Ґендерно-правова експертиза

аналіз чинного законодавства, проектів нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

 

(ВР України, Закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 N 2866-IV)

 

ГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА

система нормативних актів, які видаються органами державної влади і регулюють певну сферу суспільних відносин (конституційне законодавство, цивільне, трудове, кримінальне тощо). Поняття "галузь законодавства" тісно пов'язане з поняттям "галузь права".

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГАЛУЗЬ ПРАВА

самостійна група правових норм та інститутів, які регулюють певну сферу суспільних відносин спеціальними методами правового регулювання. Для кожної галузі права характерним є свій предмет і метод.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Гальмовий шлях

відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку здійснення впливу на орган керування гальмовою системою (педаль, рукоятку) до місця його зупинки.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

 

ГАРАНТ

 

(франц. garant - поручитель)  

державний орган (установа, підприємство чи особа), який бере на себе обов'язок нести відповідальність за невиконання певних зобов'язань. Гарант бере на себе ризик виконання цих зобов'язань.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГАРАНТІЇ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

передбачене законодавством збереження місця роботи, заробітку або одержання пільг і переваг, якщо працівник через поважну причину не виконує роботу.

 

 (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

Зумовлена закономірностями суспільного розвитку система умов і засобів, що забезпечують процес реалізації законності і тим самим формують таку впорядкованість соціальних відносин, яка сприяє руху країни до стану демократії і формуванню правової держави. 

Гарантії законності поділяються на дві групи: загальні і спеціальні. До першого виду належать економічні, політико-ідеологічні, морально-духовні; до другого - власне юридичні.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГАРАНТІЇ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА

умови і засоби забезпечення правильної реалізації норм права в практичній діяльності і взаємовідносинах учасників суспільного життя. Розрізняють матеріальні, політичні, ідеологічні, організаційні і правові гарантії застосування норм права. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГАРАНТІЇ ПРИ ВТРАТІ РОБОТИ 

передбачені законом заходи, спрямовані на захист інтересів працівників, які можуть бути звільнені з підприємств, установ, організацій внаслідок зміни в організації виробництва і праці, при скороченні чисельності і штату.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Гарантія 

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.

Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР 

вид господарського договору, який регулює співробітництво сторін протягом достатньо тривалого періоду. Визначає суттєві умови такого співробітництва, укладається на весь час його здійснення. На підставі генерального договору укладаються поточні (разові) договори більш короткого строку дії.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Генеральний підрядник 

підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 N 668)

 

 

Гербовий збір 

загальнодержавний збір, який підлягає обов'язковій сплаті суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності при ввезенні на митну територію України товарів, предметів і транспортних засобів в порядку, встановленому цим Законом.

 

(ВР України, Закон "Про гербовий збір" від 13.05.1999 N 643-XIV)

 

ГЛАВА ДЕРЖАВИ 

найвища посадова особа (рідше - колегіальний орган), яка вважається найвищим представником держави і, як правило, носієм виконавчої влади. В парламентських монархіях главою держави є монарх (король, імператор), влада якого зазвичай успадковується. В країнах з республіканською формою правління глава держави - президент, який обирається на виборах. У президентських республіках глава держави є главою виконавчої влади: він призначає главу уряду й міністрів, є верховним головнокомандувачем збройних сил, має право помилування, вето, нагороджує орденами й медалями, скликає сесії парламентів, має право розпуску парламенту, користується правом законодавчої ініціативи та ін. В парламентських республіках президент обирається парламентом і, як правило, не має реальної виконавчої влади, а його правовий статус нагадує значною мірою статус монарха в парламентській монархії.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГЛАВА УРЯДУ  

керівник найвищого колегіального органу виконавчої влади в державі. В різних державах може мати різні назви: прем'єр-міністр, голова ради міністрів, федеральний канцлер і тому подібне.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГЛАСНІСТЬ СУДОЧИНСТВА 

один із основних принципів судового розгляду справ, який полягає в тому, що справи в усіх судах розглядаються у відкритих для всіх громадян засіданнях суду, а засоби масової інформації можуть вільно висвітлювати хід і результати цих засідань. Закритий судовий розгляд проводиться у випадках, прямо передбачених законом.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОДУВАЛЬНИК 

особа, яка утримує або повинна утримувати непрацездатних членів сім'ї.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОЛОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

посадова особа, яка очолює Верховний Суд України. Обирається із складу суддів Верховного Суду України Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років шляхом таємного голосування.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

вища посадова особа Верховної Ради України. Його повноваження регулюються Конституцією України. Голова Верховної Ради України обирається Верховною Радою України з числа народних депутатів України таємним голосуванням на строк повноважень Верховної Ради України.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Головна дорога 

дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

 

Головна річ і приналежність 

 Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю. 

 Приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

(ВР України, Кодекс цивільний "Цивільний кодекс України" від 16.01.2003 N 435-IV)

 

Господарська діяльність 

діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

 

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

 

ГОСПОДАРСЬКА ПРАВОЗДАТНІСТЬ 

здатність суб'єкта мати права та обов'язки, які не встановлені для нього чинним законодавством, але виявляються необхідними для здійснення його завдань, функцій і законних інтересів. Господарська правоздатність є індивідуальною для кожного суб'єкта господарювання і виникає завдяки законодавчо встановленому загальнодозвільному принципу регулювання правосуб'єктності: дозволено все, що спеціально не заборонено чи спеціально не приписано законодавством, не завдає шкоди довкіллю, не порушує права та законні інтереси інших учасників суспільних відносин.

 

  (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОСПОДАРСЬКА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ 

визнана державою здатність суб'єктів певного виду (учасників відносин у сфері господарювання) мати та здійснювати господарські права та обов'язки, що встановлені діючим законодавством, а також набувати їх в процесі здійснення господарської діяльності чи управління нею. Складовими господарської правосуб'єктності є господарська компетенція і господарська правоздатність.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

сукупність правових норм, які регулюють правові відносини між суб'єктами господарювання (двома чи більше) з приводу встановлення, зміни або припинення цивільних прав і обов'язків у галузі господарської діяльності.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Господарське зобов'язання 

зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

 

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1) галузь права; 

2) галузь юридичної науки;

3) навчальна дисципліна;  

4) галузь законодавства. 

Як галузь права господарське право регулює відносини, що існують у сфері організації та здійснення господарської діяльності суб'єктами всіх форм власності, пов'язаної з виробництвом промислової продукції та товарів широкого вжитку, їх реалізацією, виконанням робіт і наданням послуг. Як галузь юридичної науки господарське право вивчає проблеми систематизації, кодифікації, вдосконалення господарського законодавства, правового забезпечення господарської діяльності, державного регулювання економіки тощо. Як навчальна дисципліна, що викладається в юридичних та економічних навчальних закладах, господарське право має своїм предметом правове регулювання організації та діяльності суб'єктів господарювання. Як галузь законодавства - сукупність нормативно-правових актів, що регулюють господарські відносини. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

галузь права, що регулює порядок розгляду і вирішення господарських спорів. Основне джерело господарського процесуального права є Господарський процесуальний кодекс України. Поняття господарського процесуального права включає в себе науку господарського процесуального права і дисципліну господарського процесуального права.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Господарське товариство 

юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР 

засноване на угоді сторін і зафіксоване в спеціальному юридичному документі (комплексі документів) зобов'язальне правовідношення (зобов'язання) між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) господарських відносин, змістом якого є взаємні права і обов'язки сторін у сфері господарської діяльності. Основними видами господарського договору є майново-господарський договір (укладаються між юридично рівними сторонами і є правовою формою руху товарів від виробника до споживача) та організаційно-господарський договір (виникають у сфері управління господарською діяльністю, укладаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень і характеризуються юридичною нерівністю сторін).

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС 

установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу - примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення - швидке вирішення спору. Керівним принципом господарського процесу є змагальність сторін. Господарський процес передбачає такі стадії: досудове врегулювання розбіжностей, подання позову, підготовка справи до розгляду, порушення провадження у справі, винесення рішення, провадження справи в апеляційній і касаційній інстанціях, провадження за нововиявленими обставинами.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

складаються у сфері господарювання і поєднують у собі майновий (приватний) та адміністративний (публічний) елементи. Господарські правовідносини складаються за двома напрямами: господарські правовідносини по горизонталі - передбачають правовідносини між рівноправними суб'єктами господарського права (суб'єктами підприємництва), і господарські правовідносини по вертикалі - передбачають правовідносини між нерівноправними суб'єктами в майновому чи організаційному плані.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ 

