Інвестиційний договір будівництва
об'єкта нерухомості

 

м. __________________

"___" ____________ 20__ р.

 

________________________________________________________________, далі - "Забудовник",в особі _________________________________________________________________________, який діє на підставі ____________________________, з однієї сторони, і _________________________________________, далі - "Інвестор", який діє на підставі ______________________,  з іншої сторони, при їх подальшому згадуванні спільно іменуються  "Сторони", уклали цей Договір про наступне:

 

1.Термінологія договору

1.1.Комплекс - торгово-складський комплекс за адресою: ________________________________.

Технічні характеристики Комплексу:

а) Загальна площа - _______ кв. м (____________________________________ квадратних метрів) згідно з проектно-кошторисною документацією. Фактична площа Комплексу встановлюється за даними бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ) при здачі в експлуатацію й оформленні документів про право власності на Комплекс.

б) Поверховість - ____ (___________) поверхи.

Етапи будівництва Комплексу - Комплекс складається з (________) блоків і будується поетапно:

а) перша черга будівництва - __________________;

б) друга черга будівництва - __________________.

Терміни завершення будівництва Комплексу:

_____________ блоки Комплексу - _________ роки;

_____________ блоки Комплексу - _________ роки.

1.2.Об'єкт інвестування - визначена Договором частка у Комплексі, яку Інвестор отримує у загальну пайову власність після внесення Інвестиції, завершення будівництва і введення Комплексу в експлуатацію.

1.3.Інвестиція - грошові кошти у розмірі _____________ (____________________________) грн., що еквівалентно за курсом Національного банку України (далі - НБУ) на дату укладення Договору _________ (_________________________________) доларів США.

1.4.Проектно-кошторисна документація - затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначено будівельні, архітектурні, об'ємно-планувальні, конструктивні, інженерно-технічні, технологічні й економічні рішення, а також кошториси будівництва Комплексу. Належним чином завірена копія проектно-кошторисної документації передається Забудовником Інвесторові одночасно з підписанням цього Договору. Усі належним чином затверджені зміни і/або доповнення до проектно-кошторисної документації передаються Забудовником Інвесторові протягом ________ (______________) робочих днів з дати їх твердження в установленому порядку.

 

2. Предмет договору

2.1.Предметом цього Договору є участь Сторін у будівництві Комплексу з отриманням у загальну пайову власність Сторін відповідних часток у Комплексі на умовах і в порядку, передбачених Договором.

2.2.Будівництво Комплексу здійснюється поетапно згідно з п. 1.1 Договору, зі здачею в експлуатацію результату кожного етапу будівництва, отриманням документів про право загальної пайової власності Сторін на відповідні, визначені цим Договором, частки у Комплексі.


2.3.Забудовник є землекористувачем і замовником будівництва Комплексу й організовує інвестування будівництва Комплексу, зокрема шляхом виконання зобов'язань, визначених цим Договором.

2.4.Інвестор здійснює фінансування будівництва Комплексу шляхом внесення Інвестиції, а Забудовник забезпечує реалізацію Інвестиції Інвестора для будівництва першої черги Комплексу згідно з п. 1.1 Договору.

2.4.1. За умови виконання Інвестором узятих за цим Договором зобов'язань Сторони отримують у загальну пайову власність частки у Комплексі (виходячи з вартості 1 кв. м = ______________________

_________ гривень ____ коп., що еквівалентно за курсом НБУ на дату укладення Договору ___________

(_______________________) доларів США) у таких співвідношеннях:

2.4.1.1. Інвестор - частку в розмірі _____ % (___________________ відсотків) у загальній пайовій власності на Комплекс, що становить __________ кв. м Комплексу (___________ кв. м у першому блоці Комплексу; ___________ кв. м у другому блоці Комплексу) і закріплено за Інвестором згідно з Планом, надалі іменується "Об'єкт інвестування";

2.4.1.2. Забудовник - частку в розмірі _____ % (_________________ відсотків) у загальній пайовій власності на Комплекс, що становить ____________ кв. м Комплексу (___________ кв. м у першому блоці Комплексу; ___________ кв. м у другому блоці Комплексу).

