КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 серпня 1996 р. N 929

Київ

Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 листопада 1998 року N 1896,
 від 23 квітня 2001 року N 367,
від 17 травня 2002 року N 665,
 від 17 липня 2003 року N 1106,
 від 25 січня 2006 року N 60,
 від 13 лютого 2006 року N 131,
від 5 листопада 2008 року N 970

З метою вдосконалення управління енергоспоживанням, посилення контролю за режимами використання електричної і теплової енергії Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про державний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії (додається).

Установити, що це Положення є обов'язковим для постачальників та споживачів електричної і теплової енергії незалежно від форм власності та видів діяльності.

2. Міністерству палива та енергетики:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 367)

забезпечити систематичний контроль використання електричної і теплової енергії споживачами у промисловості, комунально-побутовому секторі, сільському господарстві і населенням безпосередньо за показниками лічильників. З цією метою негайно завершити створення в державних енергопостачальних компаніях підрозділів комерційно-збутової діяльності;

разом з Державним комітетом по використанню ядерної енергії забезпечити у двотижневий термін впровадження механізму взаєморозрахунків за відпущену електроенергію безпосередньо між генеруючими компаніями, атомними електростанціями і енергопостачальними компаніями з реєстрацією розрахункових операцій через Національний диспетчерський центр Міністерства енергетики та електрифікації;

передбачити у контрактах з керівниками державних енергопостачальних компаній їх відповідальність за дотримання встановленого порядку збору коштів за відпущену електричну і теплову енергію та їх перерахування на транзитні рахунки;

забезпечити відпуск електричної і теплової енергії споживачам (крім населення) у межах суми, виставленої споживачем на акредитив (крім випадків аварійних вимикань енергетичної системи), з обов'язковою компенсацією вартості недопоставленої енергії. Кількість електричної або теплової енергії на суму акредитива визначається договором між енергопостачальною організацією і споживачем як гарантований рівень енергопостачання.

3. Попередити голів місцевих державних адміністрацій про їх відповідальність за своєчасну оплату вартості енергії, спожитої організаціями та установами, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 929
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2006 р. N 131) 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії

(У тексті Положення слова "суб'єкти господарської діяльності" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкти господарювання" у відповідному відмінку, а слова "у сфері електроенергетики та теплопостачання" - словами "в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року N 970)

 

 

1. Державний енергетичний нагляд за технічним станом та організацією експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж, режимами споживання електричної та теплової енергії суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

У своїй діяльності Держенергонагляд керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

2. Під час здійснення державного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - державний енергетичний нагляд (контроль) Держенергонагляд взаємодіє з Мінрегіонбудом, Мінжитлокомунгоспом, НКРЕ, Антимонопольним комітетом, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Державною інспекцією з нагляду за охороною праці, Державною інспекцією з енергозбереження, Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій та мереж, органами державного пожежного нагляду, державним підприємством "Енергоринок", науково-технічними, проектно-конструкторськими, громадськими та іншими підприємствами, установами та організаціями.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

3. Метою державного енергетичного нагляду (контролю) є сприяння забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави шляхом здійснення контролю за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії (далі - енергія).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

31. Державний енергетичний нагляд (контроль) здійснюється з дотриманням принципу:

пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров'я людини перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;

рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання;

об'єктивності та неупередженості;

відкритості, прозорості та планування;

невтручання органу державного енергетичного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб'єкта господарювання у разі провадження такої діяльності відповідно до закону.

(Положення доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

4. Завданнями та функціями Держенергонагляду є:

1) здійснення допоміжних заходів із забезпечення надійного і сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України відповідно до законодавства, контроль за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

2) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії виявлених порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

21) підготовка пропозицій стосовно перегляду нормативно-правових актів з питань визначення критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю);

(пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

3) організація розроблення та запровадження в установленому порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, а також інших нормативних та методологічних документів відповідно до своєї компетенції;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

4) розроблення і затвердження методичних та інструктивних документів з питань забезпечення діяльності Держенергонагляду;

5) участь у розробленні суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії заходів щодо надійного та безаварійного енергопостачання;

6) здійснення контролю за відповідністю нових та реконструйованих електричних і теплових установок та мереж технічним умовам, нормам, правилам і стандартам, а також підтвердження їх готовності до роботи;

7) участь у разі потреби в роботі комісій з прийняття в промислову експлуатацію автоматизованих систем комерційного обліку енергії на установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів у сфері теплопостачання;

8) підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічної документації на енергетичне обладнання у разі його невідповідності вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (далі - Правила), а також інших нормативно-технічних і методичних документів;

(підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

9) організація роботи з установлення суб'єктам електроенергетики режимів споживання електричної енергії (обсягів споживання електричної енергії та потужності), погодження споживачам граничних величин споживання електричної потужності;

10) розроблення методології, організація збирання інформації та аналіз прогнозів електроспоживання на коротко- і довгостроковий періоди;

11) участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на енергетичних установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів у сфері теплопостачання, а також на енергетичних установках споживачів енергії, які призвели до порушення режимів роботи інших споживачів електричної енергії, суб'єктів електроенергетики або суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

(підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

12) участь у роботі комісій з перевірки знань технології робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) у посадових осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство споживачів енергії, а також працівників суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, що займаються оформленням актів допуску на підключення до електричної (теплової) мережі, проведенням оглядів технічного стану енергетичних установок побутових споживачів енергії, а також виконанням інших робіт, пов'язаних з експлуатацією енергетичних установок споживачів енергії;

13) участь у разі потреби в проведенні експертизи електро- та теплотехнічної частин проектів будівництва і реконструкції об'єктів замовників на їх відповідність вимогам Правил;

14) розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

15) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:

забезпеченням надійного постачання енергії;

технічним станом та організацією експлуатації електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;

дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:

- режимів виробництва, постачання і споживання енергії (активної, реактивної, теплової);

- установлених нормативними документами режимів (температурних графіків) постачання теплової енергії населеним пунктам (населенню);

- вимог нормативних документів, що регулюють перетікання реактивної електроенергії;

- вимог Правил та інших нормативно-правових і нормативно-технічних актів з питань електроенергетики та теплопостачання;

проведенням суб'єктами електроенергетики та суб'єктами відносин у сфері теплопостачання робіт, пов'язаних із забезпеченням дотримання встановлених режимів постачання і споживання енергії;

відповідністю:

- схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) - категорійності споживачів та їх струмоприймачів;

- виданих технічних умов на приєднання електричних, теплових установок та мереж до мереж енергопостачальних (електропередавальних) організацій - вимогам нормативних документів та погодженням проектів енергопостачання споживачів енергії;

- виданих суб'єктами електроенергетики актів-допусків подачі електричної енергії на електричні установки замовників та електричні установки, що використовуються населенням, - вимогам Правил і нормативних документів;

- укладених договорів - вимогам нормативних документів щодо користування енергією та приєднання до мереж;

- електротехнічних і режимних параметрів електричних мереж, розрахованих суб'єктами електроенергетики та споживачами електричної енергії, - режимам їх роботи;

- показників якості електричної і теплової енергії та кількісних показників повернення конденсату водяної пари - вимогам нормативних документів;

- стану приладів і систем обліку обсягів виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії - вимогам нормативних документів;

- обсягу модернізації та реконструкції фактичному технічному стану об'єктів електроенергетики;

(підпункт 15 пункту 4 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій вважати
 відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять четвертим)

застосуванням енергопостачальниками заходів з обмеження та/або припинення постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними вимог нормативних документів щодо користування енергією, а також споживачам, які не оплатили вартість використаної енергії;

(абзац дев'ятнадцятий підпункту 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

складенням актів про встановлення екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених ними величин технологічним потребам виробництва і фактичним обсягам споживання електричної енергії;

забезпеченням належного стану системних елементів протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів енергії, що впливають на надійність роботи об'єднаної енергетичної системи України;

готовністю суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;

забезпеченням належного оперативно-диспетчерського управління енергогосподарством споживачів енергії;

готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання.

