У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів   

 

     1. Затвердити  Положення  про  Державну  інспекцію  України з питань захисту прав споживачів (додається). 

     2. Визнати такими, що втратили чинність: 

     Указ Президента  України  від  1  жовтня  2002  року  N   887 ( 887/2002  )  "Про  Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики"; 

     Указ Президента України  від  18  березня  2003  року  N  225 ( 225/2003   )  "Питання  Державного  комітету  України  з  питань технічного регулювання та споживчої політики"; 

     пункт 56 змін,  що вносяться до  указів  Президента  України, затверджених Указом  Президента  України  від  5 березня 2004 року N 280 ( 280/2004 ) "Про  внесення  змін  та  визнання  такими,  що втратили чинність, деяких указів Президента України"; 

     Указ Президента   України   від  10  січня  2005  року  N  18 ( 18/2005 ) "Про внесення змін до Положення про Державний  комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики". 

     3. Кабінету   Міністрів   України  привести  свої  рішення  у відповідність із цим Указом. 

     4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.   

 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ 

 м. Київ, 13 квітня 2011 року           N 465/2011   

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Указом Президента України

 від 13 квітня 2011 року N 465/2011 

                            ПОЛОЖЕННЯ

 про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів  

     1. Державна  інспекція  України   з   питань   захисту   прав споживачів  (Держспоживінспекція  України)  є  центральним органом виконавчої влади,  діяльність якого спрямовується і  координується Кабінетом  Міністрів  України  через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

     Держспоживінспекція України  входить   до   системи   органів виконавчої  влади  і реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

     Держспоживінспекція України   є   спеціально    уповноваженим центральним  органом  виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. 

     2. Держспоживінспекція України у своїй  діяльності  керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України  та  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства економічного   розвитку   і   торгівлі   України,   іншими  актами законодавства України,  а також дорученнями Президента України  та Першого  віце-прем'єр-міністра  України  -  Міністра  економічного розвитку і торгівлі України. 

     3. Основними завданнями Держспоживінспекції України є: 

     1) реалізація державної політики у сферах: 

     а) державного  контролю  за  додержанням  законодавства   про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері; 

     б) державного ринкового нагляду; 

     в) державного  нагляду  за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил; 

     2) внесення   на   розгляд   Першого    віце-прем'єр-міністра України -   Міністра  економічного  розвитку  і  торгівлі  України пропозицій щодо формування державної політики у сферах  діяльності Держспоживінспекції України. 

     4. Держспоживінспекція  України  відповідно  до покладених на неї завдань: 

     1) здійснює державний контроль за  додержанням  законодавства про захист прав споживачів; 

     2) здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням законодавства про рекламу; 

     3) здійснює державний ринковий нагляд  у  межах  сфери  своєї відповідальності; 

     4) здійснює  у  межах  своєї  компетенції державний нагляд за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил; 

     5) здійснює в межах своєї компетенції заходи з виробництва та розповсюдження соціальної реклами; 

     6) забезпечує   міжнародне   співробітництво  у  межах  своїх повноважень,  бере  участь  у   роботі   відповідних   міжнародних організацій; 

     7) бере  участь  у  підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення,  денонсації  таких  договорів,  у межах  своєї  компетенції  укладає  міжнародні договори України та забезпечує   виконання   зобов'язань   України   за   міжнародними договорами  з  питань,  що належать до відання Держспоживінспекції України; 

     8) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних   організаціях   та   під  час  укладення  міжнародних договорів; 

     9) сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні  ними повноважень щодо захисту прав споживачів; 

     10) сприяє  створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань у сфері захисту прав споживачів; 

     11) організовує  надання  споживачам  консультацій  з  питань захисту їх прав; 

     12) надає  методичну  допомогу  органам  виконавчої  влади  з питань здійснення заходів щодо  реалізації  державної  політики  у сфері захисту прав споживачів; 

     13) сприяє   реалізації  в  Україні  Керівних  принципів  для захисту інтересів споживачів ( 995_903  ),  прийнятих  Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 року; 

     14) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України. 

