КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N __

 

м. ____________

"___" ____________ 20__ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Банк") в особі _________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                               (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Позичальник") в особі _________________________________,

                                                                                       (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Кредитний договір N _________ (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Банк зобов'язується відкрити Позичальнику відкличну кредитну лінію (надалі іменується "кредитна лінія") із загальним розрахунковим обсягом ___________, 00 (_____________) грн. строком на ______ роки (місяці)до "___" ___________ 20__ року для розрахунків за Договором _______________ N __ від "___" _______________ 20__ року, укладеним між _______________ та ______________, зі сплатою __ % (______ процентів) річних від отриманої та неповернутої суми кредиту.

1.2. Розміри кредитів (кредиту), які (який) надаються за кредитною лінією (надалі разом іменуються "кредити", а кожний окремо – "кредит") в межах загального розрахункового обсягу кредитної лінії, строки надання та повернення кредиту (кредитів) у межах строку кредитної лінії Позичальник із дотриманням порядку та умов, визначених у п. 1.3 цього Договору, вказує в письмовій заяві на кредит, що подається у строк ___________ із дня набрання чинності цим Договором шляхом ____________.

1.2.1. Нарахування та сплата процентів за користування кожним кредитом здійснюється окремо в строк ________________ шляхом ___________________ у відповідності до правил сплати процентів, що є Додатком N ___ до цього Договору.

1.3. Надання кредиту (кредитів) на умовах кредитної лінії за цим Договором передбачає ___________________________________________.   

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

 2.1. Банк зобов'язується для надання кредиту (кредитів), обліку використання кредиту (кредитів), нарахування процентів, а також для обліку погашення заборгованості за кредитом (кредитами) і процентами відкрити Позичальнику наступні рахунки:

2.1.1. _________________________________ рахунок N _______________,

2.1.2. рахунок для обліку нарахованих процентів N ___________________.

2.2. Банк зобов'язується надавати кредит (кредити) шляхом перерахування Позичальнику відповідних грошових сум на ___________________ рахунок N ____________ у строки ________із дня, наступного за днем отримання відповідної заяви Позичальника.

2.3. Банк зобов'язується надати Позичальнику консультативні послуги з питань виконання цього Договору в строк ____________ шляхом _____________.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА

3.1. Позичальник зобов'язується використовувати кредит (кредити) за цільовим призначенням та повернути його (їх) у строк.

3.2. Позичальник зобов'язується оплатити відкриття ___________________ рахунка в розмірі ______________ (_________________________) гривень шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Банку (___________________________________) не пізніше _____ (______________) банківських днів з дня набрання чинності цим Договором.

3.3. У разі порушення строків повернення кредиту Позичальник зобов'язується сплатити Банку пеню у розмірі ____ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

3.3.1. За порушення строків сплати процентів за користування кредитом Позичальник зобов'язується сплатити Банку пеню у розмірі ____ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

3.4. Позичальник зобов'язується сплатити Банку за розрахункове обслуговування по встановленню кредитної лінії ___________ шляхом _______________ на рахунок Банку (_____________________________) не пізніше _____ (______________) банківських днів з дня набрання чинності цим Договором.

3.5. Позичальник зобов'язується надавати Банку наступні планові та звітні документи, необхідні для видачі кредиту, контролю за його використанням та поверненням: ___________________________________________________ шляхом ___________________________ у строк ___________________.

3.6. Виконання обов'язків  Позичальника за цим Договором забезпечується: _________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

4. ПРАВА БАНКУ

4.1. Банк має право відмовитися від надання Позичальникові кредиту (кредитів) частково або у повному обсязі у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде ним повернений.

4.2. Банк має право проводити перевірки цільового використання кредитів (кредиту) на місці у Позичальника шляхом _______________________ у строк _____________.

4.2.1. У разі виявлення нецільового використання кредитів (кредиту) Банк має право стягнути з Позичальника штрафу розмірі ________________ та відмовитися від подальшого кредитування Позичальника за цим Договором.

4.3. Банк має право аналізувати кредитоспроможність Позичальника, здійснювати на місці у Позичальника перевірки з питань економічного та фінансового стану, бухгалтерського обліку та звітності шляхом ______________ у строк _____________.

4.4. Банк має право у випадку, якщо час прострочення повернення кредиту чи сплати відсотків є більшим за _______________________, у порядку договірного списання списати з рахунку Позичальника (_____________________________) відповідну заборгованість.

4.4.1. Підставою для договірного списання є _________________________.

 


5. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.1. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту (кредитів) частково або у повному обсязі, повідомивши про це Банк до моменту __________________________________________.

5.2. Позичальник має право порушувати перед Банком питання про перенесення строків повернення кредитів (кредиту) та процентів по них (ньому) в разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням проекту, що кредитується.

5.3. Позичальник має право здійснювати дострокове повернення частини або всієї суми кредитів (кредиту), достроково сплачувати проценти за користування ними (ним).

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни до цього Договорунабирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірванимз моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно (не пізніше ______________) у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

БАНК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За БАНК

Керівник ________________/____________/

 

М. П.

 

ПОЗИЧАЛЬНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За ПОЗИЧАЛЬНИКА

Керівник ________________/____________/

 

М. П.