ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 травня 2008 року N 355

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної податкової адміністрації України
 від 5 грудня 2008 року N 760,
від 16 березня 2009 року N 120,
 від 9 серпня 2010 року N 594

Додатково див. лист
 Міністерства юстиції України
 від 30 червня 2010 року

З метою налагодження належної взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при організації та проведенні перевірок платників податків, а також забезпечення об'єктивності та прозорості при здійсненні контрольно-перевірочної роботи, наказую:

1.Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків (додаток 1).

2.Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити взаємодію між підрозділами органів державної податкової служби при проведенні перевірок платників податків з урахуванням вказаних Методичних рекомендацій.

3.Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 11.10.2005 р. N 441 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання плану-графіка перевірок суб'єктів господарювання та взаємодії між структурними підрозділами при їх проведенні", із змінами, внесеними наказами ДПА України від 02.11.2005 р. N 484, від 21.06.2007 р. N 373 та від 31.07.2007 р. N 466.

4.Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 31.10.2005 р. N 481 "Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів контрольно-перевірочної роботи ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі з підрозділами контрольно-перевірочної роботи районного рівня", із змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 05.07.2006 р. N 380.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови ДПА України.

 

Голова

С. Буряк

 

 

Додаток 1
до наказу ДПА України
від 27 травня 2008 р. N 355 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків

Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків (далі - Методичні рекомендації) розроблено з метою налагодження дієвої взаємодії між підрозділами Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій, а також спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - органи державної податкової служби, органи ДПС) при організації та проведенні перевірок суб'єктів господарювання, а також реалізації матеріалів перевірок.

Їх запровадження сприятиме впорядкуванню та встановленню єдиного підходу до організації та проведення планових і позапланових виїзних перевірок платників податків - юридичних та фізичних осіб щодо дотримання ними вимог податкового, валютного та іншого законодавства, невиїзних документальних перевірок, організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання з питань дотримання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), касових операцій, наявності свідоцтв про державну реєстрацію, патентів і ліцензій, а також реалізації матеріалів цих перевірок.

При проведенні відповідно до Примірного порядку взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів, затвердженого наказом ДПА України від 18.04.2008 р. N 266, невиїзних документальних та виїзних позапланових перевірок платників податків положення Примірного порядку є спеціальними по відношенню до цих Методичних рекомендацій та мають пріоритет у застосуванні.

1. Взаємодія підрозділів органів ДПС при проведенні планових та позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)

Підготовка до перевірки

1.1.Плановою виїзною вважається перевірка платника податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податків і зборів (обов'язкових платежів), яка передбачена у плані роботи органу ДПС і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності, щодо якого проводиться така планова виїзна перевірка.

1.2.Департамент податкового контролю юридичних осіб ДПА України до 1 листопада поточного року надає структурним підрозділам ДПА України інформацію щодо переліку та складу фінансово-промислових груп та галузей економіки, які плануються до перевірки згідно зі стратегічним планом на наступний рік.

Структурні підрозділи ДПА України за 2 місяці до початку кварталу, в якому плануються перевірки підприємств фінансово-промислових груп чи визначених галузей економіки, у разі наявності, надають Департаменту податкового контролю юридичних осіб відомості про аналіз діяльності підприємств цих галузей економіки та особливості оподаткування, а також пропозиції щодо включення до переліку питань, які потребують особливої уваги при проведенні перевірок платників податків.

Перелік питань перевірки підприємств, що входять до фінансово-промислових груп визначених галузей економіки, розробляється Департаментом податкового контролю юридичних осіб ДПА України та направляється до ДПА у АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, в якому заплановано до перевірки наведені галузі економіки.

1.3.Підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, направляють (із залишенням копії в органі ДПС) платнику податків письмове повідомлення про її проведення рекомендованим листом з відміткою про вручення (або надають під розписку платнику податків (посадовим особам платника податків)) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку виїзної планової перевірки (зразок форми повідомлення наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій).

У повідомленні про проведення планової виїзної перевірки в обов'язковому порядку зазначаються підстава для проведення перевірки, дати її початку та закінчення.

Повідомлення завіряється печаткою органу ДПС та реєструється у єдиному Журналі реєстрації повідомлень про проведення планових перевірок платників податків, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, за формою згідно з додатком 3а до Методичних рекомендацій (додається).

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

Внесення інформаційних даних до Журналу реєстрації повідомлень про проведення планових перевірок платників податків, Журналу обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам органу ДПС, інших журналів реєстрації, визначених цим розділом Методичних рекомендацій, а також Спеціального журналу реєстрації актів, Журналу реєстрації актів (довідок) документальних невиїзних, планових та позапланових виїзних перевірок, інших журналів, ведення яких передбачено порядком оформлення і реалізації матеріалів перевірок, здійснюється працівниками структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) перевірку.

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим)

Підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, за 10 календарних днів до початку перевірки забезпечують інформування інших контролюючих органів відповідно до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 619, за умови одночасного терміну проведення перевірки.

1.4.За 10 календарних днів до початку проведення планової виїзної перевірки підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірки згідно з планом-графіком, інформують про її проведення підрозділи погашення прострочених податкових зобов'язань, оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, економічного аналізу та прогнозування, податкової міліції, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а у разі здійснення платником податків зовнішньоекономічної діяльності - підрозділи контролю у сфері ЗЕД.

Наведені підрозділи органу ДПС, отримавши інформацію про початок перевірки платника податків, протягом 3 робочих днів з дня її отримання в обов'язковому порядку направляють підрозділам, що очолюють перевірку, наявну інформацію щодо платника податків, яка може свідчити про ухилення від сплати податків або ймовірне заниження платником податків податкових зобов'язань, наявність податкового боргу платника податків, а також повідомляють про участь (відмову від участі) посадових осіб зазначених структурних підрозділів у проведенні перевірки.

З метою проведення доперевірочного аналізу підрозділи оподаткування юридичних осіб забезпечують також надання у зазначений термін підрозділам, що очолюють перевірку, аналізу показників фінансової (у разі наявності її оприлюднення) і податкової звітності та виявлених розбіжностей із зазначенням їх причин.

Відповідальність за своєчасне та якісне надання відповідної інформації несуть керівники вказаних підрозділів.

За рішенням керівника (заступника керівника) органу ДПС до участі у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок бюджетоутворюючих та інших визначальних платників податків можуть залучатися працівники підрозділів економічного аналізу та прогнозування для проведення аналізу діяльності платника податків та виявлення ризиків щодо несплати ними податкових зобов'язань.

Підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, беруть участь у проведенні планових виїзних перевірок платників податків за письмовим погодженням голови регіональної ДПА. Участь працівників зазначених підрозділів у проведенні планових виїзних перевірок платників податків, включених до планів-графіків за їх пропозицією, є обов'язковою.

(абзац шостий пункту 1.4 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 05.12.2008 р. N 760)

1.5.У разі організації перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи), вживаються заходи щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів.

Якщо юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають на обліку в різних органах ДПС або ця особа перебуває на обліку в інших органах ДПС як платник окремих податків, організацію взаємодії відповідних органів при проведенні перевірки здійснює той орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку юридичної особи.

У такому випадку підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірку платника податків - юридичної особи, не пізніше ніж за 12 робочих днів до початку її проведення інформують засобами електронного зв'язку органи ДПС:

• на обліку в якому перебуває цей платник податків (у разі проведення перевірки іншим органом ДПС);

• на обліку в яких перебувають філії (відокремлені підрозділи) такого платника податків;

• на обліку в яких така юридична особа перебуває як платник окремих податків.

У разі організації перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи) та сплачує податок на прибуток та/або податок на додану вартість консолідовано, також вживаються заходи щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи та її відокремлених підрозділів.

При цьому підрозділи органу ДПС, що очолюють перевірку платника податків - юридичної особи, забезпечують його повідомлення у порядку, передбаченому п. 1.3 Методичних рекомендацій.

Органи ДПС, на обліку у яких перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, забезпечують їх повідомлення (незалежно від форми сплати податку на прибуток та ПДВ) про початок планової виїзної перевірки у терміни та відповідно до вимог чинного законодавства, а також інформування органу ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, про початок перевірки філій.

1.6.Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу ДПС і проводиться за наявності обставин, визначених у статті 11 Закону України від 4 грудня 1990 року "Про державну податкову службу в Україні" та інших законах України, за рішенням керівника органу ДПС, яке оформляється відповідним наказом.

Обгрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення позапланової виїзної перевірки оформлюються доповідною запискою за підписом керівника підрозділу, який відповідно до функціональних обов'язків має інформацію, що може слугувати підставою для проведення позапланової виїзної перевірки відповідно до чинного законодавства. Доповідна записка надається на розгляд керівника органу ДПС, який приймає рішення про доцільність проведення такої перевірки та визначає підрозділ, який буде проводити (очолювати) цю перевірку, відповідати за її організацію та координацію дій залучених працівників інших структурних підрозділів, а також реалізацію її матеріалів. Цей порядок не стосується перевірок з питання податку на додану вартість, які проводяться відповідно до Примірного порядку взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів, затвердженого наказом ДПА України від 18.04.2008 р. N 266.

Рішення про проведення перевірки, що здійснюється відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, приймається керівником органу ДПС на підставі постанов слідчого податкової міліції, прокуратури та інших правоохоронних органів, а у разі проведення оперативно-розшукових заходів - на підставі відповідного подання керівника підрозділу податкової міліції.

1.7.При організації позапланових виїзних перевірок (крім перевірок платників податків з питань перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, та перевірок, визначених Законом України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів") підрозділ, який здійснює (очолює) перевірку, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття керівником органу ДПС рішення (накладення відповідної резолюції) про доцільність проведення такої позапланової виїзної перевірки забезпечує інформування відповідного підрозділу податкового контролю юридичних осіб, а при організації перевірок фінансових установ - підрозділу по контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД. Відповідний підрозділ податкового контролю юридичних осіб (при організації перевірок фінансових установ та операцій у сфері ЗЕД - підрозділ по контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД) протягом 3 робочих днів, але не пізніше ніж за 1 робочий день до початку перевірки забезпечує надання підрозділу, який здійснює (очолює) перевірку, повідомлення про його участь (відмову від участі) у проведенні перевірки, а також, у разі необхідності, надає наявну у підрозділі інформацію про платника податків, яка може свідчити про ймовірне ухилення від сплати податків, заниження платником податків податкових зобов'язань або порушення вимог іншого законодавства.

Підрозділ, який здійснює (очолює) перевірку, забезпечує включення, у разі необхідності, посадових осіб зазначених підрозділів до відповідного наказу та загального направлення на проведення перевірки.

1.8.Забороняється проведення позапланових виїзних перевірок платників податків - юридичних осіб за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності іншими підрозділами, ніж підрозділ податкового контролю юридичних осіб, без відповідного інформування підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу оподаткування фізичних осіб.

Позапланові виїзні перевірки фінансових установ за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності здійснюються лише за ініціативою підрозділів по контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД із залученням за необхідності до проведення перевірки інших підрозділів органу ДПС.

Позапланові виїзні перевірки платників податків - фізичних осіб можуть проводитися за ініціативою інших підрозділів органу ДПС лише за умови обов'язкового залучення до такої перевірки відповідного підрозділу оподаткування фізичних осіб.

1.9.Підрозділ органу ДПС, який очолює перевірку згідно з планом-графіком або який здійснює (очолює) позапланову виїзну перевірку за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності, забезпечує проведення доперевірочного аналізу діяльності платника податків. Доперевірочний аналіз є невід'ємною частиною процесу підготовки до проведення документальних перевірок дотримання податкового, валютного та іншого законодавства і здійснюється на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів, зазначених у пунктах 1.4 та 1.7 цього розділу, а також іншої наявної в органі ДПС інформації щодо платника податків, отриманої як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. Доперевірочний аналіз здійснюється з опрацюванням:

загальних реєстраційних даних;

показників фінансової (у разі наявності її оприлюднення) та податкової звітності (при виявлених розбіжностях проаналізувати причини);

інформації про пов'язаних осіб;

інформації, отриманої з ДКЦПФР, про укладені угоди з цінними паперами;

інформації, отриманої від інших підрозділів;

інформації щодо проведених операцій з нерезидентами;

інформації із відкритих джерел (ЗМІ, Інтернету тощо);

інформації щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами;

інформації щодо застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (у разі наявності);

іншої інформації щодо платника податків, яка може бути використана при проведенні доперевірочного аналізу, з метою визначення на підставі зазначеного аналізу можливих ризиків наявності порушень платником податків чинного законодавства та питань, що підлягають першочерговій перевірці.

1.10.В обов'язковому порядку за поданням підрозділу, відповідального за проведення планової або позапланової виїзної перевірки, керівник органу ДПС приймає рішення про залучення працівників підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань до участі у перевірках платників податків, які мають податковий борг або щодо яких передбачаються значні суми донарахувань (і при цьому суми очікуваних донарахувань перевищують вартість наявних активів платників податків), для визначення джерел погашення податкового боргу, в тому числі встановлення третіх осіб, відповідальних за погашення податкового боргу такого платника відповідно до п. 10.6 ст. 10 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", із змінами та доповненнями.

Працівники зазначених підрозділів також залучаються до участі у перевірках платників податків, які протягом періоду, що підлягає перевірці, були реорганізовані або змінили форму власності (власника), для виявлення майна з ознаками безхазяйного.

1.11.За рішенням Голови ДПА України, яке оформлюється наказом з урахуванням вимог статті 111 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", із змінами та доповненнями, можуть проводитися виїзні планові та позапланові перевірки платників податків із залученням працівників органів ДПС України будь-якого рівня.

До проведення виїзних планових та позапланових перевірок платників, що проводяться за рішенням керівників інших органів ДПС, працівники органів ДПС будь-якого рівня можуть залучатися за письмовим дозволом заступника Голови ДПА України згідно з розподілом обов'язків.

(абзац другий пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

(пункт 1.11 у редакції наказу Державної податкової
 адміністрації України від 05.12.2008 р. N 760)

1.12.За рішенням голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, яке оформлюється наказом, до проведення виїзних планових та позапланових перевірок платників податків можуть залучатися працівники органів ДПС цього регіону.

За рішенням керівника органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, до проведення виїзних планових та позапланових перевірок платників податків можуть залучатися працівники цього органу ДПС, за умови відсутності рішень керівників органів ДПС вищого рівня щодо проведення перевірки такого платника податків з наведених питань.

У разі необхідності здійснити виїзну позапланову перевірку з питань правових відносин платника податків, який перебуває на обліку в органі ДПС іншого регіону, такі перевірки можуть проводитись працівниками органу ДПС, який їх ініціював. При цьому рішення про проведення такої перевірки працівниками іншого органу ДПС приймається керівником органу ДПС, на обліку в якому перебуває зазначений платник податків, шляхом видання наказу про проведення перевірки та вжиття відповідних заходів щодо її організації.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

1.13.Для проведення виїзної планової та позапланової перевірки платника податків виписується направлення на перевірку (зразок форми направлення наведено в додатку 2 до Методичних рекомендацій). Направлення виписується в 2 примірниках (перший примірник оформляється на бланку органу ДПС) та скріплюється гербовою печаткою. Направлення на проведення планової виїзної перевірки підписується керівником органу ДПС, який очолює проведення планової виїзної перевірки, а направлення на проведення позапланової виїзної перевірки підписується керівником органу ДПС, який прийняв рішення (наказ) про проведення такої позапланової перевірки.

У разі залучення у випадках, передбачених пунктами 1.11 та 1.12 цього розділу, до перевірки працівників інших органів ДПС, зазначені працівники включаються до загального направлення на проведення перевірки.

У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва органу ДПС, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки у робочих днях, посади (із зазначенням органу ДПС), звання, прізвища та ініціали посадових осіб органу ДПС, які проводитимуть перевірку.

(абзац третій пункту 1.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 09.08.2010 р. N 594)

Перший примірник направлення (при проведенні позапланових виїзних перевірок - разом з копією наказу) вручається платнику податків під розписку. Якщо позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі рішення суду, копія зазначеного рішення надається платнику податків разом з направленням на перевірку та копією наказу керівника органу ДПС про проведення такої виїзної позапланової перевірки. Другий примірник направлення після закінчення перевірки долучається до матеріалів перевірки.

1.14.Направлення на проведення планової та позапланової виїзної перевірки реєструється в органі ДПС, що його виписав, у спеціально заведеному для цих цілей єдиному Журналі обліку видачі направлень на перевірку посадовим особам органу ДПС, який ведеться канцелярією (структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС) за формою згідно з додатком 3 до Методичних рекомендацій.

За відсутності єдиного територіального розміщення в окремих державних податкових інспекціях допускається ведення кількох журналів обліку видачі направлень - по відповідних районах.

