Наближення законодавства

процес прийняття, внесення змін чи скасування правових норм з метою наближення положень національного законодавства до положень актів законодавства Європейського Союзу для створення належних умов імплементації правового порядку Європейського Союзу.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод ГАТТ-СОТ" від 26.12.2003 N 631)

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АКТОМ

визначений у законодавчому порядку строк, з якого нормативно-правовий акт вступає в силу. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Набувальна давність

Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ 

у цивільному праві підстава для визнання недійсним набуття або збереження майна однією особою за рахунок іншої без встановленого законом або правочином права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ 

встановлені законодавством України умови і порядок, за якими фізична особа одержує статус громадянина України.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

НАГЛЯДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

за колишнім законодавством порядок перегляду рішень, вироків, що набрали законної сили, а також касаційних ухвал, постанов та інших рішень нижчих судів за протестами визначених законом службових осіб суду і прокуратури. Тепер цю стадію судочинства скасовано. Певним чином наглядову функцію виконує Верховний Суд України у касаційному провадженні.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Наглядова рада акціонерного товариства 

є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

(ВР України, Закон "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 N 514-VI)

Наглядовий орган фінансової установи 

орган фінансової установи, до компетенції якого належать питання стратегічного управління та нагляду за діяльністю виконавчого органу фінансової установи і який не виконує функцій виконавчого органу фінансової установи.

(Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Розпорядження "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ" від 27.09.2005 N 4660)

Надзвичайна ситуація

порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Попередження соціально-політичних, міжнаціональних конфліктів, масових безпорядків і дії щодо ліквідації їх наслідків до компетенції органів управління і сил цивільної оборони не входять.

(ВР України, Закон "Про Цивільну оборону України" від 03.02.1993 N 2974-XII)

Надзвичайний стан 

це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

(ВР України, Закон "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16.03.2000 N 1550-III)

Надурочні роботи 

Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках:

 1. при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;
 2. при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;
 3. при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;
 4. при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
 5. для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

(Кодекс законів про працю України від 10.12.1971)

Надходження до бюджету

доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов'язань органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування.

(Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III)

Найманий працівник 

фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи.

(ВР України, Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 N 2240-III)

НАКАЗ

правовий акт, що видається на підставі й на виконання чинних законів, указів, урядових постанов і розпоряджень, наказів, положень та інструкцій вищестоящих органів. Наказ є актом внутрішнього управління, чинність якого не виходить за межі певної галузі конкретного підприємства, об'єднання, установи. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Наказодавець акредитива 

особа, за дорученням якої в банку-емітенті відкривається акредитив.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" від 03.12.2003 N 514)

Наклеп 

поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу.

(Кримінальний кодекс України від 28.12.1960)

Належна якість товару, роботи або послуги 

властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем.

(ВР УРСР, Закон "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 N 1023-XII)

НАЛЕЖНІСТЬ ДОКАЗІВ 

визначається їх придатністю для встановлення чи відсутності обставин, які входять до предмета доказування в справі. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Наркотичні засоби 

включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними.

(ВР України, Закон "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15.02.1995 N 60/95-ВР)

Народний депутат України 

обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі.

(ВР України, Закон "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 N 2790-XII)

Наруга над могилою, іншим місцем поховання

самовільне утворення надписів, малюнків, символів або інших зображень на кладовищенських спорудах, що використовуються для церемонії поховання та поминання померлих, намогильних спорудах, склепах, урнах з прахом, могилах чи інших місцях поховання;

самовільне пошкодження, розкопування, руйнування або в інший спосіб знищення кладовищенських споруд, що використовуються для церемонії поховання та поминання померлих, намогильних споруд, огорож, склепів, урн з прахом, могил чи інших місць поховання; 

використання з метою, не передбаченою чинним законодавством, чи самовільне використання кладовищенських споруд, що використовуються для церемонії поховання та поминання померлих, намогильних споруд, склепів, урн з прахом, могил чи інших місць поховання або вчинення інших дій, що мали на меті зневажити родинну чи суспільну пам'ять про померлого, продемонструвати зневажливе ставлення до місця поховання та суспільних, релігійних принципів і традицій в цій сфері.

(ВР України, Закон "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 N 1102-IV)

Населений пункт

забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.45, 5.46, 5.47, 5.48.

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

НАСЕЛЕННЯ 

сукупність людей, які перебувають у межах даної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення входять громадяни даної держави, іноземні громадяни, які живуть у цій державі тривалий час, особи без громадянства та особи з подвійним і більше громадянством.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Насильство в сім'ї 

будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

(ВР України, Закон "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 N 2789-III)

Наступна іпотека 

передання в іпотеку нерухомого майна, яке вже є предметом іпотеки за попереднім іпотечним договором.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Наступний векселедержатель (індосант) 

особа, яка володіє векселем і яка здійснює передавальний напис на векселі (індосамент).

(Мінфін, Наказ "Про впровадження обігу казначейських векселів" від 09.12.1997 N 269)

Національна безпека 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.

(ВР України, Закон "Про основи національної безпеки України" від 19.06.2003 N 964-IV)

Національна депозитарна система

Національна депозитарна система складається з двох рівнів.

Нижній рівень - це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів.

Верхній рівень - це Національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

(ВР України, Закон "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 N 710/97-ВР)

Національний банк України 

є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

(ВР України, Закон "Про Національний банк України" від 20.05.1999 N 679-XIV)

Небюджетне зобов'язання 

будь-яке зобов'язання за коштами державного та/або місцевих бюджетів, узяте розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік. 

(Державне казначейство України, Наказ "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України" від 09.08.2004 N 136)

Невиїзна документальна перевірка 

перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), незалежно від способу їх подачі.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства" від 10.08.2005 N 327)

Невід'ємне поліпшення нерухомого майна 

результати заходів, спрямованих на покращання фізичного (технічного) стану та (або) якісних характеристик земельної ділянки та (або) земельних поліпшень, відокремлення яких призведе до зменшення ринкової вартості відповідно земельної ділянки та (або) земельних поліпшень.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна" від 28.10.2004 N 1442)

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ 

одна з підстав для звільнення робітників і службовців з ініціативи адміністрації. Звільнення за невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі допускається у зв'язку з недостатньою кваліфікацією або станом здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Невідповідність призначеного судом покарання тяжкості злочину та особі засудженого 

Невідповідним ступеню тяжкості злочину та особі засудженого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповідною статтею Кримінального кодексу, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим як внаслідок м'якості, так і суворості.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

НЕГАЙНЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 

набуття ним властивостей здійсненності і виконання його не з часу вступу в законну силу, а негайно - після оголошення на судовому засіданні. Цим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав та інтересів громадян і держави.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Негоціація 

купівля та/або врахування негоціюючим банком переказних векселів (тратт) та/або документів, що становлять належне представлення, передбачених умовами акредитива, шляхом надання авансу або згоди надати аванс бенефіціару не пізніше банківського дня, у який негоціюючий банк отримує відшкодування.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" від 03.12.2003 N 514)

Негрошові операції 

операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" від 27.12.2007 N 480)

Недержавний пенсійний фонд 

недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.

(ВР України, Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 N 1058-IV)

НЕДІЄЗДАТНІСТЬ 

неможливість для громадянина власними діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Недійсний (нікчемний) правочин 

правочин, недійсність якого встановлена законом. У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Недобросовісна конкуренція 

будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статті.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Недоступність вкладів 

неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

(ВР України, Закон "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20.09.2001 N 2740-III)

НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА 

один із принципів прав громадянина на житло, закріплений в Конституції України. Згідно з цим принципом забороняється проникати без дозволу до житлового приміщення, обшукувати його й робити огляд інакше як за рішенням суду. У разі переслідування осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, можливий інший порядок проникнення до житла, обшуку та огляду майна, встановлений законодавством.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Нежиле приміщення 

приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

(ВР України, Закон "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 N 2866-III)

Нежитлове приміщення 

приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

(Державний комітет з будівництва та архітектури, Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005 від 18.05.2005 N 80)

Незакінчений злочин 

Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Незалежна оцінка майна 

визначення певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки майна"

від 10.12.2003 N 1891)

Незалежна професійна діяльність 

діяльність, що полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності, які згідно з абзацом другим пункту 1.8  статті 1 цього Закону прирівнюються до найманої особи.

(ВР України, Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 N 889-IV)

НЕЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

звільнення особи, яка вчинила злочин, від покарання за наявності підстав, передбачених законом. Зокрема, це є можливим, якщо в силу бездоганної поведінки після вчинення злочину, що не мав тяжких наслідків, і сумлінного ставлення до праці особу, яка вчинила цей злочин, не можна вважати суспільно небезпечною.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Некомерційна господарська діяльність (некомерційні організації) 

самостійна систематична господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

(Держкомстат, Наказ "Про затвердження Класифікації інституційних секторів економіки України" від 18.04.2005 N 96)

Немайнова шкода, заподіяна юридичній особі 

втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.

