ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №__________

про надання послуг електронного цифрового підпису

фізичним особам

 

м. Київ                                                                                                                   

Товариство з обмеженою відповідальністю "_______________________", вподальшому "Виконавець", в особі директора __________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ФІЗИЧНА особа, в подальшому "Замовник", яка зазначена в Заяві про укладання даного договору, з другої сторони, при вживанні разом – "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг електронного цифрового підпису фізичним особам, далі – "Договір", про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 ЦК України), умови якого встановлюються однаковими для усіх фізичних осіб.

Договір, підписаний електронним цифровим підписом Виконавця, опублікований шляхом розміщення на офіційному сайті центру сертифікації ключів (ЦСК) Виконавця (адреса WEB-сторінки:_____________________).

1.2. Надання послуг електронного цифрового підпису регламентується цим Договором, Законом України від 22.05.2003р. № 852-IV "Про електронний цифровий підпис", Правилами посиленої сертифікації, затвердженими наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005р. № 3 (у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 10.05.2006р. № 50) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 104/10384 від 27.01.2005р., Регламентом роботи центру сертифікації ключів Виконавця (далі – Регламент ЦСК) та встановленими Виконавцем обмеженнями щодо використання електронного цифрового підпису Замовником  (далі – обмеження ЕЦП), іншими нормативними актами.

1.3. В цьому Договорі терміни вживаються у значенні, встановленому в Законі України від 22.05.2003р. № 852-IV "Про електронний цифровий підпис", постанові Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу" та Правилах посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005р. № 3 (у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 10.05.2006р. № 50) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 104/10384 від 27.01.2005р.

1.4. Замовник за цим договором є заявником у розумінні Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005р. № 3 (у редакції наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 10.05.2006р. № 50) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 104/10384 від 27.01.2005р.

1.5. Сторони домовились, що електронний цифровий підпис, створений з використанням особистого ключа Замовника, отриманого від Виконавця, та відповідного йому сертифіката відкритого ключа (далі – сертифіката ключа), чинного на момент накладення електронного цифрового підпису за допомогою засобу цифрового підпису, за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису або печатки.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У відповідності до цього Договору та на підставі Заяв на формування сертифікатів ключів підписувачів, які надаються у вигляді документів на папері або у вигляді електронних документів, завірених електронним цифровим підписом, Виконавець надає Замовнику послуги електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), а Замовник своєчасно приймає та оплачує надані послуги.

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем:

1) обслуговування сертифікатів ключів Замовника, що включає:

- реєстрацію Замовника;

- сертифікацію ключів підписувачів (шляхом формування відповідних сертифікатів відкритих ключів підписувачів);

- зберігання, скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів;

- розповсюдження сертифікатів ключів (за згодою Замовника);

- управління статусом сертифікатів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів;

2) надання послуг фіксування (штемпелювання) часу;

3) надання Замовнику допомоги з генерації відкритих та особистих ключів;

4) надання Замовнику:

- засобів електронного цифрового підпису;

- засобів генерації особистих і відкритих ключів;

5) консультаційні послуги у сфері ЕЦП.

6) представлення інтересів Замовника щодо наданих Виконавцем послуг ЕЦП в суді.

За бажанням Замовника Виконавець надає додаткові консультації щодо створення, перевірки та використання ЕЦП, а також допомагає при створенні заявки на формування сертифікату ключа.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Замовника і Виконавця визначені Законом України від 22.05.2003р. № 852-IV "Про електронний цифровий підпис" та виданими на його виконання нормативно-правовими актами.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1якісно та своєчасно надавати Замовнику послуги, визначені цим Договором;

3.2.2використовувати для надання послуг ЕЦП засоби електронного цифрового підпису;

3.2.3формувати і видавати Замовнику сертифікати ключів в електронній формі;

3.2.4забезпечувати захист персональних даних, отриманих від Замовника;

3.2.5 приймати від Замовника заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів;

3.2.6 перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів та зберігати документи, на підставі яких були скасовані, блоковані та поновлені сертифікати ключів;

3.2.7 своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключів у передбачених відповідними нормативними актами та/або Регламентом ЦСК випадках;

3.2.8 забезпечувати можливість цілодобового, вільного доступу Замовника з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до:

- сертифікатів ключів Замовника та даних про статус цих сертифікатів ключів;

- сертифікатів ключів Виконавця;

- сертифікатів ключів інших підписувачів, що обслуговуються у ЦСК Виконавця (і, які дали на це згоду) та даних про статус сертифікатів ключів цих підписувачів.

