КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 грудня 1997 р. N 1448
 Київ

Про затвердження Положення про порядок
проведення аукціонів (публічних торгів) з
реалізації заставленого майна

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ   N 1294 ( 1294-98-п) від 17.08.98
           N  536 ( 
536-2011-п) від 25.05.2011 }
 

     Відповідно до  пункту  12.3.4  статті  12 Закону України "Про оподаткування  прибутку  підприємств"  (   334/94-ВР   )   Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити Положення   про   порядок   проведення   аукціонів
(публічних торгів) з реалізації заставленого майна, що додається.
 
 

Прем'єр-міністр України                               В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 

     Інд.25
 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 22 грудня 1997 р. N 1448
 

                             ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з
                   реалізації заставленого майна
 

     1. Це Положення, відповідно до пункту 12.3.4 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  (  334/94-ВР  ), визначає   порядок  проведення  аукціонів  (публічних  торгів)*  з
реалізації заставленого майна,  на яке  згідно  із  законодавством звернено стягнення.
 

     Реалізація   майна  у  виконавчому  провадженні  здійснюється згідно з  вимогами  Закону  України  "Про  виконавче  провадження" (  606-14  ).  {  Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 536 ( 536-2011-п) від 25.05.2011 }
 

————————————————————————

     * Далі - аукціон
 

     2.   Реалізація  майна  здійснюється  організатором  аукціону (публічних  торгів),  а  майна  державних підприємств та відкритих акціонерних  товариств,  створених  у  процесі корпоратизації, всі
акції  яких  перебувають  у  державній  власності,  -  відповідним органом  приватизації  (далі  -  організатор  аукціону  (публічних торгів).  {  Абзац  перший  пункту 2 в редакції Постанови КМ N 536
( 536-2011-п) від 25.05.2011 }
 

     Відшкодування витрат,   пов'язаних   з   реалізацією   майна, покладається на заставодавця.

{ Пункт 2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ  N  1294 ( 1294-98-п) від 17.08.98 }

     3. Заставодавець  має  право  в  будь-який  час  до   моменту реалізації предмета застави припинити звернення стягнення на майно виконанням забезпеченого заставою зобов'язання.
 

     4. Після отримання виконавчих документів організатор аукціону здійснює підготовку до збирання необхідних матеріалів з реалізації майна,  визначає початкову вартість реалізації,  готує і  публікує
інформацію про майно, що підлягає реалізації.
 

     Термін підготовки  до  аукціону  не повинен перевищувати двох місяців  з  дати  отримання  організатором   аукціону   виконавчих документів.
 

     5. Організатор  аукціону  не  пізніш  як  за  30  днів до дня проведення аукціону  публікує  у  місцевій  пресі  інформацію  про майно, що підлягає реалізації.
 

     Інформація повинна містити:

     назву заставленого майна, його місцезнаходження;

     відомості про  майно  (технічні характеристики,  рік випуску,
     відновну вартість тощо);

     початкову вартість реалізації майна;

     суму коштів,  що вносяться учасником перед початком аукціону,

     назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для їх внесення;

     кінцевий термін прийняття заяв;

     час ознайомлення з майном;

     час та місце проведення аукціону;

     адресу, номер   телефону,   час   роботи  служби  організації аукціону.
 

     Якщо реалізації   підлягає   цілісний    майновий    комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації додатково зазначаються:

     обсяг та основна номенклатура продукції  (робіт,  послуг),  у тому числі експортної;

     кількість та склад робочих місць;

     баланс активів і пасивів,  рентабельність за останні три роки (для цілісного майнового комплексу підприємства);

     відомості про  будівлі  (споруди,  приміщення)  та   земельну ділянку,   на   якій   розташовано   цілісний   майновий  комплекс підприємства, його структурний підрозділ.
 

     Про час та  місце  проведення  аукціону,  початкову  вартість реалізації  майна організатор аукціону повідомляє заставодержателя та заставодавця в термін,  установлений абзацом  першим  пункту  5
цього Положення.
 

     6. Початкова  вартість реалізації майна визначається виходячи з оцінки майна (оцінка майна державних  підприємств  та  відкритих акціонерних  товариств,  створених  у процесі корпоратизації,  всі
акції  яких  перебувають  у  державній   власності,   здійснюється відповідно до  Методики оцінки вартості майна під час приватизації ( 961-96-п), затвердженої Кабінетом Міністрів України).
 

