КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2012 р. N 17

Київ

Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів

Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству оборони, Службі безпеки, Адміністрації Державної прикордонної служби привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2012 р. N 17

ПОРЯДОК
зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів

1. Цей Порядок визначає загальні правила зберігання, у тому числі обліку речей і документів, вилучених посадовими особами органів, визначених у статтях 2341, 2342, 2444, 262 і 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення(далі - уповноважені органи), під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2. Дія цього Порядку не поширюється на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, вилучені з незаконного обігу, зберігання яких здійснюється в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 422 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 34, ст. 1135), а також на речі (товари) з обмеженим терміном зберігання, порядок обліку, зберігання яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340(Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280).

Порядок зберігання та обліку речей і документів, що визнані доказами у справах про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду, визначається інструкціями з діловодства в місцевому загальному суді, а також в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженими ДСА.

3. Речі і документи приєднуються до справи, крім тих, що за своїми властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об'ємом) не можуть бути приєднані до справи.

Речі і документи, приєднані до справи, зберігаються в індивідуальному сейфі (металевій шафі) посадової особи, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення.

Речі і документи, що не можуть бути приєднані до справи, зберігаються в приміщеннях уповноваженого органу або його підрозділу, обладнаних сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією (далі - обладнані приміщення). За відсутності обладнаного приміщення виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру.

4. Відповідальною за зберігання речей і документів, приєднаних до справи, є посадова особа, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення.

Відповідальною за зберігання речей і документів в обладнаному приміщенні є посадова особа уповноваженого органу або його підрозділу, яка призначається наказом керівника цього органу або його підрозділу.

5. Для обліку речей і документів у кожному уповноваженому органі або його підрозділі ведеться книга обліку речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення (далі - книга обліку) за формою згідно з додатком 1, яка нумерується, прошнуровується, засвідчується підписом керівника відповідного уповноваженого органу або його підрозділу і скріплюється печаткою.

6. Облік речей і документів проводиться не пізніше наступного дня після їх вилучення шляхом внесення відповідного запису до книги обліку. У разі коли облік речей і документів у книзі обліку не може бути проведений з об'єктивних причин (значна віддаленість місця вилучення речей від місцезнаходження уповноваженого органу або його підрозділу тощо), такий облік повинен проводитися в день їх фактичної доставки. Якщо день, в який повинен бути проведений облік речей і документів, припадає на святковий або інший неробочий день, їх облік проводиться в перший робочий день.

7. Запис про вилучені речі і документи робиться у книзі обліку на підставі протоколу, в якому зафіксовано факт їх вилучення, посадовою особою, яка є відповідно до пункту 4 цього Порядку відповідальною за їх зберігання.

Записи робляться у книзі обліку в хронологічному порядку, інформація про кожну річ і документ зазначається окремо. У разі коли робляться записи про кілька однорідних предметів, зазначаються їх найменування, кількість, вага, об'єм (залежно від виду вилучених речей чи документів).

Якщо речі і документи залишаються в матеріалах справи про адміністративні правопорушення і не здаються на зберігання до обладнаного приміщення, в книзі обліку робиться відмітка про це із зазначенням прізвища відповідальної посадової особи, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення.

8. Передача речей і документів, які за своїми властивостями повинні зберігатися в обладнаному приміщенні, здійснюється відразу після їх обліку у книзі обліку.

Речі і документи, які передаються на зберігання, повинні бути належним чином упаковані та опечатані.

Відповідальна особа під час прийняття для зберігання речей і документів перевіряє відповідність даних, зазначених у протоколі про вилучення речей і документів чи відповідних записах у протоколі про адміністративне правопорушення, огляд речей або про адміністративне затримання, їх фактичному стану.

На кожну окремо упаковану річ і на кожен документ прикріплюється бирка, на якій зазначаються номер книги обліку і порядковий номер запису.

Про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, для зберігання в обладнаному приміщенні відповідальна особа заповнює квитанцію за формою згідно з додатком 2, яка долучається до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

9. Умовою зберігання речей і документів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей.

Забороняється зберігання речей і документів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування.

У разі потреби повинні бути вжиті невідкладні заходи з приведення таких речей і документів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

10. Речі і документи, які за обсягом чи габаритами не можуть бути розміщені для зберігання в обладнаному приміщенні, можуть передаватися для зберігання на підставі відповідної угоди торговельному підприємству, включеному до єдиного реєстру торговельних підприємств, яке має у володінні чи користуванні відповідні приміщення.

11. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення речі і документи в установленому порядку конфіскуються, повертаються володільцеві або знищуються, а у разі вилучення речей за плату - реалізуються.

 

Додаток 1
до Порядку

КНИГА ОБЛІКУ
речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, N _____

Порядковий номер

Дата надходження

Найменування речей і документів (кількість, вага, об'єм)

Номер справи про адміністративне правопорушення

Місце фактичного зберігання, прізвище відповідальної особи

Рішення щодо речей і документів. Дата його прийняття

Відмітка про виконання рішення із зазначенням дати

Примітка

 

Додаток 2
до Порядку

КВИТАНЦІЯ
про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, N
_______

Посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вилучила речі і документи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата вилучення _______________________________________________________________________

Найменування вилучених речей і документів ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обсяг ________________________________________________________________________________

Відомості про упаковку (печатки, підписи) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер справи про адміністративне правопорушення ________________________________________

Номер книги обліку речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення ________________________________________________________

Порядковий номер __________________

 

 

_____________________
_____________________
_____________________
(найменування посади)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________________
(підпис)