У журналі в обов'язковому порядку вказуються тип перевірки (планова чи позапланова), підстави для її проведення (частина або пункт статті закону), дата початку та дата закінчення.

Проведення перевірок та реалізація їх матеріалів

1.15.У разі коли при організації виїзної планової чи позапланової перевірки встановлено відсутність платника податків (посадових осіб платника податків) за місцезнаходженням або його переховування, у той же день складається акт (довільної форми) щодо невстановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків), який реєструється у спеціальному журналі реєстрації актів відповідно до встановленого порядку оформлення та реалізації матеріалів перевірок органами державної податкової служби. Не пізніше наступного робочого дня після складання цього акта підрозділу податкової міліції органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, передається окремий запит на встановлення місцезнаходження платника податків. Копія акта щодо невстановлення місцезнаходження платника податків надається підрозділу обліку платників податків та підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб для зміни стану платника податків.

Підрозділ податкової міліції здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження платника податків.

Не пізніше 10 календарних днів від дня отримання запиту на встановлення місцезнаходження підрозділ податкової міліції в обов'язковому порядку письмово повідомляє підрозділ, який здійснює (очолює) перевірку, та підрозділ обліку платників податків про результати здійснених заходів щодо встановлення місцезнаходження платника податків та (або) його посадових осіб, залучення їх до проведення перевірки шляхом вручення платнику податків (посадовим особам платника податків) письмового запрошення про необхідність явки до органу ДПСдля ознайомлення з підставами проведення перевірки та датою початку її проведення.

У разі невстановлення підрозділом податкової міліції протягом 10 календарних днів місцезнаходження платника податків та його посадових осіб, підрозділ податкової міліції продовжує здійснювати вичерпні заходи до моменту залучення такого платника до проведення перевірки, про що повідомляє підрозділ органу ДПС, що надавав запит. При цьому підрозділ податкової міліції щомісячно до 1 числа повідомляє підрозділ, який ініціював запит, про результати встановлення місцезнаходження платника податків.

1.16. У разі якщо платник податків відмовляється від проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності визначених законами України підстав для їх проведення, посадовими особами органу ДПС складається акт про відмову від допуску до перевірки.

При цьому в акті зазначається про ознайомлення та вручення під розписку (чи відмову від ознайомлення та отримання) платнику податків (посадовим особам платника податків) направлення на перевірку.

При недопуску до перевірки, умисному створенні неналежних умов для проведення перевірки, ігнорування законних вимог працівників органів ДПС, які здійснюють перевірку, працівником підрозділу, який здійснює (очолює) перевірку, у той же день складається протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 1633 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) (при проведення перевірки платника податків - юридичної особи).

Одночасно підрозділ органу ДПС, який здійснює (очолює) перевірку, забезпечує вжиття заходів для забезпечення проведення перевірки та не пізніше наступного робочого дня надає до підрозділу податкової міліції письмове повідомлення про вищевикладені факти, а також відповідні матеріали для підготовки таким підрозділом відповідного подання для прийняття керівником (його заступником) рішення про застосування адміністративного арешту активів такого платника податків (у разі недопуску до перевірки).

1.17. У разі неможливості розпочати перевірку у зв'язку з відсутністю платника податків (посадових осіб платника податків) за його місцезнаходженням або його переховуванням, недопуском посадових осіб органу ДПС до проведення перевірки, ненаданням документів для перевірки або наявністю інших причин, які унеможливлюють її проведення (зокрема вилучення або викрадення документів платника податків (за наявності підтверджуючих документів), хвороба, відпустка або відрядження платника податків (посадових осіб платника податків), відсутність інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства вести податковий облік та звітність, представляти інтереси платника податків), та після вжиття відповідних заходів (в тому числі передбачених абзацом першим пункту 1.15 та пунктом 1.16 цього розділу), підрозділом, який проводить (очолює) перевірку, складається акт довільної форми.

У акті викладаються причини неможливості розпочати перевірку у терміни, визначені в направленні на її проведення, та робиться відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості її проведення. Цей акт фіксується у спеціальному журналі реєстрації актів відповідно до встановленого порядку оформлення та реалізації матеріалів перевірок органами державної податкової служби.

При здійсненні планової виїзної перевірки після визначених у плані-графіку термінів її проведення, повідомлення платнику податків повторно не надсилається та виписується нове направлення на перевірку із зазначенням нової дати початку та закінчення її проведення з дотриманням тривалості її проведення, визначеної відповідно до плану-графіка. При цьому в акті перевірки обов'язково викладаються обставини, які призвели до порушення термінів проведення такої перевірки, визначених у повідомленні про проведення перевірки.

При здійсненні позапланової виїзної перевірки після термінів, визначених у наказі на її проведення, видається новий наказ та нове направлення на проведення перевірки із зазначенням у них нової дати початку та закінчення її проведення та з дотриманням тривалості її проведення, визначеної попереднім наказом. При цьому у наказі вказуються причини зміни термінів проведення перевірки.

1.18.У разі виникнення під час проведення перевірки необхідності внести зміни (заміни) до складу перевіряючих, про це письмово повідомляється платник податків, видається відповідний наказ органу ДПС про зміну складу перевіряючих та виписується нове направлення на перевірку (з продовженням у разі необхідності у встановлених законодавством межах терміну перевірки, передбаченого на попередньому направленні на перевірку), в якому зазначаються нові кандидатури перевіряючих та яке разом з копією наведеного наказу органу ДПС надається платнику податків під розписку.

(абзац перший пункту 1.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

При цьому в акті перевірки робиться відповідний запис.

Підставою для видання наказу про внесення змін до складу перевіряючих є доповідна записка керівника структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім'я керівника відповідного органу ДПС з викладенням об'єктивних причин необхідності зміни або додаткового залучення до складу перевіряючих інших працівників органів ДПС (значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється; виникнення інших питань, що входять до компетенції органів ДПС; тривала хвороба або звільнення працівника органу ДПС, які сталися під час проведення перевірки, тощо).

(пункт 1.18 доповнено абзацом згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

У разі необхідності додаткового залучення до перевірки працівників інших органів ДПС підставою для видання наказу про внесення змін до складу перевіряючих є відповідний письмовий дозвіл заступника Голови ДПА України, виданий згідно з вимогами абзацу другого пункту 1.11, чи рішення голови ДПА у АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі, прийняте з дотриманням вимог пункту 1.12 цього розділу.

(пункт 1.18 доповнено абзацом згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

1.19.Продовження терміну проведення планових виїзних перевірок здійснюється відповідно до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 619, згідно з рішенням керівника відповідного органу ДПС, яке оформляється наказом.

Продовження терміну проведення позапланової виїзної перевірки здійснюється на підставі рішення керівника органу ДПС, яким було призначено перевірку, що оформляється наказом.

Продовження термінів проведення перевірки розпочинається в перший робочий день за останнім робочим днем, зазначеним у направленні на перевірку.

Підставою для прийняття рішення (оформлення наказу) про продовження терміну проведення планової чи позапланової виїзної перевірки є доповідна записка керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) таку перевірку, з викладенням об'єктивних причин необхідності такого продовження (факти зволікання платником податків у наданні документів на перевірку, значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється, відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку (неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат платником податків - фізичною особою), значний період, що перевіряється, а також необхідність залучення до перевірки інших працівників або зміна за об'єктивних причин складу бригади перевіряючих тощо).

Після прийняття рішення (наказу) про продовження термінів проведення перевірки виписується нове направлення на перевірку (у 2 примірниках), перший примірник якого разом з копією наказу на продовження терміну проведення перевірки вручається платнику податків під розписку.

При цьому у наказі на продовження термінів проведення перевірки та направленні зазначається термін продовження перевірки, а у разі залучення додаткових працівників або їх заміни - вказується новий склад бригади перевіряючих. Таке направлення реєструється у органі ДПС, який виписував попереднє направлення на перевірку, з дотриманням вимог, передбачених пунктом 1.14 цього розділу.

1.20. У разі проведення перевірки платника податків, який має філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або перебуває на обліку в різних органах ДПС як платник окремих податків і зборів, орган ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, забезпечує координацію інших органів ДПС щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи, її не знятих з обліку відокремлених підрозділів, а також перевірки платника податків з питань повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо яких він перебуває.

