Валюта України (гривня)

грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 12.12.2002 N 502)

ВАЛЮТА 

(італ. valuta - ціна, вартість)

 

 1. платіжний засіб (грошова одиниця) певної держави - українська гривня, долар США тощо;
 2. грошові знаки іноземних держав; кредитні і платіжні документи (чеки, векселі та ін.), які використовуються в міжнародних розрахунках;
 3. міжнародні грошові одиниці, емісія яких здійснюється міжурядовими валютно-кредитними організаціями, наприклад, євро - міжнародні платіжні та резервні кошти, що використовуються країнами - учасницями Європейської валютної системи. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Валютний курс

співвідношення грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни, встановлене Національним банком України.

(Державне казначейство України, Наказ "Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті" від 24.07.2001 N 126)

Валютні кошти

валютні цінності:

 • іноземна валюта готівкою,
 • платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті, 
 • цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті,
 • золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.
   

(ВР УРСР, Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 N 959-XII)

Валютні операції

 • операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;
 • операції пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;
 • операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.


(КМ України, Декрет КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 N 15-93)

Валютні цінності

 • валюта України;
 • платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України; 
 • іноземна валюта;
 • платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах; 

  банківські метали.

   

(КМ України, Декрет КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 N 15-93)

Вантажна митна декларація

письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію" від 09.06.1997 N 574)

Варант

різновид опціону на купівлю, який випускається емітентом разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями та надає його власнику право на придбання простих акцій даного емітента протягом певного періоду за певною ціною.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Правила випуску та обігу фондових деривативів" від 24.06.1997 N 13)

Вартість застави

вартість, визначена за звичайними цінами на момент оцінки ризику даного кредиту в порядку, установленому законодавством України.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Методики формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними" від 04.06.2004 N 912)

Вартість земельної ділянки

еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець.

(ВР України, Закон "Про оцінку земель" від 11.12.2003 N 1378-IV)

Вартість майна

еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

ВБИВСТВО 

протиправне умисне чи з необережності заподіяння смерті іншій людині; найтяжчий злочин проти особи, який посягає на найвищу соціальну цінність - право на життя. Українське законодавство розрізняє: так зване просте вбивство, тобто вбивство, вчинене як без обтяжливих, так і без пом'якшувальних обставин; умисне вбивство за обтяжливих обставин (наприклад: вбивство з хуліганських мотивів; вбивство двох або більше осіб; вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин; вбивство на замовлення тощо); вбивство за пом'якшувальних обставин (вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання; вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини; вбивство при перевищенні меж необхідної оборони); вбивство з необережності. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Вбудовані приміщення

приміщення, що є частиною внутрішнього об'єму будівлі.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна" від 28.10.2004 N 1442)

Вбудовано-прибудовані приміщення

приміщення, частина внутрішнього об'єму яких є частиною внутрішнього об'єму основної будівлі, а інша частина - прибудованою.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна" від 28.10.2004 N 1442)

Введення в експлуатацію

подія, що фіксує готовність споруд і устатковання до використання за призначенням, документально оформлена в установленому порядку.

(Міністерство палива та енергетики, Наказ "Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж" від 14.02.2007 N 71)

Векселедавець

юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний вексель.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" 
від 16.12.2002 N 508)

Векселедержатель

юридична або фізична особа, яка володіє векселем, що виданий або індосований цій особі чи її наказу, або індосований на пред'явника, або шляхом бланкового індосаменту, чи на підставі інших законних прав.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" 
від 16.12.2002 N 508)

 

Вексель

цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Великий платник податків

юридична особа, у якої обсяг валового доходу від усіх видів діяльності за звітний рік перевищує сто мільйонів гривень та середньооблікова чисельність працюючих за рік перевищує двісті п'ятдесят осіб або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків по платежах, що контролюються органами державної податкової служби, за рік перевищує двадцять п'ять мільйонів гривень. 

Показники цього пункту розраховуються за результатами діяльності платників податків за перше півріччя (дев'ять місяців) звітного року з урахуванням розрахункових показників за друге півріччя (четвертий квартал) звітного року. 