(Мінюст, Лист "Методичні рекомендації "Відшкодування моральної шкоди""

від 13.05.2004 N 35-13/797)

Немайнові права інтелектуальної власності 

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

 1. право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;
 2. право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;
 3. інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

(ВР України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Необережність 

поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість. 

Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення. 

Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Необхідна оборона 

дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Неосудність 

Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Непереборна сила 

надзвичайна або невідворотна за даних умов подія.

(ВР України, Кодекс цивільний "Цивільний кодекс України" від 16.01.2003 N 435-IV)

Непідприємницькі товариства 

товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Неплатоспроможність 

неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС 

неповний робочий день або неповний робочий тиждень. За неповного робочого дня працівник зайнятий на підприємстві менше часу, ніж встановлено розпорядком чи графіком для певної категорії працівників. За неповного робочого тижня зменшується кількість робочих днів проти п'ятиденного або шестиденного робочого тижня і, отже, кількість робочих годин на тиждень. Неповний робочий час може складатися водночас із зменшених робочого дня і робочого тижня.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Неповна сім'я 

сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей).

(ВР України, Закон "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 N 2402-III)

Неповнолітні 

громадяни віком до 18 років.

(ВР України, Закон "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 N 2998-XII)

Неподільна річ 

річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Непокора 

відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Непокритий акредитив 

акредитив, що не забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитива.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" від 03.12.2003 N 514)

Непрацездатні громадяни 

особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону.

(ВР України, Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 N 1058-IV)

НЕПРАЦЕЗДАТНІ ЧЛЕНИ СІМ'Ї 

члени сім'ї, які були на повному утриманні померлого годувальника або одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Неприбуткові установи і організації 

а) органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. 

б) благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з Законом України "Про об'єднання громадян", науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї-заповідники; 

в) пенсійні фонди, кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом; 

г) інші, ніж визначені у абзаці "б" цього підпункту, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

д) спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів;

е) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом;

є) житлово-будівельні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені у порядку, визначеному законом; 

ж) професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом; 

з) асоціаціями, іншими добровільними об'єднаннями органів місцевого самоврядування, зареєстрованими в порядку, визначеному законом.  

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.94 N 334/94-ВР)

НЕПРЯМІ ДОКАЗИ 

докази, що встановлюють проміжні факти, за допомогою яких на підставі аналізу й зіставлення можна встановити яку-небудь шукану обставину.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Нерезиденти 

фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України;

розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.

(КМ України, Декрет КМ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 N 15-93)

Нерухоме майно 

земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.

(ВР України, Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.2004 N 1952-IV)

Нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість) 

земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Неспоживна річ 

річ, призначена для неодноразового використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Неустойка (штраф, пеня) 

грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

НЕЯВКА ДО СУДУ 

неявка в судове засідання в призначений строк без поважних причин учасників процесу, які були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Нижчий пріоритет (щодо задоволення вимог) 

пріоритет одного обтяжувача, який підпорядковується пріоритету іншого обтяжувача, на отримання задоволення своїх прав чи вимог щодо одного й того ж рухомого майна.

(ВР України, Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 N 1255-IV)

Нижчий пріоритет (щодо нерухомого майна) 

пріоритет, встановлений пізніше пріоритету будь-якого іншого пріоритету стосовно одного й того ж нерухомого майна.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Нікчемні умови господарського зобов'язання 

такі умови типових договорів і договорів приєднання, що:

 • виключають або обмежують відповідальність виробника продукції, виконавця робіт (послуг) або взагалі не покладають на зобов'язану сторону певних обов'язків;
 • допускають односторонню відмову від зобов'язання з боку виконавця або односторонню зміну виконавцем його умов;
 • вимагають від одержувача товару (послуги) сплати непропорційно великого розміру санкцій у разі відмови його від договору і не встановлюють аналогічної санкції для виконавця.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

НОВАЦІЯ 

 

(лат. novatio - оновлення) 

в цивільному праві правочин про заміну одного зобов'язання іншим між сторонами, що приводить до припинення попереднього зобов'язання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

НОВЕЛА 

 

(від лат. novellae leges - нові закони) 

у праві - історико-правовий термін, що позначає сукупність законів, виданих після закінчення кодифікації, які доповнюють або змінюють будь-які з встановлених нею норм права. З'явилися під час перших кодифікацій римського права. Умовно термін "новела" в теорії права застосовується й для позначення нововведень у попереднє законодавство (напр., для нових положень у тому чи ін. кодексі порівняно з попередніми).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)