Забезпечена заборгованість

заборгованість, яка має забезпечення у вигляді ліквідної застави, вартість якої визначена за звичайними цінами та перевищує заборгованість клієнта не менш як на 25 (двадцять п'ять) процентів, або банківську гарантію.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Методики формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними" від 04.06.2004 N 912)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

додаткові забезпечувальні заходи, які мають спеціальний (додатковий) характер і дають можливість досягнути виконання зобов'язання незалежно від того, чи заподіяні кредиторові збитки і чи є у боржника майно, на яке можна звернути стягнення за виконавчими документами. Способами забезпечення виконання зобов'язань є неустойка, застава, порука, завдаток, притримання та гарантія.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ 

вжиття судом термінових заходів щодо закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних для використання їх при розгляді цивільних справ. Підставою для забезпечення доказів є побоювання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, що подання потрібних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. 


(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ 

сукупність заходів, що забезпечують реальність виконання майбутнього судового рішення; одна з гарантій захисту інтересів позивача.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Забезпечувальне обтяження

обтяження, яке встановлюється для забезпечення виконання зобов'язання боржника або третьої особи перед обтяжувачем.

(ВР України, Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" 
від 18.11.2003 N 1255-IV)

Забудовник

особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються).

(КМ України, Постанова КМ "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" від 29.05.2001 N 584)

Завдаток

грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ЗАГАЛЬНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО 

один з основних інститутів виборчого права, який дає змогу брати участь у виборах до представницьких органів держави всьому дорослому населенню, без будь-яких обмежень. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Загальний доступ до судових рішень

режим доступу до внесених до Реєстру електронних копій судових рішень, який забезпечує одержання, використання, поширення і зберігання інформації, що міститься у Реєстрі, з урахуванням вимог щодо нерозголошення відомостей, що містяться в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, і дають можливість ідентифікувати фізичну особу, та відомостей, для забезпечення нерозголошення яких прийнято рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" від 25.05.2006 N 740)

ЗАГАЛЬНИЙ ТРУДОВИЙ СТАЖ 

загальна тривалість роботи чи іншої суспільно корисної діяльності.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Задоволення вимог кредиторів

У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

  1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
  2. у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  3. у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  4. у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

(ВР України, Кодекс цивільний "Цивільний кодекс України" від 16.01.2003 N 435-IV)

Зайнятість

діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі.

(ВР УРСР, Закон "Про зайнятість населення" від 01.03.1991 N 803-XII)

Закінчений злочин

Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Закінчення досудового слідства

Досудове слідство закінчується складанням обвинувального висновку або постанови про закриття справи чи постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. 

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Закон

нормативно-правовий акт, що регулює найбільш значущі, найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил (норм).

(Держводгосп, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки" від 12.01.2004 N 4)

ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК 

громадянин, який у силу закону виступає в усіх установах, у т. ч. судових, на захист особистих та майнових прав і законних інтересів недієздатних, обмежено дієздатних або дієздатних, але таких, що через свій фізичний стан (старість, хвороба) не можуть особисто здійснювати свої права й виконувати свої обов'язки.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАКОННІСТЬ 

режим (стан) відповідності дій, поведінки, діяльності посадових осіб, громадян та юридичних осіб законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті неухильного додержання останніх усіма суб'єктами права. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАКОНОДАВСТВО 

  1.  сукупність чинних нормативно-правових актів: законів, постанов, декретів, указів, наказів, інструкцій правотворчих органів, що регулюють правовідносини в державі. Відрізняють законодавство в цілому та законодавство з окремих галузей права (конституційне законодавство, адміністративне законодавство, кримінальне законодавство, трудове законодавство, цивільне законодавство тощо);
  2. діяльність правотворчих органів, у першу чергу - вищого законодавчого органу та вищих органів виконавчої влади держави з правового регулювання суспільних відносин в державі шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових актів, їх зміни, а також скасування. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА 

вид державної влади, головною функцією якої є законотворчість і організація контролю за дотриманням чинного законодавства усіма структурами держави, об'єднаннями громадян і громадянами. Єдиним законодавчим органом нашої держави є парламент - Верховна Рада України. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАКОНОПРОЕКТ 

початковий текст закону, запропонований для розгляду законодавчому органові влади. Внесення законопроекту є першою стадією законодавчого процесу. Законопроект вправі вносити суб'єкти, які мають право законодавчої ініціативи.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ 

документ, що посвідчує особу, громадянство, а в разі необхідності - службове становище особи під час поїздки за кордон. Закордонний паспорт поділяються на дипломатичні, службові, загальногромадянські, моряка тощо. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Залишення в небезпеці

завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Залишки коштів

залишки коштів приватизаційних майнових сертифікатів, відкритих у формі безготівкових приватизаційних депозитних рахунків, що залишилися невикористаними після придбання акцій громадянами України на попередньому етапі приватизації; залишки коштів житлових чеків, відкритих у формі безготівкових приватизаційних депозитних рахунків, що залишилися невикористаними після приватизації житла з використанням житлових чеків.

(Фонд державного майна, Наказ "Про затвердження Порядку придбання акцій за залишки коштів на приватизаційних депозитних рахунках" від 15.05.1997 N 515)

 

Залишкова вартість

різниця між первісною (переоціненою) вартістю і сумою нарахованого зносу.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України" від 20.12.2005 N 480)

Залізничне порушення

залізнична транспортна пригода, що виходить за межі нормального експлуатування, але залишає можливість функціювання залізничної транспортної системи в заданих межах параметрів. 

(Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України. Затверджено наказом Міністерства транспорту України N 800 від 16.10.2003 р.).

(Мінтранс, Наказ "Про затвердження Рекомендацій щодо вживання термінів та визначень з безпеки руху поїздів" від 03.06.2004 N 464)

Залізничний транспорт

виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо.

(ВР України, Закон "Про залізничний транспорт" від 04.07.1996 N 273/96-ВР)

Залучені кошти

кошти юридичних і фізичних осіб у національній та в іноземній валюті (у тому числі в банківських металах).

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України" від 16.03.2006 N 91)

Замах на злочин

Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. 
Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі. 
Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ЗАМІСНИЦТВО 

у трудовому праві виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, пов'язане з виконанням розпорядчих функцій.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАМОВЛЕННЯ 

пропозиція (оферта) замовника (покупця) виготовити, поставити (продати) йому продукцію, виконати роботу, надати послугу в указаний строк, замовленому обсязі, кількості, асортименті, якості та з дотриманням інших необхідних даних.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАОХОЧЕННЯ 

передбачені у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку матеріальні та інші заходи, що застосовуються до працівників за успішного виконання ними трудових обов'язків. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 

у кримінальному процесі судовий розгляд справи за відсутності підсудного. Допускається лише у виняткових випадках.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

один з засобів захисту своїх прав відповідачем з метою спростування позовних вимог. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Запобіжні заходи

Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. 
Якщо немає достатніх підстав для застосування запобіжного заходу, від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбирається письмове зобов'язання про явку на виклик особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також про те, що він повідомить про зміну свого місця перебування.
Запобіжними заходами є: 

1) підписка про невиїзд; 
2) особиста порука; 
3) порука громадської організації або трудового колективу;

3-1) застава; 
4) взяття під варту; 
5) нагляд командування військової частини. 

Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного, яке застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 115, 1652 цього Кодексу. 

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Заповідальний відказ

Заповідач має право зробити у заповіті заповідальний відказ. 
Відказоодержувачами можуть бути особи, які входять, а також ті, які не входять до числа спадкоємців за законом. 
Предметом заповідального відказу може бути передання відказоодержувачеві у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Заповіт з умовою

Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо). 
Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. 
У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Заповіт

особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ЗАПОДІЮВАЧ ШКОДИ 

особа, яка внаслідок неправомірної дії або бездіяльності заподіяла шкоду майну або особистому немайновому благу. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ 

неправомірна дія, внаслідок якої завдано шкоду особистому або майновому благу; одна з підстав виникнення зобов'язань, цивільних прав і обов'язків. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ

спосіб припинення зобов'язання, за якого погашаються зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав або строк яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін. Не допускається зарахування зустрічних вимог: а) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю; б) про стягнення аліментів; в) щодо довічного утримання (догляду); г) у разі спливу позовної давності; д) в інших випадках, встановлених договором або законом.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Засвідчення документів

здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки.

(Головне управління державної служби України, Наказ "Про затвердження Інструкції з діловодства Головдержслужби" від 29.11.2000 N 65)

ЗАСТАВА МАЙНА 

у цивільному праві один із засобів забезпечення зобов'язань. Полягає у праві кредитора (заставодержателя) в разі невиконання боржником забезпеченого заставою свого зобов'язання задовольнити свої вимоги з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Застава

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Заставна вартість

дисконтована на дату оцінки справедлива (ринкова) вартість необоротного активу, визначена на передбачувану дату закінчення терміну дії договору застави з метою укладення договору застави майна.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації" від 12.10.2000 N 1554)

Заставна

борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна оформлюється, якщо її видача передбачена іпотечним договором.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Заставодержатель

фізична або юридична особа, на ім'я якої оформлена застава цінних паперів.

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів"
від 17.10.2006 N 1000)

Застереження

одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити або змінити юридичну дію певних положень договору щодо їхнього застосування до України.

