ДОГОВІР
СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ

 

м. ____________________

"___" ____________ 200_ р.

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Товарний склад") в особі _______________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Поклажодавець") в особі _______________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір складського зберігання (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Товарний склад зобов'язується за плату зберігати протягом _____ товари:_________________________________________________,

(найменування, кількість товарів,  їх вартість)

передані йому Поклажодавцем (надалі іменуються "товари") і повернути ці товари у схоронності.

1.2. Строк зберігання за цим Договором становить ____________________.

1.3. Плата за зберігання становить ______________ грн. та виплачується Поклажодавцем протягом ___________ банківських днів після закінчення строку зберігання.

1.4. Товари передаються на зберігання Поклажодавцем _________________ шляхом ____________________________.

1.5. Умови зберігання товарів Товарним складом визначені в додатку N ___ до цього Договору.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Товарний склад зобов'язаний:

2.1.1. під час прийняття товарів провести за власний рахунок огляд товарів, визначити їх кількість та зовнішній стан шляхом _____________________;

2.1.2. повідомити Поклажодавця про самостійно вжиті негайні заходи, що змінюють умови зберігання та спрямовані на забезпечення збереження товарів шляхом _______________ в строк _________________;

2.1.3. при виявленні пошкодження товарів скласти про це акт і негайно повідомити Поклажодавця шляхом ______________;

2.1.4. видати Поклажодавцеві такі документи, що підтверджують прийняття товарів на зберігання __________________________________________

______________________________________________________________________

_____ в строк _________ шляхом _________________________________________.

2.2. Кожна із Сторін має право при поверненні товару вимагати його огляду і перевірки його якості шляхом __________ в строк __________. Витрати з перевірки несе та Сторона, яка вимагала перевірки.

2.3. Поклажодавець має право протягом усього строку зберігання здійснювати огляд товарів з метою перевірки їх належного зберігання шляхом __________ з періодичністю _______________.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.2. Товарний склад відповідає за втрату (нестачу, знищення) або пошкодження (псування) товарів, якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили або через такі властивості товарів, про які Товарний склад, приймаючи їх на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. На момент укладення цього Договору Товарний склад є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

6.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги притлумаченні умов цього Договору.

6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОВАРНИЙ СКЛАД

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ТОВАРНИЙ СКЛАД

Керівник ___________/_______/

 

М. П.

 

ПОКЛАЖОДАВЕЦЬ

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

сторін

 

За ПОКЛАЖОДАВЦЯ

 Керівник__________/______/

 

М. П.