2.4.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги будівництва Комплексу згідно з п. 1.1 Договору Забудовник передає Інвесторові Об'єкт інвестування за Актом приймання-передачі, на підставі якого Інвестор спільно із Забудовником оформляє право загальної пайової власності на Об'єкт інвестування у встановленому законодавством порядку.

2.4.3. Якщо загальна площа Об'єкта інвестування за даними БТІ більша, ніж передбачено Договором, то відповідна різниця оплачується Інвестором Забудовникові за ціною на момент укладення цього Договору.

2.4.4. Якщо загальна площа Об'єкта інвестування за даними БТІ менша, ніж передбачено Договором, то відповідна різниця повертається Забудовником Інвесторові за ціною на момент укладення цього Договору.

2.5.Графік інвестування:

"___" ________ 20__ р. -

"___" ________ 20__ р. -

"___" ________ 20__ р. -

"___" ________ 20 __ р. -

2.5.1. Після внесення Інвестором Інвестиції в повному обсязі Забудовник видає Інвесторові довідку про 100 % інвестування.

2.6.Архітектурно-планувальні й інженерно-технічні параметри Комплексу визначаються у Плані, який є невід'ємною частиною Договору і на якому виділено Об'єкт інвестування, який передається Інвесторові у загальну пайову власність на умовах і в порядку, передбачених цим Договором.

2.7.Характеристика Об'єкта інвестування:

- стеля:

- підлога:

- стіни:

- двері:

- вікна:

- система вентиляції:

- система електрозабезпечення:

- система водозабезпечення:

- система теплозабезречення:

- система каналізації:

2.8.Забудовник спільно з Інвестором оформляють право загальної пайової власності на Комплекс згідно з умовами цього Договору і чинного законодавства України, а також Забудовник забезпечує Інвестора всією необхідною для цього документацією й інформацією.

2.9.Інвестиційний внесок Забудовника:

2.9.1. Виконання встановлених чинним законодавством обов'язків землекористувача земельної ділянки, що використовується для будівництва Комплексу;

2.9.2. Забезпечення розроблення проектної документації на Комплекс, експертизи проектної документації в установленому порядку, погодження з відповідними контролюючими, експлуатуючими і ресурсопоставляючими службами й організаціями;

2.9.3. Забезпечення виконання всіх передбачених чинним законодавством функцій замовника будівництва Комплексу в повному обсязі силами власного трудового колективу і/або залучених фахівців;

2.9.4. Залучення на договірних засадах інших інвесторів для фінансування будівництва частини Комплексу, не покритої обсягом фінансування Інвестора.

2.10.Інвестиційний внесок Інвестора:

2.10.1. Фінансування будівництва відповідної частки у Комплексі згідно з проектно-кошторисною документацією згідно з графіком інвестування (п. 2.5 Договору) шляхом перерахування Інвестиції у грошовій формі на розрахунковий рахунок Забудовника або в інших, додатково узгоджених Сторонами, формах.

2.10.2. Фінансування внесення змін, коригування наявної проектної документації за згодою Сторін.

2.11.Терміни будівництва Комплексу визначаються проектно-кошторисною документацією. При виникненні обставин, не залежних від Сторін, що перешкоджають виконанню зобов'язань Сторонами цього Договору у встановлені терміни, або у разі внесення змін, коригування проекту будівництва Комплексу за згодою Сторін, Сторони не несуть відповідальності за зміну термінів будівництва Комплексу.

2.12.Зобов'язання Забудовника вважаються виконаними з моменту здачі першої і другої черги Комплексу в експлуатацію й оформлення свідоцтва про право загальної пайової власності Інвестора на Об'єкт інвестування відповідно до цього Договору.

2.13.Якщо зобов'язання з внесення Інвестиції виконуються Інвестором в обсязі, що не відповідає передбаченому цим Договором, розмір Об'єкта інвестування, що передається Інвесторові, визначається згідно з обсягом фактично здійсненого фінансування з вирахуванням визначеної згідно з цим Договором суми відповідальності Інвестора за невиконання Договору.