     5. Держспоживінспекція  України  з  метою  організації  своєї діяльності: 

     1) узагальнює  практику  застосування законодавства з питань, що  належать  до  її  компетенції,   розробляє   пропозиції   щодо вдосконалення   законодавчих   актів,  актів  Президента  України, Кабінету Міністрів України,  нормативно-правових актів міністерств та     в     установленому     порядку     подає     їх    Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі України; 

     2) забезпечує в межах  повноважень  здійснення  заходів  щодо запобігання  корупції  і  контроль  за  їх  здійсненням  в апараті Держспоживінспекції України, її територіальних органах; 

     3) здійснює в установленому порядку  добір  кадрів  в  апарат Держспоживінспекції   України   та   на   керівні   посади   в  її територіальних органах,  формує в установленому  порядку  кадровий резерв  на  відповідні  посади,  організовує  роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних  службовців  і працівників    апарату    Держспоживінспекції    України   та   її територіальних органів,  бере  участь  у  розробленні  відповідних навчальних   програм,   проведенні  фундаментальних  і  прикладних досліджень; 

     4) розробляє плани та організує роботу  своїх  територіальних органів,  надає  їм методичну та практичну допомогу,  контролює їх діяльність,  вживає заходів щодо усунення  виявлених  недоліків  і порушень,   а  також  підвищення  ефективності  здійснення  такого контролю; 

     5) організовує    планово-фінансову    роботу    в    апараті Держспоживінспекції України,  її територіальних органах,  здійснює контроль за  використанням  фінансових  і  матеріальних  ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 

     6) розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань, що належать   до   компетенції   Держспоживінспекції   України,    її територіальних органів; 

     7) забезпечує  у  межах  своїх  повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 

     8) організовує  ведення  діловодства  та  архіву  в   апараті Держспоживінспекції України; 

     9) вживає  заходів для виконання вимог законодавства з питань технічного захисту інформації, яка є власністю держави; 

     10) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення  контролю  за  її збереженням  у  Держспоживінспекції  України,  її   територіальних органах; 

     11) організовує  інформаційну та видавничу діяльність у сфері своєї компетенції; 

     12) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами державної    власності,    що   належать   до   сфери   управління Держспоживінспекції України; 

     13) організовує  наукову,   науково-технічну,   інвестиційну, інформаційну,   видавничу  діяльність,  пропагування  досягнень  і передового досвіду із цих питань,  сприяє створенню і впровадженню сучасних  інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сферах, віднесених до відання Держспоживінспекції України. 

     6. Держспоживінспекція України для  виконання  покладених  на неї завдань має право в установленому порядку: 

     1) перевіряти  у  суб'єктів  господарювання  сфери торгівлі і послуг,  у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання  обов'язкових  вимог  щодо  безпеки продукції,  а також додержання правил торгівлі та надання послуг; 

     2) відбирати у  суб'єктів  господарювання  сфери  торгівлі  і послуг,  у  тому числі ресторанного господарства,  зразки товарів, сировини,  матеріалів,  напівфабрикатів,  комплектувальних виробів для  проведення  перевірки  їх  якості  на  місці  або  незалежної експертизи  у  відповідних  лабораторіях   та   інших   установах, акредитованих   на   право   проведення   таких  робіт  згідно  із законодавством; 

     3) одержувати безоплатно від суб'єктів  господарювання  сфери торгівлі  і  послуг,  у  тому числі ресторанного господарства,  що перевіряються,  копії необхідних  документів,  які  характеризують якість продукції,  сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, що використовуються для виробництва такої продукції; 

     4) проводити  контрольні  перевірки  правильності  здійснення розрахунків зі споживачами; 

     5) давати  суб'єктам  господарювання обов'язкові до виконання приписи щодо припинення порушень прав споживачів; 

     6) припиняти  відвантаження  і  реалізацію  товарів,  які  не відповідають   вимогам  нормативних  документів,  додержання  яких відповідно до законодавства є обов'язковим, до усунення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг,  у тому числі ресторанного господарства, виявлених недоліків; 

     7) забороняти  суб'єктам  господарювання  сфери  торгівлі   і послуг,   у   тому  числі  ресторанного  господарства,  реалізацію споживачам продукції в разі: 

     відсутності документів,  що  засвідчують   її   відповідність вимогам  нормативних  документів,  додержання  яких  відповідно до законодавства є обов'язковим; 

     відсутності сертифіката  відповідності  або   свідоцтва   про визнання   відповідності  такої  продукції,  якщо  її  внесено  до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації; 

     ввезення такої продукції на територію України без документів, які підтверджують її належну якість; 

     коли строк придатності продукції не зазначено або зазначено з порушенням   вимог   нормативних   документів,   додержання   яких відповідно  до  законодавства є обов'язковим,  чи коли такий строк закінчився; 

     коли продукція є фальсифікованою; 

     8) приймати рішення про: 

     припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства,  реалізації та виробництва продукції,  що не відповідає вимогам нормативно-правових актів  та нормативних    документів,    додержання    яких   відповідно   до законодавства є обов'язковим, до усунення виявлених недоліків; 

     тимчасове припинення  діяльності   суб'єктів   господарювання сфери   торгівлі   (секцій,  відділів)  і  послуг,  у  тому  числі ресторанного   господарства,   складів   підприємств   оптової   і роздрібної торгівлі  та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують  товари  неналежної  якості,  порушують правила   торгівлі   та   надання   послуг,   умови  зберігання  і транспортування товарів, до усунення виявлених недоліків; 

     9) опломбовувати виробничі,  складські,  торговельні та  інші приміщення  суб'єктів  господарювання  сфери торгівлі і послуг,  у тому  числі  ресторанного  господарства,  а  також  несправні,   з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів; 

     10) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів; 

     11) вимагати     від     рекламодавців,     виробників     та розповсюджувачів реклами надання документів,  усних  чи  письмових пояснень, відео- та звукозаписів, іншої інформації, необхідної для здійснення Держспоживінспекцією України повноважень щодо  контролю за додержанням законодавства про рекламу; 

     12) приймати  рішення  щодо визнання реклами недобросовісною, визнання порівняння в рекламі неправомірним; 

     13) вимагати  від  рекламодавців  публікації  відомостей,  що уточнюють,  доповнюють  рекламу,  та  звертатися з позовом до суду щодо    протиправних    дій    рекламодавців,    виробників     та розповсюджувачів  реклами,  заборони  відповідної  реклами  та  її публічного спростування; 

     14) відбирати у суб'єктів господарювання сфери виробництва та оптових  торговельних  організацій зразки продукції для проведення перевірки  її  відповідності  технічним  регламентам,  стандартам, нормам  і правилам,  додержання яких відповідно до законодавства є обов'язковим; 

     15) залучати у разі потреби технічні засоби  та  спеціалістів підприємств, установ та організацій (їх об'єднань) за домовленістю з їх керівниками до проведення перевірок і  експертиз,  пов'язаних зі   здійсненням   державного  нагляду  за  додержанням  технічних регламентів, стандартів, норм і правил; 

     16) давати обов'язкові до виконання суб'єктами господарювання сфери  виробництва та оптовими торговельними організаціями приписи про усунення порушень  вимог  технічних  регламентів,  стандартів, норм  і  правил,  додержання  яких  відповідно  до законодавства є обов'язковим; 

     17) забороняти: 

     передачу замовникові і  застосування  (під  час  виробництва) конструкторської,  технологічної та проектної документації, яка не відповідає  вимогам  технічних  регламентів,  стандартів,  норм  і правил,    додержання   яких   відповідно   до   законодавства   є обов'язковим, щодо якості продукції та технологічних процесів; 

     виробництво, випуск (у тому числі  із  ремонту),  зберігання, транспортування, використання (експлуатацію), реалізацію продукції та  її  окремих  партій  з   порушенням   технічних   регламентів, стандартів,   норм   і   правил,  додержання  яких  відповідно  до законодавства є обов'язковим,  крім випадків,  коли відхилення від стандартів,   норм   і  правил  передбачено  угодою  про  розподіл продукції; 

     випуск і  реалізацію  продукції,  яка  підлягає  обов'язковій сертифікації,  але  не  пройшла  її в установлені строки,  або яка підлягає іншій обов'язковій процедурі підтвердження відповідності, але   щодо   якої  немає  документа  про  відповідність,  а  також продукції,  виробництво якої проводилося  без  ліцензії,  якщо  її одержання передбачено законодавством; 

     18) приймати    рішення    про   запровадження   у   суб'єкта господарювання в установленому порядку особливого режиму приймання продукції  в  разі систематичного порушення технічних регламентів, стандартів,  норм  і  правил,  додержання   яких   відповідно   до законодавства є обов'язковим, під час її випуску або реалізації; 

     19) у  разі  створення  суб'єктом господарювання перешкод під час  здійснення  державного  нагляду  за   додержанням   технічних регламентів,  стандартів,  норм  і  правил  звертатися  до органів внутрішніх справ для забезпечення усунення цих перешкод; 

     20) повідомляти органи ліцензування про  порушення  технічних регламентів,  стандартів,  норм і правил суб'єктами господарювання сфери виробництва та  оптовими  торговельними  організаціями,  які одержали   ліцензію  на  провадження  певного  виду  господарської діяльності; 

     21) розглядати  відповідно  до   законодавства   справи   про адміністративні правопорушення; 

     22) накладати  відповідно  до  законодавства  адміністративні стягнення та застосовувати  адміністративно-господарські  санкції, застосовувати фінансові санкції до суб'єктів господарювання в разі порушення ними  законодавства  про  заходи  щодо  попередження  та зменшення  вживання  тютюнових  виробів  і їх шкідливого впливу на здоров'я населення; 

