Об'єднання громадян 

є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

(ВР України, Закон "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 N 2460-XII)

ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ 

поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди. За спільністю об'єкта злочини зведені у розділи Особливої частини Кримінального кодексу України, норми яких передбачають відповідальність за конкретний вид злочину.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Об'єкт інтелектуальної власності 

винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, топографія інтегральної мікросхеми, кваліфіковане зазначення походження товару.

(Міністерство освіти і науки, Наказ "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності" від 15.09.2003 N 622)

Об'єкти державної власності

матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами).

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності" від 06.06.2007 N 803)

Об'єкти незавершеного будівництва 

будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна" від 28.10.2004 N 1442)

Об'єкти оподаткування 

доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування. 

(ВР УРСР, Закон "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 N 1251-XII)

ОБ'ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

речі, які належать конкретним учасникам цивільних правовідносин і якими вони володіють, користуються та розпоряджаються на власний розсуд.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Об'єкти цивільних прав 

Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

(ВР України, Кодекс цивільний "Цивільний кодекс України" від 16.01.2003 N 435-IV)

ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 

закріплена у диспозиціях статей Особливої частини кримінального закону (зокрема Кримінального кодексу України) сукупність ознак, що характеризують злочинне діяння, а саме: суспільна небезпечність діяння у формі дії або бездіяльності, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місцем, часом, обстановкою, способом та засобами вчинення злочину.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Обвинувач 

прокурор, що підтримує в суді державне обвинувачення і потерпілий в справах, передбачених частиною 1 статті 27 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Обвинувачений 

Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому цим Кодексом порядку винесена постанова про притягнення як обвинуваченого. Після призначення справи до судового розгляду обвинувачений називається підсудним.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Обіг цінних паперів 

вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Обмежена осудність 

Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними.

Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ОБМАН 

надання неправдивих відомостей або завідоме замовчування тих чи інших обставин, повідомленні про які, згідно з чинним законодавством, є обов'язковим. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману та за обман покупців і замовників.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Обмежене речове право 

похідне від права власності і встановлене на законних підставах часткове панування над річчю, що здійснюється у межах, установлених законом або договором. Обмежене речове право обмежує право власності таким чином, що зазначене право зберігає свою чинність у разі відчуження речі, а також здійснюється незалежно від волі власника в межах, установлених законом або договором.

(Президент України, Указ Президента "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно" від 16.06.1999 N 666/99)

Обмеження волі 

Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.

Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років.

Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Обставини непереборної сили (форс-мажор) 

надзвичайна і непереборна за даних умов сила (стихія, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), дію якої неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу юридичної особи або силами фізичної особи і яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання своїх обов'язків, передбачених податковим законодавством.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 19.03.2001 N 113)

Обставини, які обтяжують покарання 

При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, визнаються: 

 1. вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;
 2. вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28);
 3. вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;
 4. вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;
 5. тяжкі наслідки, завдані злочином;
 6. вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;
 7. вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;
 8. вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;
 9. вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;
 10. вчинення злочину з особливою жорстокістю;
 11. вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;
 12. вчинення злочину загальнонебезпечним способом;
 13. вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

(ВР України, Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Обтяження 

право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав і обов'язків щодо рухомого майна.

(ВР України, Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 N 1255-IV)

ОБШУК 

слідча дія і захід процесуального примусу, що полягає у примусовому обстеженні приміщень, ділянок місцевості та окремих осіб з метою відшукати й вилучити знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші предмети й документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, а також для виявлення злочинця.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Овернайт 

надані та отримані кредити і депозити терміном не більше одного операційного дня без урахування неробочих днів банку.

(Національний банк, Постанова "Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України" від 21.11.1997 N 388)

Одинока особа 

особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати.

(ВР України, Закон "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" від 18.05.2004 N 1727-IV)

Одинокі матері 

матері, які не перебувають у шлюбі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено у встановленому порядку за вказівкою матері.

(ВР України, Закон "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 N 2811-XII)

Односторонній договір 

якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ 

викладена письмово і приєднана до справи позиція судді, не згодного з рішенням більшості складу суду, щодо справи в цілому або щодо окремих питань, які мають бути вирішені судом при винесенні рішення, вироку, постанови, ухвали. Окрема думка судді приєднується до справи, але в судовому засіданні не оголошується. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Окреме подання 

подання прокурора про скасування або зміну ухвали суду чи постанови судді, які не набрали законної сили.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Окреме провадження 

вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

(ВР України, Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 N 1618-IV)

Оперативно-господарські санкції 

заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.

До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Операції в іноземній валюті 

операції, за якими відображаються надходження та розрахунки в іноземній валюті. 

(Державне казначейство України, Наказ "Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті" від 24.07.2001 N 126)

Операційний день банку 

діяльність банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійсненням їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку банку. Тривалість операційного дня встановлюється банком самостійно у внутрішньому положенні.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України" від 18.06.2003 N 254)

Операція сторно 

операція з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 12.12.2002 N 502)

ОПИС МАЙНА

 1. процесуальна дія, яка проводиться одночасно з арештом майна та є його невід'ємною частиною. Опис майна проводиться державним виконавцем. Для забезпечення цивільного позову у кримінальній справі або можливої конфіскації майна за вироком суду Опис майна проводиться слідчим.
 2. дія, яку проводить нотаріус у випадку встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також для охорони спадкового майна. При цьому складається акт опису майна. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Опіка (піклування) 

особлива форма державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів

Опіка (піклування) встановлюється для забезпечення виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин залишились без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів цих дітей.

Опіка (піклування) встановлюється також для захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станам здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.

(Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Міністерство охорони здоров'я, Міносвіти, Мінпраці, Наказ "Про затвердження Правил опіки та піклування" від 26.05.1999 N 34/166/131/88)

ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАКОНУ 

доведення до відома населення змісту прийнятих законів. Розрізняють офіційне та неофіційне оприлюднення закону. Офіційне оприлюднення закону має формально-юридичне значення і полягає в нормативно врегульованій об'яві, яка видається від імені законодавчого органу, звернена до загального відома, містить повний і гарантовано точний текст прийнятого закону. Неофіційне оприлюднення закону не має формально-юридичного значення і полягає в об'яві, яка видається від імені засобів масової інформації, відомчих органів, видавництв, наукових установ тощо, а тому не гарантує повної відповідності тексту, що оприлюднюється, прийнятому закону.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ОРГАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

первинний елемент апарату державного управління, який створюється державою для здійснення від її імені функцій виконавчої влади. Тому інша назва органу державного управління - орган виконавчої влади. Орган державного управління - це організація працівників (державних службовців) з наданими їй матеріальними (фінансовими, організаційно-технічними та ін.) ресурсами, що має певний обсяг державно-владних повноважень, тобто офіційно встановлену компетенцію, і є юридичною особою.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Органи виконавчої влади 

самостійний вид органів державної влади, які згідно з конституційним принципом поділу державної влади мають своїм головним призначенням здійснення однієї гілки державної влади - виконавчої.

За характером компетенції (повноважень) розрізняються органи загальної компетенції (Кабінет Міністрів, місцеві державні адміністрації), а також органи спеціальної - галузевої, міжгалузевої і функціональної компетенції (решта органів виконавчої влади)

За порядком прийняття рішень органи поділяються на:

 • колегіальні, в яких право прийняття рішень від імені органу мають певні колективи (Кабінет Міністрів, різні державні комісії тощо), які очолюються керівником органу;
 • єдиноначальні, в яких право прийняття рішень від імені органу має одна особа (міністр, голова державного комітету, голова місцевої державної адміністрації). Вона юридично і є "органом", а тому називати цю особу "керівником органу" не є, з наукової точки зору, цілком логічним. В цих випадках структура, яка традиційно називається "органом" (наприклад, міністерство, державний комітет тощо), фактично є робочим "апаратом" відповідного органу. За характером джерел фінансування органи виконавчої влади поділяються на ті, що фінансуються з держбюджету, і ті, що мають змішане фінансування - з держбюджету і за рахунок доходів від власної діяльності. Інша загальновизнана назва органів виконавчої влади - органи державного управління.

(Президент України, Указ Президента "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22.07.1998 N 810/98)

Органи внутрішніх справ 

під органами внутрішніх справ слід розуміти Міністерство внутрішніх справ України, головні управління МВС України в Криму, м.Києві, Київській області та управління МВС України в областях, м.Севастополі та на транспорті, їх міські, районні та лінійні відділи (управління), підрозділи, установи, навчальні заклади і науково-дослідні установи, підприємства і організації, що становлять єдину систему МВС України.

(МВС, Наказ "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд в органах внутрішніх справ і військах внутрішньої та конвойної охорони МВС України" від 17.07.1995 N 488)

ОРГАНИ ДЕРЖАВИ 

складові частини державного апарату, які наділені державновладними повноваженнями. Вони здійснюють певні функції і завдання в межах своєї компетенції. Органами держави є органи державної влади; органи державного управління; суди; прокуратура.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Органи дізнання 

Органами дізнання є: 

1) міліція; 

1-1) податкова міліція - у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також у справах про приховування валютної виручки;  

2) органи безпеки - у справах, віднесених законом до їх відання;

3) начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх заступники з питань провадження дізнання - у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, а командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на військових об'єктах; 

3-1) командири кораблів - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України; 

4) митні органи - в справах про контрабанду;

5) начальники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів - у справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також у справах про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ; 

6) органи державного пожежного нагляду - у справах про пожежі і порушення протипожежних правил;

7) органи прикордонної служби - у справах про порушення державного кордону; 

8) капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні;

9) командири підрозділів Державної спеціальної служби транспорту - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Державної спеціальної служби транспорту у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні відповідного підрозділу Державної спеціальної служби транспорту.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

передбачена Конституцією України система установ, через які територіальні громади - жителі села чи добровільні об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста, органи самоорганізації населення, окремі громадяни реалізують гарантоване державою право вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Організатор злочину 

особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

форма здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

Організація (установа, заклад) 

організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів організацій, закладів, установ встановлюються законом.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

ОРГАНІЗОВАНА ГРУПА 

стійке об'єднання декількох осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися для вчинення злочину або злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

форма злочинної діяльності групи осіб. Організована злочинність - це діяльність групи осіб, об'єднаних в організацію, яка має структуру, спеціально пристосовану для вчинення злочинів. Однією з найпоширеніших форм сучасної організованої злочинності є мафія.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Ордер меморіальний 

розрахунковий документ, який  складається за ініціативою банку для оформлення  операцій зі списання коштів з рахунку платника,  внутрішньобанківських операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29.03.2001 N 135)

ОРДЕР НА ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 

 

(від лат. ordo - ряд, порядок, документ) 

документ, на підставі якого здійснюється вселення в надане житлове приміщення у будинках державного чи громадського житлового фонду або фонду ЖБК (ЖК). Він видається лише на вільне житлове приміщення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Оренда жилих приміщень 

господарська операція, яка передбачає надання жилого будинку або квартири її власником у користування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений строк, для цільового використання та за орендну плату.

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

Оренда землі 

засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. 

(ВР України, Закон "Про оренду землі" від 06.10.1998 N 161-XIV)

Оренда 

засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

(ВР України, Закон "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 N 2269-XII)

Орендар 

суб'єкт господарювання або фізична особа, які приймають в оренду торгові приміщення (площі), та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об'єкт оренди.

(Міністерство економіки України (3), Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Наказ "Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів" від 30.06.2009 N 638/109)

Орендна плата 

фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Орендодавець 

суб'єкт господарювання, який передає в оренду торгові приміщення (площі) та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об'єкт оренди.

(Міністерство економіки України (3), Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, Наказ "Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів" від 30.06.2009 N 638/109)

Основне зобов'язання (щодо нерухомого майна) 

зобов'язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов'язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою.

(ВР України, Закон "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV)

Основні засоби 

матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"" від 27.04.2000 N 92)

Основні покарання 

громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Особа без громадянства 

особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

(ВР України, Закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 04.02.94 N 3929-XII)

Особа в цивільному праві 

Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі особи).

(ВР України, Кодекс цивільний "Цивільний кодекс України" від 16.01.2003 N 435-IV)

Особи, які беруть участь у справі 

Особами, які беруть участь у справі, визнаються: сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб, прокурор, органи державної влади та місцевого самоврядування у передбачених цим Кодексом випадках, особи, які за законом діють на захист прав і свобод інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин.

(Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963)

Особливо тяжкий злочин 

злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Осудність 

Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ОФЕРТА 

(лат. offertus - запропонований) 

пропозиція укласти договір, адресована одній або кільком конкретним особам із обов'язковим переліком усіх умов.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Офіційний валютний курс 

курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави.

(ВР України, Закон "Про Національний банк України" від 20.05.1999 N 679-XIV)

Офіційні представництва 

іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11.2003 N 492)