До __________________________________

(найменування суду)

Позивач ____________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ______________

Номер засобу зв'язку _________________

 

Відповідач __________________________,
                                    (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ______________

Номер засобу зв'язку _________________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про усунення порушень права власності на землю

 

"___" ____________ 20__ р. мені було видано _________________________

                                                                                                          (ким видано)

Державний акт на право власності на земельну ділянку загальною площею _________________________ га в населеному пункті _________________________  _________________ району _____________ області.

Власником суміжної земельної ділянки є громадянин __________________.
                                                                                                                   (П. І. Б.)

Останній вчинив дії, які порушують закріплені у Земельному кодексі України правила добросусідства (ст. ст. 103 та 106) та створюють загрозу порушення мого права власності на земельну ділянку, а саме: _________________ ______________________________________________________________________.

(докладно зазначити про допущені порушення)

Земельний спір між мною та громадянином __________________________ розглядався ______________ селищною радою, яка прийняла рішення, що природна межа між нашими земельними ділянками зазнала несуттєвих змін і не порушує мої права власника.

Із зазначеним рішенням я не погоджуюсь, оскільки ____________________.

Слід зазначити, що ст. 106 Земельного кодексу України прямо встановлює, що власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 103, 106, п. "б"ч. 3 ст. 152, ст. 158 Земельного кодексу України, ст. ст. 15, 16, 391 Цивільного кодексу України та ст. ст. 118 - 119 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

Зобов'язати громадянина _______________________ усунути порушення мого права власності на земельну ділянку __________________ шляхом вчинення наступних  дій ________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Додатки:

1) Копія Державного акта про право власності на земельну ділянку ______________________________________________________________.

2) Копія Рішення селищної ради по земельному спору N ___ від "___"_____________ 20__ р.

3) Докази, що підтверджують позовні вимоги.

4) Докази сплати державного мита.

5) Докази сплати витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи.

6) Копія позовної заяви та доданих до неї документів.

 

"___" ________________ 20__ р.

__________________/___________________/
      (підпис)