ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР

 

м. ________________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Видавництво") в особі __________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та________________________________________________________________

(вказати прізвище, ім'я, по батькові автора)

(надалі іменується "Автор"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Видавничий договір (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор зобов'язується створити літературний твір відповідно до вимог Видавництва та надати Видавництву дозвіл (ліцензію) на одноразове видання (відтворення й опублікування) твору та на подальше розповсюдження виданих відповідно до цього Договору примірників твору, а Видавництво зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, видати твір та виплатити Авторові винагороду.

2. Твір повинен відповідати наступним умовам:

а) Жанр, призначення, тема твору __________________________________.

б) Назва твору: __________________________________________________.

в) Мова твору ___________________________________________________.

г) Відповідність проспекту, який є Додатком N ___ до цього Договору (заявці, плану, навчальній програмі);

д) ______________________________________________________________;

е) Обсяг: від _________________________ до _________________________

авторських аркушів (віршованих рядків) із додатками й ілюстраціями.

3. Вид ліцензії, що видається за цим Договором - виключна.

4. Строк дії ліцензії, що видається за цим Договором, - _________________.

5. Територія дії ліцензії, що видається за цим Договором, - _______________.

6. З дня створення твору протягом строку дії ліцензії Автор не вправі видавати третім особам ліцензії на використання твору способами, визначеними у п. 1 цього Договору, на території ____________________.

7. Автор зобов'язується подати до Видавництва (здати на пошту для відправлення Видавництву) рукопис твору не пізніше "___" ___________ 200_ року.

7.1. Автор має право, без попереднього погодження і будь-якого дозволу Видавництва, подати рукопис твору на один місяць пізніше визначеного терміну, якщо обсяг твору перевищує ___ авторських аркушів, і на два місяці пізніше - якщо погоджений Сторонами обсяг твору перевищує ___ авторських аркушів.

7.2. Підписаний Автором рукопис твору подається в двох примірниках, надрукований за допомогою _____________ через ___ інтервали, по ___ - ___ рядків на одному боці стандартного аркушу, до ___ знаків у рядку (винятки припустимі лише у випадках, передбачених Типовим положенням про підготовку рукопису до видання, яке є Додатком N ___ до цього Договору).

7.3. Рукопис твору має подаватися до Видавництва комплектно і оформленим відповідно до вимог, що встановлюються  Видавництвом, які є  Додатком N ___ до цього Договору. Рукопис твору вважається зданим у належному вигляді, якщо Видавництво протягом 10 календарних днів після його отримання не пред'явило Авторові вимоги про доукомплектування або дооформлення рукопису твору шляхом _____________.

8. Видавництво зобов'язане розглянути зданий у належному вигляді рукопис твору 30-денний строк з дня __________ та письмово сповістити Автора шляхом _____________________ про наступне:

- схвалення твору;

- необхідність внесення до твору поправок із точним зазначенням суті виправлень, що вимагаються, у межах умов цього Договору та строків їх внесення та строків подання доопрацьованого твору;

- відхилення твору.

Доопрацьований твір Видавництво зобов'язане розглянути в 15-денний строк з дня отримання його рукопису, оформленого згідно з вимогами, викладеними в цьому Договорі. Твір вважається схваленим Видавництвом, якщо письмове повідомлення про інше не направлене Авторові в строк _____________.

9. Видавництво зобов'язане видати схвалений твір не пізніше п’яти місяців, рахуючи від дня схвалення такого твору, при фактичному обсязі рукопису твору до ___ авторських аркушів включно і не пізніше одного року - при більшому обсязі рукопису твору .

Для багатокольорових видань обсягом від п'яти до десяти авторських аркушів строк на видання Видавництвом встановлюється до 2 років.

10. Видавництво самостійно визначає оформлення примірників твору, що ним видається, за цим Договором.

11. Видавництво зобов'язується не вносити без попередньої письмової згоди Автора будь-які зміни як до тексту самого твору, так і до його назви та до позначення імені Автора.

12. Автор зобов'язується на вимогу Видавництва без особливої за те винагороди читати чисту коректуру твору в погоджені сторонами строки із врахуванням графіків руху книжкових видань у Видавництва. Видавництво зобов'язується на вимогу Автора надавати йому можливість читати коректуру. Затримка Автором відбитків дає Видавництву право видати твір без авторської коректури або відсунути строк видання на строк __________.

13. Видавництво має право видати твір будь-яким тиражем, що не перевищує ___________________.

14. Видавництво зобов'язується виплатити Авторові винагороду із розрахунку _____________________________ грн. за один авторський аркуш (віршований рядок).

15. Винагорода виплачується Авторові Видавництвом у строк ________________ шляхом _______________:

______________________________________________________________________.

16. Видавництво зобов'язане за вимогою Автора надати останньому безоплатно після видання твору ____________________ його примірників шляхом _________ у строк ______________.

17. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

18. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

19. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

20. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

21. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Видавництва.

22. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 21 цього Договору, та закінчується ____________________________________.

23. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

24. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

25. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

26. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним  законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

27. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

28. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

29. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

30. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

31. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Видавництва.

32. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Видавництва.

33. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИДАВНИЦТВО

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

ПІДПИСИ

 

За ВИДАВНИЦТВО

Керівник _____________/___________/

 

м. п.

АВТОР

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

СТОРІН

 

АВТОР______________/____________/