суперечності між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами, громадянами-підприємцями стосовно їхніх прав та обов'язків у господарських відносинах. Господарські спори поділяються на: спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні господарських договорів (т. зв. переддоговірні); спори, що виникають при виконанні договорів у зв'язку з неналежним виконанням; спори, які виникають з інших підстав, зокрема, про відшкодування шкоди, спричиненої суб'єкту господарювання виконанням вказівок керівника органу державної влади чи місцевого самоврядування (т. зв. майнові); спори про визнання недійсними актів державних та інших органів. Господарські спори розглядаються господарськими судами, якщо інше не передбачено законом.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Готівка (готівкові кошти) 

грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 N 637)

 

Готівкова іноземна валюта 

іноземні грошові знаки у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 30.05.2007 N 200)

 

Готова продукція 

продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем. Готова продукція може бути повернена у країну замовника або реалізована замовником (чи за його дорученням виконавцем) у країні виконавця або в іншій країні. У разі потреби Кабінет Міністрів України визначає види продукції (товару), які не можуть класифікуватися як готова продукція.

 

(ВР України, Закон "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 N 327/95-ВР)

 

Готування до злочину 

Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності. 

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

Грабіж 

відкрите викрадення чужого майна.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

ГРАНТ 

 

(від англ. grant - дарунок, пожертва) 

одноразова безповоротна цільова виплата фізичним і юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення (як правило, з власних коштів та майна) громадянами і юридичними особами, у тому числі іноземцями, а також міжнародними організаціями, для проведення наукових досліджень, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вжиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури тощо.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 

ГРАФІК ВІДПУСТОК 

рівномірна черговість надання відпусток протягом року, визначена розписом, яким визначено чергу і час, коли працівник даного підприємства, установи, організації використовує свою відпустку.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Громадська організація 

об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

 

(ВР України, Закон "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 N 2460-XII)

 

Громадське місце 

частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

 

(ВР України, Закон "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" від 22.09.2005 N 2899-IV)

 

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК 

зумовлена закономірностями соціального розвитку система правил та інститутів, що забезпечує упорядкованість суспільних відносин і надає їм певну організаційну форму.

Сукупність всіх правил, що регламентують суспільні процеси і відносини між його окремими частинами; у вузькому - інститути і норми, що обумовлюють статус людини і громадянина та соціальних груп у суспільстві тою мірою, якою це зумовлено їх інтересами та закономірностями розвитку самого суспільства, а також науково обгрунтовані відносини між членами суспільства та його структурними елементами.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Громадяни-нерезиденти 

іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

 

(ВР України, Закон "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 N 2681-III)

 

Громадяни-резиденти 

громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном.

 

(ВР України, Закон "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 N 2681-III)

 

Громадянин України 

особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

 

(ВР України, Закон "Про громадянство України" від 18.01.2001 N 2235-III)

 

ГРОМАДЯНСТВО 

постійний правовий зв'язок між фізичною особою і державою, який дістає вияв у їх взаємних правах, обов'язках та відповідальності.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ГРОШІ 

особливий товар, що виконує роль загального еквівалента, в якому виражається вартість усіх інших товарів, та загального засобу обміну.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Грошова одиниця України 

Грошовою одиницею України є гривня.

 

(Конституція України від 28.06.1996 N 254к/96-ВР)

 

Грошова оцінка (земель) 

капіталізований рентний доход із земельної ділянки.

 

(ВР України, Закон "Про плату за землю" від 03.07.1992 N 2535-XII)

 

Грошове зобов'язання 

зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в господарський суд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

 

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

 

Грошові кошти 

готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

 

(Мінфін, Положення "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"" від 31.03.1999 N 87)

 

ГРУПА ОРГАНІЗОВАНА 

в кримінальному праві один з видів злочинних об'єднань, що передбачає не лише наявність попередньої змови щодо скоєння злочину, а й певну ступінь співорганізованості між співучасниками, що полягає в погодженому розподілі між ними функцій при вчиненні злочину. Це може бути вироблення умов здійснення тих або ін. злочинних дій, розробка плану злочину, попередній розподіл ролей між співучасниками тощо.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)