     Якщо предметом   застави   є   цілісний   майновий   комплекс державного  підприємства  або  відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у
державній  власності,  чи група інвентарних об'єктів,  організатор аукціону за погодженням із заставодержателем і заставодавцем  може прийняти  рішення  про  реалізацію  окремо структурних підрозділів
підприємства  або  окремих   інвентарних   об'єктів.   При   цьому заставодавець має право визначити черговість продажу майна.
 

     У разі  проведення  експертної  оцінки  вартості майна термін його  підготовки  до  продажу  подовжується  на   час   проведення експертної оцінки, але не більш як на один місяць.
 

     7. Фізична   або   юридична   особа,   що   виявила   бажання зареєструватись як учасник аукціону (далі - покупець),  сплачує за реєстрацію  її  як учасника аукціону реєстраційний внесок,  розмір
якого встановлюється організатором аукціону і не може перевищувати одного  неоподатковуваного  мінімуму  доходів  громадян,  а  також вносить кошти шляхом безготівкового перерахування  на  вказаний  в
інформації  про  аукціон рахунок в розмірі 10 відсотків початкової вартості реалізації майна.
 

     Покупець подає організатору аукціону:

     документ, що  посвідчує  фізичну   особу   або   представника юридичної особи, їх повноваження;

     квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

     документ про внесення  коштів  у  розмірі  10  відсотків  від початкової   вартості  реалізації  майна  (якщо  покупець  виявляє бажання придбати кілька  об'єктів,  що  підлягають  реалізації  на
аукціоні,  розмір  зазначених  коштів  визначається на основі суми вартості реалізації цих об'єктів);

     декларацію про  доходи  (у  разі  якщо  покупець  є  фізичною особою).
 

     Відомості про  покупців  вносяться  до  книги  реєстрації   і повинні містити:

     порядковий номер (відповідно до реєстрації);

     прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (найменування юридичної особи);

     номер рахунку,  назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.
 

     Приймання заяв на участь в аукціоні закінчується за  три  дні до початку його проведення.
 

     8. Покупцям  до  реєстрації  надається  право  ознайомитися з майном, що підлягає реалізації, за його місцезнаходженням.
 

     9. Реалізація майна на аукціоні здійснюється за наявності  не менше  двох  покупців.  Крім  покупців,  визнаних такими згідно із законодавством про приватизацію,  покупцями можуть  бути  юридичні
особи з часткою державної власності в майні понад 25 відсотків.
 

     10. Для  участі  в  аукціоні  покупці  одержують квитки,  які повинні містити такі відомості:

     номер, під яким покупець бере участь в аукціоні;

     назву об'єкта (об'єктів), який підлягає реалізації;

     умови проведення аукціону.
 

     На аукціоні  можуть  бути  присутні  й  інші  особи  за умови внесення  вхідної  плати.  Розмір   вхідної   плати   визначається організатором аукціону.
 

     11. Аукціон   проводиться   безпосередньо   ведучим  (далі  - ліцитатором).  Якщо організатором  аукціону  є  відповідний  орган приватизації, ліцитатором може бути представник юридичної особи, з
якою органом приватизації укладено відповідну угоду.
 

     До початку аукціону ліцитатор інформує про майно, що підлягає реалізації,  та  умови його продажу.  Початком аукціону вважається момент оголошення початкової ціни реалізації.
 

     Кожна наступна ціна,  запропонована  покупцями  на  аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.
 

     Якщо протягом трьох хвилин після оголошення останньої ціни не буде  запропоновано  вищої  ціни,  ліцитатор  одночасно  з  ударом молотка  оголошує  про  придбання майна особою,  яка запропонувала
найвищу ціну.
 

     У разі коли протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни  реалізації  покупці не висловлюють бажання придбати майно за цією ціною,  ліцитатор має право знизити  її  до  рівня  ціни,  що
задовольняє вимоги заставодержателя, передбачені статтею 19 Закону України "Про заставу" ( 2654-12).
 

     Якщо після  такого  зниження  ціни  немає  бажаючих  придбати майно, аукціон припиняється.
 

     12. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться:

     початкова і остаточна ціна реалізації майна;

     пропозиції покупців    та   відомості   про   покупця,   який запропонував у ході  аукціону  найвищу  ціну  (далі  -  переможець аукціону).
 

     Протокол підписується ліцитатором,  переможцем аукціону (його представником) і  в  триденний  термін  надсилається  організатору аукціону.
 

