До ____________________________________

                (найменування місцевого суду)

Позивач_______________________________

 

Місцезнаходження, індекс ________________

Номер засобу зв'язку _____________________

Відповідач____________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ___________

                                                 (місце проживання)                      Номер засобу зв'язку_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО СТЯГНЕННЯ З АВТОРА ВИПЛАЧЕНИХ ЙОМУ СУМ

 

Ціна позову: __________________

 

"___" _______________ 200_ року між Позивачем, _____________________, та __________________________________ (надалі іменується "Відповідач"), на підставі ст. 1107, 1112 Цивільного кодексу України та ст. 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права", було укладено Договір про створення за замовленням і використання ______________________________________________

_______________________________________________________________________

(вказати,якого літературного чи художнього твору, його назву)

 

(надалі іменується "Договір").

У відповідності до п. _____ Договору строк виконання Договору був встановлений до "___" _____________ 200_ р. Винагорода за створення твору згідно із п. ___ Договору встановлена в сумі ____________________ грн. за __________________________ (авторський аркуш, діаграму, схему, таблицю тощо).

Порядок виплати авторської винагороди передбачений у п. ___ Договору.Так,Відповідачеві як автору на підставі п. ___ Договору було виплачено аванс в сумі __________________________________ грн., що складає ___ частину від усієї авторської винагороди.

Водночас, на порушення своїх договірних зобов'язань (п. ___ Договору) Відповідач у встановлений Договором строк не передав готовий твір Позивачеві.  Відповідач був у письмовій формі повідомлений про наявність порушення умов Договору з його боку і попереджений про остаточний строк для виконання ним взятих на себе договірних зобов'язань. Крім того, Відповідач _________________________________. Це завдало мені збитків, які виявилися у наступному __________________________. Розмір збитків складає ______________ (розрахунок додається).

Оскільки Відповідач не відреагував на повідомлення Позивача і не виконав визначених Договором зобов'язань, Позивач вважає за необхідне звернутися до Суду за захистом своїх прав. На підставі п. ______ Договору Позивач вправі вимагати від Відповідача повернення виплаченого останньому в рахунок авторської винагороди авансу та відшкодування збитків, завданих порушенням (невиконанням або неналежним виконанням) умов Договору, укладеного між Позивачем та Відповідачем.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 22, 526, 611, 623, 1112Цивільного кодексу України, ст. ст.33,  34 Закону України "Про авторське право і суміжні права",


ПРОСИМО:

Стягнути з Відповідача на користь Позивача виплачений аванс в розмірі _______________ грн. та _______________ грн. у якості відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання Відповідачем своїх договірних зобов'язань, а всього _______________ грн.

 

 

Додатки:

1. Договір про створення за замовленням і використання _______________.

2. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги.

3. __________________________________________.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи

6. Копії позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачам

7. Розрахунок ціни позову.

 

____________________

Дата

 

____________________________________                                         ________________

                                                                                                                                         Підпис