Багаж

речі та інші матеріальні цінності, що відправляються пасажиром за окрему плату за наявності проїзних документів у багажному вагоні, який прямує в тому ж напрямку, що і пасажир.

(ВР України, Закон "Про залізничний транспорт" від 04.07.1996 N 273/96-ВР)

Багатодітна сім'я

сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей.

(ВР України, Закон "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 N 2402-III)

БАГАТОСТОРОННІЙ ПРАВОЧИН

погоджені дії принаймні трьох сторін, спрямовані на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БАЗИСНА ЦІНА

 1. база при визначенні індексу експортних та імпортних цін міжнародної торгівлі в цілому і за певними групами товарів. Публікується в міжнародній та національній зовнішньоторговельній статистиці, періодичних економічних виданнях ООН;
 2. ціна виробу, яка береться за основу при встановленні зовнішньоторговельної ціни даної продукції.
   

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Базова вища освіта

освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

(ВР України, Закон "Про вищу освіту" від 17.01.2002 N 2984-III)

Бакалавр

освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

(ВР України, Закон "Про вищу освіту" від 17.01.2002 N 2984-III)

Баланс

звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку"
від 31.03.1999 N 87)

Балансова вартість

вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України" від 18.06.2003 N 255)

БАНДА

(від італ. banda - загін, зграя) 

за радянським кримінальним правом - стала озброєна група з двох або більше осіб, які попередньо об'єдналися для нападів на державні або громадські установи, підприємства, організації чи на окремих громадян. Озброєність як ознака банди полягає в наявності зброї хоч би в одного з її учасників. Для визнання групи банди не має значення, чи здійснила вона свій злочинний намір, чи не встигла його вчинити.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Бандероль

поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України.

(ВР України, Закон "Про поштовий зв'язок" від 04.10.2001 N 2759-III)

Бандитизм

організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Банк

юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

 

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ

доручення банку-гаранта на користь кредитора в забезпеченні повної та своєчасної сплати боржником належної суми. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Банківська діяльність

залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

Банківська ліцензія

документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

БАНКІВСЬКА ПОЗИКА

кошти, які надаються банками юридичним і фізичним особам на засадах зворотності, строковості, відплатності й забезпеченості. Порядок надання банківської позики встановлюється нормами банківського законодавства й оформлюється угодою між банком і позичальником. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Банківська таємниця

інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. 

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

Банківська установа

банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України"
від 14.02.2007 N 45)

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

система правових норм, що регулюють порядок організації та діяльності банків, їх взаємовідносини з клієнтами, а також порядок здійснення банківських операцій. 
 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Банківський день

робочий день банку в тому місці, в якому повинна виконуватися дія, передбачена Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів або іншими міжнародними документами, затвердженими Міжнародною торговельною палатою.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" від 03.12.2003 N 514)

 

Банківський кредит

будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

Банківський продукт

стандартизовані процедури, що забезпечують виконання банками операцій, згрупованих за відповідними типами та ознаками.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України" від 18.06.2003 N 254)

Банківський термінал

різновид платіжного термінала, який реалізує в основному банківські операції із застосуванням платіжної картки (одержання готівки, завантаження платіжних додатків картки, перегляд стану рахунку завантаження).

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів" від 10.12.2004 N 620)

Банківські операції

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції: 

 1.  приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 
   

Банк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

 1.  операції з валютними цінностями;
 2. емісію власних цінних паперів;
 3. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
 4. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
 5. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 6. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 7. лізинг; 
 8. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; 
 9. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 10. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 11. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій. 
   

Операції, визначені пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, належать до виключно банківських операцій, здійснювати які у сукупності дозволяється тільки юридичним особам, які мають банківську ліцензію. Інші юридичні особи мають право здійснювати операції, визначені пунктами 2 - 3 частини першої цієї статті, на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, а інші операції та угоди, передбачені цією статтею, вони можуть здійснювати у порядку, визначеному законами України. 

За умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки також мають право здійснювати такі операції:

 1. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
 2. здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
 3. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
 4. операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 
  з інструментами грошового ринку;
  з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
 5. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
 6. депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 
   

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

Банківські рахунки

рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

Банківські реквізити

номер поточного рахунку в банку, назва установи банку, її код (МФО).

