Договір строкової  ренти

 

Договір

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

 

Ми, що нижче підписалися: гр. _________________________, проживаю в м. ____________________ по вул. __________________, буд. ___, кв. ___ (надалі - ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ), із однієї сторони, та гр. ________________________, проживаю в м. ______________ по вул. __________________, буд. ___, кв. ___ (надалі - ПЛАТНИК РЕНТИ), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення правових наслідків своїх дій, уклали цей договір (надалі –Договір) про наступне:

1. ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ передає у власність ПЛАТНИКА РЕНТИ житловий будинок N ___ (________), що знаходиться по вулиці ___________ в м. ______________ (надалі - будинок), а ПЛАТНИК РЕНТИ взамін цього зобов'язується періодично виплачувати ОДЕРЖУВАЧЕВІ РЕНТИ ренту у грошовій формі.

2. Будинок, що передається під виплату ренти, складається з однієї житлової кімнати, житловою площею ___ кв. м, та кухні.

2.1. Будинок розташований на земельній ділянці площею ___ кв. м.

2.2. Цей будинок належить ОДЕРЖУВАЧУ РЕНТИ на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого __________________, приватним нотаріусом ____________ міського нотаріального округу ________ р. за реєстровим N ___, зареєстрованого в __________________ бюро технічної інвентаризації _______ р. в реєстровій книзі N ___ за реєстровим N ___.

3. Інвентаризаційна вартість будинку становить __________ (_____________) гривень відповідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно N ___ від _______ 20__ p., виданого _______________ бюро технічної інвентаризації.

4. ПЛАТНИК РЕНТИ зобов'язується взамін отриманого майна сплачувати ОДЕРЖУВАЧЕВІ грошову ренту у розмірі ________ (_________) гривень на місяць не пізніше 20 числа кожного місяця.

4.1. Зазначений розмір ренти є динамічним і кожного наступного місяця сплачується з урахуванням офіційного індексу інфляції.

4.2. Платежі здійснюються шляхом перерахування суми ренти на поточний рахунок ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ N ____ у відділенні N ___ ________ __________________________ банку.

5. ПЛАТНИК РЕНТИ має право відчужити будинок, переданий йому під виплату ренти, лише за згодою ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ.

5.1. У разі відчуження будинку до набувача переходять обов'язки ПЛАТНИКА РЕНТИ.

6. У разі порушення строку сплати ренти ПЛАТНИК РЕНТИ сплачує ОДЕРЖУВАЧЕВІ РЕНТИ проценти з розрахунку ______ (______) % річних.

6.1. Сплата процентів ПЛАТНИКОМ РЕНТИ не звільняє його від обов'язку виконувати свої зобов'язання за цим договором в натурі.

7. Строк сплати рентних платежів становить 10 (десять) років, починаючи з дня передачі майна платникові ренти.

8. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти, ПЛАТНИК РЕНТИ не звільняється від обов'язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених цим договором.

9. ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ свідчить, що:

9.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі будинку, немає;

9.2. від ПЛАТНИКА РЕНТИ не приховано обставин, які мають істотне значення;

9.3. усі інженерні комунікації будинку знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

9.4. до укладення цього договору будинок іншим особам не відчужений;

9.5. будинок під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває.

9.4.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного будинку підтверджується довідками, виданими ____________, приватним нотаріусом ____________ міського нотаріального округу ______________ 20___ р.;

9.5. будинок як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;

9.6. щодо будинку відсутні судові спори;

9.7. самовільних переобладнань у будинку немає;

9.8. особи, котрі проживають і (або) зареєстровані в будинку на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з будинку в строки, встановлені цим договором;

9.9. внаслідок передачі будинку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;

9.10. будинок не наданий в користування наймачам (орендарям);

9.11. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо будинку немає;

9.12. будинок не належить до пам'яток історії та культури;

9.13. будинок не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;

9.14. договір не укладається під впливом тяжкої для ОДЕРЖУВАЧА РЕНТИ обставини.

10. Сторони підтверджують, що:

10.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

10.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

10.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

10.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

10.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

10.6. чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

11. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються ренти.

11.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть юридичної сили.

12. ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ зобов'язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у будинку, звільнити будинок від речей, вилучити ключі від будинку в осіб, які їх мали, і передати будинок ПЛАТНИКУ РЕНТИ до ______ 20___ p. (______ ______________ року).

12.1. Обов'язок передати будинок ПЛАТНИКУ РЕНТИ вважається виконаним у момент передачі ПЛАТНИКУ РЕНТИ (його уповноваженому представнику) ключів від будинку.

12.2. До моменту фактичної передачі будинку ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ несе відповідальність за збереження його фізичного стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів будинку, зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у будинку на момент його огляду ПЛАТНИКОМ РЕНТИ, наявність яких зафіксовано в акті огляду, що міститься у додатку № ___ до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

13. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження будинку переходить до ПЛАТНИКА РЕНТИ з моменту передання йому будинку.

14. Право власності на придбаний будинок у ПЛАТНИКА РЕНТИ виникає з моменту йогодержавної реєстрації.

15. ПЛАТНИК РЕНТИ зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до ________________ бюро технічної інвентаризації.

16. У разі розірвання цього договору з будь-яких підстав ПЛАТНИК РЕНТИ сплачує ОДЕРЖУВАЧЕВІ РЕНТИ річну суму ренти.

17. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПЛАТНИК РЕНТИ.

18. Правові наслідки приховування реальної вартості будинку, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 731, 735, 737 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.

19. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _______________________, а іншій видаються сторонам договору.

 

Підписи Сторін:

ПЛАТНИК РЕНТИ _____________________/___________________________/

ОДЕРЖУВАЧ РЕНТИ __________________/___________________________/

 

Місто _________, ______________ _________________року.

Цей договір посвідчений мною, ___________________, приватним нотаріусом ______________міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр.__________________ відчужуваного житлового будинку перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у ______________ комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто плату _______

Приватний нотаріус_______