АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м. __________________

"___" _______________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується - "Довіритель") в особі __________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________, 

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони

та

фізична особа-підприємець ______________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

(вказати місце проживання )

(надалі іменується "Комерційний агент"), з іншої сторони, які разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали цей Агентський договір (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комерційний агент у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов'язується надати Довірителю послуги щодо вчинення правочинів, передбачених в п. 1.2 цього Договору, від імені Довірителя і за його рахунок.

1.2. За цим Договором Комерційний агент у якості _________________ вчиняє наступні правочини від імені Довірителя: ___________________________ ______________________________________________________________________

________________________________________________ в сфері _______________ в такому порядку _________________.

1.3. Комерційний агент зобов'язаний вчиняти правочини, визначені в п. 1.2 цього Договору, в межах території ___________________________.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Комерційного агента:

- вживати всіх необхідних заходів щодо належного та реального виконання своїх обов'язків за цим Договором;

- звітувати перед Довірителем щодо виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором, в строк _________ шляхом ________________.

- після вчинення правочинів, визначених в п. 1.2 цього Договору, або в разі припинення цього Договору до моменту вчинення таких правочинів негайно повернути Довірителю видану ним довіреність, строк якої не закінчився.

- негайно передати Довірителю все одержане у зв'язку із вчиненням правочинів, визначених в п. 1.2 цього Договору.

 

2.2. Обов'язки Довірителя:

- виплачувати Комерційному агентові винагороду в розмірі _______________________________ грн. на умовах __________________________ в строк __________________ шляхом _________________________________;

- видати Комерційному агентові довіреність із зазначенням повноважень, що випливають із цього Договору та забезпечити Комерційного агента іншими необхідними засобами.

 

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Права Комерційного агента:

- отримувати винагороду за виконання ним своїх обов'язків за цим Договором в строки, в розмірі та на умовах, визначених цим Договором;

3.2. Права Довірителя:

- вимагати від Комерційного агента належного виконання його обов'язків за цим Договором.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушенняДоговору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. За порушення обов'язків, передбачених п. 2.1 цього Договору, Комерційний агент сплачує Довірителю неустойку в розмірі ____________.

4.3. За порушення обов'язків, передбачених п. 2.2 цього Договору, Довіритель сплачує Комерційному агентові неустойку в розмірі _________.

4.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Даний Договір може бути припинений достроково за бажанням будь-якої із Сторін, яка повинна попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 днів до дати припинення.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

КОМЕРЦІЙНИЙ АГЕНТ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

ПІДПИСИ

 

 Комерційний агент

 ____________/__________/

м. п.

 

ДОВІРИТЕЛЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

СТОРІН

 

За Довірителя

Керівник _____________/__________/

м. п.