(ВР України, Закон "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004 N 1906-IV)

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ 

здійснювана компетентними органами або їх об'єднаннями організаційно-правова діяльність, результатом якої є підтвердження, зміна, встановлення чи скасування взаємних юридичних прав та юридичних обов'язків у конкретній життєвій ситуації. Прикладом може бути винесення рішення по кримінальній або цивільній справі, нотаріальне посвідчення дії або прав та обов'язків при отриманні спадщини тощо. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Застрахована особа

фізична особа, яка відповідно до цього Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

(ВР України, Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 N 1058-IV)

ЗАСУДЖЕНИЙ 

за кримінально-процесуальним правом України особа, щодо якої судом винесено обвинувальний вирок. Засуджений користується всіма правами громадянина України з обмеженнями, встановленими законом.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАТРИМАНИЙ 

особа, щодо якої в установленому законом порядку застосовано затримання. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАТРИМАННЯ 

у кримінальному процесі короткочасний захід процесуального примусу, що застосовується до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, з метою з'ясування причетності затриманої особи до злочину й вирішення питання про можливість (у разі необхідності) взяття її під варту.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Захисний припис

спеціальна форма реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей щодо захисту жертви насильства в сім'ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім'ї, забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім'ї.

(ВР України, Закон "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 N 2789-III)

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

передбачений Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими актами законодавства комплекс правових та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення і охорону прав громадян, які купують, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб (споживачів). 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

захист, який здійснюється за допомогою правового регулювання відповідних суспільних відносин різними галузями права. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

захист, який здійснюється за допомогою заходів матеріально-правового і процесуально-правового характеру. Це дає підстави визначити право особи на захист цивільних прав як самостійне суб'єктивне право, яке відображає юридично закріплену можливість правомочної особи використати спеціальні засоби правоохоронного характеру. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАХИСТ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 

реалізація комплексу процесуальних норм, спрямованих на захист особи. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 

право громадянина та організації вимагати через суд спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують честь, гідність чи ділову репутацію їх або завдають шкоди їхнім інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Заходи процесуального примусу

встановлені цим Кодексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства.

(ВР України, Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 N 1618-IV)

Заходи фізичного впливу

дії прикордонника, що виявляються у застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-який орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги спеціальних засобів та зброї.

(Адміністрація Державної прикордонної служби, Наказ "Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України" від 21.10.2003 N 200)

Заява

односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки.

(ВР України, Закон "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004 N 1906-IV)

Збитки

  1. втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
  2. доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Збори суддів

зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

Звернення громадян

викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

(ВР України, Закон "Про звернення громадян" від 02.10.1996 N 393/96-ВР)

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО 

форма відшкодування збитків. Звернення стягнення на майно боржника проводиться виявленням майна, описом його, опечатування і продажем. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Звернення

викладена в письмовій або усній формі пропозиція, заява (клопотання), скарга громадянина, народного депутата України, депутата місцевої ради, службової чи іншої особи.

(Генеральна прокуратура, Наказ "Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України" від 28.12.2005 N 9гн)

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО 

сукупність неписаних правил поведінки (звичаїв), що склалися в суспільстві в результаті їх неодноразового застосування та санкціонованих державною владою. До юридичної системи входить лише той звичай, який виконує функції норми права. Типовий приклад запису звичаєвого права - пам'ятки права: Закони Ману, закони Дванадцяти таблиць, Салічна правда, Руська правда.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Звичай

правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. 
Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ЗВІД ЗАКОНІВ

зібрання діючих законодавчих актів, розташованих у тематичному порядку. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Звільнені особи

особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань за хворобою, на підставі Закону України про амністію чи акта про помилування, умовно-достроково звільнені від відбування покарання, яким замінена невідбута частина покарання більш м'яким, звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років.

(ВР України, Закон "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" від 10.07.2003 N 1104-IV)

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

інститут кримінального права, кримінально-процесуального права, кримінально-виконавчого права, який передбачає підстави, порядок та умови звільнення від подальшого відбування кримінального покарання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Звільнення від кримінальної відповідальності

відмова держави (її компетентних органів) від засудження особи, яка вчинила злочин, та застосування до неї кримінально-правових засобів примусового характеру. Звільнення від кримінальної відповідальності не є виправданням особи.

