Пай

внесок кожного учасника підприємства (кооперативу), що свідчить про його членство і право участі в управлінні підприємством. Від величини паю залежить дохід (дивіденди), отриманий пайовиком, і частина майна чи коштів, які він має отримати у разі ліквідації підприємства (кооперативу). З пайових внесків формується пайовий капітал підприємства.

(Укоопспілка, Методичні рекомендації "Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств" від 28.07.2006 N )

Пайовий інвестиційний фонд

активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду. 

Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

(ВР України, Закон "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 N 2299-III)

Пайові цінні папери

цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів фондів операцій з нерухомістю). До пайових цінних паперів відносяться: 

а) акції;

б) інвестиційні сертифікати;

в) сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

ПАПІЛЯРНІ ЛІНІЇ

паралельні розділені лінійні вузенькі підвищення епідермісу на долонях і підошвах. Вони утворюють, особливо на нігтевих фалангах пальців, узори у вигляді дуг, петель і завитків, а також мають велику кількість дрібних деталей - містків, крапок, гачків, пунктирів, острівців, роздвоєнь тощо, що в цілому створює неповторну сукупність ознак, які є основою для ідентифікації особи в рамках дактилоскопії. На папілярних лініях зустрічаються різної форми отвори потових залоз, які також мають ідентифікаційне значення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПАРИТЕТ

(нім. Paritat, від лат. paritas - рівний)

принцип рівного представництва сторін; рівність, однакове положення, рівноправність сторін. У міжнародному праві - принцип забезпечення однакового правового режиму для суб'єктів у міжнародних відносинах.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПАРЛАМЕНТ

(від франц. parler - говорити)

представницький виборний (інколи - у деякій частині складу - призначуваний) законодавчий орган держави. У США та інших країнах Америки парламент називається Конгресом, у Туреччині - Великими національними зборами, у Швеції - Ріксдагом і т. ін. В Україні парламент - це єдиний виборний законодавчий орган - Верховна Рада України, що складається з народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПАРЛАМЕНТСЬКА МОНАРХІЯ

державний лад, за яким глава держави - монарх - не може прямо впливати на склад і політику уряду, що формується виключно парламентом і підзвітний лише йому (парламентська монархія існує в Англії, Данії, Швеції, Японії).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

державний лад, за яким глава держави - президент - не може впливати на склад і політику уряду, що формується виключно парламентом і підзвітний виключно йому (парламентськими республіками є Італія, ФРН та ін.).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)


ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО

підгалузь конституційного права, норми якої регулюють діяльність парламенту, визначають його функції і повноваження, порядок роботи, ведення пленарних засідань Верховної Ради України, прийняття нею рішень, голосування, формування органів виконавчої і судової влади, перебіг законодавчих процедур, прийняття актів (у т. ч. і за спеціальними процедурами), здійснення контрольних повноважень та ін.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПАСИВ

(лат. passivus - пасивний)

1) частина бухгалтерського балансу, що відображає джерело утворення коштів підприємств, організацій та їх призначення;

2) перевищення закордонних витрат над надходженнями з-за кордону;

3 ) дефіцит платіжного балансу;

4) те, що становить негативну сторону якогось явища.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Пасивний дохід

дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових) платежів за договорами оперативної оренди.

(ВР України, Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 N 889-IV)

Паспорт

(від фр. passeport) - документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян (первісне значення - дозвіл на проїзд через порт).

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Концепції створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи" від 20.01.1997 N 40)

Паспортний документ

національний паспорт або документ, який його замінює.

(ВР України, Закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 04.02.94 N 3929-XII)

Патент

охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

(ВР України, Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 N 3687-XII)

Патентний повірений

надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Державному департаменті інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)" від 10.08.1994 N 545)

Пенсійний фонд України

самостійна фінансово-банківська система, не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями (в тому числі й тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру) на заходи соціального страхування за тарифами, диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов праці, страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов'язкових страхових внесків громадян, а також коштів державного бюджету України. Положення про Пенсійний фонд України затверджується Кабінетом Міністрів України.