     23) скасовувати  розпорядчі  документи  своїх  територіальних органів   (припис,   розпорядження,   рішення   про   застосування адміністративно-господарських  санкцій),  а  також  винесені  ними постанови про накладення адміністративних стягнень; 

     24) звертатися  до  суду  з позовами про стягнення до бюджету коштів  у  разі  застосування  відповідних адміністративно-господарських санкцій,  зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення; 

     25) надсилати до правоохоронних органів  матеріали  перевірок щодо дій, які містять ознаки злочину; 

     26) залучати  спеціалістів  центральних  і  місцевих  органів виконавчої  влади,  підприємств,  установ   та   організацій   (за погодженням  з їх керівниками),  вчених,  представників інститутів громадянського суспільства (за згодою)  для  розгляду  питань,  що належать до її компетенції; 

     27) одержувати в установленому порядку інформацію,  документи і  матеріали  від   державних   органів   та   органів   місцевого самоврядування,   підприємств,   установ,  організацій  усіх  форм власності та їх посадових осіб; 

     28) скликати наради з питань,  що належать до її компетенції, створювати комісії та робочі групи; 

     29) користуватися  відповідними  інформаційними  базами даних державних органів,  державними,  в тому числі урядовими, системами зв'язку  і  комунікацій,  мережами  спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; 

     30) організовувати та проводити  у  межах  своїх  повноважень науково-практичні конференції, круглі столи та семінари; 

     31) засновувати   друковані   засоби  масової  інформації  та провадити видавничу діяльність; 

     32) вчиняти інші  дії  у  межах  повноважень  та  спосіб,  що передбачені законом. 

     Посадові особи   Держспоживінспекції   України   мають  право безперешкодно   відвідувати   та   обстежувати    відповідно    до законодавства виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і  послуг,  у  тому  числі ресторанного господарства. 

     7. Держспоживінспекція  України  здійснює  свої  повноваження безпосередньо та через  свої  територіальні  органи  в  Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

     8. Держспоживінспекція України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої  влади,  допоміжними  органами  і службами,  утвореними Президентом  України,   з   органами   місцевого   самоврядування, відповідними  органами іноземних держав і міжнародних організацій, а   також   із    підприємствами,    установами,    організаціями, всеукраїнськими    об'єднаннями   профспілок   і   всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців. 

     9. Держспоживінспекція України у межах своїх повноважень,  на основі  і  на  виконання  Конституції  (  254к/96-ВР  ) та законів України,  актів Президента України та Кабінету Міністрів  України, наказів  Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі України, інших актів законодавства,  а також доручень Президента України та Першого  віце-прем'єр-міністра  України  -  Міністра  економічного розвитку  і  торгівлі  України видає  накази організаційно-розпорядчого  характеру,  які  підписуються  Головою Держспоживінспекції України. 

     10. Держспоживінспекцію   України   очолює   Голова,    якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій  Першого  віце-прем'єр-міністра  України  - Міністра  економічного розвитку і торгівлі України,  та звільняє з посади Президент України. 

     Голова Держспоживінспекції України: 

     1) очолює Держспоживінспекцію України,  здійснює  керівництво її   діяльністю,   представляє   Держспоживінспекцію   України   у відносинах  з   іншими   органами,   підприємствами,   установами, організаціями; 

     2) вносить на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України пропозиції  щодо формування державної політики у сферах, що належать до компетенції Держспоживінспекції України,  та  розроблені  Держспоживінспекцією України  проекти  законів,  актів  Президента  України та Кабінету Міністрів України; 

     3) вносить на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра   економічного   розвитку   і  торгівлі  України  проекти нормативно-правових актів  Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі  України  з  питань,  що  належать  до  сфери  діяльності Держспоживінспекції України; 

     4) забезпечує виконання Держспоживінспекцією України актів та доручень  Президента  України,  актів  Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України  та доручень   Першого   віце-прем'єр-міністра   України   -  Міністра економічного розвитку і торгівлі України; 

     5) затверджує за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром України  -  Міністром  економічного  розвитку  і  торгівлі України схвалені    на    засіданні    колегії    річний    план    роботи Держспоживінспекції   України,  заходи  щодо  реалізації  основних напрямів  та  пріоритетних  цілей  її  діяльності  відповідно   до визначених завдань; 

     6) звітує   перед  Першим  віце-прем'єр-міністром  України  - Міністром економічного розвитку і торгівлі України  про  виконання річного  плану роботи Держспоживінспекції України та покладених на неї завдань,  про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення  перевірок  діяльності Держспоживінспекції України,  її територіальних   органів,   а    також    про    притягнення    до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 