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду" від 20.07.2004 N 1660)

Банкноти

паперові грошові знаки різного номіналу.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України" від 14.08.2003 N 337)

Банкрут

неплатоспроможний боржник.

(Укоопспілка, Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств" від 28.07.2006 N )

Банкрутство

нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Бартер (товарний обмін)

господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

БАТЬКІВСТВО

в сімейному праві факт походження дитини від певного чоловіка. Батьківство юридично засвідчується в органах РАЦСу записом про народження. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)
 

Безвідзивний акредитив

акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України"" від 02.08.1996 N 204, 7)

Безвідклична гарантія

гарантія, умови якої не можуть бути змінені і вона не може бути припинена банком-гарантом згідно із заявою принципала без згоди та погодження з бенефіціаром.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах"
від 15.12.2004 N 639)

Безвідкличні зобов'язання

зобов'язання, що можуть бути скасовані лише за згодою особи, якій надається це зобов'язання.

(Національний банк, Постанова "Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України" від 21.11.1997 N 388)

БЕЗВІСНА ВІДСУТНІСТЬ

встановлений у судовому порядку факт тривалої відсутності громадянина в місці його постійного проживання, коли місцезнаходження його невідоме.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Безготівкові розрахунки

перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 N 22)

Бездомна людина

людина, яка перебуває у соціальному становищі бездомності.

(ВР України, Закон "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 02.06.2005 N 2623-IV)

 

Бездомність

соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і адресу якого могла зазначити для реєстрації.

(ВР України, Закон "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 02.06.2005 N 2623-IV)

Безнадійна заборгованість

заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: 

заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності;

прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості;

заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна:

фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення;

фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або при їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності);

заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;

заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

Безнадійний кредит

прострочений або неповернений кредит, за яким є документальне підтвердження про неможливість стягнення; неповернений кредит, за яким минув строк позовної давності; прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним; неповернений кредит, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок" від 16.01.2004 N 7)

Безпека дорожнього руху

характеристика дорожнього руху, що визначається аварійністю.(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство)" від 12.11.2003 N 877)

БЕЗПЕРЕРВНИЙ СТАЖ ПРАЦІВНИКІВ

тривалість безперервної роботи на одному підприємстві, в установі, організації чи на інших підприємствах у випадках, встановлених чинним законодавством.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Безпечна дистанція

відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

Безпечна швидкість

швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах.

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

БЕЗПІДСТАВНЕ ПРИДБАННЯ МАЙНА

позадоговірне придбання або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Безпідставно набуте майно

майно, яке особа набула або зберегла у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Безповоротна фінансова допомога

сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод; 

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після її списання, якщо така безнадійна заборгованість була попередньо включена до складу валових витрат кредитора;

сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;

основна сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

БЕЗПОРАДНИЙ СТАН

стан, у якому особа через фізичну кволість, вік, хворобу або будь-які інші причини позбавлена змоги захищати себе від злочинних посягань. Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в безпорадному стані, є обставиною, що обтяжує відповідальність. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

одна із загальних умов судового розгляду цивільної та кримінальної справи, яка полягає в тому, що суд чи суддя в процесі розгляду будь-якої кримінальної або цивільної справи повинні особисто й безпосередньо дослідити в судовому засіданні всі зібрані у справі докази. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Безпосередня причина смерті

головні клініко-морфологічні прояви основного захворювання або його ускладнення, що стали безпосередньою причиною смерті.

(Міністерство охорони здоров'я, Наказ "Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом" від 15.11.2005 N 606)

Безпритульні діти

діти, які були вимушені залишити або самі залишили сім'ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.

(ВР України, Закон "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 02.06.2005 N 2623-IV)

Безпритульні тварини

домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.

(ВР України, Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження"
від 21.02.2006 N 3447-IV)

Безпритульність

стан людини, пов'язаний з неможливістю фактично проживати/перебувати в жилому приміщенні, на яке вона має право.

