ГАРАНТІЯ

 

м. ____________

"___" ____________ 200_ р.

________________________________________________________________

(найменування банку, іншої фінансової установи, страхової компанії)

(надалі іменується "Гарант") в особі

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

видав цю Гарантію про наступне.

 

1. На підставі Договору про надання гарантії N ___ від ____ р. (надалі іменується "Договір гарантії"), що був укладений між Гарантом і _____________________ (надалі іменується "Принципал") "___" ___________ ____ року (Договір гарантії додається до цієї Гарантії), Гарант для гарантування належного виконання Принципалом своїх обов'язків перед _________________ (надалі іменується "Бенефіціар") за Кредитним договором N ___ від "___" ____________ ____ р. (надалі іменується "Кредитний договір") щодо ____________________________________________, видає цю Гарантію на користь Бенефіціара.

2. У разі невиконання або неналежного виконання Принципалом Кредитного договору Гарант зобов'язується відповідно до умов, зазначених у цій Гарантії, сплатити Бенефіціарові грошову суму після пред'явлення останнім письмової вимоги про її сплату.

3. Межі загальної відповідальності Гаранта перед Бенефіціаром, включаючи невиконання або неналежне виконання Гарантом зобов'язань за Гарантією, обмежуються сумою ________________ грн.

                         (цифрами і літерами)

4. Якщо борг Принципала на момент пред'явлення вимоги виявиться меншим, то відповідальність Гаранта дорівнюватиме розмірові боргу, що залишився.

5. Вимоги за цією Гарантією можуть бути пред'явлені до "___" ____________ ____ р. (включно).

6. Післязакінчення строку, зазначеного у п. 5 Гарантія втрачає силу і має бути без додаткових вимог з боку Гаранта повернена йому протягом ___ календарних днів.

7. Гарантія може бути відкликана Гарантом:

7.1. у будь-який час, але до пред'явлення вимоги Бенефіціаром.

8. Бенефіціар може передати своє право вимоги до Гаранта іншій особі у разі відступлення прав вимоги за Кредитним договором.

9. Гарантія вступає в силу з дня її видання (або зарахування грошей на поточний рахунок Принципала).

10. Бенефіціар у письмовій вимозі про сплату грошової суми за Гарантією повинен зазначити, в чому полягає порушення Принципалом зобов'язань за Кредитним договором і додати наступнідокументи _________________________.

11. Гарант повинен розглянути вимогу Бенефіціара з доданими документами протягом ___ днів та встановити чи виповідають вимоги і додані до них документи умовам цієї Гарантії.

12. Не пізніше наступного дня, після дня закінчення строку, зазначеного у п. 11, Гарант зобов'язаний:

12.1. або перерахувати на рахунок Бенефіціара суму, зазначену в п. п. 3 (4);

12.2. або повідомити Бенефіціара про відмову задовольнити його вимоги.

13. Гарант має право відмовити Бенефіціарові, якщо вимога або додані до неї документи:

13.1. не відповідають умовам Гарантії;

13.2. подані Гарантові після закінчення строку, зазначеного у п. 5.

14. Якщо після задоволення вимоги Бенефіціара за цією Гарантією Гарант дізнається, що Принципал належним чином виконав свої обов'язки перед Бенефіціаром за Кредитним Договором, Гарант має право стягнути з Бенефіціара все безпідставно набуте.

15. Дія Гарантії припиняється у разі:

1) сплати Бенефіціару суми, на яку видана Гарантія;

2) закінчення строку дії Гарантії;

3) відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією шляхом повернення її Гарантові;

4) відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією шляхом подання Гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків, що випливають з цієї Гарантії.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ГАРАНТА, БЕНЕФІЦІАРА, ПРИНЦИПАЛА

 

Гарант

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Принципал

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

Підпис

 

За Гаранта

Керівник ________________/____________/

м. п.

Бенефіціар

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТА