ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

 

м. ____________

"___" ____________ 20__ р.

 

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона-1") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона-2") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Попередній договір (надалі іменується "Попередній договір") про наступне:

 

1. Сторони визнають, що відносини, які склалися між ними, стали запорукою їх майбутньої довгострокової і взаємовигідної співпра­ці у галузі _______________________________.

2. Сторони визнають, що першим етапом співпраці між ними мають стати _______________________________.

3. Сторони зобов'язуються до "___" ____________ 20__ р. укласти Договір ________ (надалі іменується "Основний договір"). Предмет Основного договору та перелік його істотних умов, визначення порядку погодження інших умов Основного договору зазначені у Додатку N ___ до цього Договору.

4. Проект Основного договору доручається скласти Стороні-1. Проект Основного договору Сторона-1 зобов'язана подати на розгляд Стороні-2 не пізніше "___" ____________ 20__ р. У разі, якщо Сторона-1 не подасть у визначений вище строк проект Основного договору Стороні-2, остання вправі самостійно скласти відповідний проект та вимагати від Сторони-1 укладення Основного договору на основі такого проекту.

5. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення Основного договору, повинна відшкодувати другій Стороні збитки, завдані простроченням в укладенні Основного договору або його неукладенням, включаючи упущену вигоду, а також сплатити неустойку у розмірі ______________________________.

6. Усі спори, що виникають з цього Попереднього договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. Зобов'язання, що встановлено цим Попереднім договором, припиняється, якщо Основний договір не буде укладений протягом строку, визначеного п. 3 цього Попереднього договору, або якщо жодна зі Сторін не направить іншій Стороні пропозицію про укладення Основного договору (відповідний проект Основного договору).

8. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Попередньому договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10. Якщо інше прямо не передбачено цим Попереднім договором або чинним законодавством України, зміни у цей Попередній договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11. Додаткові угоди та додатки до цього Попереднього договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12. Усі правовідносини, що виникають з цього Попереднього договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Попереднього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Попереднього договору, регулюються цим Попереднім Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

13. Цей Попередній договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА-1

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

ПІДПИСИ

 

За СТОРОНУ-1

Керівник ____________/____________/

м. п.

 

СТОРОНА-2

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

СТОРІН

 

За СТОРОНУ-2

Керівник ____________/____________/

м. п.