Рада суддів

орган, що виконує функції суддівського самоврядування у період між конференціями суддів.

 

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

 

Реальний власник

суб'єкт господарювання, який за рахунок контролю над учасником конкурсу буде мати вирішальний вплив на господарську діяльність відкритого акціонерного товариства, створеного на базі підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, у разі придбання учасником конкурсу контрольного пакета акцій цього товариства.

 

(Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова адміністрація, СБУ, Наказ "Про затвердження Порядку аналізу відомостей про відносини контролю" від 11.01.2000 N 1/24/6/10/5)

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

орган контролю, утворюваний для перевірки діяльності установ, підприємств, організацій.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

(франц. reglement, від лат. regula - правило)

 

нормативно-процесуальний акт, що визначає порядок діяльності Верховної Ради України, її органів та посадових осіб. Має силу закону.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Регресант

юридична або фізична особа, яка пред'являє зворотну вимогу до іншої особи щодо відшкодування збитків, яких перша особа зазнала на користь другої (наприклад, здійснила оплату векселя).

 

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України" від 16.12.2002 N 508)

 

РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВ

зворотна вимога про повернення грошової суми (або іншої майнової цінності), що була сплачена третій особі з вини боржника.

 

 

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

РЕГУЛЯТИВНЕ ПРАВО

складова структурна частина юридичного права. Під регулятивним правом слід розуміти певну комплексну сукупність галузевих норм і принципів, які встановлюють юридичні права і обов'язки учасників суспільних відносин, що розраховані на правомірну поведінку і, як правило, не містять у собі санкцій; тобто Регулятивне право - це певна структурно-функціональна організація норм і принципів, які належать до різних галузей права, але всі вони спрямовані на впорядкування суспільних відносин шляхом встановлення певних правил поведінки. До регулятивного права відносять цивільне, шлюбно-сімейне, підприємницьке, торгове та інші галузі права.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Редукціон

торги із зменшенням ціни.

 

(ВР України, Закон "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000 N 1490-III)

 

 Реєстр

автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

 

(Державна судова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії відповідальної особи апарату місцевого загального суду та інформаційно-технічного адміністратора Єдиного державного реєстру судових рішень при зборі, обробці та надсиланні копій судових рішень в електронному вигляді для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень" від 02.10.2008 N 89)

 

Реєстратор

юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

 

(ВР України, Закон "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 N 710/97-ВР)

 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

(реєстрація - від лат. regesta - списки, перелік)

 

внесення органом реєстрації актів цивільного стану записів до книг спеціального зразка про факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені та по батькові.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Реєстрація громадянства України

внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи.

 

(ВР України, Закон "Про громадянство України" від 18.01.2001 N 2235-III)

 

 

Реєстрація застав рухомого майна

реєстрація застав рухомого майна здійснюється з метою:

 

здійснення переважного права заставодержателя у задоволенні вимог із заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих або зареєстрованих пізніше застав;

 

надання в інтересах юридичних та фізичних осіб інформації про заставлене рухоме майно або про відсутність застав рухомого майна.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про Порядок ведення Державного реєстру застав рухомого майна" від 30.07.1998 N 1185)

 

Реєстроутримувач

емітент, що має Дозвіл на ведення реєстру власників випущених ним іменних цінних паперів, або реєстратор, зберігач активів інституту спільного інвестування або компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу.

 

(Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" від 26.05.1998 N 60)

 

Резервна земельна ділянка

територія, призначена за затвердженою містобудівною документацією для будівництва об'єктів різного функціонального призначення, не освоєна на час проведення розподілу території мікрорайону на земельні ділянки прибудинкових територій, а також територія, яка може бути встановлена на місцевості для розміщення будівництва або інших видів використання території за умов додержання чинного законодавства, будівельних і санітарних норм.

 

(Держбуд України, Наказ "Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)" від 16.09.1999 N 228)

 

Резиденти

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

 

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

 в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

 

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

 

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

 

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

 

Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого Податковим Кодексом України або нормами міжнародних угод України.

 

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого - четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

 

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому Податковим Кодексом України, або її реєстрація як самозайнятої особи.

 

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

(лат. resolutio - розв'язання)

 

1) вид рішення, прийнятого в результаті обговорення питання на засіданні колегіального органу, організації, зібрання громадян шляхом загального голосування. Має письмову форму, затверджується як окремий документ або міститься в протоколі засідання;

 

2) один з актів, що приймають міжнародні органи та організації (наприклад, резолюція Генеральної Асамблеї ООН);

 

3) резолюція може прийматися законодавчими органами деяких держав в процесі діяльності, що не пов'язана безпосередньо з прийняттям законів. В цьому випадку резолюція представляє собою звернення до будь-кого, проголошення ідей і т. п., носить декларативний, рекомендуючий характер;

 

4) резолюція може прийматися законодавчим органом по здійсненню ним конституційних повноважень і носити обов'язковий характер;

 

5) напис на документі, вчинений компетентною посадовою особою, який містить інформацію щодо прийнятого цією особою рішення по суті питання, що викладене в документі.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Рейдерство

відчуження державного майна та корпоративних прав поза процесами приватизації; протиправне захоплення підприємств.

 

(КМ України, Постанова КМ "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації)" від 01.03.2007 N 316)

 

РЕКВІЗИТИ

(лат. requisitum - необхідне, потрібне, від requiro - потребую)

 

у праві обов'язкові дані, які мають бути в будь-якому документі (напр., договорі, чеку, векселі) для визнання його дійсним (напр., назва документа, дата складання, сума, яка підлягає сплаті, назва платника, адреса тощо).

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Реквізиція

У разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене у власника на підставі та в порядку, встановлених законом, за умови попереднього і повного відшкодування його вартості.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

 

 

РЕКЕТ

(англ. racket, від rack - мучити, катувати)

 

злочинна діяльність, пов'язана з вимаганням майна чи прав на майно за допомогою насильства. Рекет є видом бандитизму. Іноді рекет пов'язаний з шантажем, розголошенням відомостей, що ганьблять людину.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Реконструкція жилого будинку

перебудова жилого будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості жилих квартир, загальної та жилої площі тощо, пов'язана із зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників.

 

(ВР України, Закон "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" від 22.12.2006 N 525-V)

 

Релігійна громада

місцева релігійна організація віруючих громадян одного і того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

 

(Держстандарт, Наказ "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" від 22.11.1994 N 288)

 

РЕНТА

(нім. Rente, франц. rente від лат. reditta - повернута, віддана назад)

 

будь-який доход, регулярно одержуваний від нерухомого майна, землі, облігацій, що не потребує від його одержувачів підприємницької діяльності.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Рентабельність

прибутковість роботи підприємства. Рентабельність характеризується величиною прибутку і рівнем рентабельності. Рівень рентабельності обчислюється як відношення отриманого прибутку до вартості капіталу підприємства, до обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), до собівартості реалізованої продукції тощо. Рентабельна робота підприємства є передумовою фінансової стійкості.

 

(Укоопспілка, Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств від 28.07.2006)

 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ

перебудова, перетворення будь-якої установи, підприємства, організації, структури управління тощо.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Репо

скорочення від англійського терміна "repurchase agreement" - угода про продаж із подальшим викупом. На практиці вид банківської операції, за яким об'єкт (як правило, цінні папери) передається контрагенту в обмін на інший об'єкт (як правило, грошові кошти), а через визначений проміжок часу проводиться обов'язковий зворотний обмін. Таким чином сторона, яка передає об'єкт, отримує від нього вторинну ліквідність і не втрачає права власності над об'єктом. З іншого боку, сторона, яка отримує об'єкт у тимчасове користування, набуває права отримувати доходи за об'єктом плюс заробляє на різниці між ціною первісного та зворотного обміну.

 

(Національний банк, Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" від 15.03.2004 N 104)

 

РЕСПУБЛІКА

(лат. respublica, від res - справа + publicus - суспільний, всенародний)

 

форма (вид) державного правління, за якої державні колегіальні органи законодавчої влади обираються на певний строк усім населенням держави або його частиною.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

РЕСТИТУЦІЯ

(лат. restitutio - відновлення)

 

поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоду, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі - тих самих, або подібних, або речей такої самої вартості. Якщо їх неможливо повернути у натурі, то відшкодовується їх вартість у грошах.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Речове право

встановлене в межах закону безпосереднє панування особи над річчю, внаслідок чого виникає обов'язок усіх і кожного не порушувати це право. Речовими правами є право власності та обмежені речові права.

 

(Президент України, Указ Президента "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно" від 16.06.1999 N 666/99)

 

Речові докази

предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи.

 

Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи.

 

(ВР України, Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 N 1618-IV)

 

РИМСЬКЕ ПРАВО

унікальне правове явище в історії людства. Римське право врегульовувало різноманітні відносини та життєві ситуації. В ньому були ретельно розроблені засоби захисту влади, права власності, інтересів учасників господарського обігу. Римське право охоплювало й римську юриспруденцію - самостійну науку про право, а також правову освіту.

 

Історія римського права поділяється на такі періоди: стародавній (VI - середина III ст. до н. е.) - характеризується релігійністю та замкненістю основних правових інституцій; класичний (середина I ст. до н. е. - кінець III ст. н. е.) - період становлення світської (не релігійної) юридичної системи; посткласичний (IV - VI ст.) - вищий рівень систематизації римського права, його пристосування до феодальних відносин.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Річ

предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

Річ, визначена родовими ознаками

має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою.

 

Річ, що має лише родові ознаки, є замінною.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

Рішення суду

рішення, постанова, ухвала суду, господарського суду, третейського суду, іноземного суду або арбітражу.

 

(ВР України, Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 N 1255-IV)

 

РОБОЧИЙ ДЕНЬ

встановлена державою кількість годин на добу, протягом яких робітники й службовці виконують свої службові обов'язки на підприємстві, в установі, організації; складова частина робочого часу. Тривалість робочого дня визначено законом, вона зумовлена рівнем розвитку продуктивних сил, відповідає вимогам охорони праці.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

РОБОЧИЙ ЧАС

термін, протягом якого працівники відповідно до правил внутрішнього розпорядку зобов'язані виконувати трудові обов'язки, передбачені трудовим договором.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

РОДИЧІ

особи, пов'язані між собою кровним спорідненням. Родичі походять один від одного або від загального предка. Родичами є прадід (прабабка), дід (бабка), батько (мати), син (дочка), внук (внучка), правнук (правнучка), брати та сестри, дядьки (тітки), племінники (племінниці) і т. п. Споріднення виступає основним елементом у сімейних відносинах.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Розбещення неповнолітніх

вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

Розбій

напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

РОЗКРАДАННЯ

злочини, що полягають в умисному, протиправному оберненні особою певним способом державного, комунального чи приватного майна на свою користь або на користь іншої особи. Залежно від способів розкрадання кримінальний закон розрізняє крадіжку, грабіж, розбій, шахрайство, вимагання, привласнення, розтрату і розкрадання шляхом зловживання службовим становищем.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Розкриття злочинів

визначена законодавством і нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС) комплексна діяльність оперативних підрозділів, органів дізнання, досудового слідства, інших підрозділів органів внутрішніх справ, спрямована на встановлення наявності або відсутності суспільно небезпечного винного діяння, збирання доказів вини особи, яка його вчинила, з метою притягнення її до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих злочинною діяльністю, а також установлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.

 

(МВС, Наказ "Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості" від 30.04.2004 N 458)

 

РОЗЛУЧЕННЯ

припинення шлюбу за життя подружжя за заявою одного або двох із подружжя.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

РОЗПИСКА

письмовий документ з підписом, який засвідчує, що особа, котра написала його, отримала товари, гроші, матеріальні цінності тощо і бере на себе щодо них певні зобов'язання.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Розповсюдження відомостей, що порочать честь і гідність особи

поширення в засобах масової інформації або повідомлення невизначеному колу осіб чи хоча б одній особі, крім особи, якої вони безпосередньо стосуються, відомостей, що не відповідають дійсності, а також відомостей, що принижують (ганьблять) честь та гідність особи в очах громадськості чи окремих осіб з точки зору додержання чинного законодавства.

 

(ГоловКРУ, Наказ "Про затвердження Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні" від 25.02.2000 N 15)

 

Розпорядження майном боржника

система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника,  з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища.

 

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1) підзаконний акт управління, який видається керівником організації з оперативних та інших питань, в одноособовому порядку, має обов'язкову силу для суб'єктів, яким воно адресоване;

 

2) одна з правомочностей, яка складає зміст права власності (ст. 317 ЦК), що полягає у можливості власника вирішити юридичну долю речі на свій розсуд: продати, подарувати, здати в оренду, заставу та ін.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

 Розпорядник майна

фізична особа, на яку у встановленому цим Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у  справі про банкрутство в порядку, встановленому цим Законом.

 

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

 

РОЗСЛІДУВАННЯ

стадія кримінального процесу (неофіційна назва стадії досудового слідства), в ході якої органи дізнання й досудового слідства виконують передбачені кримінально-процесуальним законом дії і приймають рішення для збору й перевірки доказів, швидкого і повного розкриття злочинів, притягнення як обвинувачених осіб, що їх вчинили; вживають заходів для запобігання злочинам, з'ясування й усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, а також заходів, які забезпечують відшкодування збитків, завданих злочином. В ході розслідування з'ясовуються й вивчаються обставини, котрі пом'якшують відповідальність обвинуваченого чи звільняють його від відповідальності. Матеріали розслідування подаються до суду.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Розтрата

незаконне і безоплатне витрачення (споживання, продаж, безоплатна передача, обмін, передача в рахунок погашення боргу тощо) особою чужого майна, яке їй ввірене чи перебувало в її віданні. В результаті розтрати особа поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.

 

(Міністерство транспорту та зв'язку, Наказ "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України" від 09.06.2005 N 290)

 

РОЗШУК

діяльність органів слідства чи дізнання, адміністрації місць позбавлення волі, інших компетентних органів, спрямована на пошук обвинувачених, які ухиляються від слідства і суду, втекли з місця позбавлення волі або з-під варти, ухиляються від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, та встановлення осіб, які безвісно зникли.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

РОТАЦІЯ

(лат. rotatio, від roto - обертаюсь)

 

планове заміщення працівників органів влади і управління у визначеному директивними документами порядку.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Роялті

будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

 

Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.

 

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

 

Рухоме майно

окрема рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, а також майнові права та обов'язки.

 

(ВР України, Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 N 1255-IV)