2.14.На етапі будівництва Комплексу Інвестор з відома Забудовника може укладати договори про залучення до участі у будівництві Комплексу третіх осіб - інвесторів у межах обсягу своєї участі у фінансуванні будівництва Комплексу, з подальшим оформленням прав загальної пайової власності третіх осіб на відповідні частки Об'єкта інвестування після прийняття Комплексу в експлуатацію.

 

3. Обов'язки сторін

3.1.Забудовник бере на себе зобов'язання:

3.1.1. Забезпечити виконання обов'язків землекористувача земельної ділянки, на якій будується Комплекс.

3.1.2. Забезпечити замовлення й експертизу проектної документації на будівництво Комплексу.

3.1.3. Отримати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо будівництва Комплексу.

3.1.4. Погоджувати проектну документацію на Комплекс з державними і комунальними службами й органами.

3.1.5. Забезпечити технічний нагляд за будівництвом Комплексу відповідно до затвердженої проектної документації і державних будівельних норм.


3.1.6. Повідомляти Інвестора про всі обставини, які впливають на терміни виконання Договору, істотно ускладнюють або унеможливлюють їх виконання.

3.1.7. Забезпечити укладення договорів з виконавцями на проведення вимірювань потужності гамма-випромінювань з їх початком і закінченням у терміни, які забезпечують введення Комплексу в експлуатацію у встановлений термін.

3.1.8. Забезпечити укладення договору на виконання будівельних робіт з узгодженим з Інвестором генеральним підрядником і підрядниками на виконання окремих видів робіт.

3.1.9. Після закінчення будівництва забезпечити здачу Комплексу державної технічної комісії з приймання Комплексу в експлуатацію.

3.1.10. Після приймання Комплексу в експлуатацію сприяти Інвесторові в оформленні права загальної пайової власності Інвестора на Об'єкт інвестування і/або співінвесторів на відповідні частки Об'єкта інвестування. Оформлення права загальної пайової власності на відповідну частку в Комплексі здійснюється за рахунок відповідної Сторони, співінвестора.

3.2.Інвестор бере на себе зобов'язання:

3.2.1. Здійснювати фінансування будівництва Комплексу згідно з цим Договором.

3.2.2. Здійснювати фінансування будівництва Комплексу згідно з графіком фінансування (п. 2.5 Договору).

3.2.3. Після введення Комплексу в експлуатацію спільно із Забудовником оформити право загальної пайової власності Сторін на частки, що належать їм у Комплексі, згідно з пп. 2.4.1.1, 2.4.1.2 Договору. Оформлення права власності на кожну зі Сторін здійснюється її коштом.

 

4. Відповідальність сторін

4.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством України.

4.2.За невчасного виконання взятих на себе згідно з цим Договором зобов'язань з інвестування будівництва Комплексу Інвестор несе відповідальність шляхом сплати Забудовникові пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного у строк грошового зобов'язання за кожен день прострочення. Сума пені самостійно обчислюється Забудовником і враховується у розрахунках з Інвестором. Крім того, Інвестор відшкодовує Забудовникові суми штрафів, сплачених генеральному підрядникові, підрядникам за порушення термінів розрахунків за договорами з ними.

4.3.У разі порушення Інвестором терміну Інвестування більш ніж на 1 (один) місяць Забудовник має право самостійно або із залученням коштів інших осіб здійснити інвестування будівництва Комплексу у відповідній сумі за Інвестора, при цьому Інвестор, який допустив прострочення, зобов'язаний відшкодувати Забудовникові всі пов'язані з цим витрати. Якщо Інвестор не відшкодує вищезгаданих витрат протягом 1 (одного) місяця, цей Договір з ним може бути розірваний за рішенням Забудовника, про що Інвестор повідомляється у письмовій формі.

4.4.Забудовник самостійно несе відповідальність перед генеральним підрядником, підрядниками згідно з умовами договорів між Забудовником і генеральним підрядником, підрядниками.

4.5.Інвестор самостійно несе відповідальність перед співінвесторами згідно з умовами договорів між Інвестором та співінвесторами.