(ВР України, Закон "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" від 02.06.2005 N 2623-IV)

Безробітні

працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи. Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу.

(ВР УРСР, Закон "Про зайнятість населення" від 01.03.1991 N 803-XII)

Безспірне стягнення (безакцептне списання) коштів

списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі документів, передбачених законами.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29.03.2001 N 135)

Безспірні вимоги кредиторів

вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

БЕЗСПІРНІ ФАКТИ

в цивільному праві і процесі обставини, що мають значення для правильного вирішення цивільної справи, про існування яких сторони не спорять. Факт є безспірним, якщо він підтверджується поясненнями позивача й відповідача - за твердженнями однієї сторони і визнанням іншої. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Безстрокові цінні папери

цінні папери, які не мають встановленого строку погашення чи мають строк погашення більш як 10 років з моменту їх емісії (випуску) або згідно з умовами емісії передбачають право емітента приймати одноособове рішення про продовження строку погашення (ліквідації) таких цінних паперів, незалежно від загального строку дії таких цінних паперів.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

Безумовна гарантія

гарантія, за якою банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти бенефіціару за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах" від 15.12.2004 N 639)

Безхазяйне майно

Майно, яке не має власника або власник якого невідомий.

Заява про визнання майна безхазяйним може бути подана не раніше як через один рік після прийняття майна на облік відповідним фінансовим органом або виконавчим комітетом селищної, сільської Ради народних депутатів.

(Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 – втратив чинність)

Бек-офіс

підрозділи або окремі відповідальні виконавці, які залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України" від 18.06.2003 N 254)

БЕНЕФІЦІАР 

фізична або юридична особа, яка: а) має привілеї або пільги; б) отримує вигоду; в) довіряє за договором своє майно для використання його у довірчих операціях у власних інтересах.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Бібліотека

інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

(ВР України, Закон "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 N 32/95-ВР)

Біженець

особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

(ВР України, Закон "Про біженців" від 21.06.2001 N 2557-III)

Бізнес-план

специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

(Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, Методика складання бізнес-планів від 21.04.1997 N 56)

БІЗНЕС

(від англ. business - справа, угода, біржова операція, комерція)

господарська діяльність (справа), що приносить прибуток або дає іншу вигоду. Це вміння "робити гроші" з використанням не заборонених законом способів. "Тіньовий бізнес" - це заборонена законом підприємницька діяльність, несплата податків тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БІЛЕТ

 1. документ встановленої форми на пред'явника або іменний, який дає право скористатися певними послугами, наприклад, білет (квиток) на видовище, проїзний білет (квиток);
 2. документ, що засвідчує належність особи до певної організації, наприклад, профспілковий білет (квиток); 
 3. термін, який використовується у певних словосполученнях для позначення документа, наприклад, білет Національного банку, казначейський білет тощо. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БІЛЛЬ

(англ. bill]) 

в Англії, США, Ірландії, Канаді та ін. - законопроект, що вноситься на розгляд законодавчих органів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БІПАТРИДИ

особи що є громадянами двох чи більше держав. Біпатридизм (подвійне громадянство) - перебування особи (біпатрида) одночасно у громадянстві двох держав. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БІРЖА

(голл. beurs - від прізвища купецької сім'ї в Брюгге (XIII ст.)) 

установа, в якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів, валюти, товарів. Основна ринкова організаційна форма оптової, зокрема міжнародної, торгівлі товарами масового виробництва, яка регулює, формує вільні товарно-грошові і товарообмінні відносини.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Біржова торгівля

організоване укладення цивільно-правових угод, які ведуть до зміни права власності на цінні папери з обов'язковою наявністю у організатора торгівлі єдиного торговельного залу і правил торгівлі для осіб, що мають виключне право на укладення цих угод за свій рахунок для іншої особи.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Наказ "Про затвердження Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних системі" від 15.01.1997 N 9)

Біржова угода

зафіксоване фондовою біржею одночасне прийняття учасниками біржових торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які виникають при співзіставленні умов зареєстрованих фондовою біржею заявок на купівлю із заявками на продаж цих учасників торгів.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж" від 19.12.2006 N 1542)