До великих платників податків може бути віднесений також платник податків, який за власним бажанням надав достатні обґрунтування та розрахунки досягнення відповідних показників за визначеними критеріями у наступному звітному періоді.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" від 19.02.1998 N 80)

Венчурний фонд

недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)" від 02.07.2002 N 201)

ВЕНЧУРНІ ПІДПРИЄМСТВА 

(англ. ventures)

підприємства, які здійснюють наукові дослідження, інженерні розробки і впроваджують нововведення, зокрема на замовлення великих фірм і за державними субконтрактами. До них прилучається широкий спектр підприємств, які здійснюють маркетинг, рекламу та надають консультативні послуги, допомагають у фінансуванні (фірми венчурного капіталу).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВЕРСІЯ 

(лат. versio - видозміна, поворот) 

в судочинстві припущення слідчого або суду про наявність або відсутність подій чи фактів, особливості суб'єктів і мотивів, що грунтуються на доказах, інших фактичних матеріалах кримінальної справи і будуються з урахуванням досвіду розслідування аналогічних справ. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВЕТО 

(лат. veto - забороняю) 

у сучасному праві - акт, який забороняє або не допускає набрання чинності законом чи іншим нормативним актом або рішенням того чи іншого органу (посадової особи). Розрізняють абсолютне (резолютивне) вето, тобто остаточне відхилення нормативного акта, та відносне (відкладальне, суспенсивне) вето, коли відхилений нормативний акт може бути прийнятий новим голосуванням або іншою процедурою, а також загальне вето (акт відхиляється в цілому) і часткове вето (відхиляється окрема частина чи норма). 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) 

Взяття під варту

Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки. У виняткових випадках цей запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і на строк не більше трьох років.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

ВИБОРИ 

передбачена Конституцією і законами України форма безпосереднього народовладдя, що являє собою волевиявлення народу з метою формування органів державної влади або органів місцевого самоврядування шляхом голосування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 

передбачена законом територіальна виборча одиниця, що утворюється для проведення голосування і підрахунку голосів на визначеній території. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за кількості виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧИЙ БЛОК 

політичних партій - добровільне об'єднання декількох політичних партій у порядку і строки, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України", для спільної участі у виборчій кампанії. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ 

передбачена законодавством територіальна виборча одиниця для проведення виборів. В Україні існують багатомандатні та одномандатні виборчі округи.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧИЙ ЦЕНЗ 

(ценз - лат. census, від censeo - роблю перепис, опис) 

спеціальні умови надання виборчих прав: необхідність володіти встановленим мінімумом власності (майновий ценз), вимога певного мінімального рівня письменності або освіченості (ценз письменності та освітній ценз), вимога певний час проживати у цій країні чи навіть у цій місцевості (ценз осілості), певний визначений строк мати громадянство цієї країни (ценз громадянства). В Україні встановлено вимоги щодо громадянства, віку і терміну проживання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 

комісії, які організовують і проводять вибори та забезпечують реалізацію й захист виборчих прав громадян. В Україні діє така система виборчих комісій: Центральна виборча комісія; окружні виборчі комісії - реєструють кандидатів у депутати, встановлюють результати виборів по виборчому округу, приймають рішення про обрання депутата, видають їм відповідні тимчасові посвідчення; дільничні виборчі комісії - організовують голосування на виборчій дільниці, проводять підрахунок голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, та ін. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Вивізне мито

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України. 

Вивізне мито нараховується за ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом України. 

(ВР України, Закон "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.1992 N 2097-XII)

ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

припинення трудових правовідносин з працівниками за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИГОДОНАБУВАЧ 

особа, на користь якої укладено договір, в т. ч. договір добровільного страхування, і яка не брала безпосередньої участі в його укладанні. Вигодонабувач може бути як громадянин, так і юридична особа. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИД НА ПРОЖИВАННЯ 

документ, що видається відповідно до встановленої процедури компетентними державними органами країни перебування апатриду (особі без громадянства). Вид на проживання засвідчує особу апатрида і видається на строк до прийняття ним громадянства країни перебування (на строк натуралізації). 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИДАЧА ЗЛОЧИНЦЯ 

передача однією державою іншій державі особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка засуджена за вчинення злочину (екстрадиція).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИДВОРЕННЯ 

висилка іноземця або особи без громадянства з країни за порушення законодавства держави перебування чи за втручання в її внутрішні справи. Здійснюється за простим розпорядженням властей покинути у визначений строк країну перебування або в примусовому порядку. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Види адміністративних стягнень

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення: 

1) попередження; 
2) штраф; 
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 
грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); 
5-1) громадські роботи; 
6) виправні роботи; 
7) адміністративний арешт. 

(Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X)

Види покарань

До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань: 

1) штраф; 
2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 
4) громадські роботи; 
5) виправні роботи; 
6) службові обмеження для військовослужбовців; 
7) конфіскація майна; 
8) арешт; 
9) обмеження волі; 
10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 
11) позбавлення волі на певний строк; 
12) довічне позбавлення волі. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ВИДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

різновиди цивільно-правової відповідальності, які розрізняються залежно від підстав її виникнення. Цивільно-правова відповідальність поділяється на договірну та недоговірну. Договірною є відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору. Недоговірна цивільно-правова відповідальність - це відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок цивільного правопорушення, у випадку відсутності договірних відносин між порушником і потерпілим. 

Певну специфіку має цивільно-правова відповідальність у випадках, якщо є кілька боржників (правопорушників). У такому разі може наставати дольова, солідарна або субсидіарна відповідальність. Дольова відповідальність означає, що кожен з боржників відповідає у певній частині (долі). У солідарній відповідальності кредитор має право вимагати виконання обов'язку (відшкодування шкоди) частково або в повному обсязі як від усіх солідарних боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. При субсидіарній (додатковій) відповідальності - існує основний боржник, який несе відповідальність за виконання договору (заподіяння шкоди), а якщо він не виконує зобов'язання або його майна не вистачає для відшкодування шкоди у повному обсязі, то до відповідальності залучається додатковий (субсидіарний) боржник. 

За обсягом цивільно-правова відповідальність може бути повною (загальне правило): шкода погашається у повному обсязі - відшкодовуються реальні збитки, тобто фактичні витрати, втрата чи пошкодження майна, а також неодержані доходи (упущена вигода); обмеженою: погашається тільки реальна шкода, а неодержані доходи не відшкодовуються; підвищеною: розмір відшкодування перевищує розмір завданих збитків.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) 

Виділ юридичної особи

перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Виїмка

Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. 

Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. 

Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. 

Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, а також виїмка документа виконавчого провадження проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Виключна підсудність справ

Віднесені до підсудності господарського суду справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням цього органу. 

Справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна. 

Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. 

Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва. 

Справи у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарського товариства, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента.

Справи у спорах, передбачених пунктом 6 частини першої статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням об'єктів земельних відносин або основної їх частини, за винятком справ, передбачених частиною четвертою цієї статті. 

(ВР України, Кодекс господарський процесуальний "Господарський процесуальний кодекс України" від 06.11.1991 N 1798-XII)

ВИКЛЮЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 


передбачені кримінально-процесуальним законом дії прокурора і суду з перегляду судових рішень, що набрали законної сили, підставою для чого є нововиявлені обставини або виявлення фактів неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які суттєво вплинули на правильність судового рішення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб)
сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

(ВР України, Закон "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 N 606-XIV)

ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР 

грошова сума, яка стягується з боржника постановою державного виконавця у разі невиконання ним рішення у строк, встановлений для добровільного виконання. Стягнутий з боржника виконавчий збір зараховується до коштів виконавчого провадження. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ 

виконавчий документ, який видається судом для примусового виконання: 
1 ) рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, а також вироків, ухвал, постанов у кримінальних справах у частині майнових стягнень; 
2) постанов судді або суду в частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення; 
3) мирових угод, затверджених судом; 
4) рішень товариських судів; 
5) рішень третейських судів у цивільних справах громадян; 
6) рішень іноземних судів. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС 

спосіб захисту цивільних прав нотаріусом; напис, який вчиняє нотаріус для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна на документах, що встановлюють заборгованість. Виконавчий напис є виконавчим документом. Виконавчий напис вчиняється на оригіналі документа, що встановлює заборгованість (нотаріально посвідчені угоди, опротестований вексель та ін.).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ


письмові документи встановленої форми і змісту, які видаються судовими та іншими юрисдикційними органами як підстава для примусового виконання прийнятих ними рішень, ухвал та інших актів. До виконавчих документів належать виконавчі листи суду; виконавчі написи нотаріальних органів; накази господарського суду; посвідчення комісій з питань трудових спорів підприємств, установ, організацій; не оплачені вчасно платіжні вимоги, акцептовані платником; постанови комісій у справах неповнолітніх про грошові стягнення; постанови адміністративних органів або службових осіб, яким законом надано право здійснювати стягнення з громадян у безспірному порядку; рішення державних органів з питань володіння і користування культовими будівлями і майном; рішення комісій місцевих рад з питань поновлення прав реабілітованих.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

заключна стадія цивільного судочинства, в якій реалізується підтверджене судом право стягувача. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Викуп акцій

придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій.

