До ______________________________

(найменування суду)

Позивач _________________________

_________________________________,

(П. І. Б.    кандидата у депутати)

що проживає за адресою: ___________ _________________________________

                  (вказати місце проживання)

Номер засобу зв'язку ______________

Відповідач ____________________________ 

                 (найменування суб'єкта оскарження)

Місцезнаходження: ________________

_________________________________

Номер засобу зв'язку _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позовна заява
про спростування поширених засобами масової інформації недостовірних відомостей

У ___ номері газети "_________________" від "___" ____________ 20__ р. було опубліковано статтю автора _____________ "_________________", в якій подано матеріали щодо ________________________________________________.

                                                                               (позиції кандидата у депутати тощо)

Зокрема, у статті вказано, що "______________________________________

___________________________________________________________________".

Інформація, викладена в даній статті, містить недостовірні відомості _____________________________________________________________________

(вказати, в чому полягають ці відомості і чому вони не відповідають дійсності;

_____________________________________________________________________

навести докази на підтвердження викладеного)

Викладені матеріали ______________________________________________ невірно висвітлюють мою позицію,  а також вводять в оману виборців.

Явна недостовірність інформації, вміщеної у публікації, беззаперечно підтверджується _____________________________________________________.

Моя вимога щодо спростування викладених у даній публікації недостовірних відомостей (підготовлений матеріал), подана у редакцію __________________ шляхом _______________ "___" ___________ ___ р., була відхилена редакцією з мотивів __________________________________________.

Таким чином, поширена інформація є явно недостовірною і її розповсюдження, а також подальші рішення суб'єкта оскарження призвели до порушення моїх прав, передбачених ___________________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати дії Відповідача неправомірним.

2. Зобов'язати ___________________________________________________

(найменування суб'єкта оскарження)

спростувати викладені відомості у визначеному законом порядку.

Додатки:

1. Докази на підтвердження скарги.

2. Копія скарги.

3. Копія відповіді (лист N ___ від "___"__________ 20__ р.).

4. Доказ сплати державного мита

5. Доказ сплати витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи

6. _________________________________________________.

"___" _______________ 20__ р.

__________________/___________________/
            (підпис)