3.2.9 генерувати відкриті та особисті ключі Замовника або надавати Замовнику допомогу в їх генерації і вживати заходи щодо забезпечення безпеки інформації під час генерації.

3.2.10 забезпечувати зберігання сформованих сертифікатів упродовж строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на папері.

3.3. На підставі Закону України "Про електронний цифровий підпис" та умов цього Договору, після формування сертифікатів ключів Замовника, Виконавець здійснює обслуговування таких сертифікатів ключів протягом строку їх чинності, надає Замовнику інформацію щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, а також послуги фіксування (штемпелювання) часу та консультаційну допомогу.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1 отримувати від Замовника та перевіряти інформацію, необхідну для формування і обслуговування сертифікатів ключів Замовника;

3.4.2вимагати від Замовника усунення порушень:

- умов даного Договору;

- умов Регламенту ЦСК та обмежень ЕЦП;

3.4.3 у визначених Регламентом ЦСК та цим Договором випадках, скасовувати, блокувати, поновлювати сертифікати ключів;

3.4.4 у встановлені Регламентом ЦСК та цим Договором строки, доводити до Замовника інформацію, визначену цим Договором;

3.4.5 припинити надання Замовнику послуг у разі порушення Замовником Регламенту ЦСК, несплати вартості послуг або іншого порушення умов цього договору, Регламенту ЦСК. У випадку, якщо такі порушення не буде усунуто Замовником протягом 10 робочих днів з моменту припинення надання послуг, Виконавець має право розірвати договір;

3.4.6 у порядку визначеному умовами цього договору вимагати від Замовника прийняття та оплати послуг.

3.4.7 змінювати тарифи на послуги в односторонньому порядку з обов’язковим повідомленням про це Замовника за 10 днів до дати введення нових тарифів. У разі відсутності документального заперечення Замовника протягом 10 днів з моменту повідомлення змінені тарифи вважаються прийнятими.

3.4.8 заблокувати сертифікати відкритих ключів до виконання Замовником пункту 5.3 цього Договору;

3.4.9 достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором.

3.5. Замовник зобов’язується:

3.5.1 ознайомитись з положеннями Регламенту ЦСК та обмеженнями ЕЦП на офіційному сайті ЦСК (_________________________________) та дотримуватись вимог вказаного Регламенту ЦСК і обмежень ЕЦП;

3.5.2 надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для формування сертифікатів ключів Замовника;

3.5.3своєчасно оплачувати та отримувати послуги ЕЦП;

3.5.4 використовувати або забезпечити використання особистого ключа виключно за його призначенням, визначеним у сертифікаті ключа;

3.5.5 зберігати або забезпечити зберігання особистого ключа у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ним інших осіб;

3.5.6 не розголошувати та не повідомляти іншим особам PIN-код (код доступу) до захищеного носія особистого ключа та ключову фразу для голосової автентифікації;

3.5.7 негайно інформувати Виконавця про факт компрометації особистих ключів, згенерованих Замовнику за цим Договором;

3.5.8 не використовувати або забезпечити не використання особистого ключа у разі його компрометації;

3.5.9 негайно інформувати Виконавця про факти виявлення неточностей або зміни даних у сертифікатах ключів, сформованих Замовнику;

3.5.10 негайно інформувати Виконавця про зміну даних, зазначених в Заяві на формування сертифікатів Замовнику;

3.5.11 використовувати або забезпечити використання засобів електронного цифрового підпису для формування та перевірки електронного цифрового підпису;

3.5.12 виконати згідно з вимогами Регламенту ЦСК дії зі скасування сертифікатів ключів, сформованих Замовнику.

