договору.

4.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом ___________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

4.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 4.6 та 4.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

4.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 4.6 та 4.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується _____________________________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.


7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За продавця

Керівник ________________/____________/

 

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За Покупця

Керівник ________________ /____________/

 

м. п.