(ВР України, Закон "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 N 1788-XII)

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

різновид пенсії, що призначається окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Пенсія за вислугу років призначається окремим категоріям працівників авіації та льотно-випробувального складу; робітникам локомотивних бригад і окремим категоріям працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені; працівникам шахт, рудних кар'єрів; деяким категоріям артистів театрів, інших театрально-видовищних закладів; працівникам освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, які працюють у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, та ін.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ

вид трудової пенсії, що призначається особам, які досягли встановленого законодавством віку і мають визначений законом стаж роботи. Зазвичай право на пенсію за віком мають: чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО ЗАЛИШЕННЯ НА РОБОТІ ПРИ ВИВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ

право не бути звільненим з роботи при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ

передбачена нормами Цивільного кодексу заміна сторін у зобов'язанні внаслідок переведення боржником свого боргу на іншу особу.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ

доручення працівникові на роботу, не обумовлену трудовим договором, із зміною спеціальності, кваліфікації або посади. Переведення на іншу роботу допускається лише за згодою працівника на відміну від переміщення, не пов'язаного зі зміною спеціальності, кваліфікації, посади. Розрізняють тимчасові та постійні переведення.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Перевищення влади або службових повноважень

умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Перевищення меж крайньої необхідності

умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода. 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Перевищення меж необхідної оборони

Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ПЕРЕГЛЯД ВИРОКУ

в результаті перевірки вироку в апеляційному суді вирок може бути залишено без змін, а апеляція - без задоволення; скасовано і справу повернуто на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд до суду першої інстанції; скасовано, а справу закрито, змінено; постановлено свій вирок. Перегляд вироку може бути здійснено і в суді касаційної інстанції з тими ж результатами, крім постановлення свого вироку.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Передавальний баланс підприємства

баланс підприємства, складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації, в якому у випадках, визначених цією Методикою, зазначається переоцінена вартість необоротних активів.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Методики оцінки майна" від 10.12.2003 N 1891)

ПЕРЕДАЧА НА ПОРУКИ

одна з форм звільнення від кримінальної відповідальності, що застосовується судом, прокурором, слідчим і органом дізнання (за згодою прокурора) за клопотанням громадської організації або трудового колективу, якщо злочин і особа, яка його вчинила, не становлять великої суспільної небезпеки.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЕРЕДДОГОВІРНІ СПОРИ

спори, що виникають між підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями під час укладання господарських договорів; різновид господарських спорів. Переддоговірні спори поділяються на спори про спонукання укласти господарський договір і спори про умови такого договору або протоколу розбіжностей.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЕРЕДОВІРА

передання особою, якій видано доручення, права на вчинення всіх або окремих дій, на які її уповноважено, іншій особі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Переказ грошей

рух певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. Переказ вважається завершеним з часу зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29.03.2001 N 135)

Переказ коштів

рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

Помилковий переказ - рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб'єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі.

Неналежний переказ - рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини ініціатора переказу, який не є платником, відбувається її списання з рахунка неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому суми переказу в готівковій чи майновій формі.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

Переказний вексель

вексель, виданий у формі безумовної пропозиції (наказу) здійснити платіж.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

Перетворення юридичної особи

зміна її організаційно-правової форми.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

відносини, за допомогою яких право власності (право повного господарського відання, право оперативного управління) переходить від однієї особи до іншої. В цивільному законодавстві визначається момент виникнення права власності у набувача за договором.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Перешкода для руху

нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги (за винятком транспортного засобу, що рухається назустріч загальному потоку транспортних засобів) і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу.

(КМ України, Постанова КМ "Про Правила дорожнього руху" від 10.10.2001 N 1306)

ПЕЧАТКА

спеціальний металевий, гумовий чи дерев'яний предмет з нарізними знаками для відтисків їх на сургучі, воску, папері тощо з метою надання документові вірогідності та юридичної сили.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Письмові докази

будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи.

(ВР України, Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 N 1618-IV)

ПІДВІДОМЧІСТЬ

певне коло питань, розгляд і вирішення яких віднесені до повноважень тих або інших органів державної влади, органів управління підприємством, організацією, установою. Юридичне значення підвідомчості полягає в тому, що вона дозволяє розмежувати повноваження різних суб'єктів права, а щодо органів державної та публічної влади - є гарантією дотримання принципу законності у їх діяльності. В теорії права розрізняють різні види підвідомчості:

1) виключна підвідомчість - розгляд і вирішення певної категорії справ є виключною компетенцію якогось одного органу;

2) альтернативна підвідомчість - розгляд спору віднесено до компетенції декількох органів;

3) договірна, яка визначається угодою сторін;

4) імперативна - якщо справа розглядається декількома органами у відповідній послідовності, встановленій в законодавстві.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПІДЗАКОННИЙ АКТ

правовий акт компетентного органу державної влади чи уповноваженого державою іншого суб'єкта, що приймається на основі і для виконання законів. До підзаконних актів належать укази Президента України, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, акти Національного банку України, міністерств, державних комітетів та інших органів виконавчої влади, рішення судів, акти органів місцевого самоврядування.

  (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПІДКУП

спосіб вчинення злочину, який полягає в передачі або обіцянці передачі грошової або іншої матеріальної винагороди особам за вчинення протиправних дій. Підкуп будь-якої особи з метою вчинення нею злочину є способом підмовництва до злочину, співучасті у ньому.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ПІДЛОГ

виготовлення фальшивого документа або внесення в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, а також зміна змісту, характеру і призначення документа підчистками, поправками тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Піднайм

передання наймачем речі у користування іншій особі.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Підозрюваний

Підозрюваним визнається:

1) особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину;

2) особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

ПІДПИС

власноручно написане прізвище, використовується як обов'язковий реквізит службових документів і правових актів. Підпис належних осіб за наявності всіх інших обов'язкових реквізитів надає документам і правовим актам юридичної сили.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Підписка про невиїзд

Підписка про невиїзд полягає у відібранні від підозрюваного або обвинуваченого письмового зобов'язання не відлучатися із зареєстрованого місця проживання чи перебування або з місця тимчасового знаходження без дозволу слідчого. 

Якщо підозрюваний або обвинувачений порушить дану ним підписку про невиїзд, то вона може бути замінена більш суворим запобіжним заходом; про це підозрюваному або обвинуваченому повинно бути оголошено при відібранні від нього підписки про невиїзд.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Підприємець - фізична особа

є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

(Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, Наказ "Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів" від 28.05.2004 N 97)

Підприємство

самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Підсудний

Після призначення справи до судового розгляду обвинувачений називається підсудним.

(ВР УРСР, Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.60)

ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

розподіл між судами відповідної юрисдикції кримінальних справ, що мають бути розглянуті по першій інстанції, відповідно до ланки судової системи та залежно від виду злочину (родова підсудність) або між судами однієї і тієї самої ланки (територіальна підсудність).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду ними справ, які їм підвідомчі; це також якості конкретної цивільної справи, відповідно до яких вона підлягає розгляду по першій інстанції у певному суді. Під підсудністю розуміють також сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду по суті у даній конкретній ланці судової системи і в даному конкретному суді. Підсудність визначає, в якому саме суді має розглядатися цивільна справа по суті. Правила підсудності цивільних справ закріплені в Цивільному процесуальному кодексі України.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Піклування

встановлюється над неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена. 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ПІЛЬГИ

переваги, додаткові права, що надаються певним категоріям громадян або організаціям, підприємствам, регіонам (наприклад, часткове чи повне звільнення від обов'язкових платежів, податків, зборів). 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПЛАГІАТ

(лат. plagio - викрадаю)

навмисне привласнення авторства на чужий твір науки, літератури та мистецтва у повному обсязі або у значній частині.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Плата за землю

загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

Платіж

виконання бюджетних, боргових чи податкових зобов'язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах.

(ВР України, Кодекс бюджетний "Бюджетний кодекс України" від 08.07.2010 N 2456-VI)

Платіжна вимога-доручення

розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

Платіжна вимога

розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

Платіжна картка

спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

Платіжна система

платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

Платник податків

юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус підприємців (самозайнятих осіб) чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" від 19.02.1998 N 80)

Платоспроможність

здатність позичальника (контрагента банку) своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" від 06.07.2000 N 279)

ПЛЕНУМ

(лат. plenum - повне)

збори в повному складі членів виборного керівного органу якоїсь організації.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Пов'язані особи

юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наведених нижче ознак:

Юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльністю платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником податку;

Фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за платником податку;

Посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї;

Платники податку - учасники об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

Повне товариство

товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

Повний індосамент

іменний передаточний індосамент. Вексель з повним індосаментом підлягає оплаті наказу особи, на ім'я якої виконаний індосамент, і може бути переданий у подальшому лише за індосаментом цієї особи.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про операції банків з векселями" від 28.05.1999 N 258)

ПОВНОЛІТТЯ

юридична категорія встановленого законом віку, з досягненням якого настає повна дієздатність громадянина, а також виникають права та обов'язки. В Україні повноліття наступає з 18 років.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ

процесуальна дія, відповідно до якої суд, ухвалюючи рішення, повинен зобов'язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим рішенням, якщо рішення суду після його виконання скасовано і справу повернуто на новий розгляд, а при новому розгляді справи в позові відмовлено або позовні вимоги задоволено в меншому розмірі, або провадження у справі закрито чи заяву залишено без розгляду. Питання про поворот виконання вирішує суд апеляційної чи касаційної інстанції.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Поворотна фінансова допомога

сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

Повторність злочинів

Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром.

Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

ПОГАШЕННЯ СУДИМОСТІ

визнання раніше засудженої особи такою, що не має судимості, у встановлених законом випадках і умовах. Це звільняє особу від низки передбачених законом обмежень прав, пов'язаних із судимістю. Погашення судимості випливає з закону, і тому ніякого документа для засвідчення цього факту не вимагається.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Податкова декларація

документ, що подається платником ПДВ до органу ДПС у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів" від 18.04.2008 N 266)

Податкова пільга

передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 статті 30 Податкового Кодексу України.

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

Податкове зобов'язання

сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

сукупність правових норм, які регулюють податкові відносини між державою і платниками податків; складова частина фінансового права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Податковий борг

сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

Податок

обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу України.

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

ПОДРУЖЖЯ

особи, що перебувають у шлюбі між собою. Юридично оформленим є шлюб, зареєстрований в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя регулюються нормами сімейного, цивільного законодавства, а також договорами, що укладаються подружжям між собою.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Пожертва

дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим частиною першою статті 720 цього Кодексу, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ПОЗИВАЧ

фізична або юридична особа, учасник цивільного або кримінального процесу, який (які) пред'являє через суд до відповідача позов по спорах, що виникають у цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносинах, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, або позов до обвинуваченого чи осіб, які несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, про відшкодування матеріальної шкоди (збитків), заподіяних злочином.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Позика

грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики.

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

ПОЗИТИВНЕ ПРАВО

напрям юридичної науки, що сформувався у XIX ст., спирається на філософські основи позитивного знання з його світоглядною орієнтацією на науковий досвід і прагматичну соціальну практику, із запереченням будь-яких метафізичних і спекулятивних конструкцій.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПОЗОВ

звернення заінтересованої або іншої уповноваженої на те особи до суду з проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних прав.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Позовна давність

строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

встановлений цивільним процесуальним законодавством порядок вирішення цивільно-правових спорів, який передбачає право звернення до суду за захистом порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Покарання

Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

Політична партія

зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

(ВР України, Закон "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 N 2365-III)

ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

можливість брати участь у політичному житті суспільства і держави.

До політичних прав і свобод належать: право на об'єднання у політичні партії та громадські організації; право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; право на мирні збори, мітинги, походи та демонстрації; право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

ПОЛОЖЕННЯ

1) нормативний акт, що встановлює права, обов'язки, форми, методи, порядок організації та діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, посадових осіб;

2) нормативно-правовий акт, що представляє собою зведення правил у відповідній галузі суспільної діяльності;

3) певна теза, міркування судження, висновок;

4) найменування структурної частини нормативно-правового акта.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Помічник судді

посадова особа, яка перебуває на державній службі, забезпечує виконання суддею відповідних повноважень та сприяє здійсненню правосуддя.

(Рада суддів України, Рішення "Про затвердження Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції" від 25.03.2011 N 14)

ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

відновлення трудових правовідносин у разі звільнення без законної підстави або з порушенням установленого порядку чи незаконного переведення на іншу роботу.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Поняті

При провадженні обшуку, виїмки, огляду, пред'явленні осіб і предметів для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події, опису майна обов'язкова присутність не менше двох понятих.

До участі у проведенні освідування поняті можуть бути залучені у разі, якщо слідчий визнає це за необхідне. 

Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в справі. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники органів дізнання і досудового слідства.

Поняті, присутні при провадженні зазначених вище слідчих дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.

Зауваження понятого з приводу проведених слідчих дій підлягають обов'язковому занесенню до протоколу.

За наявності відповідних підстав поняті мають право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.60)

Попередження насильства в сім'ї

система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї.

(ВР України, Закон "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 N 2789-III)

ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО

за старим законодавством стадія попереднього розслідування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)