Евакуація

комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 26.10.2001 N 1432)

 

ЕВЕНТУАЛЬНИЙ УМИСЕЛ 

 

(від лат. eventus - випадок)

одна з форм умислу, коли особа, вчиняючи правопорушення, прямо не бажає настання його суспільно небезпечних наслідків, але свідомо допускає настання їх. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕВІКЦІЯ 

 

(лат. evictio - стягнення за судовим рішенням свого майна)

у цивільному праві позбавлення володіння та вилучення речі на законних підставах за мотивами, що виникли до її продажу.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Евтаназія 

гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання.

 

(ВР України, Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 N 3447-IV)

 

Эйтаназия 

акт преднамеренного прерывания жизни пациента, сделанная по просьбе самого пациента или по просьбе его близких родственников.

 

(Декларація "Декларація щодо ейтаназії" від 01.10.1987 N )

 

Еквайр 

банк, який здійснює еквайринг.

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням" від 24.09.1999 N 479)

 

Еквайринг 

діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

 

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"

 від 05.04.2001 N 2346-III)

 

Еквіваленти грошових коштів 

короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України" від 20.12.2005 N 480)

 

ЕКЗЕКВАТУРА 

 

(від лат. exsequor - виконую)

в міжнародному праві: 

  1. приведення до виконання в даній державі судового рішення, ухваленого в іншій країні;
  2. офіційний документ, що засвідчує визнання консула урядом приймаючої держави. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологічне право як комплексна галузь права складається з підгалузей (земельне, водне, лісове, гірниче, фауністичне, флористичне, атмосфероповітряне, природно-заповідне, рекреаційне та ін.), що регулюють відносини у галузі охорони і використання окремих природних об'єктів.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений в Україні екологічний правопорядок.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ 

можливості людини і громадянина у сфері виробництва, розподілу, обміну і використання матеріальних благ. До системи економічних прав Конституція України відносить: право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; право користуватися об'єктами державної і комунальної власності та власністю Українського народу (ст. 41); право на підприємницьку діяльність (ст. 42).

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕКСГУМАЦІЯ 

 

(від лат. префікса ex, що означає відокремлення, рух догори тощо + humus - земля)

виймання трупа з місця його поховання для судово-медичного дослідження. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕКСПАТРІАЦІЯ 

 

(від лат. ex - з, із та patria - вітчизна) 

примусове або добровільне виселення чи переселення за межі батьківщини.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Експерт (судовий) 

особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.

 

(ВР України, Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 N 1618-IV)

 

Експертна грошова оцінка 

визначення ринкової (імовірної ціни продажу на ринку) або іншого виду вартості об'єкта оцінки (заставна, страхова, для бухгалтерського обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або іншим чином відчужений на дату оцінки відповідно до умов угоди.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"

 від 11.10.2002 N 1531)

Експертна оцінка житла 

оцінка вартості житла, що склалася в регіоні на вторинному ринку, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" від 04.06.2003 N 853)

 

Експортно-імпортні операції 

міжнародні розрахунки, в процесі котрих регулюються платежі за грошовими вимогами та зобов'язаннями, що виникають у підприємств щодо експорту чи імпорту товарів і послуг.

 

(Національний банк, Постанова "Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України" від 21.11.1997 N 388)

 

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ 

 

(лат. ex - зовні + territorialis - букв, безземельність)

юридичний статус фізичних або юридичних осіб, закладів або об'єктів, вилучених з-під дії місцевого законодавства та підпадаючих частково або в повному обсязі під дію законодавства держави, національність якої мають. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Електронна копія судового рішення 

складений в суді у вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за документарною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначене рішення, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" від 25.05.2006 N 740)

 

Електронна податкова звітність 

податкова звітність, що подається платником податку в електронному вигляді за правилами, визначеними Державною податковою адміністрацією України та викладеними в цьому Тимчасовому порядку.

 

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Тимчасового порядку надходження та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в електронному вигляді до органів ДПС України" від 26.11.2004 N 672)

 

Електронна поштова скринька 

назва каталогу на робочій станції або сервері для приймання і відправлення електронних повідомлень користувачем системи ЕП, місце та найменування якого визначається параметрами файла конфігурації та списком користувачів системи ЕП.

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України" від 29.12.2004 N 689)

 

ЕМІСІЯ 

 

(від лат. emissio - випуск, випромінювання) 

випуск в обіг грошових знаків в усіх формах - готівковій та безготівковій.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕМФІТЕВЗИС 

 

(лат. emphyteusis, від грец.  - вростання) 

засноване на договорі, довгострокове, відчужуване та успадковуване право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Епідемія 

масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

 

(ВР України, Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 N 1645-III)

 

Епізоотія 

поширення заразних захворювань тварин за відносно короткий проміжок часу на значній території, що характеризується безперервністю епізоотичного процесу.

 

(Мінагропром, Наказ "Про затвердження Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 25.05.1999 N 214)

 

ЕТИКА СУДОВА 

 

(грец. - вчення про мораль)

наука про принципи і вимоги моралі в специфічних умовах судової, прокурорської, слідчої та адвокатської діяльності. Етика судова - один з різновидів професійної етики.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕУТАНАЗІЯ 

 

(від грец. eu - добре і thanatos - смерть)

  • умисне прискорення смерті або умертвіння невиліковного хворого з метою припинення його страждань;
  • задоволення прохання хворого про прискорення його смерті якими-небудь діями або засобами, у т. ч. припинення штучних заходів щодо підтримання життя. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА 

 

(від лат. effectivus - дійовий)

властивість дії права, що характеризується результативністю його впливу на розвиток суспільних відносин відповідно до мети законодавця, позитивною значущістю права в суспільному житті. 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)