____________________

(бенефіціару)

____________________

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

 

м. _____________

"___" _______________ 20__ р.

 

_____________________________________________________________________

(найменування банку, фінансової установи, страхової організації)

(надалі іменується "Гарант") в особі ____________________________________________

___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________________

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

видав цю Гарантію про наступне.

1. Цією Гарантією Гарант гарантує належне виконання _________________ (надалі іменується "Принципал") свого обов'язку перед _________________ (надалі іменується "Бенефіціар") щодо ____________________________________________ за Договором ____________________ N ___ від "___" ____________ ____ р., укладеним між Принципалом і Бенефіціаром (надалі іменується "Договір").

2. У разі невиконання або неналежного виконання Принципалом обов'язку за Договором Гарант зобов'язується відповідно до умов, зазначених у цій Гарантії, сплатити Бенефіціарові грошову суму після пред'явлення останнім письмової вимоги про її сплату.

3. Сума, на яку видано Гарантію, становить _____________________.

(цифрами і літерами)

4. Вимоги за цією Гарантією можуть бути пред'явлені до "___" ____________ ____ р. (включно).

5. Після закінчення строку, зазначеного у п. 4, Гарантія втрачає силу і має бути без додаткових вимог з боку Гаранта повернена йому протягом _____ днів.

6. Гарантія може бути відкликана Гарантом у будь-який час, але до пред'явлення вимоги Бенефіціаром (або до дати "___" ____________ ____ р.).

7. Для одержання платежів за Гарантією Бенефіціар повинен пред'явити Гаранту вимогу у письмовій формі з наданням наступних документів:

7.1. копія Договору;

7.2. копія ___________________________________________________________.

8. Гарант повинен розглянути вимогу Бенефіціара з доданими документами протягом _____ днів та встановити, чи виповідають вимоги і додані до них документи умовам цієї Гарантії.

9. До закінчення строку, визначеного у п. 8, Гарант зобов'язаний:

9.1. або перерахувати на рахунок Бенефіціара суму, зазначену в п. 3;

9.2. або повідомити Бенефіціара про відмову задовольнити його вимоги та підстави відмови.

10. Гарант має право відмовити Бенефіціарові, якщо вимога або додані до неї документи:

10.1. не відповідають умовам Гарантії;

10.2. подані Гарантові після закінчення строку, зазначеного у п. 5.

11. Якщо після задоволення вимоги Бенефіціара за цією Гарантією Гарант дізнається, що Принципал належним чином виконав свої обов’язки перед Бенефіціаром за Договором, Гарант має право стягнути з Бенефіціара всі безпідставно набуті кошти, передані Бенефіціару Гарантом за цією Гарантією.

12. Дія Гарантії припиняється:

12.1. сплатою Бенефіціаром суми, на яку видана Гарантія;

12.2. через закінчення строку, на який видана Гарантія;

12.3. внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією та повернення її Гарантові;

12.4. внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією шляхом письмової заяви про звільнення Гаранта від його обов'язків, що випливають з цієї Гарантії.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ГАРАНТА, БЕНЕФІЦІАРА, ПРИНЦИПАЛА

Гарант

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Принципал

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Підпис

 

 

За Гаранта

Керівник ________________/____________/

 м. п.

Бенефіціар

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТА