Факторинг

 

За договором факторингу банк передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони за плату, а друга сторона відступає або зобов'язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої особи. 

 

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

 

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ

 

(від лат. falcificare - підробляти)

 

підробка, навмисне спотворення документів, предметів, товарів, творів мистецтва.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО

 

(в КК України вживається термін "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї") - за кримінальним законодавством злочин, який полягає у виготовленні з метою збуту, а також збут підроблених державних казначейських білетів (в даний час в Україні їх не випускають), білетів Національного банку України, металевої монети, державних цінних паперів (акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери, казначейські зобов'язання держави) або іноземної валюти.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ФЕДЕРАЦІЯ

 

(від лат. foederatio - союз)

 

форма державного устрою, за якого держава складається з рівноправних одиниць (республік, земель, країв), однак має єдині законодавчі й виконавчі органи, законодавство тощо. Водночас кожна складова частина федерації має й свої законодавчі, виконавчі, судові органи. Влада суб'єктів федерації обмежена тими правами, що належать федерації у цілому.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Фермерське господарство

 

форма підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції.

 

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

 

Фізична особа - нерезидент

 

фізична особа, яка не є резидентом України.

 

(ВР України, Закон "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 N 889-IV)

 

Фізична особа - резидент

 

фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

 

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

 

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

 

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

 

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

 

Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим Законом або нормами міжнародних угод України.

 

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого - четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

 

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому Законом, або її реєстрація як самозайнятої особи.

 

(Державна податкова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про податковий кредит" від 22.09.2003 N 442)

 

Фізична особа

 

людина як учасник цивільних відносин.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

Фіксування судового процесу технічними засобами

 

технічний запис судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судового процесу, що включає в себе створення аудіофонограми судового засідання.

 

(Державна судова адміністрація, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами" від 21.07.2005 N 84)

 

Фіктивне банкрутство

 

завідомо неправдива офіційна заява громадянина - засновника (учасника) або службової особи суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина - підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

Фіктивне підприємництво

 

створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

 

(Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

 

ФІКТИВНИЙ ПРАВОЧИН

 

правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Фіктивний шлюб

 

Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.

 

(Сімейний кодекс України від 10.01.2002 N 2947-III)

 

Філія

 

відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

 

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

 

Фінансова гарантія

 

передбачене контрактом право позикодавця отримувати грошові кошти від гаранта і відповідно зобов'язання гаранта сплатити грошові кошти позикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх зобов'язань.

 

(Мінфін, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" від 30.11.2001 N 559)

 

Фінансова операція

 

будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

 

(ВР України, Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 N 249-IV)

 

Фінансова послуга

 

операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

 

(ВР України, Закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 N 2664-III)

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини в галузі фінансової діяльності.

 

Предметом фінансового права виступають відносини, що виникають під час безпосередньої мобілізації, розподілу, перерозподілу й використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Фінансово-кредитна установа

 

юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення.

 

(ВР України, Закон "Про Національний банк України" від 20.05.1999 N 679-XIV)

 

ФІРМА

 

(італ. firm, букв. - підпис, від лат. firmus - міцний, надійний)

 

1) у господарському ужитку та діловій мові синонім поняття "комерційна (підприємницька) організація";

 

2) за юридичним змістом - найменування комерційного підприємства, під яким воно виступає в торговому обігу і яке відрізняє його від інших однорідних підприємств, тобто його "торгове ім'я".

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ФОРМИ ПРАВА

 

способи вираження волі народу, завдяки яким вона набирає загальнодержавного значення і обов'язковості, тобто перетворюється на право.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ФРАНЧАЙЗИНГ (комерційна концесія)

 

один з поширених у світовій практиці видів цивільно-правових договорів, який в українському законодавстві відомий як договір комерційної концесії. Ст. 1115 ЦК визначає цей договір як договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Предметом цього договору є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

ФРАНШИЗА

 

1) цивільно-правовий договір, за яким особа, яка має права на об'єкти інтелектуальної власності, передає певний обсяг своїх повноважень та необхідної для їх реалізації інформації іншій особі, згідно з вимогами законодавства країни дії франшизи.

 

2) частина збитків, що не відшкодовуються страховиком згідно з договором страхування. Визначення поняття франшизи міститься в Законі України "Про страхування".

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Фрахт

 

винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для: перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами; перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

 

(ВР України, Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI)

 

ФУНКЦІЇ ПРАВА

 

основні напрями впливу правового регулювання на людину і суспільство, зокрема функції інформаційна, виховна, ідеологічна, регулятивна, захисна тощо.

 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)