Кому: _______________________

                 (найменування Боржника)

__________________________________

                     (місцезнаходження)

__________________________________

__________________________________

Від кого:_____________________

_____________________________

 (найменування Первісного кредитора)

__________________________________

(місцезнаходження)

__________________________________

__________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

 

м. _____________

"___" ______________ 20__ р.

 

 

Повідомляємо, що підприємство ________________________________

__________________________________ (надалі іменується "Первісний кредитор")

    (найменування Первісного кредитора )

 

за Договором про відступлення права вимоги N ___ від  "___" ______________ 20__ р., відступило підприємству _________________________________________

_____________________________________ (надалі іменується "Новий кредитор")

                (найменування Нового кредитора)

 

право вимоги _______________________________, що виникло на підставі п. ____ та п. ____ Договору _____________ N ___ від "___" ____________ 20__ р., укладеного між __________________________________ та Первісним кредитором.

                                                  (найменування Боржника)

У зв'язку з цим сума боргу підлягає  сплаті Вами Новому кредитору.

 

Реквізити Нового кредитора: _____________________

 

(Від Первісного кредитора)

___________________________
(посада керівника)

 

 

________________________________
(найменування юридичної особи)

_________________/________________/

(підпис)                                (П. І. Б.)

М. П.

 

 

Відмітка про одержання документа із зазначенням дати, найменування юридичної особи-адресата, з підписом, прізвищем та ініціалами представника адресата, який одержав документ.