У разі проведення перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи) та сплачує податок на прибуток та/або податок на додану вартість консолідовано, орган ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, не пізніше трьох робочих днів з дня початку проведення перевірки надсилає органам ДПС, в яких на обліку перебувають філії та відокремлені підрозділи, інформацію про суми валових доходів, валових витрат, амортизаційних відрахувань, суми податкового зобов'язання та податкового кредиту з податку на додану вартість, а також інформацію про основні питання та можливі порушення, які виявлені за результатами доперевірочного аналізу або під час перевірки та підлягають дослідженню при проведенні перевірки відокремленого підрозділу.

Органи ДПС, на обліку в яких перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, не пізніше трьох робочих днів з дня початку проведення їх перевірки надсилають органу ДПС, який здійснює перевірку платника податків - юридичної особи:

- інформацію про суми валових доходів, валових витрат, амортизаційних відрахувань, суми податкового зобов'язання та податкового кредиту з податку на додану вартість філії або відокремленого підрозділу (у разі якщо платник податків перебуває на консолідованій сплаті податків);

- інформацію про встановлені або можливі порушення, які виявлені за результатами доперевірочного аналізу або під час перевірки філії та підлягають дослідженню при проведенні перевірки юридичної особи або інших відокремлених підрозділів (незалежно від форми сплати податків).

Органи ДПС, на обліку в яких перебувають філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або юридична особа перебуває на обліку як платник окремих податків і зборів, забезпечують проведення перевірок відокремлених підрозділів такого платника податків або перевірки з питань дотримання цим платником податків вимог законодавства щодо повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо сплати яких він перебуває у такому органі ДПС. Ці ж органи ДПС забезпечують своєчасне інформування і надання матеріалів такої перевірки до закінчення перевірки платника податків - юридичної особи органу ДПС, що проводить його перевірку, у визначений цим органом термін.

1.21.З метою забезпечення погашення донарахованих сум підрозділи, які здійснюють (очолюють) перевірку, складають та передають у період проведення перевірки до підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань відомості щодо переліку активів платника податку, що перевіряється, у кількісному та вартісному виразі за даними первинного бухгалтерського обліку станом на перше число місяця, що передував закінченню перевірки, або станом на перше число місяця, наступного за останнім місяцем періоду, що перевіряється, у тому числі, але не виключно:

рухомого та нерухомого майна, що перевіряється;

залишків коштів на банківських рахунках за даними бухгалтерського обліку (із зазначенням реквізитів банківського рахунку);

цінних паперів (векселів, облігацій, акцій (корпоративних прав) тощо) із зазначенням їх вартості за даними бухгалтерського обліку.

З цією ж метою підрозділи оподаткування фізичних осіб забезпечують отримання та передачу у період проведення перевірки до підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань відомостей щодо наявності у власності в платників податків - фізичних осіб станом на дату закінчення перевірки нерухомого та рухомого майна, зокрема:

квартир, гаражів, інших споруд та будівель, земельних ділянок, транспортних засобів із зазначенням оціночної вартості;

залишків коштів на розрахунковому рахунку фізичної особи - підприємця;

цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо) із зазначенням їх вартості.

У разі залучення за рішенням керівника органу ДПС до проведення планової або позапланової виїзної перевірки працівників підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань, складання наведених вище відомостей щодо переліку активів платника податку забезпечують працівники підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань.

1.22.У разі коли при проведенні планової або позапланової виїзної перевірки платника податків, у якій не беруть участь працівники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлюються факти проведення операцій, які мають ознаки сумнівних (легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом), підрозділ, який здійснює (очолює) перевірку, в обов'язковому порядку до закінчення перевірки надає вказаному вище підрозділу пропозиції щодо залучення до цієї перевірки його працівників.

Питання щодо участі у таких перевірках працівників підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вирішує голова ДПА відповідного регіону за письмовою пропозицією начальника підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, не пізніше 1-денного терміну після отримання відповідного повідомлення від підрозділу, що здійснює (очолює) перевірку.

1.23.У разі виявлення перевіркою взаємовідносин платника податку з суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, здійснення фінансово-господарських операцій з ознаками сумнівних, укладання нікчемних та оспорюваних правочинів, підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірку, не пізніше наступного робочого дня за днем встановлення факту взаємовідносин з такими суб'єктами або здійснення наведених операцій, повідомляють про це підрозділи податкової міліції для проведення відповідних заходів із забезпечення збору інформації щодо здійснення посадовими особами платників податків дій, спрямованих на порушення публічного порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства, приховування фактично здійснених операцій, що буде використано в акті перевірки як доказова база.

Підрозділи податкової міліції встановлюють та перевіряють факти фіктивності таких суб'єктів, сумнівності проведених фінансово-господарських операцій, укладання нікчемних та оспорюваних правочинів, здійснення посадовими особами платників податків дій, спрямованих на порушення публічного порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства, приховування фактично здійснених операцій і про результати проведених заходів не пізніше 5 календарних днів від дня отримання запиту письмово повідомляють підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірки, та надають відповідні документи, які підтверджують встановлені факти.

Підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірки, аналізують отриману від підрозділів податкової міліції інформацію (разом із доданими матеріалами), за результатами розгляду враховують отриману інформацію в матеріалах перевірок та у разі потреби передають їх до юридичних підрозділів для вирішення питання щодо подання до суду позовів про визнання недійсними угод (договорів), установчих та реєстраційних документів, а також іншої категорії позовів.

1.24.При виникненні спірних питань у межах термінів проведення перевірки, за поданням відповідального за проведення перевірки підрозділу такі питання виносяться на розгляд постійних комісій при ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, ДПІ в містах з районним поділом, ДПІ в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних ДПІ, засідання яких організовується до підписання акта перевірки посадовими особами платника податків (далі - постійні комісії).

До складу постійних комісій повинні входити досвідчені фахівці підрозділів податкового контролю юридичних осіб, контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, податку на додану вартість, податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), акцизного збору, фізичних осіб, податкової міліції, погашення прострочених податкових зобов'язань, боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, юридичного підрозділу, масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян, апеляцій, спеціалісти відповідних підрозділів СДПІ.

У разі розгляду спірних питань, що виникають при проведенні перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, очолювати таку комісію повинен заступник керівника органу ДПС, який згідно з розподілом обов'язків здійснює керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб або підрозділу контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, а при розгляді спірних питань, що виникають при проведенні перевірок платників податків - фізичних осіб - заступник керівника органу ДПС, який згідно з розподілом обов'язків здійснює керівництво роботою підрозділу оподаткування фізичних осіб.

Склад комісій затверджується наказом керівника органу ДПС.

У разі розгляду на засіданні постійної комісії спірних питань, що виникли в ході проведення перевірки, приймається обґрунтований висновок щодо вирішення кожного спірного питання до підписання акта перевірки, в тому числі при винесенні таких спірних питань на розгляд комісії, створеної при органі державної податкової служби вищого рівня.

При цьому за результатами розгляду спірних питань складається протокол, який підписується всіма членами комісії. У протоколі повинно бути чітко визначено кожне спірне питання, а саме: суть питання, перелік документів, які надано платником податків при проведенні перевірки, сума розрахованого заниження податкового зобов'язання, норми податкового та іншого законодавства, що регулюють це питання, результати обговорення та позицію кожного із членів комісії, які брали участь у засіданні, висновок комісії.

Протокол засідання постійної комісії в день його підписання реєструється у журналі реєстрації протоколів, складених за результатами проведених засідань постійних комісій, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби за формою згідно з додатком 4 до цих Методичних рекомендацій.

Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу державної податкової служби (далі - журнал реєстрації протоколів засідань).

При цьому в протоколі на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначаються дата протоколу засідання постійної комісії та номер протоколу, який складається із порядкового номера журналу реєстрації протоколів, коду структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру) платника податків.

Висновки комісії за складеним протоколом в обов'язковому порядку враховуються при прийнятті органами ДПС податкових повідомлень-рішень (рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій).

1.25.За результатами планових та позапланових виїзних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства складається акт (довідка) перевірки, який підписується, реєструється та вручається (надсилається) платнику податків (посадовим особам платника податків) з дотриманням вимог порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок, встановленому ДПА України відповідно для платників податків - юридичних та фізичних осіб.

При цьому акт (довідка) планової та позапланової виїзної перевірки складається на бланку органу ДПС, який прийняв рішення (наказ) про проведення перевірки та виписав направлення на таку перевірку.

1.26.У разі непогодження платника податків із висновками акта (довідки) перевірки та надання заперечень до акта (довідки) перевірки, такі заперечення розглядаються підрозділом органу ДПС, що здійснював (очолював) таку перевірку, а також іншими структурними підрозділами, які були за рішенням керівника (заступника керівника) органу ДПС залучені до розгляду заперечень або були визначені відповідальними за їх розгляд.

