ДОГОВІР
 ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

 

м. _______________

"___" ____________ 20__ р.

 

__________________________________________________________________

                     (повне найменування юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

(далі - Експедитор) в особі _________________________________________,

                                                   (посада та П. І. Б. особи, яка уповноважена укладати договір)

що діє на підставі _________________________________________________,

                                                      (статуту, положення, іншого документа)

з однієї сторони, і _________________________________________________,

                                      (повне найменування юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

(далі - Замовник) в особі ____________________________________________,

                                                   (посада та П. І. Б. особи, яка уповноважена укладати договір)

що діє на підставі _________________________________________________,

                                                        (статуту, положення, іншого документа)

з другої сторони (які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окремо - Сторона), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

 

1.Предмет Договору

1.1.Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажу Замовника автомобільним транспортом у міжміському сполученні.

1.2.Експедитор в інтересах Замовника виконує такі транспортно-експедиційні операції, пов'язані з перевезенням:

1.2.1.розроблює та узгоджує із Замовником маршрут перевезення;

1.2.2.здійснює пошук перевізника;

1.2.3.організовує забезпечення відправлення та одержання вантажу;

1.2.4.проводить інші операції, пов'язані з перевезенням.

1.3.Експедитор за плату організовує перевезення вантажу, визначеного в Додатку N 1 до Договору, підписаного уповноваженим представником Замовника.

1.4.На підтвердження наданих Експедитором Замовнику послуг за Договором складають акт.

 

2.Умови організації перевезень вантажів

2.1.Експедитор подає автомашину(ни) в пункт навантаження, зазначений у п. 2.2 Договору, протягом ___________ годин з моменту отримання повідомлення від Замовника про готовність вантажу до навантаження та транспортування.

2.2.Пункт навантаження та відправлення вантажу знаходиться за адресою:
______________________________________________________________________.

2.3.Пункт призначення вантажу: ____________________________________.

2.4.Підставою для одержання вантажу до перевезення є подорожній лист, завірений печаткою Експедитора, пред'явлений водієм або іншим представником Експедитора, та документ, що посвідчує його особу.

2.5.Строк доставки вантажу до пункту призначення становить ____________ календарних днів з моменту отримання повідомлення про готовність вантажу до навантаження та транспортування.

 

3. Права Сторін

3.1.Експедитор має право:

3.1.1.змінювати маршрут перевезення, який був узгоджений Сторонами Договору, та/або порядок перевезення вантажу лише за умови, що цього вимагає захист інтересів Замовника;

3.1.2.відступати від вказівок Замовника у разі неможливості виконання умов Договору, при загрозі пошкодження або знищення вантажу. Про відступ від вказівок Експедитор зобов'язаний повідомити Замовника в розумний строк;

3.1.3.на відшкодування в погоджених з Експедитором обсягах додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні Договору, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта;

3.1.4.притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати суми, обумовленої п. 6.1 Договору;


3.1.5.не виконувати обов'язків за Договором до одержання від Замовника всіх необхідних документів та іншої інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інших відомостей, необхідних для виконання Експедитором обов'язків, передбачених Договором.

3.2.Замовник має право:

3.2.1.отримувати від Експедитора інформацію про хід перевезення вантажу;

3.2.2.давати вказівки Експедитору, які не суперечать умовам Договору;

3.2.3.змінювати маршрут доставки вантажу в односторонньому порядку, завчасно повідомляючи про це Експедитора, з відшкодуванням витрат останнього, які були понесені у зв'язку зі зміною маршруту;

3.2.4.вимагати від експедитора надання інформації про хід перевезення вантажу.

 

4.Обов'язки Сторін

4.1.Експедитор зобов'язаний:

4.1.1.у випадку надання Замовником неповної інформації про вантаж або документації щодо останнього - витребувати необхідні дані;

4.1.2.точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка Замовника заважає економічній і безпечній доставці вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник повторює свою вказівку, Експедитор виконує умови вказівки з віднесенням усіх ризиків, пов'язаних з її виконанням, на Замовника;

4.1.3.подавати під завантаження справний рухомий склад у стані, що придатний для перевезення даного виду вантажу і відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені п. 2.1 Договору;

4.1.4.своєчасно доставити ввірений вантаж у пункт призначення;

4.1.5.передати в пункті призначення ввірений вантаж уповноваженій особі одержувача, зазначеного в супровідних документах;

4.1.6.якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати належним чином умови Договору з незалежних від нього причин, то зобов'язаний негайно повідомити про це Замовнику;

4.1.7.за необхідності відступити від вказівок Замовника, зокрема в разі виникнення загрози пошкодження вантажу, безпеці людей і довкіллю, Експедитор повинен попередньо отримати згоду Замовника на таке відступлення. Якщо у нього немає можливості це зробити або якщо відповіді на такий запит він не одержав у належний за наявними обставинами строк, то має право діяти на свій розсуд, повідомивши Замовника про свої дії, як тільки це стане можливим.