3.6. Замовник має право:

3.6.1 ознайомитись з інформацією щодо діяльності Виконавця з питань надання послуг ЕЦП;

3.6.2 подавати заяви, скарги, претензії, позови;

3.6.3вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката ключа;

3.6.4вимагати від Виконавця усунення порушень умов даного Договору та чинного законодавства України з питань надання послуг ЕЦП;

3.6.5 вимагати від Виконавця додержання вимог конфіденційності;

3.6.6 оскаржити дії чи бездіяльність Виконавця щодо надання послуг ЕЦП в судовому порядку.

 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГЕЦП

4.1. Реквізити підписувача та призначення ключа визначається Замовником у Заяві на формування сертифіката, яка є підставою для формування сертифікату ключа підписувача.

4.2.Порядок надання послуг ЕЦП визначається в Регламенті ЦСК.

4.3. Перевірка наданих даних та ідентифікація підписувача здійснюється посадовими особами ЦСК Виконавця у відповідності до положень Регламенту ЦСК.

4.4. До розгляду не приймаються Заяви на формування сертифікатів ключів підписувачів та документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

4.5. Генерація відкритих та особистих ключів Замовника здійснюється тільки у приміщеннях ЦСК або відокремлених пунктах реєстрації Виконавця. При генерації ключів особисті ключі Замовника,у ЦСК не зберігаються і ознайомлення із їх значеннями у ЦСК не відбувається.

4.6. Для генерації відкритого та особистого ключів Замовника, Виконавець може використовувати або технічні засоби свого ЦСК або технічні засоби захищеного носія ключової інформації, що надається Виконавцем Замовнику.

4.7. По закінченню процедури генерації, у разі, якщо присутня довірена особа Замовника, носій ключової інформації з особистим ключем підписувача та код доступу до нього вкладаються у непрозорий конверт, який запечатується, підписується посадовою особою Виконавця та довіреною особою Замовника.

4.8.Після передачі конверта з носієм ключової інформації Замовнику або довіреній особі Замовника (підписувачу), відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе Замовник.

4.9. У разі, якщо генерація ключів здійснювалась без участі Замовника, він повинен при отриманні носія ключової інформації з особистим ключем перевірити цілісність конверта. Якщо цілісність не порушена, то невідкладно, до першого використання особистого ключа, Замовник зобов’язаний змінити код доступу до нього.

4.10. У разі, якщо неможливо змінити код доступу шляхом перезапису ключа на той самий носій ключової інформації (наприклад, ключ записаний на CD-R), після зміни коду доступу на новому носії необхідно знищити надійним способом особистий ключ зі старим кодом доступу.

4.11. Якщо цілісність конверта порушена, підписувач невідкладно зобов’язаний звернутись до Виконавця із заявою про скасування свого сертифіката ключа.

4.12. Формування сертифіката ключа здійснюється Виконавцем на підставі ключів, згенерованих Виконавцем для Замовника, та даних з Заяви на формування сертифіката ключа підписувача, отриманої від Замовника.

4.13. Після формування сертифікату ключа, Замовнику надаються:

- сертифікат ключа в електронній формі;

- засоби електронного цифрового підпису та консультації з їх використання.

4.14. Обслуговування кожного сертифіката ключа Замовника здійснюється Виконавцем згідно з Регламентом ЦСК, який розміщений на офіційному сайті ЦСК (адреса WEB-сторінки: _________________________),  протягом строку їх чинності.Строк дії сертифікату складає 1 (один) календарний рік.

4.15. При зміні будь-яких даних, що внесені до сертифікату (сертифікатів) ключа(ів) Замовника, з метою недопущення порушення прав та інтересів третіх осіб, Замовник зобов’язаний негайно заблокувати свій сертифікат ключа та протягом 30 (тридцяти) робочих днів надати Виконавцю нову Заяву на формування сертифіката із зміненими даними та документи, що підтверджують такі зміни.

4.16. Послуга фіксування (штемпелювання) часу надається Замовнику цілодобово. Послуга фіксування (штемпелювання) часу – це процедура засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу шляхом додання до нього або логічного поєднання з ним позначки часу.