Зазначені заперечення можуть бути розглянуті постійною комісією, склад та діяльність якої передбачені у п. 1.24 цього розділу, за умови попереднього розгляду таких питань на засіданні постійної комісії під час проведення перевірки або у зв'язку із встановленням спірних питань за результатами розгляду заперечення до акта перевірки працівниками, що їх розглядають.

За результатами розгляду складається обґрунтований висновок.

У складеному висновку в обов'язковому порядку повинно бути чітко визначено: наведені в акті перевірки факти та дані, щодо яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, перелік документів, які надано платником податків разом із запереченнями до акта перевірки, сума розрахованого заниження податкового зобов'язання (встановленого завищення бюджетного відшкодування, збитків тощо), норми податкового та іншого законодавства, що регулюють це питання, а також наводиться обґрунтування позиції органу ДПС стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підводиться підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок підписується посадовими особами органу ДПС, що проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими посадовими особами органу ДПС, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником (заступником керівника) органу ДПС, працівники якого проводили (очолювали) перевірку.

Висновок у день його затвердження реєструється в єдиному спеціальному журналі органу ДПС (далі - журнал реєстрації висновків), що ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС за формою згідно з додатком 5 до цих Методичних рекомендацій. Такий журнал прошнуровується, пронумеровується та скріплюється печаткою органу ДПС.

При цьому у висновку на першому аркуші у верхньому лівому кутку зазначаються дата та номер висновку, який складається із порядкового номера журналу реєстрації висновків, коду структурного підрозділу, відповідального за розгляд заперечень, коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційного номера) платника податків.

Висновок в обов'язковому порядку враховується при прийнятті органами ДПС податкових повідомлень-рішень (рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій).

На підставі висновку підрозділ, що був визначений відповідальним за розгляд заперечень, забезпечує протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем їх надходження, надсилання письмової відповіді заявнику.

У разі непогодження платника податків із висновками акта перевірки, яку здійснювали (очолювали) працівники органу ДПС, іншого, ніж той, де перебуває на обліку такий платник податків, він має право надати заперечення до органу ДПС, який здійснював (очолював) перевірку. Зазначений орган ДПС інформує про надходження заперечень та направляє висновки про їх розгляд до органу ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник податків.

У разі надання заперечень платником податків до органу ДПС, на обліку в якому він перебуває, зазначені заперечення надсилаються для розгляду до органу ДПС, що здійснював (очолював) перевірку.

1.27. У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за розглядом матеріалів перевірки керівником (заступником керівника) податкового органу, на обліку в якому перебуває платник податків, приймаються та надсилаються платнику податків податкові повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) за формою згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом ДПА України від 21.06.2001 р. N 253, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 р. за N 567/5758, із змінами та доповненнями.

Якщо порушення було встановлено в ході перевірки, яку здійснювали (очолювали) працівники органу ДПС іншого, ніж орган ДПС, де на обліку перебуває платник податків, орган ДПС працівники якого здійснювали (очолювали) таку перевірку, забезпечує складання та надання такому органу ДПС матеріалів перевірки, а також висновку довільної форми щодо сум податків, які підлягають донарахуванню за результатами перевірки (зменшення (збільшення) сум заявленого бюджетного відшкодування або від'ємної різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток), та сум штрафних (фінансових) санкцій, що піддягають застосуванню за результатами перевірки. Зазначений висновок є обов'язковим для врахування при прийнятті відповідних податкових повідомлень-рішень (рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій).

При цьому у разі оскарження платником податків прийнятих за результатами перевірки податкових повідомлень (рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій) у адміністративному або судовому порядку орган ДПС, що здійснював (очолював) перевірку, забезпечує надання органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, обґрунтованих висновків для їх врахування при підготовці рішень про результати розгляду скарг та вжитті інших заходів щодо апеляційного узгодження (у тому числі судового) визначених перевіркою податкових зобов'язань.

1.28.Працівники юридичного підрозділу надають правову допомогу підрозділу органу ДПС, що здійснює (очолює) перевірку, і візують податкові повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) за наявності віз керівників підрозділів, що готували їх проекти і розглядали матеріали перевірки.

1.29.Працівник підрозділу, який здійснював (очолював) перевірку та виявив адміністративне правопорушення, у визначені КпАП терміни складає протоколи про адміністративне правопорушення та готує матеріали у справі для вирішення питання про притягнення платника податків (посадових осіб платника податків) до адміністративної відповідальності та:

у випадку, якщо розгляд справи належить до компетенції органів ДПС, готує і надає керівнику (заступнику керівника) органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків (за місцем вчинення правопорушення), у встановлені законодавством терміни проект постанови та матеріали у справі про адміністративне правопорушення;

у випадку, якщо прийняття рішення за результатом розгляду справи не належить до компетенції органів ДПС, готує і надає юридичному підрозділу органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків (за місцем вчинення правопорушення), відповідний супровідний документ і матеріали справи (для перевірки та візування) та у термін не пізніше п'яти робочих днів з дня складення протоколу направляє зазначений завізований протокол зі всіма необхідними матеріалами супровідним листом під розпис у канцелярію суду (надсилає рекомендованим листом) для прийняття судом відповідного рішення.

У разі якщо матеріали перевірки відповідно до пункту 1.31 цього розділу підлягають передачі до відповідного підрозділу податкової міліції для прийняття рішення у відповідності до вимог КПК України, протокол про адміністративне правопорушення складається та зберігається у структурному підрозділі, що здійснив перевірку, до прийняття підрозділом податкової міліції у визначені КПК України строки відповідного рішення.

Підрозділ податкової міліції не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про порушення кримінальної справи повідомляє супровідним листом структурний підрозділ, що здійснював (очолював) перевірку.

Підрозділ, що здійснював (очолював) перевірку:

у випадку, якщо розгляд справи належить до компетенції органів ДПС, вживає заходи щодо прийняття постанови про закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення на підставі п. 8 ст. 247 КпАП;

у випадку якщо розгляд справи не належить до компетенції органів ДПС, протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про порушення кримінальної справи направляє матеріали за належністю уповноваженому органу для прийняття рішення про закриття провадження в справі про адміністративні правопорушення.

У разі прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення (ч. 2 ст. 99 Кримінально-процесуального кодексу України, ч. 2 ст. 38 КпАП) структурний підрозділ податкової міліції в термін не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення направляє матеріали супровідним листом відповідному структурному підрозділу органу ДПС, що здійснював (очолював) перевірку для вжиття ним заходів щодо притягнення платника податків (посадових осіб платника податків) до адміністративної відповідальності.

У разі якщо розгляд справи не належить до компетенції органів ДПС, структурний підрозділ, що здійснював (очолював) перевірку, протягом п'яти робочих днів з дня отримання матеріалів направляє їх за належністю уповноваженому органу.

При цьому у випадку, якщо адміністративне правопорушення було встановлено в ході перевірки, яку здійснювали (очолювали) працівники органу ДПС іншого, ніж орган ДПС, в якому на обліку перебуває платник податків, орган ДПС, працівники якого здійснювали (очолювали) таку перевірку, забезпечує складання протоколів про адміністративне правопорушення, підготовку відповідних матеріалів у справі та направлення у визначені КпАП терміни матеріалів цієї справи до органу ДПС, де на обліку перебуває платник податків (за місцем вчинення правопорушення) для вирішення питання про притягнення платника податків (посадових осіб платника податків) до адміністративної відповідальності та вжиття інших дій, передбачених цим пунктом.

1.30.Працівники юридичного підрозділу органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків (за місцем вчинення правопорушення), перевіряють отримані матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо дотримання вимог КпАП, зокрема стосовно якості оформлення матеріалів, дотримання термінів, компетенції органу ДПС і дотримання порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, та:

у випадку, якщо розгляд справи належить до компетенції органів ДПС, візують проект постанови по справі про адміністративне правопорушення;

у випадку, якщо розгляд справи не належить до компетенції органів ДПС, забезпечують перевірку отриманих матеріалів та візування листа органу ДПС щодо направлення матеріалів справи про адміністративне правопорушення до суду для прийняття ним відповідного рішення.

1.31. Якщо за наслідками перевірки зменшені до відшкодування (донараховані) суми податку на додану вартість, виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за якими сума завданої державі шкоди або замаху на заподіяння шкоди є достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, підрозділ, який проводив перевірку, зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем прийняття податкового повідомлення-рішення письмово повідомити про це підрозділ податкової міліції і передати матеріали перевірки для прийняття рішення згідно зі ст. 97, 112 КПК України незалежно від оскарження в апеляційному чи судовому порядку зменшених до відшкодування (донарахованих) сум вказаного податку.