Біржовий день (торговельна сесія)

визначений правилами біржі робочий день або період часу, протягом якого відбувається біржовий аукціон і фіксуються біржові курси, на рівні яких розпочинається укладення біржових угод на наступному аукціоні.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Наказ "Про затвердження Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних системі" від 15.01.1997 N 9)

Біржовий індекс

зведений показник, який характеризує курси цінних паперів, що котируються на фондовій біржі, та який надає можливість здійснювати прогноз щодо змін їх вартості.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про схвалення проекту Положення про функціонування фондових бірж" від 23.11.2005 N 683)

Біржовий контракт

договір про виконання біржової угоди за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, який укладається між учасниками біржових торгів.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж" від 19.12.2006 N 1542)

Біржовий курс цінного папера

ринкова ціна цінного папера, яка визначається на конкретну дату за результатами біржових торгів у день їх проведення на підставі біржових контрактів, у яких передбачено, що строк їх виконання не перевищує трьох робочих днів з моменту їх укладання.


(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж" від 19.12.2006 N 1542)

Біржові торги

торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Благодійна діяльність

добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

(ВР України, Закон "Про благодійництво та благодійні організації"
від 16.09.1997 N 531/97-ВР)

Благодійна організація

недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

юридична особа, головною метою якої є благодійна діяльність.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БЛАНК

(фр. blanc - білий) 

1) друкована стандартна форма будь-якого документа, що заповнюється окремо конкретними даними;

2) лист ділового паперу із штемпелем певної установи, організації з поштовими, банківськими та іншими реквізитами. Після заповнення набуває значення ділового документа.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БЛАНКЕТНА НОРМА

вид норм права з точки зору рівня визначеності їх змісту. Диспозиції банкетних норм не встановлюють певних правил поведінки, а передбачають існування інших норм, розміщених навіть в інших нормативних актах, у яких сформульовані конкретні правила поведінки. 
 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Бланки документів суворого обліку

документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт, свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності); 

проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів; військові проїзні документи);

знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії);

бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей. .

(Мінфін, СБУ, МВС, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ВИГОТОВЛЕННЯ БЛАНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ"
від 25.11.1993 N 98, 118, 740)

Бланковий індосамент

індосамент без зазначення визначеної особи, за яким векселедержатель передає всі права придбавачу векселя. Бланковий індосамент може складатися лише з підпису векселедержателя. Вексель, який підлягає оплаті наказу з проставленим бланковим індосаментом, підлягає оплаті пред'явнику і може бути переданий у подальшому шляхом простого передавання самого векселя до того часу, доки не буде вчинений повний індосамент. 

Векселедержатель може перетворити бланковий індосамент у повний, виконавши над підписом бланкового індосанта вказівку на визначену особу.

Щоб бути дійсним, бланковий індосамент має бути вчинений на звороті векселя.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

Бланковий кредит

Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах. 

(Національний банк, Положення Національного банку України "Про кредитування"
від 28.09.1995 N 246)

Близькі особи

подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктом, визначеним у частині першій статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", і ведення з ним спільного господарства.

(ВР України, Закон "Про засади запобігання та протидії корупції"
від 11.06.2009 N 1506-VI)

БЛИЗЬКІ РОДИЧІ

фізичні особи, природний зв'язок між якими ґрунтується на походженні один від одного або від спільних предків і має правове значення у випадках, передбачених законодавством. Близькими родичами є: батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, бабка, онуки. Статус близьких родичів мають також подружжя.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Близькі члени родини

чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов'язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики підприємства.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" від 18.06.2001 N 303)

Бонітування

комплексна оцінка племінних та підконтрольних тварин за племінними та продуктивними якостями і типом тварин.

(ВР України, Закон "Про племінну справу у тваринництві" від 15.12.1993 N 3691-XII)

Бонітування грунтів

порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних в конкретних природно-кліматичних умовах.

(Держкомзем, Наказ "Про удосконалення ведення державного земельного кадастру в зв'язку з його автоматизацією" від 03.09.1999 N 83)

Боргові цінні папери

цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. 