(Верховний Суд, Лист "Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ" від 01.02.2004)

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ 

інститут кримінального права, кримінально-процесуального права України, який передбачає можливість прийняття рішення про недоцільність застосування кримінального покарання щодо особи, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ 

припинення трудового договору (контракту) на підставах, що передбачаються законом. Звільнення з роботи бувають з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу та на інших законних підставах. У трудовому праві України - найсуворіший вид дисциплінарного стягнення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Згвалтування

статеві зносини з застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

ЗГОВІР

у кримінальному праві один з видів злочинної зорганізованості, притаманний співучасті у злочині. Зговір можливий лише при скоєнні навмисного злочину. Відрізняють попередній зговір осіб, що брали участь у злочині, і вчинення злочину без попереднього зговору, коли спільність умислу виникла під час вчинення злочину шляхом свідомого приєднання одних осіб до злочинної діяльності інших. Для попереднього зговору властива як взаємна обізнаність про здійснювані кожним співучасником дії, так і попередня домовленість їх про шляхи і засоби вчинення злочину. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

система законодавчих та підзаконних актів у галузі земельних відносин. Центральним законодавчим актом земельного законодавства є Земельний кодекс України. Згідно із ст. 4 Земельного кодексу України завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави, раціонального використання та охорони земель. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 

самостійна галузь права, що являє собою сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері використання, охорони земель, управління земельними ресурсами з метою створення, закріплення та вдосконалення ефективного земельного ладу країни, заснованого на рівноправності різних форм власності на землю, який забезпечує раціональне використання, відтворення та охорону земель, розвиток різних форм господарювання на землі, реалізацію й захист земельних прав громадян та їх об'єднань.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС 

систематизований законодавчий акт, що регулює земельні відносини на території держави.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Земельний сервітут

право обмеженого користування чужою земельною ділянкою або її частиною. Таке право може бути встановлене на користь власника сусідньої земельної ділянки (земельні сервітути) або на користь певної особи (особисті сервітути). Земельний сервітут обмежує право власності на землю чи право користування землею. Земельний сервітут встановлюється рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування, договорами (угодами) між власниками земельних ділянок, рішенням суду. Він може полягати у праві проходу або проїзду через чужу земельну ділянку, прокладанні та експлуатації ліній електропередач, зв'язку і трубопроводів та ін. Земельний сервітут обмежує право власності на земельну ділянку і є безстроковим.

(Держкомзем, Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель від 04.08.99)

Зловживання владою або службовим становищем

умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ 

завідоме використання винним особливих, заснованих на довір'ї, фактичних чи юридичних відносин з особою, яка є власником майна або відає майном, з метою звернути це майно на свою користь. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ 

здійснення суб'єктивного цивільного права з порушенням можливих меж його дії. Передбачені законом положення, які визначають міру можливої поведінки, і є межами (рамками) дії суб'єктивного цивільного права. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Злочин

Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 
Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Злочин вчинений з необережності

Злочин визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

Злочин вчинений умисно

Злочин визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

ЗЛОЧИННА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ 

суспільно небезпечна, усвідомлена, вольова пасивна поведінка особи, тобто невиконання особою покладеного на неї обов'язку діяти певним чином під загрозою кримінальної відповідальності. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗЛОЧИННА ДІЯ 

суспільно небезпечна, заборонена кримінальним законом, усвідомлена, винна, активна поведінка особи, якою заподіюється шкода об'єктам, що перебувають під охороною кримінального закону. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗЛОЧИННІСТЬ 

історично зумовлене соціальне явище, яке охоплює всю сукупність злочинів, вчинюваних у певній державі за визначений проміжок часу. Злочинність як соціальне явище має кількісну і якісну характеристику, що визначається її станом, структурою і динамікою. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

належні конкретному власнику правомочності володіння, користування та розпорядження своїм майном. Ця тріада правомочностей належить у сукупності тільки власнику. 
Право володіння - це забезпечена законом можливість фактичного панування над річчю, утримання її у сфері свого господарювання. 
Право користування - забезпечена законом можливість власника вилучати з речі її корисні властивості відповідно до її призначення, одержувати плоди і доходи, з метою задоволення різноманітних потреб. 
Право розпорядження - забезпечена законом можливість власника визначати фактичну та юридичну долю речі: передавати її іншим особам у власність чи тимчасове володіння і користування, а в деяких випадках - і в розпорядження (договір комісії).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Змішаний договір

договір, в якому містяться елементи різних договорів.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Значний правочин

правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

(ВР України, Закон "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 N 514-VI)

Значні угоди

угоди щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення угоди.

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ 

рішення суду про припинення стану судимості до закінчення передбаченого законом строку погашення судимості, після закінчення не менше половини цього строку, якщо особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 

частина цивільного права, що являє собою сукупність норм, котрі регулюють відносини, в яких одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо або ж утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його зобов'язання. Загальне право встановлює правила виконання зобов'язань, їх місце, передбачає гарантії належного їх виконання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Зобов'язання

правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)