(ВР України, Закон "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 N 514-VI)

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у випадках та в порядку, встановлених законом. 

(ВР України, Кодекс земельний "Земельний кодекс України" від 25.10.2001 N 2768-III)

Викуп облігацій

придбання емітентом у власників оплачених ними облігацій цього емітента, що здійснюється після закінчення розміщення облігацій.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик" 
від 07.10.2003 N 414)

Вимагання хабара

вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

(ВР України, Кодекс кримінальний "Кримінальний кодекс України" від 05.04.2001 N 2341-III)

ВИМОРОЧНЕ МАЙНО 

вживана іноді назва спадкового майна, що переходить у власність держави в установленому законом порядку. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) 

ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ 

у трудовому праві час, протягом якого працівник з вини роботодавця не мав змоги виконувати трудові функції, обумовлені трудовим договором. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції) 

Вина

Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

може бути первісним і похідним. До первісних належать ті способи, за якими право власності виникає вперше (виготовлення речі) або незалежно від волі колишнього власника (конфіскація речі). За похідними способами право власності у набувача виникає згідно з волею попереднього власника і за згодою самого набувача (договір, спадкування). Способи виникнення права власності розрізняють також залежно від суб'єктів права власності. Якщо право власності може виникнути для будь-кого із власників, то такі способи називають загальними, якщо лише для певних власників, коло яких спеціально окреслене в законі, - спеціальними. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Винність

характеризує психічне ставлення особи до скоєної дії чи бездіяльності та її наслідків, виражене у формі умислу й необережності.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил" від 30.12.2004 N 936)

ВИПАДОК У ПРАВІ 

(casus) 

суспільно небезпечна подія, яка виключає наявність елемента вини тієї чи іншої особи, а тому не супроводиться кримінальною або іншою юридичною відповідальністю. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Виправданий ризик

Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.


Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.


(ВР України, Кодекс кримінальний "Кримінальний кодекс України" від 05.04.2001 N 2341-III)

ВИПРАВДАННЯ 

постановлення судом виправдувального вироку.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК 

вирок, що постановляється судом у випадках, якщо не встановлено події злочину, якщо в діянні підсудного немає складу злочину, а також, коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Виправлення засудженого

процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.

(Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 N 1129-IV)

Виправні колонії

виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі. 

(ВР України, Кодекс кримінально-виконавчий "Кримінально-виконавчий кодекс України"
від 11.07.2003 N 1129-IV)

Виправні роботи (крим.)

Покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. 

Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Виправні роботи (адмін.)

Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави. Виправні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

(Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-X)

ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ 

перевірка відповідності працівника роботі, яку він має виконувати за трудовим договором. Обумовлюється угодою сторін при укладенні трудового договору. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Випуск облігацій

зареєстрована у встановленому порядку сукупність облігацій одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають їх власникам однакові права.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств" від 17.07.2003 N 322)

Випуск опціонів

сукупність опціонів одного класу з однаковим терміном дії та датою виконання.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Правила випуску та обігу фондових деривативів" від 24.06.1997 N 13)

ВИРОБНИЧА ТРАВМА 

вид нещасного випадку на виробництві.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруд)

Вирок

рішення суду першої інстанції про винність або невинність особи.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

ВИСЕЛЕННЯ 

наслідок добровільного або примусового припинення права користування житловим приміщенням, що допускається на підставах, установлених законом.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Витрати бюджету

видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

ВИТРАТИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

витрати органів державної виконавчої служби на організацію та проведення виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень. До витрат виконавчого провадження належать кошти, витрачені на перевезення, зберігання і реалізацію майна боржника, розшук боржника, майна, оголошення в засобах масової інформації та інші необхідні витрати. Витрати виконавчого провадження стягуються з боржника за постановою державного виконавця.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Витрати

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу власниками).