4.2.Замовник зобов'язаний:

4.2.1.здійснювати своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки руху та забезпечення збереження вантажів і рухомого складу завантаження на автомобілі на своїх складах, а також забезпечити розвантаження в пунктах призначення, не допускаючи простою автомобілів під завантаженням і вивантаженням понад ____________ годин з моменту прибуття;

4.2.2.до прибуття автомобіля/автомобілів під завантаження підготувати вантаж до перевезення (упакувати в тару, погрупувати за вантажоодержувачами, підготувати супровідні документи, а також перепустки на право проїзду до місця завантаження та вивантаження вантажів тощо). Вантаж, пред'явлений у нетранспортабельному стані, вважають непред'явленим до перевезення;

4.2.3.перед завантаженням перевірити придатність рухомого складу, наданого Експедитором, для перевезення даного вантажу;

4.2.4.повідомити Експедитору всю потрібну для перевезення інформацію про вантаж і своєчасно надати в розпорядження Експедитора супровідні документи встановленої форми (товаротранспортні накладні), за якими проводиться приймання вантажу до перевезення, перевезення вантажу та здавання його одержувачу. У випадку ненадання Замовником необхідних документів для здійснення вищеназваних дій Експедитор вправі не приступати до виконання своїх обов'язків;

4.2.5.утримувати під'їзні шляхи в пунктах завантаження і вивантаження у справному стані, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух та вільне маневрування рухомого складу для здійснення перевезень; мати пристрої для освітлення робочих місць і під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній і нічний час, а також необхідні для завантаження вантажів пристосування й допоміжні матеріали;


4.2.6.забезпечувати своєчасне й належне оформлення у встановленому порядку подорожніх листів і супровідних документів, відмічати фактичний час прибуття і вибуття автомобілів із пунктів завантаження і вивантаження, пройдений кілометраж (за показаннями спідометра а/м);

4.2.7.надавати в пунктах завантаження і вивантаження водіям та іншим представникам Експедитора телефонний зв'язок для службового користування;

4.2.8.зазначити особливі властивості вантажу, внаслідок яких може бути заподіяно шкоду іншим вантажам, людям або навколишньому середовищу;

4.2.9.видати Експедитору належним чином оформлену довіреність з усіма повноваженнями, що необхідні для виконання послуг за Договором у строк _____________ календарних днів з моменту набуття чинності Договором.

 

5.Додаткові умови

5.1.Типи й кількість автомобілів, потрібних для перевезення вантажу, залежно від його виду, обсягу та характеру перевезень визначає Експедитор на підставі відомостей про вантаж зазначених у повідомленні Замовника про готовність вантажу до навантаження та транспортування.

5.2.Якщо замовлений автомобіль запізнився в пункт завантаження (відправлення) більш ніж на ____ хвилин (без повідомлення про це Замовника), першу годину роботи Замовник не оплачує.

5.3.У випадку незатребування Замовником своєчасно поданого автомобіля із Замовника справляють плату за час простою виходячи з розрахунку ____________ грн. за годину простою.

5.4.При перевезенні вантажу в обидва кінці маршруту вартість перевезення збільшується на ________ %.

5.5.Затрати на оплату штрафів та інших санкцій за порушення, допущені при перевезенні вантажу, несе винна Сторона.

5.6.Експедитор вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором.

 

6. Розмір плати Експедитора та порядок розрахунків

6.1.Розмір тарифів, що включають провізну плату й винагороду, яка належить Експедитору, а також розмір зборів за виконання Експедитором пов'язаних з організацією та здійсненням перевезення операцій і послуг, визначають за взаємною згодою Сторін і фіксують в "Угоді про тарифи і порядок нарахування оплати за транспортно-експедиторське обслуговування" (далі - Угода),наведеній у Додатку N 2 до Договору. Розмір тарифів установлюють за діючими ринковими розцінками і тарифами на аналогічні послуги та можуть змінювати в більшу або меншу сторону відповідно до зміни кон'юнктури ринку транспортно-експедиторських послуг і цін на пально-мастильні матеріали. У випадку зміни тарифів Сторони укладають нову Угоду. Експедитор повинен повідомити Замовника про необхідність укладення нової Угоди не пізніше ніж за ____________ робочих дні до набрання чинності новими тарифами на транспортно-експедиторські послуги. Угоду укладають на невизначений строк, але в будь-якому випадку строк її дії обмежується строком дії Договору. При укладенні сторонами нової Угоди всі попередні Угоди втрачають чинність з моменту підписання її сторонами цього Договору. Тарифи в Угоді вказують з урахуванням податку на додану вартість.