     7) вносить    пропозиції    Першому   віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економічного розвитку і торгівлі України щодо кандидатур на посади своїх заступників; 

     8) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками; 

     9) вносить    Першому   віце-прем'єр-міністрові   України   - Міністрові економічного розвитку  і  торгівлі  України  пропозиції щодо  утворення у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держспоживінспекції України і коштів,  передбачених на її утримання,  а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів  України  територіальних   органів   Держспоживінспекції України, які є юридичними особами; 

     10) утворює   у   межах   граничної   чисельності   державних службовців та працівників Держспоживінспекції  України  і  коштів, передбачених   на   її  утримання,  ліквідовує,  реорганізовує  за погодженням   із   Кабінетом   Міністрів   України    та    Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України територіальні органи Держспоживінспекції  України як структурні підрозділи її апарату; 

     11) призначає    на   посади   за   погодженням   із   Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі   України  та  головами  відповідних  місцевих  державних адміністрацій,  звільняє з посад керівників територіальних органів Держспоживінспекції України, призначає на посади за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром  України  -  Міністром  економічного розвитку   і   торгівлі  України,  звільняє  з  посад  заступників керівників територіальних органів Держспоживінспекції України; 

     12) забезпечує  взаємодію   Держспоживінспекції   України   з визначеним   Першим  віце-прем'єр-міністром  України  -  Міністром економічного розвитку і торгівлі України  структурним  підрозділом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

     13) забезпечує  дотримання  встановленого Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі  України  порядку  обміну  інформацією  між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України  та  Держспоживінспекцією України, вчасність її подання; 

     14) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром  України  -  Міністром  економічного розвитку  і  торгівлі  України керівників і заступників керівників структурних  підрозділів  апарату   Держспоживінспекції   України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держспоживінспекції України; 

     15) приймає   рішення   про   утворення,   реорганізацію   та ліквідацію  підприємств,  установ  та організацій,  що належать до сфери  управління  Держспоживінспекції  України,   затверджує   їх положення  (статути),  укладає  і розриває контракти з керівниками таких підприємств, установ та організацій; 

     16) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України. 

     Голова Держспоживінспекції  України  за  посадою  є  головним державним інспектором України з державного нагляду за  додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил. 

     11. Голова  Держспоживінспекції України має двох заступників, у тому числі одного першого. 

     Першого заступника,  заступника  Голови   Держспоживінспекції України   призначає   на  посади  Президент  України  за  поданням Прем'єр-міністра України,  внесеним на підставі  пропозицій Голови Держспоживінспекції  України, погоджених із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України. 

     Першого заступника,   заступника  Голови  Держспоживінспекції України звільняє з посад Президент України. 

     Заступники Голови Держспоживінспекції України  за  посадою  є заступниками  головного державного інспектора України з державного нагляду за додержанням технічних регламентів,  стандартів,  норм і правил. 

     12. Для   погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до компетенції Держспоживінспекції України, обговорення найважливіших напрямів  її  діяльності у Держспоживінспекції України утворюється колегія  у  складі  Голови  Держспоживінспекції  України   (голова колегії),     першого     заступника    та    заступника    Голови Держспоживінспекції України за посадою,  визначених посадових осіб Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі України.  У разі потреби  до  складу  колегії  Держспоживінспекції  України  можуть входити   керівники  структурних  підрозділів  Держспоживінспекції України, а також у встановленому порядку інші особи. 

     Рішення колегії  можуть  бути  реалізовані   шляхом   видання відповідного наказу Держспоживінспекції України. 

     Для розгляду  наукових  рекомендацій  та  проведення  фахових консультацій з основних питань  діяльності  у  Держспоживінспекції України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 

     Рішення про утворення чи ліквідацію  колегії,  постійних  або тимчасових консультативних,  дорадчих та інших допоміжних органів, їх  кількісний  та   персональний   склад,   положення   про   них затверджуються Головою Держспоживінспекції України. 

     13. Гранична  чисельність державних службовців та працівників Держспоживінспекції  України  затверджується  Кабінетом  Міністрів України. 

     Структура апарату  Держспоживінспекції України затверджується Головою  Держспоживінспекції  України  за  погодженням  із  Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України. 

     Штатний розпис,    кошторис    Держспоживінспекції    України затверджуються  Головою Держспоживінспекції України за погодженням із Міністерством фінансів України. 

     Держспоживінспекція України є юридичною особою,  має  печатку із зображенням  Державного  Герба  України та своїм найменуванням, власні бланки,  рахунки в органах Державної  казначейської  служби України.   

 Глава Адміністрації  Президента України                                    С.ЛЬОВОЧКІН