5. Держенергонагляд підпорядковується Мінпаливенерго в частині виконання функцій, покладених на нього цим Положенням.

До складу Держенергонагляду входять такі підрозділи:

головна організація - Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;

державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у регіонах (кількох областях);

державні інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

6. Держенергонагляд очолює Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром палива та енергетики.

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду несе персональну відповідальність за виконання покладених на Держенергонагляд завдань і виконання ним своїх функцій.

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду має чотирьох заступників за відповідними напрямами діяльності, що за погодженням з Мінпаливенерго призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

7. Керівники Держенергонагляду у відповідних регіонах є заступниками головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у відповідному регіоні і призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням з Мінпаливенерго в установленому порядку.

Керівники структурних підрозділів інспекції, їх заступники, начальники секторів, керівники територіально відокремлених підрозділів інспекцій є старшими державними інспекторами з енергетичного нагляду. Інші спеціалісти, що виконують функції державного енергетичного нагляду, є державними інспекторами (старшими державними інспекторами) з енергетичного нагляду.

8. Структуру Держенергонагляду затверджує Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду у порядку, встановленому законодавством, за погодженням з Мінпаливенерго.

9. Граничну чисельність працівників Держенергонагляду затверджує Міністр палива та енергетики за поданням головного державного інспектора України з енергетичного нагляду.

10. Держенергонагляд має печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також бланки встановленого зразка.

Посадові особи, що виконують функції державного енергетичного нагляду, мають посвідчення встановленого зразка.

11. Держенергонагляд має право:

1) застосовувати до суб'єктів господарювання штрафні санкції у порядку, визначеному законодавством;

2) залучати в установленому порядку установи та організації до розроблення документів з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

3) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

4) отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії інформацію, необхідну для виконання покладених на Держенергонагляд завдань;

5) проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) фіксувати в установленому законодавством порядку процес обстеження (перевірки), огляду, інспектування електричних, теплових і тепловикористовувальних установок і мереж засобами аудіо- та відеотехніки;

(пункт 11 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

7) призначати в установленому законодавством порядку проведення експертизи об'єктів електроенергетики та технічної діагностики енергетичного обладнання з питань, пов'язаних із здійсненням державного енергетичного нагляду (контролю);

(пункт 11 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

8) приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного обладнання у разі його пошкодження для проведення експертизи;

(пункт 11 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

9) вимагати від суб'єктів господарювання припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

(пункт 11 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

10) вимагати від суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії усунення порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

(пункт 11 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

11) надавати (надсилати) суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії обов'язкові для виконання приписи, розпорядження та інші розпорядчі документи щодо усунення порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

(пункт 11 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

12) надавати відповідно до компетенції суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії консультаційну допомогу;

(пункт 11 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

13) вирішувати у межах своїх повноважень спірні питання, що виникають у суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії.

(пункт 11 доповнено підпунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

111. Посадові особи Держенергонагляду під час здійснення заходів державного енергетичного нагляду (контролю) зобов'язані:

здійснювати у межах своїх повноважень державний енергетичний нагляд (контроль) об'єктивно, неупереджено та у повному обсязі;

дотримуватися норм ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії;

не втручатися і не перешкоджати провадженню господарської діяльності під час застосування заходів державного енергетичного нагляду (контролю) у разі відсутності підстав для виникнення загрози життю та здоров'ю працівників і населення або передумови для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії, що стає доступною посадовим особам у процесі здійснення державного енергетичного нагляду (контролю);

ознайомлювати в установлений законом строк керівника суб'єкта електроенергетики, суб'єкта відносин у сфері теплопостачання або його заступника, або уповноважену ним особу, а також споживача електричної енергії з результатами здійснення державного енергетичного нагляду (контролю);

надавати суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії консультаційну допомогу з питань державного енергетичного нагляду (контролю).

(Положення доповнено підпунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

112. Посадова особа Держенергонагляду здійснює державний енергетичний нагляд (контроль) тільки щодо суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, а також інших суб'єктів господарювання - споживачів електричної енергії з власниками та/ або керівниками яких така особа не перебуває в родинних стосунках.

(Положення доповнено підпунктом 112 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

113. За невиконання вимог законодавства, заподіяння шкоди суб'єктові електроенергетики або суб'єктові відносин у сфері теплопостачання, або споживачеві електричної енергії внаслідок вчинення неправомірних дій Держенергонагляд, його посадові особи несуть відповідальність згідно із законом.

(Положення доповнено підпунктом 113 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

12. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду:

здійснює керівництво діяльністю Держенергонагляду та розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Держенергонагляду;

видає накази, затверджує методичні та інструктивні документи щодо забезпечення діяльності Держенергонагляду;

визначає порядок і напрями обстеження (перевірки), огляду, інспектування електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії.

(абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

13. Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його заступники, старші державні інспектори з енергетичного нагляду та державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання своїх функцій мають право:

1) безперешкодно у робочий час відвідувати електричні і теплові установки та мережі суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії з метою здійснення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових і нормативно-технічних документів в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання;

(підпункт 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

2) здійснювати в установленому порядку обстеження (перевірку), огляд, інспектування електричних і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії, а також складати за їх результатами відповідні акти;

(підпункт 2 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

3) брати участь у роботі відповідних робочих комісій з прийняття в експлуатацію побудованих і реконструйованих енергетичних об'єктів, що належать суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії;

4) видавати в межах своєї компетенції суб'єктам електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених Держенергонаглядом порушень нормативно-правових і нормативно-технічних актів в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і здійснювати контроль за їх виконанням;

5) вимагати в межах своєї компетенції від суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії усунення виявлених Держенергонаглядом порушень;

(підпункт 5 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

6) вимагати від споживачів енергії та суб'єктів електроенергетики дотримання встановлених нормативно-правовими актами режимів споживання електричної і теплової енергії;

7) складати в установленому законодавством порядку протоколи про адміністративні правопорушення та притягати до адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб;

8) звертатися до відповідних організацій, які видають суб'єктам господарювання ліцензії на право виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції, монтажу, налагодження, випробування і ремонтно-експлуатаційного обслуговування електричних і теплових установок та мереж, з поданням про порушення ліцензіатами вимог нормативних документів;

9) вносити керівникам суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачам електричної енергії або їх уповноваженим особам подання про усунення від виконання обов'язків відповідальної за електричне та теплове господарство посадової особи електротехнічного (теплотехнічного) профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж або яка не пройшла в установленому порядку перевірку рівня знань правил технічної експлуатації енергоустановок;

(підпункт 9 пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

10) опломбовувати в установленому порядку електричні і теплові установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється на виконання відповідного розпорядження Держенергонагляду;

(підпункт 10 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

11) фіксувати в установленому законодавством порядку процес обстеження (перевірки), огляду, інспектування електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж засобами аудіо- та відеотехніки.

(пункт 13 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

14. Розпорядчі документи Держенергонагляду щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі, або до суду.

(абзац перший пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 970)

Оскарження не є підставою для зупинення виконання рішення до його остаточного розгляду відповідно до законодавства.

15. Законні вимоги посадових осіб Держенергонагляду є обов'язковими для виконання керівниками та посадовими особами суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії незалежно від форми власності.

16. Втручання в діяльність Держенергонагляду, перешкоджання виконанню обов'язків, покладених на посадову особу Держенергонагляду, вчинення проти неї протиправних насильницьких дій тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 30.11.98 р. N 1896,
від 23.04.2001 р. N 367,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 17.05.2002 р. N 665,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. N 60,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 13.02.2006 р. N 131)