До ____________________________________

                (найменування місцевого суду)

Позивач_______________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс___________

                                              (місце проживання)                 

Номер засобу зв’язку ________________

Відповідач 1_______________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс___________

                                              (місце проживання)                 

Номер засобу зв’язку ________________

Відповідач 2___________________________

місцезнаходження: індекс ___________

 Номер засобу зв’язку_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ АВТОРСТВА (СПІВАВТОРСТВА) ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЙ, ЩО ПОРУШУЮТЬ АВТОРСЬКЕ ПРАВО

 

_______________________

 

В ____ р. видавництво ___________________________________ видало книгу

(вказати найменування видавництва)

_______________________________________________________________________

(вказати повну назву книги)

автором якої вказаний ___________________________________________________.

(п. і. б.)

Вважаю, що авторство зазначеного твору вказано неправомірно, а дії Відповідачів із опублікування вищеназваного твору під іменем особи ___________________, що не є автором цього твору, становлять передбачене п. "в" ч. 1 ст. 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права" порушення авторського права – плагіат, – що дає підстави для судового захисту.

Вищезазначений твір створено мною ________________________________.

                                                          (вказати одноособове чи у співавторстві)

Моє авторство (співавторство) підтверджується наступним:_______________

_______________________________________________________________________

(навести докази, що підтверджують авторство чи співавторство, зокрема, рукописи,

_______________________________________________________________________

 таблиці, креслення, схеми, плівки, письмові угоди про спільну роботу тощо).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 16, 432 (436), 438, 440, 441 Цивільного кодексу України, ст. ст. 11 (13), 14, 15, 50, 51, 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права",

 

ПРОШУ:

1. Визнати мене автором (співавтором) ________________________________.

(вказати, якого твору)


 

2. Припинити дії, що порушують моє авторське право, шляхом ____________

__________________________________________________________________.

3. Викликати свідків ________________________________________________

(п. і. б., місце проживання)

4. В порядку підготовки справи до судового розгляду призначити експертизу __________________________________________________________________

(для встановлення розміру творчого внеску автора чи співавтора, виявлення інших обставин, що потребують спеціальних знань).

 

Додатки:

 

1. Оригінал рукопису (якщо є).

2. Письмова угода сторін про спільну роботу (якщо спір про співавторство).

3. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги.

4.Квитанція, що підтверджує оплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

5. Копії позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачам

 

 

__________________

     Дата

 

____________________________________                                                                        ________________

                    Підпис