При вирішенні питання про передачу матеріалів перевірки до підрозділів податкової міліції слід мати на увазі, що для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб", із змінами і доповненнями, з урахуванням п. 22.4 ст. 22 цього Закону.

Крім того, відповідно до діючого кримінального законодавства України незаконне відшкодування ПДВ (заявлення до відшкодування ПДВ з бюджету) за наявності передбачених законом підстав може кваліфікуватись за статтею 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за частинами 1 - 3 цієї статті КК України може настати за наявності передбачених зазначеними нормами обставин, у разі завдання шкоди, що перевищує три неоподатковувані мінімуми доходів громадян. Зазначене обумовлено тим, що кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачену ст. 191 КК України, слід розмежовувати від адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, відповідальність за яке передбачена ст. 51 КпАП. Вказана норма КпАП передбачає, що викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна не перевищує трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

До переліку матеріалів, що передаються до підрозділу податкової міліції, включаються копії:

акта виїзної планової та позапланової перевірки платника податків;

розрахунків донарахованих сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також розрахунків зменшення заявленої до відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість у розрізі податкових періодів;

податкових повідомлень-рішень про зняття з відшкодування заявленої суми ПДВ та донарахування податкових зобов'язань платнику податків;

звітних документів платника податків (податкових декларацій, розрахунків), до яких платником внесено неправдиві дані;

документів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства;

наданих у ході перевірки пояснень платника податків (посадових осіб платника податків) щодо виявлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення;

письмових заперечень до акта перевірки, у тому числі документи щодо оскарження податкових повідомлень-рішень про зменшення заявленої до відшкодування суми ПДВ та донарахування податкових зобов'язань платника податків (за наявності);

інших матеріалів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства.

1.32.Після розгляду справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення у справі відповідний підрозділ органу ДПС повертає матеріали до органу дізнання податкової міліції, який приймав рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, для відповідного зберігання. На вимогу прокурора такі матеріали підрозділом податкової міліції направляються йому у встановленому законодавством порядку.

1.33.У разі порушення кримінальної справи за фактом або стосовно посадових осіб перевіреного платника податків (платника податків - фізичної особи) за ознаками злочинів, підслідних податковій міліції, відповідні підрозділи в п'ятиденний термін повідомляють про це підрозділи, які очолювали перевірку, для подальшого інформування підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань.

1.34.Якщо в матеріалах перевірки платника податків є дані, що вказують на наявність ознак складу злочинів, безпосередньо не пов'язаних із несплатою податків та не підслідних слідчим податкової міліції, вони надсилаються підрозділом податкової міліції за належністю відповідно до Порядку подання Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державною податковою адміністрацією України та Рахунковою палатою України матеріалів перевірок і ревізій про виявлені правопорушення до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки і податкової міліції, затвердженого 10.04.2001 р. керівниками відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, для вирішення питання згідно з чинним законодавством.

1.35.Працівники підрозділів, що здійснюють (очолюють) перевірки, вносять необхідну інформацію до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит" на кожному етапі організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок (при направленні повідомлення платнику податків про початок планової виїзної перевірки, оформленні направлення на проведення перевірки, реєстрації акта перевірки, прийнятті та направленні податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій), складанні протоколів про адміністративне правопорушення тощо - у день вчинення відповідних дій, апеляційному (адміністративному або судовому) узгодженні податкового зобов'язання згідно з прийнятим податковим повідомленням-рішенням - у день отримання відповідних документів або інформації в установленому порядку.

(абзац перший пункту 1.35 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

З метою забезпечення достовірності реєстраційних даних платників податків у разі виявлення в процесі перевірки розбіжності облікових відомостей з інформацією Єдиного банку даних юридичних осіб підрозділи, що здійснювали (очолювали) перевірку, протягом 5 робочих днів після закінчення перевірки надають до підрозділів реєстрації та обліку платників податків відповідну інформацію для внесення фактичних даних до реєстраційних даних платника податків.

У разі виявлення перевіркою взаємовідносин платника податків з фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в органах ДПС, підрозділи, що здійснюють (очолюють) перевірку, протягом 5 днів після закінчення перевірки повідомляють про це підрозділи реєстрації та обліку платників податків для проведення заходів щодо забезпечення обліку такої самозайнятої особи.

У випадку якщо перевірку здійснювали (очолювали) працівники іншого органу ДПС, ними забезпечується складання та надання не пізніше наступного робочого дня органу ДПС, де на обліку перебуває платник податків, необхідної інформації для внесення до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит", Єдиного банку даних юридичних осіб та інших баз даних органів ДПС.

(абзац четвертий пункту 1.35 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

Відповідні підрозділи органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, забезпечують внесення до інформаційних баз даних відповідної інформації та даних не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання, а також вжиття заходів щодо своєчасного погашення платником податків донарахованих перевіркою сум податкових зобов'язань із відповідним повідомленням органу ДПС, що здійснював (очолював) перевірку, про результати їх апеляційного узгодження, а також повноту і своєчасність їх сплати.

(абзац п'ятий пункту 1.35 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

1.36.На підставі проведених перевірок підрозділи, які брали участь у них, узагальнюють інформацію про виявлені схеми ухилень від оподаткування або мінімізації податкових зобов'язань (у випадку їх виявлення) та надають підрозділам, які адмініструють відповідні податки, пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства.

1.37.Посадові особи підрозділів органів ДПС при здійсненні виїзних як планових, так і позапланових перевірок платників податків у випадках виявлення фінансових операцій з ознаками сумнівних вживають заходи, передбачені наказом ДПА України від 21.05.2003 р. N 233 "Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції".

1.38.Юридичні підрозділи передають до підрозділів, які здійснювали (очолювали) перевірки, рішення судів про визнання недійсними угод (договорів), установчих та реєстраційних документів, а також інших документів для розгляду питання щодо впливу зазначених операцій на податкові зобов'язання платника податків та вжиття заходів щодо організації та проведення перевірки його фінансово-господарської діяльності у встановленому законодавством порядку.

Юридичні підрозділи також передають до підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань рішення судів про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, укладених платником податків з третьою особою, з метою оформлення права податкової застави на майно, що підлягає поверненню, та здійснення заходів щодо його стягнення.

1.39.У разі виявлення в ході проведення перевірок взаємовідносин платників податків - юридичних осіб з фізичними особами, у тому числі фізичними особами-підприємцями, які можуть свідчити про заниження такими платниками (як юридичними, так і фізичними особами) об'єктів оподаткування (їх приховування), можливе ухилення від сплати до бюджету належних сум податків, зборів (обов'язкових платежів), підрозділи органу ДПС, які очолюють перевірки, зобов'язані повідомляти про це відповідні підрозділи податкового контролю юридичних осіб, підрозділи по контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, а також підрозділи оподаткування фізичних осіб для вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством та їх компетенцію.

1.40. У разі здійснення перевірки працівниками декількох структурних підрозділів підрозділ, що очолював перевірку, здійснює розподіл її результатів. Результати перевірки зараховуються до активу підрозділу, який встановив порушення податкового, валютного та іншого законодавства, що призвело до фінансового результату, відповідно до рішення, узгодженого керівниками підрозділів органу ДПС, що проводили перевірку, або за рішенням керівника органу ДПС, який очолював перевірку (особи, що виконує його обов'язки).

Розподіл результатів перевірки між підрозділами, які брали участь у ній, проводиться відповідно до довідки про розподіл за формою згідно з додатком 6 до Методичних рекомендацій.

Якщо до проведення перевірки платника податків були залучені фахівці інших органів ДПС цього регіону або інших органів ДПС, розподіл результатів перевірки між залученими фахівцями проводиться у визначеному вище порядку. Один примірник вказаного розподілу після узгодження податкових зобов'язань у 3-денний термін направляється до відповідного органу ДПС (при залученні до перевірки працівників з інших органів ДПС) для відображення у звіті "Про результати контрольно-перевірочної роботи" ("Аудит-1"),

1.41.Планові та позапланові виїзні перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за письмовим бажанням платників податків можуть проводитись у приміщенні органу ДПС при наданні таким платником письмових обґрунтованих пояснень щодо причин неможливості проведення перевірки за місцезнаходженням платника податків чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

1.42.Особливості порядку організації та проведення перевірок платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення або порушено провадження у справі про банкрутство, визначено Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, щодо яких прийнято рішення про припинення (закриття), затвердженими наказом ДПА України від 14.11.2005 р. N 506, із змінами та доповненнями.