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил бухгалтерського обліку 
доходів і витрат банків України" від 18.06.2003 N 255)

Витяг з Державного реєстру іпотек

документ, який видається на запит фізичної чи юридичної особи реєстратором і свідчить про внесення запису до Державного реєстру іпотек або про відсутність такого запису.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек" від 31.03.2004 N 410)

Витяг з державного реєстру земель

документ, який містить відомості, що надаються з бази даних автоматизованої системи державного земельного кадастру.

(Держкомзем, Наказ "Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель" від 02.07.2003 N 174)

Вихідна допомога

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку. 

(Кодекс законів про працю України від 10.12.1971)

Вища рада юстиції

колегіальний, незалежний орган, відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

(ВР України, Закон "Про Вищу раду юстиції" від 15.01.1998 N 22/98-ВР)

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 

вищий судовий орган господарських судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Вищий пріоритет (щодо задоволення вимог)

переважний пріоритет одного обтяжувача відносно пріоритету іншого обтяжувача на отримання задоволення своїх прав чи вимог щодо одного й того ж рухомого майна.

(ВР України, Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" 
від 18.11.2003 N 1255-IV)

Вищий пріоритет (щодо нерухомого майна)

пріоритет, встановлений раніше будь-якого іншого пріоритету стосовно одного и того ж нерухомого майна.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Вищі судові органи спеціалізованих судів

Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, а також інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України.

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

ВІДВІД У СУДОЧИНСТВІ 

усунення чи самоусунення деяких учасників кримінального чи цивільного процесу від участі у розгляді справ за наявності сумніву в їх неупередженості. З приводу відводу мотивована заява подається до суду, який приймає рішення. Рішення про відвід приймають судді цього суду простою більшістю голосів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДГУЛ 

за трудовим законодавством надається працівникам як компенсація за роботу чи чергування в неробочий час. За роботу у вихідний день відгул надається за згодою сторін.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Віддання неповнолітнього під нагляд

До неповнолітніх обвинувачених, крім запобіжних заходів, передбачених статтею 149 цього Кодексу, може застосовуватися передача їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі - передача їх під нагляд адміністрації цієї установи.

Від батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи в цих випадках відбирається письмове зобов'язання про забезпечення ними належної поведінки неповнолітнього та його явки до слідчого, прокурора і суду. При цьому зазначені особи попереджаються про характер обвинувачення, пред'явленого неповнолітньому, і про їх відповідальність в разі неявки його до слідчого, прокурора або до суду.

(ВР УРСР, Кодекс кримінально-процесуальний "Кримінально-процесуальний кодекс України" від 28.12.1960 N )

Відзивний акредитив

акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України"" від 02.08.1996 N 204, 7)

Відкладення розгляду справи

Коли справа не може бути розглянута в даному судовому засіданні в зв'язку з неявкою кого-небудь з викликаних осіб або в зв'язку з необхідністю витребувати нові докази, суд відкладає розгляд справи і вживає необхідних заходів для виклику осіб, що не з'явилися в судове засідання, або для витребування нових доказів. 

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Відклична гарантія

гарантія, умови якої можуть бути в будь-який час змінені і вона може бути відкликана банком-гарантом за заявою принципала без попереднього повідомлення бенефіціара.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах" від 15.12.2004 N 639)

Відкрите акціонерне товариство

вид акціонерного товариства, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

Відкритий аукціон

спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

(Міністерство вугільної промисловості України (2), Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Положення про проведення відкритих аукціонів з продажу майна структурних підрозділів державних вугледобувних підприємств" від 24.03.2009 N 120/425)

ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ 

юридичний факт, з настанням якого виникають спадкові правовідносини. Такими фактами є смерть громадянина, оголошення особи померлою внаслідок безвісної відсутності.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДМОВА В ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 

рішення, яке приймають прокурор, орган дізнання, слідчий, суддя за наявності обставин, що виключають провадження в кримінальній справі. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДМОВА ВІД СПАДЩИНИ 

односторонній правочин, який здійснюється спадкоємцем шляхом подання відповідної заяви до нотаріальної контори або неприйняттям протягом шестимісячного строку спадщини, про відкриття якої спадкоємцю відомо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Відновна вартість

вартість відтворення об'єкта у ринкових умовах на дату оцінки, який за своїми ознаками може бути адекватною функціональною заміною об'єкта оцінки (без урахування зносу).

