м. _____________

____________________
(дата літерами)

 

ДОВІРЕНІСТЬ

 

Я, працівник________________________________________________________,

(найменування організації, в якій працює довіритель, його посада, П. І. Б.)

проживаю за адресою: _________________________________________, паспорт: серія ____ N _________, виданий __________________ "___" ____________ ____ р.

 

уповноважую ____________________________________________________________,

(вказати П. І. Б. повіреного)

що проживає за адресою: __________________________________________________,

за його паспортом: серія _______ N __________, виданий _______________________

отримати у бухгалтерії _______________________________________ належні меніза ________________________________________20__ р. грошові кошти в сумі _______

(за що і за який час)

( ____________________ ) грн.

(прописом)

 

Ця Довіреність видана строком на _____ та дійсна до __________________.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

__________________/___________________/
              (підпис)

 

Цю довіреність в порядку ч. 4 ст. 245 Цивільного кодексу України посвідчую.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

 

____________________________

(вказати посадову особу організації,

в якій працює довіритель)

__________________/___________________/
             (підпис)