2. Взаємодія підрозділів органів ДПС при проведенні невиїзних документальних перевірок платників податків

2.1.Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", із змінами та доповненнями, невиїзною документальною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу ДПС на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), незалежно від способу їх подачі.

2.2.Методичні рекомендації розповсюджуються на організацію взаємодії при проведенні невиїзних документальних перевірок як платників податків - фізичних, так і юридичних осіб з питань дотримання ними вимог податкового законодавства, у тому числі перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків (крім документальних невиїзних перевірок (камеральних), що проводяться органами ДПС відповідно до пп. 7.7.5 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість", із змінами та доповненнями, а також перевірок, що проводяться відповідно до наказу ДПА України від 18.04.2008 р. N 266 "Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів").

2.3.Невиїзні документальні перевірки можуть проводитися посадовими особами органу ДПС з письмового дозволу керівника (заступника керівника) органу ДПС про проведення перевірки за наявності таких обставин:

у разі надходження від платника податків на запит органу ДПС пояснень та документів, достатніх для проведення невиїзної документальної перевірки (в тому числі і з питань перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків);

у разі надходження до органу ДПС після проведення планової та позапланової виїзної перевірки платника податків щодо дотримання ним вимог податкового законодавства матеріалів перевірок інших суб'єктів господарювання з питань правових відносин з платником податків, що свідчать про порушення платником податків податкового законодавства, та надання платником податків пояснень та їх документального підтвердження, достатніх для проведення невиїзної документальної перевірки, на обов'язковий письмовий запит органу ДПС;

у разі надходження до органу ДПС у встановленому порядку інформації та даних, що свідчать про окремі порушення платником податків податкового законодавства, та надання платником податків пояснень та їх документального підтвердження, достатніх для проведення перевірки, на обов'язковий письмовий запит органу ДПС;

в інших випадках, передбачених законодавством.

2.4.Невиїзна документальна перевірка проводиться у приміщенні органу ДПС на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів), документів, наданих платником податків або отриманих від контролюючих, правоохоронних та інших органів державної влади, а також інших відомостей, отриманих у встановленому законодавством порядку.

За наслідками невиїзної документальної перевірки складається акт (довідка) перевірки. Платник податків у визначені у порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок (встановленому ДПА України відповідно для платників податків - юридичних та фізичних осіб) строки запрошується для ознайомлення та підписання акта (довідки) про результати невиїзної документальної перевірки письмовим повідомленням про запрошення, що направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення платнику податків (вручається під розписку). Зразок форми повідомлення про запрошення наведено в додатку 7 до Методичних рекомендацій.

Невиїзна документальна перевірка може бути проведена у присутності платника податків на підставі наданих ним документів.

2.5.У разі неявки платника податків (посадових осіб платника податків) на письмове запрошення працівником підрозділу органу ДПС, який був визначений відповідальним за її проведення, складається акт щодо неявки платника податків (посадових осіб платника податків) на запрошення органу ДПС.

Акт щодо неявки платника податків (посадових осіб платника податків) на запрошення органу ДПС підписується не менш як трьома службовими особами органу ДПС та реєструється у спеціальному журналі реєстрації актів.

2.6.Акт перевірки, що складений за результатами невиїзної документальної перевірки, підписується, реєструється та вручається платнику податків (посадовим особам платника податків) з дотриманням вимог порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок, встановленому ДПА України відповідно для платників податків - юридичних та фізичних осіб. У разі незгоди платника податків з висновками, фактами і даними акта перевірки та надання ним заперечень до акта перевірки, такі заперечення розглядаються у порядку та строки, визначені вищенаведеним порядком оформлення і реалізації матеріалів перевірок.

2.7.У разі встановлення за результатами невиїзної документальної перевірки порушень законодавства за розглядом матеріалів перевірки приймаються та надсилаються платнику податків податкові повідомлення-рішення за формою згідно з Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 р. N 253, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 р. за N 567/5758, із змінами та доповненнями.

2.8.Працівники юридичної служби надають правову допомогу підрозділам, що здійснюють перевірки, а також візують податкові повідомлення-рішення.

2.9.Працівник підрозділу, який здійснював перевірку та виявив адміністративне правопорушення, складає протоколи про адміністративне правопорушення для вирішення питання про притягнення платника податків (посадових осіб платника податків) до адміністративної відповідальності та вживає заходи, передбачені пунктом 1.29 розділу I Методичних рекомендацій.

2.10.Працівники юридичного підрозділу перевіряють отримані матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо дотримання вимог КпАП, зокрема стосовно якості оформлення матеріалів, дотримання строків, компетенції органу ДПС та дотримання порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, та вживають заходи, передбачені пунктом 1.30 розділу I Методичних рекомендацій.

2.11.Працівники підрозділів, що здійснюють невиїзні документальні перевірки, вносять необхідну інформацію до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит".

2.12.Працівники органів ДПС при здійсненні невиїзних документальних перевірок забезпечують належну взаємодію між підрозділами органу ДПС, а також вжиття, у разі необхідності, інших заходів, передбачених розділом I Методичних рекомендацій.

3. Взаємодія підрозділів органів ДПС при проведенні перевірок щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових операцій в готівковій та/або безготівковій формі, а також операцій купівлі-продажу іноземної валюти та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів та ліцензій

3.1.Працівниками органів ДПС здійснюються відповідно до щомісячних планів органу ДПС планові перевірки щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі, а також операцій купівлі-продажу іноземної валюти (далі - розрахункові операції) та касових операцій, а також наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів і ліцензій та позапланові перевірки у випадках, передбачених законодавствомна підставі рішення керівника органу державної податкової служби.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

3.2.Перевірки щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів і ліцензій проводяться групою у складі не менше двох посадових осіб органів ДПС за наявності у них службових посвідчень та направлення на перевірку (примірна форма направлення наведена в додатку 8 до Методичних рекомендацій). Направлення виписується окремо на перевірку кожного суб'єкта господарювання у 2-х примірниках (один з яких оформлюється на бланку органу ДПС), що скріплюються гербовою печаткою і підписуються керівником органу ДПС.

3.3.Направлення на проведення перевірки щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів і ліцензій реєструютьсяпрацівниками структурного підрозділу органу ДПС, який буде здійснювати (очолювати) перевірку у спеціально заведеному для цих цілей окремому Журналі обліку видачі направлень на перевірку щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових операцій, який ведеться канцелярією (структурним підрозділом, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС) по органу ДПС за формою згідно з додатком 9 до Методичних рекомендацій.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

3.4.За рішенням керівника органу ДПС посадовими особами підрозділів контролю за розрахунковими операціями можуть проводитись перевірки спільно з посадовими особами інших підрозділів органів ДПС.

У цьому випадку перевірка може проводитись групою, до складу якої входить один працівник підрозділу контролю за розрахунковими операціями та один або більше працівників інших підрозділів органу ДПС.

3.5.З дотриманням порядку, передбаченого у пунктах 1.11, 1.12 розділу I Методичних рекомендацій, за рішенням Голови (заступника Голови) ДПА України або голови ДПА відповідного регіону до проведення перевірок, передбачених цим розділом, можуть залучатися працівники всіх органів ДПС України та, відповідно, працівники відповідних структурних підрозділів інших органів ДПС цього регіону.

При цьому направлення на проведення таких перевірок виписуються з дотриманням вимог, передбачених пунктом 1.13 розділу I Методичних рекомендацій для направлень на проведення планових та позапланових виїзних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства.

3.6.За необхідності за рішенням керівника органу ДПС перевірки щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів та ліцензій можуть проводитися спільно з іншими контролюючими органами.

У таких перевірках беруть участь не менше двох посадових осіб органу ДПС.

При проведенні спільних перевірок посадові особи органу ДПС здійснюють контроль у межах компетенції органів ДПС.

3.7.За результатами проведеної перевірки щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів та ліцензій посадовими особами органу ДПС складається акт за формою, встановленою ДПА України.

Акт перевірки складається на бланку органу ДПС, за рішенням якого було призначено і проведено перевірку, та реєструється у цьому органі ДПС.

3.8.При проведенні виїзних планових та позапланових перевірок платників податків, які здійснюють готівкові та безготівкові розрахунки з використанням РРО та КОРО, з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства до плану таких перевірок включаються і питання дотримання суб'єктами господарювання вимог Закону України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для перевірки яких залучаються працівники підрозділів контролю за розрахунковими операціями.

