ДОГОВІР ПРОКАТУ

 

 

м. _______________

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Громадянин України _____________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Наймач"), з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Наймодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір прокату (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. За цим Договором Наймач отримує від Наймодавця встрокове платне користування передбачені цим Договором рухомі речі (надалі іменується "речі"), за що зобов'язується щомісяця не пізніше ___ числа поточного місяця сплачувати готівкою в касу Наймодавця гроші в наступних розмірах (визначених на підставі тарифів Наймодавця):

 

Назва речі

Заводський або інвентарний N

Технічний стан

Розмір щомісячної плати

 

 

 

___ грн. ___ коп.

 

 

 

___ грн. ___ коп.

Разом

___ грн. ___ коп.

 

2. Передача речей за цим Договором від Наймодавця Наймачу відбувається в момент укладення Сторонами цього Договору.

3. Передача речей за цим Договором від Наймодавця Наймачу та від Наймача Наймодавцю здійснюється за актами приймання-передачі.

4. Речі мають використовуватися Наймачем для задоволення його побутових невиробничих потреб.

5. Наймач не має права на укладення договору піднайму щодо речей та не має переважного права на купівлю речей у разі їх продажу Наймодавцем.

6. Капітальний і поточний ремонт речей здійснює Наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речей сталося з вини Наймача.

7. В разі прострочення платежу понад встановлений п. 1 цього Договору строк з Наймача стягується пеня в розмірі ___ % від суми несплаченого вчасно платежу за кожний день прострочення платежу.

8. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Наймодавця.

9. Строк цього Договору та строк користування речами встановлено Сторонами до "___" ____________ ____ року.

10. Наймач має право відмовитися від цього Договору і повернути речі Наймодавцеві у будь-який час до закінчення строку цього Договору, сплативши при цьому плату за прокат речей, зменшену відповідно до тривалості фактичного користування речами.

11. Не пізніше, ніж за ________ до закінчення строку цього Договору, Наймач зобов'язаний повернути речі Наймодавцеві в такому ж стані, в якому він отримував їх у користування із урахуванням їх можливого природного зносу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

НАЙМОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

За НАЙМОДАВЦЯ

Керівник___________/_______/

 

                                 м. п.

 

НАЙМАЧ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

СТОРІН

 

НАЙМАЧ__________/______/