ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

 

м. ___________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Ліцензіар") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Ліцензіат") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                                                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")  уклали цей Ліцензійний договір (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регламентуються відносини, пов'язані із наданням Ліцензіаром Ліцензіату ліцензії (дозволу) на використання корисної моделі в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

2. Визначення термінів

2.1. Терміни у цьому Договорі вживаються у наступних значеннях:

2.1.1. Корисна модель - ____________________________________________.

2.1.2. Патент –____________________________________________________

___________________________________________________.

2.1.3. Продукція за ліцензією - (продукція, яка виготовлятиметься на основі ліцензії) ______________________________________________________________.

2.1.4. Спеціальна продукція - продукція, що не охоплюється визначенням, яке наведено у п. 2.1.2 цього Договору, і __________________________________.

2.1.5. Спеціальне обладнання - обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (додаток N 2 до цього Договору).

2.1.6. Конфіденційність - дотримання заходів щодо попередження випадковою або навмисного розголошення відомостей, що стосуються патенту, третім особам.

2.1.7. Звітний період - період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього Договору строком _________ місяців, що обчислюються з моменту набрання чинності цим Договором.

2.1.8. Територія (_____________)відповідно до адміністративного-територіального поділу __________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.1.9. Платежі нетто - платежі, при яких всі можливі збори і податки сплачує Ліцензіар.

 

3. ЛІЦЕНЗІЯ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк цього Договору і за винагороду виключну (невиключну, одиничну) ліцензію на використання корисної моделі, яка охороняється патентом, на території _______________.

3.2. Права, що надаються за цим Договором Ліцензіату:_________________ __________________________.

3.3. Способи використання корисної моделі: __________________________.

3.4. Строк дії ліцензії: _____________________________________________.

 

4. Технічна документація

4.1. Уся технічна документація, яка є необхідною і достатньою для виробництва продукції за ліцензією (додаток N 3 до цього Договору), передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата в ____________________ ______________________________________________________________________,

                                               (вказати місце передання)

викладена ____________________________мовою в ____ примірниках протягом ___________________ з дня набрання чинності цим Договором.

4.2. При переданні технічної документації складається акт приймання-передачі за підписами уповноважених представників обох Сторін. Якщо Ліцензіат або його представник не з'являться у строк, встановлений для передання зазначеної документації, Ліцензіар може переслати документацію рекомендованою поштою на адресу і за рахунок Ліцензіата.

Датою передання вважається відповідно дата підписання акта здавання-приймання або дата поштового штемпеля на накладній.

4.3. Якщо Ліцензіат при переданні або протягом 3 (трьох) місяців після одержання ним документації виявить неповноту або неправильність одержаної ним від Ліцензіара документації, то Ліцензіар повинен протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової претензії від Ліцензіата передати документацію, якої не вистачає, або виправити виявлені недоліки і передати відкориговану документацію Ліцензіатові. У цьому разі датою передання документації вважатиметься дата передання документації, якої не вистачало, або відкоригованої документації відповідно до положень абз. 2 п. 4.2 цього Договору.

4.4. Ліцензіат має право розмножити документацію для своїх потреб, але за умови дотримання обов'язків щодо забезпечення конфіденційності.

 

5. Удосконалення і поліпшення

5.1. Протягом строку цього Договору Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про всі здійснені ними удосконалення, що стосуються патенту, продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

5.2. Сторони зобов'язуються в першу чергу пропонувати одна одній усі вищезазначені удосконалення та поліпшення. Умови їх передання погоджуватимуться Сторонами додатково.

5.3. Удосконалення та поліпшення, захищені патентами, або щодо яких подано заявки на одержання патентів, вважаються належними тій Стороні, яка їх створила.

5.4. У разі відмови будь-якої із Сторін або неодержання від неї відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень та поліпшень, протягом ______ місяців друга Сторона може запропонувати ці удосконалення та поліпшення третім особам.

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ і відповідальність

6.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені наданням ліцензії за цим Договором.

6.2. Ліцензіар заявляє про технічну можливість виробництва продукції за ліцензією на підприємстві(ах) Ліцензіата і про можливість досягнення показників, передбачених цим Договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наведені у додатку N 4 до цього Договору.

6.3. Ліцензіар зобов’язується передати Ліцензіатові комплектні та якісно виготовлені, відповідно до чинних норм і стандартів, технічну документацію та інші матеріали (Cторони можуть застерегти й інші вимоги щодо документації та іншої інформації).

6.4. Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію за ліцензією у повній відповідності до одержаної технічної документації та інструкцій Ліцензіара в частині, що стосується використання корисної моделі.

 

7. Технічна допомога в освоєнні виробництва продукції за ліцензією

7.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіатові в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також для навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи щодо виготовлення і застосування продукції за ліцензією Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство(-а) Ліцензіата потрібну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за ________ місяців до дати можливого виїзду спеціалістів.

7.2. Ліцензіат забезпечує спеціалістів Ліцензіара на час перебування на підприємстві(-ах) Ліцензіата приміщеннями у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв'язком та іншими видами обслуговування, погодженими між Сторонами відповідно до Додатка ___ до цього Договору.

7.3. Всі витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, включаючи оплату вартості залізниці або авіаквитків _______ до місця їх призначення і назад, перевезення _____ кг багажу на одну людину, що перевищує допустиму норму за авіаквитком, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат за такими ставками: _____________________________________________________________.

7.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, які виготовляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом і обладнанням на місці, Ліцензіар задовольняє таке прохання.

Усі витрати, пов'язані з відвідуванням і перебуванням спеціалістів на підприємствах Ліцензіара, несе Ліцензіат.

7.5. На прохання Ліцензіата і за його рахунок Ліцензіар поставляє йому зразки продукції за ліцензією і зразки матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

 

8. Платежі

8.1. За надання прав, передбачених цим Договором, і за технічну документацію та іншу інформацію, вказану в додатку N 4 до цього Договору, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові наступну винагороду, зокрема:

8.1.1. сума в розмірі _________________________________________ гривень

                                                        (цифрами і літерами)

виплачується за пред'явленням _________________________ в трьох примірниках ______________________________________________________________________

протягом ______ днів з дати _____________;

8.1.2. сума в розмірі _________________________________________ гривень

                                                              (цифрами і літерами)

виплачується за пред'явленням __________________________ в трьох примірниках ______________________________________________________ протягом ______ днів з дати набрання цим Договором чинності;

8.1.3. сума в розмірі _________________________________________ гривень

               (цифрами і літерами)

виплачується за пред'явленням _________________________ в трьох примірниках ______________________________________________________________________

і копії акта приймання-передачі або копії накладної, передбачених у п. 4.2 цього Договору, протягом ____ днів з дати приймання технічної документації;

8.1.4. сума в розмірі _____________________________ гривень виплачується

                                            (цифрами і літерами)

протягом _____________ днів з дати початку виробництва/серійного виробництва.

8.2. Сторони визначають, що початком виробництва/серійного виробництва вважається: ________________________________________.

8.3. Поточні відрахування (роялті) проводяться Ліцензіатом протягом ______ днів, що йдуть за звітним періодом.

8.4. Всі платежі за цим Договором розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

 

9. Інформація і звітність

9.1. Ліцензіат протягом _____ днів, що йдуть за звітним періодом, надає Ліцензіарові зведені бухгалтерські дані з обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також відомості про продажну ціну продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

9.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних, які відносяться до обсягу виробництва і реалізації продукції за ліцензією і спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за звітними бухгалтерськими даними відповідно до ____________________. Ліцензіат зобов'язується забезпечувати можливість такої перевірки.

 

10. Забезпечення конфіденційності

10.1. Сторони беруть на себе обов'язки із збереження конфіденційності технічної документації та інформації, які відносяться до виробництва продукції за ліцензією і спеціальної продукції.

Сторони зобов’язуються вживати всіх необхідних заходів, щоб запобігти повному або частковому розголошенню вказаних даних або ознайомленню з ними третіх осіб.

10.2. З переданою документацією, наданою інформацією можуть бути ознайомлені тільки ті особи із персоналу підприємств Ліцензіата та його партнерів, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції за ліцензією.

10.3. У разі розголошення Ліцензіатом або його партнерами даних, які містяться у вказаній документації, та зазначеної інформації, Ліцензіат відшкодовує Ліцензіарові понесені у зв'язку з цим збитки.

 

11. Реклама

11.1. Ліцензіат має право вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією і спеціальній продукції, яка випускається на його підприємствах, що ця продукція виготовляється за ліцензією Ліцензіара.

11.2. Питання про використання Ліцензіатом торговельної марки Ліцензіара Сторони врегульовують окремими договорами.

 

12.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН і вирішення спорів

12.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

12.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

12.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

12.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

12.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

13. діЯ договору

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ____________________________.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни  до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. На момент укладення цього Договору Ліцензіар є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

14.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

14.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.


14.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЛІЦЕНЗІАР

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

ПІДПИСИ

 

Керівник _____________/__________/

 

____________

(дата)

м. п.

ЛІЦЕНЗІАТ

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

СТОРІН

 

Керівник ______________/_________/

 

____________

(дата)

м. п.