5. Форс-мажор

5.1.Жодна зі Сторін цього Договору не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання стало наслідком дії форс-мажорних обставин, які виникли після укладення Договору.

5.2.Якщо будь-яка з таких обставин справила безпосередній вплив на виконання зобов'язань у встановлений Договором термін, то термін виконання зобов'язання подовжується відповідно на час дії цієї обставини.

5.3.Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту, коли їй стало відомо про настання або припинення форс-мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх настання з наданням офіційного підтвердження форс-мажору, яке видане компетентним державним органом або Торговельно-промисловою палатою України.


6. Вирішення спорів

6.1.У разі виникнення спірних ситуацій, пов'язаних з виконанням цього Договору, Сторони зобов'язуються докласти всіх сил для їх досудового врегулювання шляхом переговорів.

6.2.Якщо Сторонам на стадії досудового врегулювання спору не вдасться знайти взаємоприйнятне рішення шляхом переговорів, спір передається на рішення до суду за місцезнаходженням Комплексу.

 

7. Внесення змін і/або доповнень до договору, розірвання договору

7.1.Зміни і/або доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін.

7.2.Зміни і/або доповнення до цього Договору набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами, якщо інше не встановлено згодою Сторін.

7.3.Договір може бути достроково розірваний з будь-якою зі Сторін у судовому порядку на підставах, встановлених чинним законодавством.

7.4.Забудовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі:

7.4.1. Неплатоспроможності Інвестора, що спричинило припинення виконання будівельних робіт на термін понад 1 (один) місяць.

7.4.2. Неможливості інвестування коштів, зокрема через обставини непереборної сили і за рішеннями відповідних контролюючих органів.

7.5.Сторона, яка приймає рішення про розірвання Договору, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, з обгрунтуванням причин і, якщо таке рішення приймається у зв'язку з незадовільним виконанням зобов'язань, із зазначенням терміну для усунення допущених порушень.

7.6.Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін. Розірвання Договору за згодою Сторін оформляється у письмовій формі.

7.7.Сторона, що розірвала цей Договір за власною ініціативою або з якою Договір був розірваний іншою Стороною згідно з цим Договором, після закінчення будівництва і здачі Комплексу в експлуатацію отримує право загальної власності у Комплексі пропорційно до фактично здійсненого внеску з урахуванням вирахувань, передбачених цим Договором.

7.8.За рішенням Забудовника Інвесторові, з яким Договір було розірвано на підставах, зазначених у пп. 7.4.1, 7.4.2 цього Договору, інвестиційний внесок може бути повернений у грошовій формі у розмірі фактично здійсненого внеску до закінчення будівництва і здачі Комплексу в експлуатацію.

 

8. Термін дії договору

8.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін.

8.2.Цей Договір діє до моменту виконання Сторонами всіх зобов'язань, які встановлені Договором або з нього випливають, у повному обсязі.

9. Інші  умови

9.1.Сторони підтверджують, що вони досягли згоди за всіма істотними умовами Договору і жодна зі Сторін не посилатиметься у майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами Договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

9.2.Цей Договір складено у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

9.3.Положення цього Договору обов'язкові для правонаступників Сторін.

9.4.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.5.Усі виправлення тексту цього Договору мають юридичну силу лише у разі їх письмового посвідчення повноважними представниками Сторін у кожному випадку.

9.6.Забудовник має статус платника податків на прибуток згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" на загальних підставах.

Інвестор має статус платника податків на прибуток згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" на загальних підставах.

9.7.Після завершення будівництва першої і другої черги Комплексу Сторони можуть розглядати варіанти подальшого спільного раціонального використання Сторонами Комплексу, що регулюватиметься окремим договором між Сторонами.

 

Юридичні адреси і реквізити сторін

 

Забудовник:
Поштова адреса та індекс ___________________
Телефон/факс _____________________________
Поточний рахунок _________________________
ЄДРПОУ _________________________________

 

Інвестор:
Поштова адреса та індекс ___________________
Телефон/факс _____________________________
Поточний рахунок _________________________
ЄДРПОУ _________________________________


Забудовник: _____________________________

 


Інвестор: ________________________________


М. П.

 


М. П.