ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР 

 

м. _______________                                                "___" _____________ 200_ р.

 

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Ліцензіар") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

______________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Ліцензіат") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Ліцензійний договір (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини у сфері інтелектуальної власності, що виникають з приводу надання Ліцензіаром дозволу Ліцензіатові на використання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

1.2. Ліцензіар, який володіє правом власності на зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) "__________" (надалі іменується "Знак"), яка засвідчена Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг N ___________ (надалі іменується "Свідоцтво"), за плату надає Ліцензіату дозвіл на використання Знака (ліцензію) при виробництві та (або) розповсюдженні товарів, що визначені у п. 1.7 цього Договору, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

1.3. Зображення Знака виконане у відповідності до Свідоцтва, копія якого міститься в додатку N ___ до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.4. Знак зареєстрований "___" ______________ 200_ року (дата публікації відомостей про видачу Свідоцтва - "___" ______________ 200_ року, Бюл. N ___; Заявка N ___ подана "___" _________ 200_ року).

1.5. Вид ліцензії на використання Знака за цим Договором - невиключна.

1.6. Під невиключною ліцензією у цьому Договорі розуміється дозвіл Ліцензіатові на використання Знака в порядку та на умовах, визначених цим Договором, при цьому, не виключається можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання Знака у зазначеній сфері.

1.7. Невиключна ліцензія за цим Договором надається Ліцензіатові для використання при виробництві та (або) розповсюдженні ним товарів відповідно до умов цього Договору та умов, які визначені у Свідоцтві, а саме (за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації послуг):

клас __ - _____________________;

клас __ - _____________________;

клас __ - _____________________.

1.8. Під використанням Ліцензіатом Знака у цьому Договорі розуміється нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстровано знак (надалі іменується "товар"), упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеним зазначеним знаком з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

1.9. Територія дії ліцензії, що видається за цим Договором, - ____________.

1.10. Строк дії ліцензії, що видається за цим Договором, - ______________.

 

2. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ

2.1. Якість товару, що виготовляється Ліцензіатом і позначається Знаком, не повинна бути нижчою від якості товарів, які виготовляються Ліцензіаром. Вимоги щодо якості товару містяться у додатку N ___ до цього Договору.

2.2. Ліцензіар раз на рік, у строк _____________, перевіряє відповідність якості товару, що виготовляється Ліцензіатом і позначається Знаком, вимогам, визначеним у цьому Договорі.

2.3. Перевірка може проводитися на підприємстві Ліцензіата, що знаходиться за адресою _____________________, в порядку, який передбачено додатком N ___ до цього Договору.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

3.2. Якщо якість товару, що виготовляється Ліцензіатом і позначається Знаком, не відповідає вимогам цього Договору, Ліцензіат зобов'язаний вжити заходів щодо досягнення вказаної у цьому Договорі якості товару шляхом _________ в строк ________________.

3.3. Якщо Ліцензіат не забезпечить належної якості товару, що виготовляється Ліцензіатом і позначається Знаком,у строк, вказаний у п. 3.2 цього Договору, Ліцензіар може розірвати цей Договір в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Усі мита, збори, податки та інші витрати, пов'язані укладенням та виконанням цього Договору оплачує Ліцензіар.

4.2. Ліцензіат зобов'язаний сплачувати Ліцензіарові плату за використання Знака у вигляді щорічних платежів, в порядку, в розмірах і в строк, що встановлені у додатку N ___ до цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Ліцензіар є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

ЛІЦЕНЗІАР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ЛІЦЕНЗІАРА

Керівник

___________________________

___________________________

________________/___________/

 

"___" ____________ 200_ р.

м. п.

 

ЛІЦЕНЗІАТ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

сторін

 

За ЛІЦЕНЗІАТА

Керівник

___________________________

___________________________

_______________/____________/

 

"___" ____________ 200_ р.

м. п.