     13. Залежно  від  результатів  аукціону  організатор аукціону зазначає у протоколі відповідні суми та номери  рахунків,  на  які переможець  аукціону повинен внести кошти за придбане майно згідно
із  статтею  25  Закону  України  "Про  заставу",  та   затверджує протокол.   Копія   затвердженого  протоколу  видається  переможцю аукціону.
 

     Після затвердження протоколу кошти у розмірі 10 відсотків від початкової   вартості   реалізації  майна  у  десятиденний  термін повертаються організатором аукціону  всім  покупцям,  за  винятком
переможця    аукціону.    Переможцю   аукціону   зазначені   кошти зараховуються під час розрахунку із заставодержателем.
 

     14. Аукціон може бути припинено і майно знято  з  продажу  на вимогу  будь-кого  з  покупців  або  організатора  аукціону у разі невиконання вимог щодо змісту інформації,  передбаченої пунктом  5
цього  Положення,  або порушення інших правил проведення аукціону, передбачених Положенням.
 

     Зазначені порушення  можуть  бути  підставою   для   визнання аукціону  судом  недійсним.  Заява  до  суду про визнання аукціону недійсним  може  бути  подана  будь-ким  з   учасників   аукціону,
організатором аукціону, заставодавцем або заставодержателем.
 

     15. Затверджений  організатором аукціону протокол є підставою для внесення  протягом  10  днів  переможцем  аукціону  коштів  за придбане майно на зазначені у протоколі рахунки.
 

     Якщо переможець  аукціону  не  внесе  всієї  суми протягом 10 днів, внесені ним до початку аукціону кошти йому не повертаються і зараховуються до відповідного бюджету.
 

     16. Переможець  аукціону  в десятиденний термін після повного внесення  коштів  на  обумовлені   у   протоколі   рахунки   подає організатору аукціону документи про внесення коштів.
 

     З моменту  подання  переможцем аукціону зазначених документів внесені  ним  до  початку  аукціону  кошти  протягом  п'яти   днів перераховуються організатором аукціону заставодержателю.
 

     У цей   же   термін  організатор  аукціону  складає  акт  про проведений аукціон і подає його на затвердження суду, який прийняв рішення   про   звернення   стягнення  на  заставлене  майно,  або
нотаріусу, що вчинив виконавчий напис.
 

     В акті зазначається:

     ким, коли і де проводився аукціон;

     перелік і коротка характеристика реалізованого майна;

     початкова й остаточна ціна реалізації майна;

     прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

     сума, внесена переможцем аукціону за придбане майно.
 

     До акта додається список учасників аукціону.
 

     Копії затвердженого  суддею  акта  видаються   переможцю   та організатору аукціону.
 

     На підставі   акта  (копії  затвердженого  суддею  акта)  про проведений аукціон нотаріус видає переможцю аукціону свідоцтво про придбання майна на аукціоні.
 

     17. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

     відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

     несплати переможцем  аукціону  у десятиденний термін повністю належної суми.
 

     18. Якщо аукціон оголошено таким, що не відбувся, організатор аукціону  повідомляє про це заставодержателя.  Заставодержатель за згодою  заставодавця  має  право  залишити  майно  за   собою   за
початковою   ціною,   про   що  повідомляє  в  п'ятиденний  термін організатора аукціону.
 

     У разі  коли   заставодавець   такої   згоди   не   дав   або заставодержатель  відмовився  від  прийняття  заставленого  майна, організатор аукціону призначає повторний аукціон  не  раніше,  ніж через місяць з часу проведення першого аукціону.
 

     Порядок проведення  і  підготовки  аукціону,  визначений  цим Положенням, є обов'язковим у разі проведення повторного аукціону.
 

     На повторному аукціоні початкова  вартість  майна  за  згодою заставодержателя  може  бути  зменшена,  але не більше,  ніж на 30 відсотків.
 

     19. Якщо аукціон не відбувся двічі,  організатор  аукціону  у п'ятиденний термін повертає виконавчі документи заставодержателю.
 

     20. До   набуття   переможцем  аукціону  права  власності  на придбане на аукціоні майно відповідальність за його  збереження  в установленому  порядку  несе  сторона,  у  якої згідно з договором застави майно знаходиться у володінні.
 

     21. Спори,  що  виникають   у   процесі   реалізації   майна, вирішуються в судовому порядку.