6.2.Належні Експедитору суми за транспортні та експедиторські послуги може оплачувати Замовник при поданні заявки (передоплата).

6.3.Остаточний розрахунок за платежами за транспортно-експедиторські послуги проводить Замовник на підставі рахунка-фактури Експедитора й Акта про виконання транспортно-експедиторських послуг (Додаток N 3 до Договору). Підставою для виставляння рахунка-фактури та Акта за надані транспортно-експедиторські послуги слугують дані подорожніх листів, завірені Замовником, а також відмітки Замовника в супровідних документах.

6.4.Рахунок-фактуру Замовник повинен оплатити протягом _____________ робочих днів після його одержання.

6.5.Додаткові платежі, необхідність у яких об'єктивно може виникнути при виконанні Договору, підлягають відшкодуванню Замовником окремо за наявності відповідних документів, які підтверджують, що ці платежі були здійснені з метою якнайшвидшого виконання умов Договору.


6.6.Експедитор ___________________________________________ статус(у)
                                                                                   (має, немає)

 платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

 

7.Відповідальність Сторін

7.1.У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. Сторона вважається невинною, якщо доведе, що вона вжила всіх можливих заходів для належного виконання Договору.

7.3.Замовник відшкодовує збитки, завдані Експедитору у зв'язку з порушенням обов'язку про надання інформації та документів щодо вантажу.

7.4.При залученні Експедитором третіх осіб до виконання своїх зобов'язань за Договором Експедитор несе відповідальність перед Замовником за їх дії як за свої власні.

7.5.Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника, у вигляді штрафу в розмірі ______ грн. за кожну годину простою. Якщо простій триває менше години, але більше 30 хвилин, Замовник оплачує його як повну годину.

7.6.При порушенні строку оплати рахунка-фактури, передбаченого п. 6.4 Договору, Замовник сплачує Експедитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми боргу за кожен день прострочення.

 

8.Форс-мажорні обставини

8.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час їхньої дії.

8.2.Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади.

8.3.Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджує відповідний документ, виданий уповноваженим органом.

8.4.Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки тоді, коли форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення Договору, їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, викликано подіями, що не залежали від волі даної Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, аби уникнути чи усунути негативні наслідки таких обставин.

 

9. Конфіденційність

9.1.Уся інформація, що стосується укладення і виконання Договору є конфіденційною. Не вважається такою інформація, яку Сторони зобов'язані офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством України.

9.2.Упродовж строку дії Договору, а також протягом ___ років після його припинення Сторонам заборонено надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання Договору так само, як і несумлінно використовувати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один із одним.

 

10. Порядок вирішення спорів

10.1.Усі спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2.У разі неможливості врегулювання спору, в процесі переговорів його передають для вирішення до суду відповідно до чинного  законодавства України.

 

11. Строк дії Договору

11.1.Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до "___" ____________ 20__ р.

11.2.Договір можна пролонгувати на підставі додаткової угоди Сторін до нього.

 


12. Дострокове припинення Договору

12.1.Договір можна розірвати достроково за взаємною згодою Сторін.

12.2.При грубому порушенні умов Договору однією зі Сторін інша Сторона вправі достроково розірвати Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за _____ робочих днів до дня розірвання Договору.

 

13. Зміна умов Договору

13.1.Умови Договору можна змінити за взаємною згодою Сторін.

13.2.Зміну умов Договору оформляють додатковими угодами.

13.3.Усі додаткові угоди та додатки, які відповідають п. 13.4. Договору, є його невід'ємною частиною.

13.4.Додаткові угоди та додатки до Договору підписують уповноважені представники Сторін та скріплюють їх печатками. Усі доповнення і зміни, внесені до Договору в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.

 

14. Інші умови

14.1.Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

14.2.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

15. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Експедитор

__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________/_________________/
        (підпис)

 

         М. П.

Замовник

__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________/_________________/
        (підпис)

 

         М. П.