Договір товарного франчайзингу

 

м. ________________                                                                                 "___" ____________ 20__ року

________________________________________________________ надалі іменується "Правоволоділець", в особі __________________________________________________________, який діє на підставі _______ ____________________________________, з однієї сторони, і ________________________________, надалі іменується "Користувач", в особі директора _____________________________________, який діє на підставі Статуту підприємства, з іншої сторони, уклали цей Договір франчайзингу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1.Предмет Договору

1.1.У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за плату на строк ______ (або безстроково) право використання у підприємницькій діяльності Користувача на території ______________ комплекс виключних прав, належних Правоволодільцеві, а саме:

- право на фірмове найменування;

- комерційне позначення;

- комерційну інформацію, що охороняється;

- знак для товарів і послуг;

- _______ (інші виключні права).

1.2.Передача зазначених у п. 1.1 виключних прав від Правоволодільця до Користувача здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України.

2.Умови Договору

2.1.Користувач використовує комплекс виключних прав, що надаються за цим Договором, у такій сфері підприємницької діяльності: ______________.

Метою франчайзингу є __________.

2.2.Для виконання умов цього Договору Правоволоділець надає також:

- право користування ___________________, яке оформляється додатком до цього Договору;

- право на рекламу продукції;

- усю необхідну документацію щодо якості переданого товару.

2.3.Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих Користувачеві прав, не тягне за собою зміни умов або розірвання Договору. Новий правоволоділець стає Стороною цього Договору в частині прав і обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права.

2.4.У разі зміни Правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, цей Договір зберігає чинність стосовно нового фірмового найменування (або комерційного позначення) Правоволодільця, якщо Користувач не вимагатиме розірвання цього Договору. У разі продовження чинності цього Договору за вищеназваних умов Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.


2.5. Якщо в період дії цього Договору закінчився строк дії виключного права, яке надається Користувачеві за цим Договором, або таке право припинилося за іншою підставою, цей Договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.

2.6.Дія цього Договору припиняється, якщо припинення відповідного виключного права тягне за собою неможливість або недоцільність для Користувача користуватися комплексом переданих прав відповідно до мети франчайзингу, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

2.7.За умови належного виконання своїх обов'язків Користувачем після закінчення строку дії цього Договору Користувач має право на укладення Договору на новий строк і на тих же умовах.

2.8.Правоволоділець має право відмовитися від укладення Договору на новий строк за умови, що протягом ___________ років від дня закінчення строку дії цього Договору він не укладатиме з іншими особами аналогічні договори, дія яких поширюватиметься на ту саму територію, що й цей Договір.

2.9.Правоволоділець має право визначати ціну продажу товару Користувачем зі встановленням верхньої чи нижньої цінової межі.

2.10. Користувач має право продавати товари виключно певній категорії покупців, що мають місцезнаходження (проживання) на визначеній у Договорі території. За необхідності такий перелік оформлюється додатковою угодою, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3.Розмір винагороди та порядок її сплати

3.1.За користування комплексом виключних прав, що передається за цим Договором, Користувач сплачує Правоволодільцю платежі у розмірі ______ грн. з періодичністю ____________ шляхом перерахування цих коштів на поточний рахунок Правоволодільця.

3.2.Розмір винагороди та строки її внесення можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом внесення змін до цього Договору.

4.Обов'язки Правоволодільця і Користувача

4.1.Правоволоділець зобов'язаний:

- протягом ___________ днів з моменту набрання чинності цим Договором передати Користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну останньому для здійснення прав, наданих йому за цим Договором;

- проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав протягом _________ днів з моменту __________, але не пізніше ніж ______;

- протягом ____________ днів з моменту набрання чинності цим Договором передати Користувачу передбачені цим Договором ліцензії (дозволи, реєстраційні та правоустановчі документи), забезпечивши їх оформлення у встановленому порядку;

- надавати Користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

- надавати товари, якість яких відповідає ____________;

- здійснити реєстрацію цього Договору в органах _______________;

- не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території, а також утримуватися від аналогічної діяльності на території, на яку поширюється дія цього Договору;

- ________________________.


4.2.Обов'язки Користувача:

- використовувати при здійсненні передбаченої цим Договором діяльності фірмове найменування та/або комерційне позначення Правоволодільця в такий спосіб ______________;

- додержувати інструкцій, вказівок Правоволодільця, спрямованих на забезпечення характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав, у тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються Користувачем при здійсненні наданих йому за цим Договором прав;

- надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар безпосередньо у Правоволодільця;

- не розголошувати одержану від Правоволодільця конфіденційну комерційну інформацію під час строку дії цього Договору, а також протягом _________ після закінчення строку дії цього Договору або його припинення (розірвання);

- інформувати покупців (замовників) про використання фірмового найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг або інший засіб індивідуалізації товарів і послуг за договором франчайзингу при виконанні зобов'язань за цим Договором, а також при укладанні договорів із замовниками (покупцями);

- утримуватись від одержання за ____________________ аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) Правоволодільця.

5.Відповідальність Сторін

5.1.У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2.Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають під час виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.2.Кожна зі Сторін Договору має право у будь-який час відмовитися від подальшої дії цього Договору за умови попереднього одержання письмової згоди на це іншої Сторони.

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його державної реєстрації і діє до "___" ____________ 20__ р.  із урахуванням положень ст. 2 цього Договору.

7.2.Дія цього Договору для третіх осіб набирає чинності з моменту державної реєстрації в органах ____________.

7.3.У разі припинення належних Правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами цей Договір припиняється.


7.4.Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.5.Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.6.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.7.Цей Договір складений українською мовою на __ аркушах у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Юридичні адреси та реквізити сторін

Правоволоділець:
Поштова адреса та індекс ___________________
Телефон/факс _____________________________
Поточний рахунок _________________________
ЄДРПОУ _________________________________

Користувач:
Поштова адреса та індекс __________________
Телефон/факс ____________________________
Поточний рахунок ________________________
ЄДРПОУ ________________________________

Правоволоділець_________________________

           М. П.

Користувач_____________________________

            М. П.