4.16.1 формування позначки часу здійснюється, за бажанням Замовника, під час підписання електронного документу за допомогою засобів електронного цифрового підпису з використанням особистого ключа послуг фіксування часу Виконавця;

4.16.2 час, який використовується в позначці часу, синхронізований атомними годинниками Національного наукового центру "Інститут метрології".

4.17. Консультативні послуги надаються фахівцями Виконавця представникам Замовника особисто або за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, факсом, електронною поштою тощо).

 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Послуги ЕЦП та їх вартість визначені в тарифних планах, які розміщені на офіційному сайті ЦСК Виконавця (адреса WEB-сторінки: ______________________________________).

5.2. Оплата послуг ЕЦП здійснюється Замовником на підставі рахунку Виконавця шляхом безготівкового розрахунку, відповідно до тарифного плану.

5.3. Оплата вартості послуг ЕЦП здійснюється у вигляді стовідсоткової попередньої оплати протягом 5-ти банківських днів з дня виставлення рахунку.

5.4. Про зміну вартості послуг, склад тарифного плану, умов оплати Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті ЦСК Виконавця (_____________________________).

5.5. У разі зміни тарифного плану, протягом строку дії даного Договору, перерахунок вже оплачених послуг не проводиться.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

6.3. У разі порушення строку та/або умов оплати послуг, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру несвоєчасно чи неповно сплаченої суми, за кожний день прострочення платежу.

6.4. У разі порушення Виконавцем строків надання послуг Виконавець несе відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства України.

6.5. Виконавець несе відповідальність за дії своїх співробітників, а також інших осіб, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник з її вини) до апаратних засобів, програмного, інформаційного забезпечення, особистих ключів та інших засобів електронного цифрового підпису, як за свої особисті.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що була спричинена Замовнику неналежною роботою програмного забезпечення Виконавця в разі, якщо неналежна робота програмного забезпечення була викликана несанкціонованим втручанням у роботу автоматизованої системи Замовника, дією "вірусних програм" або неякісним програмним забезпеченням Замовника.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути спричинена Замовнику та (або третім особам) у разі невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору та чинного законодавства України з питань надання послуг ЕЦП.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-які операції з особистими ключами Замовника, здійснені після компрометації його особистих ключів, упродовж двох годин з моменту надходження від Замовника відповідного повідомлення  про факт компрометації та ідентифікації встановленим чином Замовника Виконавцем, а також у разі неповідомлення Виконавця про факт компрометації особистих ключів Замовника.

6.9. Гарантії з боку Виконавця забезпечуються коштами, внесеними на спеціальний рахунок для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані Замовнику внаслідок неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань.

6.10. Сторони будуть звільнені від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, внаслідок обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси тощо), військові дії, революції, епідемії, або втручання з боку компетентних державних органів, змін у чинному законодавстві, а також інших обставин надзвичайного характеру, які виникли після підписання цього Договору, та які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

Сторона, яка підпала під дію форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону впродовж 5 (п’яти) календарних днів про настання форс-мажорних обставин та про можливий термін їх припинення.

Строк виконання зобов’язань відкладається на термін дії таких обставин.

6.11. Факт настання та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується висновком (сертифікатом) Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

6.12. Якщо обставини, передбачені п. 6.10 будуть тривати понад 60 (шістдесят) календарних днів, Сторони повинні вирішити питання відносно припинення дії цього Договору або узгодження строку виконання обов’язків за цим Договором.

6.13.Якщо Сторони не дійдуть згоди, то Сторона, що не підпала під дію обставин непереборної сили, має право розірвати цей Договір на підставі письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телексом, факсом, телеграмою) іншої Сторони за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕУКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту отримання Виконавцем Заяви про укладання за формою, яка розміщена на офіційному сайті центру сертифікації ключів Виконавця (адреса WEB-сторінки:________________________________________) від Замовника. 

Договір укладається на невизначений строк та діє до дати закінчення строку дії останнього чинного сертифіката відкритого ключа Замовника.