До боргових цінних паперів відносяться:

а) облігації підприємств;

б) державні облігації України;

в) облігації місцевих позик;

г) казначейські зобов'язання України;

ґ) ощадні (депозитні) сертифікати;

д) векселі.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Боржник

особа, яка має виконати на користь обтяжувача забезпечене обтяженням зобов'язання, або майновий поручитель за таким зобов'язанням; особа, у володінні якої знаходиться майно, що належить обтяжувачу; особа, яка має виконати на користь обтяжувача зобов'язання за договором, на підставі якого виникло договірне обтяження; особа, яка відступила право вимоги, що є предметом обтяження.

(ВР України, Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 N 1255-IV)

Боржник (іпотекодавець)

іпотекодавець або інша особа, відповідальна перед іпотекодержателем за виконання основного зобов'язання.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

БРАК ВИРОБНИЧИЙ

вироби, зовсім непридатні для користування за своїм призначенням (повний брак виробничий) або ті, що не задовольняють за якістю встановлених вимог (частковий брак виробничий). 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БРАКОНЬЄРСТВО

незаконне полювання, яке здійснюється у заборонений час, у недозволених місцях, забороненими знаряддями і способами. За браконьєрство встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БРАТИ І СЕСТРИ

особи, що походять від спільних батьків (повнорідні брати і сестри) або мають спільного батька чи матір (неповнорідні брати і сестри). За законами України правове становище повнорідних і неповнорідних братів і сестер однакове. Належать до другого ступеня спорідненості по боковій лінії спорідненості. Вони мають певні взаємні права та обов'язки. Наприклад, вони зобов'язані утримувати неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх братів і сестер, якщо ті не можуть мати утримання від своїх батьків чи подружжя; вони визнаються спадкоємцями другої черги у випадку смерті брата чи сестри. Шлюби між братами і сестрами не допускаються. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БРОДЯЖНИЦТВО

спосіб паразитичного існування, який полягає у переміщенні протягом тривалого часу з одного населеного пункту до іншого або в межах одного міста особи, яка не має постійного місця проживання або залишила його та існує на випадкові заробітки або нетрудові доходи.
 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

БРОКЕР

(англ. broker, від broke - займатись маклерством) 
посередник, який сприяє здійсненню угод (операцій) між заінтересованими сторонами - клієнтами. Брокери укладають угоди за дорученням і за рахунок клієнта, одержуючи за свої послуги винагороду. Можуть надавати додаткові послуги, зокрема у справі вивчення ринку, реклами, надання кредиту. Старший брокер називається гофброкером.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Брокерська діяльність

укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Брокерська контора

окремий підрозділ члена біржі, що зареєстрований на біржі.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Наказ "Про затвердження Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних системі" від 15.01.1997 N 9)

Будівельна діяльність

окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, надання інжинірингових та інших робіт і послуг, для здійснення яких на території Сторони потрібно одержання ліцензії.

(Угода про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27.03.1997)

Будівельні норми

затверджений суб'єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

(ВР України, Закон "Про будівельні норми" від 05.11.2009 N 1704-VI)

Будівельні роботи

 • роботи зі зведення будівель і споруд: земляні; улаштування збірних і монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, блокових, металевих, дерев'яних та інших будівельних конструкцій, підлог, покрівель; опоряджувальні роботи;
 • роботи гірничорозкривні; буропідривні; пальові; із закріплення грунтів; з улаштування опускних колодязів; з буріння свердловин; із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії; теплоізоляційні (включаючи обмурування і футерування котлів, промислових печей та інших агрегатів); гірничопрохідницькі; підводнобудівельні (водолазні);
 • роботи з електроосвітлення житлових і громадських будівель;
 • роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря (включаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів і облаштувань), а також інших внутрішніх трубопроводів;
 • роботи, що виконуються при спеціалізованому будівництві, в тому числі: автомобільні дороги та залізниці; мости і труби; тунелі і метрополітени; трамвайні колії; аеродроми; лінії електропередачі; споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення; конструкції гідротехнічних споруд; судновозні колії стапелів і сліпів; промислові печі і труби; буріння нафтових і газових свердловин (у тому числі в морських умовах); протиерозійні, протисельові, протилавинні, протизсувні та інші інженерні та природоохоронні споруди; меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнювання);
 • роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, тепло- і енергопостачання; газопроводів; магістральних трубопроводів газонафтопродуктів; споруд для очищення стічних вод і для охорони атмосфери від забруднення;
 • роботи з озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних плодових насаджень;
 • роботи з підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, планування території, намивання грунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель тощо;
 • роботи з улаштування основ, фундаментів і опорних конструкцій під устаткування; пов'язані з будівництвом будівель і споруд геологічні та гідрогеологічні (шурфування, відкачка води тощо), днопоглиблювальні, гірничо-капітальні та розкривні роботи;
 • інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи, в тому числі з розбирання будівельних конструкцій, що виконуються при реконструкції і технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд.
   