При цьому працівники підрозділів контролю за розрахунковими операціями також залучаються до проведення планових та позапланових виїзних перевірок малоприбуткових підприємств, у яких обсяги продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти перевищують 50 відсотків у складі валових доходів.

3.9.Якщо питання дотримання платниками податків порядку ведення касових операцій до початку проведення виїзної планової/позапланової перевірки за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період, який охоплює така перевірка, не було перевірено (або перевірено в окремих періодах), питання перевірки порядку ведення касових операцій включається до плану перевірки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства з урахуванням неперевірених періодів. При цьому до проведення такої перевірки за необхідності залучаються працівники підрозділів контролю за розрахунковими операціями.

3.10.Підрозділом контролю за розрахунковими операціями, який проводив перевірку щодо контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та касових операцій, наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, патентів та ліцензій, матеріали перевірки надаються керівнику (заступнику керівника) органу ДПС, на обліку у якому перебуває платник податків, який перевірявся, для розгляду та прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

3.11.У разі встановлення при проведенні перевірки порушень законодавства за результатами розгляду матеріалів такої перевірки керівником (заступником керівника) органу ДПС, на обліку в якому перебуває такий суб'єкт господарювання, приймається у встановлені законодавством терміни та надсилається суб'єкту господарювання рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за встановленою формою.

3.12.При підготовці матеріалів перевірки для їх розгляду керівником (заступником керівника) органу ДПС залучаються працівники юридичних підрозділів для надання підрозділам контролю за розрахунковими операціями правової допомоги при складанні ними рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Проекти рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, наявності патентів та ліцензій надаються на розгляд керівнику (заступнику керівника) органу ДПС лише за умови погодження такого проекту юридичним підрозділом органу ДПС.

3.13.Працівник органу ДПС, який здійснював перевірку та встановив порушення суб'єктом господарювання відповідних законодавчих норм, складає стосовно винних у вчиненні адміністративного правопорушення службових та/або посадових осіб такого суб'єкта господарювання протокол про адміністративне правопорушення та здійснює відповідні заходи, визначені пунктом 1.29 розділу I Методичних рекомендацій. При цьому працівники юридичного підрозділу органу ДПС забезпечують вжиття заходів, визначених пунктом 1.30 розділу I Методичних рекомендацій.

3.14.У разі виявлення в ході проведення перевірок суб'єктів господарювання порушень вимог законодавчих актів, які можуть вплинути на розмір об'єктів оподаткування та нарахування і сплату ним податків, працівниками підрозділу контролю за розрахунковими операціями або іншого підрозділу, що проводили перевірку, складається службова записка, яка передається до відповідного підрозділу податкового контролю юридичних осіб (при організації перевірок фінансових установ - підрозділ по контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД) або підрозділу оподаткування фізичних осіб, які здійснюють перевірки платників податків з питань повноти та своєчасності сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

3.15. У разі несплати суб'єктом господарювання у встановлений законодавством термін застосованих до нього згідно з рішенням органу ДПС штрафних (фінансових) санкцій вони стягуються у встановленому законодавством порядку.

3.16.Працівники підрозділів контролю за розрахунковими операціями вносять необхідну інформацію до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит" на кожному етапі організації, проведення перевірок та реалізації матеріалів, а також вживають інших заходів, передбачених пунктами 1.27, 1.35 розділу I Методичних рекомендацій.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.16 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 16.03.2009 р. N 120)

 

Директор Департаменту
податкового контролю юридичних
осіб

 
 
І. Заглада

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків 

 

 

 

 

Повідомлення N _____

        Згідно з планом-графіком проведення перевірок _________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (назва податкового органу)
та на підставі Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", зі змінами і доповненнями, з "___" ____________ 200_ року по "___" ____________200_ року буде проводитися виїзна планова перевірка
______________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування / П. І. Б. платника податку)
з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства.

       У зв'язку з вказаним Вам необхідно, починаючи із зазначеного терміну, забезпечити надання всіх необхідних документів, що підтверджують дані податкових декларацій та розрахунків, пов'язаних із сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, а також дотримання вимог іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи державної податкової служби. 

______________________________________
(Посада керівника податкового органу) 

___________________
(Підпис) 

___________________
(П. І. Б.)
___________________
(Дата) 

_________________________________________________________

 

 

Розписка N ___

        Я ________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові платника податку (посадової особи платника податку, займана посада)
повідомлення про проведення планової виїзної перевірки
______________________________________________________________________________________
                              (повне найменування / П. І. Б. платника податку)
одержав 

____________________________________
(дата) 

____________________________________
(підпис) 

        Примітка: номер розписки відповідає номеру повідомлення. 

 

 

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків 

 

 

 

 

Направлення N _____

від "___" ____________ 200_ року

        На підставі __________________________________________ (пункт, підпункт) статті 111 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", зі змінами і доповненнями, та інших законодавчих актів ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (назва податкового органу)
проводить з "___" ____________ 200_ року по "___" ____________ 200_ року ____________________
______________________________________________________________________________перевірку
                                                                                     (планову/позапланову виїзну)
______________________________________________________________________________________
                                  (найменування / П. І. Б. платника податку, код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер)
Мета перевірки ________________________________________________________________________

Склад перевіряючих

N
з/п

Посада

Звання

П. І. Б.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

 

  

Дійсне при пред'явленні службових посвідчень. 

__________________________________________
(Посада керівника податкового органу)

        М. П. 

___________________
(Підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

__________________________________________________________

 

 

        Термін проведення перевірки продовжено на ___ робочих днів з "___" ____________ 200_ р. по "___" ____________200_ р. з дозволу ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                         (N та дата наказу, назва податкового органу) 

__________________________________________
(Посада керівника податкового органу)

       М. П. 

___________________
(Підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

_________________________________________________________

 

 

Розписка N ___

        Я ________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові платника податку (посадової особи платника податку, займана посада)
направлення про проведення виїзної планової/позапланової документальної перевірки
______________________________________________________________________________________
                                                                      (повне найменування / П. І. Б. платника податку)
одержав. 

_______________________________
(дата) 

_______________________________
(підпис) 

Примітка: номер розписки відповідає номеру направлення. 

 

 

 

Додаток 7
до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків 

 

 

 

 

Повідомлення про запрошення N _____

від "___" ____________ 200_ року

______________________________________________________________________________________
                                                                  (повна назва органу державної податкової служби)
на підставі статті 11 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", зі змінами і доповненнями, відповідно до __________________________________
______________________________________________________________________________________
проведена невиїзна документальна перевірка _______________________________________________
                                                                                                                                 (найменування платника податків)
з питання _____________________________________________________________________________
Враховуючи наведене, запрошуємо _______________________________________________________
                                                                                                          (найменування / П. І. Б. платника податку)
з'явитись до _________________________________________                "___" ____________ 200_ року
                                        (назва органу державної податкової служби)
на ______________ годину (__________________________ каб. N ____) для підписання акта/довідки
                                                                    (вказується адреса органу ДПС)
невиїзної документальної перевірки.

При собі мати документ, що засвідчує особу. 

_____________________________________
(Посада керівника податкового органу) 

________________
(Підпис) 

__________________
(П. І. Б.) 

_________________________________________________________ 

 

 

Розписка N __

        Я ________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові платника податку (посадової особи платника податку, займана посада) 

повідомлення про запрошення від "___" ____________ 200_ року N ______одержав.  

__________________________
(дата) 

__________________________
(підпис) 

 

 

 

Додаток 8
до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків 

 

 

 

 

Направлення N ______

від "___" ____________ 200_ року

        На підставі пункту 2 статті 11 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" із змінами та доповненнями та ___________________________________,
з метою здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), наявністю свідоцтв про державну реєстрацію, торгових патентів та ліцензій доручається
______________________________________________________________________________________
                                           (займана посада, звання, назва податкового органу, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
з "___" ____________200_ р. по "___" ____________ 200_ р. провести __________________ перевірку
                                                                                                                                                               (планову / позапланову)
______________________________________________________________________________________
                   (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи, код ЄДРПОУ (реквізити господарської
______________________________________________________________________________________
     одиниці) або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи, його ідентифікаційний номер)

з питань дотримання вимог Законів України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Направлення дійсне при пред'явленні службового посвідчення.

      М. П. 

__________________________________
(Посада керівника податкового органу) 

______________
(Підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

З направленням ознайомлений, один примірник отримано
______________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище та ініціали, підпис) 

_____________________________________
(дата)