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки державних корпоративних прав" від 02.08.1999 N 1406)

ВІДНОСНІ ПРАВА 

права, які належать особі щодо іншої конкретно визначеної зобов'язаної особи (осіб), на відміну від абсолютних прав, коли носієві прав протистоїть невизначене коло осіб. Відносні права є зобов'язальними правами, які виникають з договорів, із заподіяння шкоди майну і здоров'ю, з безпідставного придбання або збереження майна та з інших юридичних фактів, через які виникають зобов'язальні правовідношення між конкретними особами. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Відокремлений підрозділ юридичної особи

філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

(ВР України, Закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 N 755-IV)

Відокремлений підрозділ

філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11.2003 N 492)

Відповідальне зберігання

господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або кількісних характеристик.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

Відповідальні посадові особи

працівники відділів, управлінь та інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що визначені відповідальними за організацію роботи і підготовку розпорядчих актів з питань створення та діяльності галузевих рад підприємців.

(Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Наказ "Щодо організації роботи місцевих та регіональних галузевих рад підприємців" від 03.07.2009 N 117)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКА 

встановлена законодавством України юридична відповідальність власника щодо реалізації ним правомочностей, пов'язаних з утриманням і використанням майна.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОМІРНО ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ 

відповідальність, яка настає у передбачених законом випадках (шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, крайньої необхідності). 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 

встановлена законодавством України юридична відповідальність молодих людей, які не досягли 18 років, за вчинені ними правопорушення. Суб'єктами кримінальної відповідальності закон визнає осіб, які до моменту скоєння злочину досягли 16 років, а при вчиненні окремих видів злочинів цей вік зменшується до 14 років.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДПОВІДАЧ 

у цивільному судочинстві сторона, якій пред'явлено позов. Відповідачем у суді може бути як громадянин, так і юридична особа.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

встановлена законом, колективним договором, трудовим контрактом кількість робочих днів безперервного відпочинку в календарному році, наданого працівникові власником або уповноваженим ним органом із збереженням місця роботи, але без збереження середнього заробітку. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДПУСТКА ДОДАТКОВА 

відпустка, що надається працівникові додатково до основної щорічної відпустки. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДПУСТКА 

один з видів часу відпочинку, що надається працівнику на встановлений законом строк. На час відпустки за працівником зберігаються його місце роботи, посада і середньомісячний заробіток. У разі відпустки "за власний рахунок" за працівником його середньомісячний заробіток не зберігається.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДРАХУВАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

суми, що їх вираховують із заробітної плати працівників. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДРЯДЖЕННЯ 

у трудовому праві поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства для виконання службового доручення поза місцем роботи. На весь період відрядження, у тому числі часу перебування в дорозі, за працівником зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток і сплачуються добові за кожен день перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення й назад та витрати за найм житла. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Відсоткова ставка

виражений у відсотках розмір плати за користування коштами, залученими позичальником у кредитора на визначений строк.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів" від 04.08.2009 N 884)

ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ 

тимчасова заборона працівникові виконувати функції, покладені на нього трудовим договором, з одночасним припиненням виплати заробітної плати. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДСТОРОНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ВІД ПОСАДИ 

захід процесуального примусу, що його вживає слідчий, коли, на його думку, подальше залишення на посаді обвинуваченого, який є службовою особою, може перешкодити розслідуванню справи або призвести до продовження злочинної діяльності. Відсторонення обвинуваченого від посади проводиться з санкції прокурора або його заступника. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДСТРОЧКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ 

за старим законодавством України могла застосовуватися судом у разі призначення покарання за наявності певних умов на точно визначені строки.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Відчуження земельної ділянки

передача земельної ділянки у власність іншій фізичній чи юридичній особі. Відчуження є платне (купівля-продаж) і безплатне (дарування, спадщина). Відчуження може здійснюватись і в примусовому порядку за вироком суду.