7.2. Договір втрачає чинність без додаткових узгоджень Сторін у випадку:

- закінчення строку дії усіх сертифікатів ключів Замовника, сформованих за цим Договором;

- скасування усіх сертифікатів ключів Замовника, сформованих за цим Договором.

7.3.Дія цього Договору достроково припиняється:

- за обопільною згодою Сторін;

- за рішенням суду, що вступило в законну силу;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

7.4. Дію даного Договору може бути припинено за взаємною згодою Сторін. Сторона, що ініціює припинення Договору зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Договору.

7.5. Сторона має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку в разі порушення його умов другою Стороною. При цьому Сторони виконують всі свої зобов’язання, що виникли до дня розриву.

7.6. У разі дострокового припинення чи розірвання цього Договору всі чинні сертифікати ключів Замовника скасовуються Виконавцем в день припинення (розірвання) Договору в односторонньому порядку.

7.7. У випадках, не врегульованих цим Договором та додатками до нього, Сторони керуються чинним в Україні законодавством.

7.8.Цей Договір складений українською мовою в електронній формі. Відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", підписаний електронним цифровим підписом Виконавця електронний Договір, розміщений на офіційному сайті ЦСК Виконавця (_________________________________) є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не може бути заперечений Виконавцем чи Замовником виключно через те, що він має електронну форму.

 

8. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ.

8.1. У випадку виникнення спорів та розбіжностей з питань, що становлять предмет цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть вживати всіх можливих заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі спори та розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

9.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з операціями, які відбуваються відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією.

9.2. Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Укладенням цього Договору Замовник засвідчує, що:

10.1.1 він ознайомлений, із документами, зазначеними в п. 3.5.1 цього Договору, а також – з умовами обслуговування сертифікатів, і не має запитань та заперечень щодо їх форми і змісту;

10.1.2 він погоджується із наданням Виконавцем сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Замовника, іншим особам, у відносинах із яким Замовник використовує електронний цифровий підпис, ключі якого сертифіковані відповідно до цього Договору;

10.1.3 він погоджується із наданням Виконавцем інформації про статус сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Замовника (чинний, скасований або блокований), будь-яким іншим особам, які звертаються до Виконавця за отриманням цієї інформації;

10.1.4 він погоджується на надання вільного доступу до сформованих для Замовника сертифікатів ключів іншим користувачам, шляхом розміщення інформації про сертифікат на сайті ЦСК (____________________), якщо така згода виражена Замовником шляхом обрання відповідної позначки при формуванні запиту на сертифікацію ключа, а також у випадку, коли таке надання є обов’язковим відповідно до правил роботи систем електронного документообігу державних органів, які є учасниками спільного із Замовником документообігу;

10.1.5 йому повідомлено про всі визначені у сертифікаті ключа обмеження щодо його використання;

10.1.6 йому повідомлено про визначені Виконавцем умови перевірки чинності сертифіката ключа;

10.1.7 він надав повну та дійсну інформацію, необхідну для формування сертифікату ключа;

10.1.8 він не може запропонувати свої умови для цього Договору, у відповідності до ст. 634 Цивільного Кодексу України.

10.2. Підписання цього Договору свідчить про згоду Замовника на здійснення аудіозапису всіх телефонних дзвінків Замовника (осіб, які належать до Замовника) до Виконавця, зокрема, для підтвердження факту здійснення голосової аутентифікації Замовника при блокуванні його сертифікатів ключів.

10.3. У разі виникнення додаткових питань, необхідну консультацію можливо отримати від відповідальних представників Виконавця, інформація про яких розміщена на офіційному сайті ЦСК Виконавця (адреса WEB-сторінки:___________________________________).  

 

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС ВИКОНАВЦЯ

 

ТОВ "_______________________________"

 

Юридична адреса:

________________________________________

Фактична адреса:

________________________________________

р/р ­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________в ___________________

у м. _____________, МФО ______________

Код ЄДРПОУ __________________

Свід. ПДВ № _____________

ІПН _________________

тел./факс ___________________________

 

Від Виконавця

_________________________

                 (Директор)

 

 

              (Печатка)                 

 

 

          (юридичної особи)