До ____________________________________

                (найменування місцевого суду)

Позивач_______________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ___________

                                                            (місце проживання)                 

Номер засобу зв’язку ________________

Відповідач____________________________

міцсезнаходження: індекс ___________

          Номер засобу зв’язку_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення авторської винагороди та відшкодування збитків

 

Ціна позову: __________________

 

"___" ________________ 200_ року між мною, __________________________, та __________________________________ (надалі іменується "Відповідач") на підставі ст. 1107, 1112 Цивільного кодексу України та ст. 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права" було укладено Договір про створення за замовленням і використання _____________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(вказати, якого літературного чи художнього твору, його назву)

(надалі іменується "Договір").

У відповідності до п. ___ Договору строк виконання Договору був встановлений до "___" _____________ 200_ р. Винагорода за створення за замовленням і використання твору згідно із п. ___ Договору встановлена в сумі ____________________ грн. за __________________________ (авторський аркуш, діаграму, схему, таблицю тощо).

Порядок виплати авторської винагороди передбачений у п. ___ Договору. Так, Відповідач зобов'язався у ______________ строк з моменту _____________ виплатити мені гонорар в розмірі __________________________________________ _______________________________________________________________________.

(вказати суму,  навести відповідні розрахунки)

У встановлений строк, в порядку та на умовах, визначених у Договорі, я належним чином і реально виконав свої договірні зобов'язання: _______________________________________________________________________. Однак зі сторони Відповідача (Замовника за термінологією Договору) мали місце наступні порушення взятих на себе за Договором зобов'язань:

  • Відповідач на порушення п. ___ Договору не надіслав мені письмового повідомлення про результати розгляду;
  • Відповідач на порушення п. ___ Договору не виплатив авторську винагороду, передбачену Договором.

Крім того, Відповідач ____________________________________. Це завдало мені збитків, які виявилися у наступному ______________________________. Розмір збитків складає ____________________ (розрахунок додається).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 22, 526, 611, 623, 1112 Цивільного кодексу України, ст. ст.33,  34 Закону України "Про авторське право і суміжні права",

 

ПРОШУ:

1. Стягнути з Відповідача на мою користь авторську винагороду у розмірі ______________________________.

2. Стягнути з Відповідача у якості відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання Відповідачем своїх договірних зобов'язань, грошову суму в розмірі: ______________________________.

 

 

Додатки:

1. Договір про створення за замовленням і використання _______________.

2. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги.

3. Квитанція, що підтверджує оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

4. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

5. Розрахунок ціни позову.

6. ________________________________.

 

 

_____________________

        Дата

 

____________________________________                                                                        ________________

                    Підпис