(Держкомзем, Технічні вказівки щодо визначення меж земельних ділянок спільної та спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на забудованій території у населених пунктах 
від 18.05.1998)

ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА 

у цивільному праві передача майна у власність іншій особі. Розрізняють відчуження майна платне (купівля-продаж) і безоплатне (дарування). Відчужене майно може здійснюватися на основі договору або в примусовому порядку (наприклад, реквізиція майна у власника). Відчужене майно пов'язане з припиненням права власності. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

форма цивільної відповідальності за порушення зобов'язань.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 

цивільно-правова відповідальність згідно із зобов'язаннями, яка виникла внаслідок заподіяної шкоди. Відшкодування шкоди полягає у повній її компенсації у грошовій формі або у натурі (виправлення пошкодженої речі).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІК 

у праві - визначений законодавством період у розвитку людини, з яким закон пов'язує настання певних правових наслідків. З певного віку настає дієздатність, обов'язок проходження військової служби, право на одержання пенсій тощо. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІКОВИЙ ЦЕНЗ 

вимога закону, згідно з якою право брати участь у виборах, референдумах чи займати певну посаду надається тільки після досягнення відповідного віку.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІКТИМНІСТЬ 

підвищена здатність людини з огляду на ряд провокуючих духовних, фізичних і професіональних якостей за певних обставин ставати об'єктом злочинних посягань. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІКТИМОЛОГІЯ 

(від лат. victima – жертва і грец. вчення)  

галузь кримінології, яка досліджує психологічні й моральні властивості конкретної особи, що потерпіла від злочинного діяння, її поведінку й умови, які сприяють вчиненню злочину, та її взаємозв'язки зі злочинним середовищем. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Вільний вибір місця проживання чи перебування

право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони хочуть проживати чи перебувати.

(ВР України, Закон "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 N 1382-IV)

Вільно конвертована валюта

валюта, яка широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу (I група класифікатора валют Національного банку України).

(МЗС, Наказ "Про затвердження Положення про консульський збір України" 
від 15.12.1999 N 217)

ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ 

позов власника про повернення йому майна, що вибуло з його володіння, який пред'являється до особи, у незаконному володінні якої знаходиться це майно.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВІНДИКАЦІЯ 

(лат. vindicatio, від vindico - захищаю, заявляю претензію, вимагаю) 

витребування майна власником із чужого незаконного володіння. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Вклад (депозит)

кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

Вклад на вимогу

договір банківського вкладу, укладений на умовах видачі вкладу на першу вимогу.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Вкладник

фізична особа, яка має вклад у учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

(ВР України, Закон "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20.09.2001 N 2740-III)

Власник акцій

фізична або юридична особа, що володіє, користується та розпоряджається акціями на підставі права власності.

(Фонд державного майна, Наказ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТРИ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ НА БАЗІ ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ" від 04.07.1995 N 823)

ВЛАСНИК 

громадянин або юридична особа, якій належить у межах, визначених законом, право володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Власник цінних паперів

особа, яка має право власності на цінні папери відповідно до закону та/або договору управління майном.

(ВР України, Закон "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 N 710/97-ВР)

Власники транспортних засобів

юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах.

(ВР України, Закон "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004 N 1961-IV)

ВЛАСНІСТЬ 

історично зумовлена суспільна форма володіння, користування та розпорядження матеріальними та нематеріальними благами, яка виражає суспільні та виробничі відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання цих благ. На індивідуальному рівні власність виражає належність благ групам осіб чи окремій особі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІВ 

впевненість суддів у тому, що вони дали правильну оцінку всім наявним у справі доказам і що висновок, якого дійшли вони таким шляхом з усіх питань при розгляді справи, є правильний. При цьому внутрішнє переконання суддів повинне спиратися на дослідження кожного доказу окремо і всіх доказів у їхній сукупності та взаємозв'язку. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Внутрішньобанківські операції

операції банку, що не пов'язані з виконанням доручень клієнтів.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України" від 18.06.2003 N 254)

Волатильність

ступінь мінливості значення індикатора, змінної, параметра.