(Держбуд України, Наказ "Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000
"Правила визначення вартості будівництва" від 07.05.2002 N 80)

Будівлі

земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 2 
"Оцінка нерухомого майна" від 28.10.2004 N 1442)

Будівництво

спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" від 28.04.2001 N 205)

Букмекерська діяльність

діяльність з проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, спрямована на формування переліку подій, які мають відбутися в майбутньому, прийняття ставок на ці події, зберігання ставок, відстеження результатів подій, визначення та видача призів (виграшів).

(Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінфін, Наказ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор" від 18.04.2006 N 40/374)

Букмекерська контора

одна або декілька букмекерських кас, які об'єднані в єдину систему-мережу, де приймаються ставки на ймовірні події і організатор гри зобов'язується виплатити гравцям, що виграли, суму виграшу, розмір якої залежить від внесеної гравцем ставки і зазначеного до початку зазначеної події коефіцієнта, застосованого для обчислення суми виграшу.

(Київська міська рада, Рішення "Про затвердження Правил провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у місті Києві" від 10.07.2003 N 621/781)

БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА 

дослідження фахівцем-бухгалтером або групою спеціалістів правильності відображення господарської діяльності підприємства, організації чи установи в документах бухгалтерського обліку, звітах, балансах тощо. Застосовується органами досудового розслідування, суду та державного арбітражу під час розслідування і розгляду кримінальних і цивільних справ, а також господарських спорів у випадках, коли для розв'язання окремих питань по справі потрібні спеціальні бухгалтерські знання. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Бухгалтерська звітність

звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку"
від 31.03.1999 N 87)

Бухгалтерський облік

процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

(ВР України, Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
від 16.07.1999 N 996-XIV)

БЮДЖЕТ 

(від англ. budget, букв. - сумка) 
а) затверджений у встановленому порядку розпис доходів і видатків держави, установи, організації на певний строк; б) план доходів і видатків установ, підприємств, організацій на певний строк.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Бюджетна класифікація

єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

Бюджетна установа

орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

Бюджетне відшкодування

сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

(ВР України, Закон "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 N 168/97-ВР)

Бюджетне зобов'язання

будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО 

сукупність правових норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності: встановлення бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між державними й місцевими бюджетами; складання, розгляд проекту бюджету; затвердження бюджету; його виконання; розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Бюджетне право - складова, центральна частина фінансового права. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Бюджетне правопорушення

Бюджетним правопорушенням визнається недотримання учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету. 

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

безповоротний безвідплатний відпуск коштів з державного та місцевих бюджетів на виконання загальнодержавних функцій та функцій місцевого самоврядування, забезпечення функціонування бюджетних установ, організацій та підприємств.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Бюджетний процес

регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

Бюджетний період

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду. 

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

Бюджетні кошти (кошти бюджету)

належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету.

(ВР України, Кодекс бюджетний "Бюджетний кодекс України" від 08.07.2010 N 2456-VI)

Бюро кредитних історій

юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

(ВР України, Закон "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 N 2704-IV)

Бюро технічної інвентаризації

комунальні підприємства, які здійснюють технічну інвентаризацію та облік об'єктів нерухомого майна.

(Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2), Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)" від 10.06.2009 N 390)