ДОГОВІР
ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК БАНКУ

 

м. _______________

"___" ______________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,   

                                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Вкладник") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про залучення тимчасово вільних коштів суб'єкта господарювання на депозитний рахунок банку (надалі іменується "договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вкладник передає, а Банк приймає тимчасово вільні грошові кошти в сумі _______ (надалі іменується "вклад") для розміщення на депозитному рахунку в Банку (надалі іменується "рахунок") з виплатою Вкладникові цієї суми та процентів на неї.

1.2. Вид вкладу - строковий.

1.3. Порядок та строки внесення вкладу передбачені додатком N ______ до цього Договору. Вклад вноситься та оформлюється у відповідності із банківськими правилами, встановленими для вкладів цього виду. Внесення вкладу за цим Договором підтверджується шляхом видачі Вкладникові _______________. 

1.4. Реквізити рахунку: ____________________.

1.5. Відкриття рахунку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Строк вкладу становить: ___________________________.

 

2. ПРАВА СТОРІН

2.1. Сторона має право вимагати від іншої належного виконання цього Договору.

2.2. Вкладник має право вимагати дострокового повернення вкладу.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. На суму вкладу нараховувати проценти у розмірі _____ та виплачувати їх Вкладникові в ____ в строк _____ шляхом ________. Умови перегляду розміру процентів за вкладом ____________________________. Якщо вклад повертається Вкладникові на його вимогу до спливу строку вкладу, визначеного цим Договором (достроково), проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, що діють в Банку на момент здійснення такої виплати.

3.1.2. Повернути вклад після закінчення строку вкладу в __________ строк _____________ шляхом ______________.

3.1.3. Видати вклад або його частину на першу вимогу Вкладника в строк ___________ шляхом ______________ разом із відповідною сумою процентів.

3.2. Вкладник зобов'язується:

3.2.1. У разі пред'явлення вимоги про дострокове повернення вкладу попереджувати Банк за ______ днів шляхом _____________.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Вкладник за порушення вимог п. _____ цього Договору сплачує Банку неустойку в розмірі _____.

4.3. Банк несе наступну відповідальність за цим Договором ______________________________________.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення вкладу Вкладником.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________. 

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договорунабирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.8. Умови дострокового розірвання цього Договору ___________________

___________________________________________.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється їх печатками.


7.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

Місцезнаходження і реквізити сторін

 

БАНК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За БАНК

Керівник _____________/________/

 

м. п.

 

вкладник

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За вкладника

Керівник ____________/___________/

 

м. п.