(Національний банк, Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків"
від 15.03.2004 N 104)

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 

в праві - передбачений законодавством зовнішній вияв волі дієздатних суб'єктів права, який тягне за собою юридичні наслідки. Становлячи різновид фактів юридичних, волевиявлення може виражатися у діях правомірних і неправомірних. Формою волевиявлення може бути не тільки реальна активна поведінка, а й бездіяльність. Волевиявлення організації виявляється в діях її органів або належним чином уповноважених представників. Юридичне значення може надаватися в деяких випадках не тільки прямому волевиявленню, а й непрямому (т. з. конклюдентному), в якому воля суб'єкта виражається не безпосередньо, а через такі дії (або бездіяльність), які дають змогу з безперечністю встановити її зміст і спрямованість. Волевиявлення повинне бути свідомим, вільним (невимушеним), справжнім (не удаваним) і здебільшого мати певну форму. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВОЛОДІННЯ 

у цивільному праві має два значення: 
1) одна із правомочностей власника - право володіння, під яким слід розуміти передбачену нормами права можливість власника фізично панувати над річчю чи іншим чином утримувати її у сфері власних господарських потреб; 
2) окремий цивільно-правовий інститут, у якому володінням визнається фактична наявність речі у майні фізичної чи юридичної особи, яку вона вважає своєю. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВОЛЯ у праві 

використовується в законодавстві і як синонім волевиявлення учасників правовідносин. Психологічно воля суб'єктів виявляється у вольовому опосередкуванні вибору варіанту поведінки в межах права в процесі його реалізації. Відповідність волі особи державній волі, вираженій у нормах права, визначає законність її діяльності. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВОТУМ 

(лат. votum - бажання, воля) 

думка або рішення, висловлене або прийняте більшістю голосів виборчого корпусу чи представницької організації. Розрізняють: вотум довіри - у державах з парламентарною формою правління виражене здебільшого нижньою палатою схвалення політичної лінії, певної акції чи законопроекту уряду чи окремого міністра; вотум виборчий - результати виборчої кампанії по виборах парламенту, президента, муніципалітетів тощо; вотум непрямий (евентуальний) - порядок визначення результатів голосування при пропорційній системі виборів, за яким голоси, віддані певному кандидатові, що перевищують виборчу квоту, зараховуються іншому з того ж партійного списку; вотум множинний (плюральний) - у деяких країнах порядок, відповідно до якого певні категорії виборців мають на виборах два чи більше голосів; вотум недовіри - у державах із парламентарною формою правління виражене здебільшого нижньою палатою несхвалення політичної лінії, певної акції чи законопроекту уряду або окремого міністра, що призводить чи до відставки цього уряду і формування нового (урядова криза), чи до розпуску парламенту (нижньої палати) і проведення дострокових парламентських виборів; вотум обов'язковий - у деяких країнах юридичний обов'язок усіх дієздатних громадян брати участь у голосуванні на виборах державних органів влади під загрозою накладення штрафу. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВПІЗНАННЯ 

процесуальна дія, що полягає у пред'явленні в ході дізнання, слідства або судового розгляду свідкові (потерпілому, підозрюваному, обвинуваченому, підсудному) у встановленому законом порядку особи або предмета з метою встановлення тотожності об'єкта, який упізнаюча особа спостерігала раніше і про що дала відповідні показання. У разі необхідності впізнання може проводитись за фотознімками людини або предмета. Для впізнання може бути пред'явлено також труп або його частини як на місці їх виявлення, так і в морзі. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Врахування векселя

придбання банком векселя до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" від 16.12.2002 N 508)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 

(референдум - від лат. referendum - те, що має бути повідомленим) 
спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного значення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА 

встановлення факту походження дитини від даного чоловіка. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ 

у цивільному процесі одна з категорій справ окремого провадження. Судом встановлюються факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних або юридичних осіб. Суд встановлює факти, що мають юридичне значення, у випадках неможливості їх посвідчення в іншому порядку або в зв'язку з утратою документів. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВСТУП ЗАКОНУ В СИЛУ 

набрання законом чинності, тобто обов'язковості його виконання; в широкому розумінні - початок чинності будь-якого правового, в т. ч. й підзаконного нормативного акта. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВТЕЧА 

злочин, який полягає в незаконному залишенні місця позбавлення волі або втечі з-під варти. Втеча - умисне діяння, мета якого - ухилитися від слідства або відбуття покарання. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВТРАТА ДОВІР'Я 

наслідок винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності. Втрата довір'я є додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими категоріями працівників за певних умов. Звільнення за втратою довір'я торкається лише працівників, які безпосередньо обслуговують грошові чи товарні цінності. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВТРАЧЕНА ВИГОДА 

доходи або інше благо, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

злочин, що полягає у втягненні неповнолітніх у заняття жебрацтвом, пияцтвом, проституцією та азартними іграми. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)