ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

(латентний - від лат. latens (latentis) - прихований) 

злочинність, яку з тих чи інших причин не встановлено, не виявлено і тому не було відображено в офіційному обліку відповідних державних органів, спеціально покликаних боротися із злочинністю.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Легалізація (відмивання) доходів 

вчинення дій, визначених статтею 2 цього Закону, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів.

(ВР України, Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 N 249-IV) 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ 

 

(від лат. legalis - законний) 

узаконення, надання законної сили документу, дії, організації.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛЕГІТИМНІСТЬ 

(лат. legitimus - законний, правомірний) 

характеристика державної влади, що означає визнання законності її джерел та підстав здійснення владних повноважень.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛЖЕСВІДЧЕННЯ 

завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України або у суді. Лжесвідчення є також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках. За завідомо неправдиве показання (лжесвідчення) законодавством України встановлено кримінальну відповідальність.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Листок непрацездатності 

багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

(Міністерство охорони здоров'я, Мінпраці, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Наказ "Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності" від 03.11.2004 N 532/274/136-ос/1406)

Лізинг 

господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Ліквідатор 

фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

Ліквідаційна вартість майна 

вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003 N 1440)

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ 

спеціальна комісія, яка створюється для здійснення процедури ліквідації підприємства-боржника, визнаного господарським судом банкрутом згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Ліквідаційна маса 

усі види майнових активів (майно та майнові права) банку, які належать йому на праві власності на день відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідації.

(ВР України, Закон "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 N 2121-III)

ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

один із способів припинення діяльності юридичної особи.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Ліквідність 

здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел та напрямів використання коштів типу видачі кредитів та понесення витрат.

(Національний банк, Постанова "ІНСТРУКЦІЯ N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків"" від 30.12.1996 N 343) 

Ліквідні активи 

кошти в касі та на поточних рахунках кредитної установи, відкритих у банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ" від 28.09.2006 N 6261)

ЛІСОВЕ ПРАВО 

порівняно відокремлена група норм і правових інститутів, об'єднаних спільністю лісових відносин, що регулюються цими нормами. Лісове право - підгалузь екологічного права України. В основу лісового права покладено правові норми щодо власності на ліси (всі ліси є власністю держави), лісового фонду і лісових ресурсів, компетенції державних органів у галузі управління й контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, державного обліку лісового фонду, прав та обов'язків лісокористувачів тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

законодавчий акт, який регулює правовідносини з метою забезпечення підвищення продуктивності, охорони та відтворення лісів, посилення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах на основі науково обгрунтованого, раціонального використання останніх.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Лісовий сервітут 

право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою.

(ВР України, Кодекс лісовий "Лісовий кодекс України" від 21.01.1994 N 3852-XII)

Лістинг

сукупність процедур з включення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Ліцензіар 

орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на певні види підприємницької діяльності.

(Ліцензійна палата при Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Положення про порядок та умови видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру" від 15.11.1996 N ЛП-37)

Ліцензіат 

суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

(ВР України, Закон "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III) 

Ліцензія 

документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання - ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Ліцензування 

видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

(ВР України, Закон "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 N 1775-III)

Ліцитатор 

ведучий прилюдних торгів, який призначається спеціалізованою організацією. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів. 

(Мінюст, Наказ "Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна" від 27.10.1999 N 68/5)

ЛОКАЛЬНІ ПРАВОВІ НОРМИ 

 

(локальний - лат. localis, від locus - місце) 

один з видів правових норм, які різняться сферами регулювання суспільних відносин. Сферою дії локальних правових норм є державні й недержавні організації, соціальні угруповання, які за чинним законодавством і в межах своєї компетенції встановлюють нормативні правові приписи, що регулюють внутрішні правовідносини в таких організаціях та угрупованнях.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Ломбард 

фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами" від 26.04.2005 N 3981)

Лот 

одиниця майна, що виставляється для продажу на прилюдних торгах. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення прилюдних торгів. 

(Мінюст, Наказ "Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна" від 27.10.1999 N 68/5)