КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 П О С Т А Н О ВА

від 21 грудня 2005 р. N 1258   Київ 

             Про затвердження Порядку оплати витрат з  інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів 

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ            

N 1596 ( 1596-2006-п ) від 15.11.2006            

N  627 (  627-2007-п ) від 13.04.2007            

N  361 (  361-2009-п ) від 14.04.2009            

N  658 (  658-2009-п ) від 24.06.2009            

N  693 (  693-2009-п ) від 08.07.2009            

N  825 (  825-2009-п ) від 05.08.2009 }  

     Кабінет  Міністрів  України  п о с т а н о в л я є:

{  Вступна  частина  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }

     Затвердити  Порядок  оплати  витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розміри, що додаються.

{  Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }

     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ 

     Інд. 31   

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1258 

    ПОРЯДОК  оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ 

{  Назва  Порядку в редакції Постанови КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }  

     1. Цей  Порядок  визначає механізм здійснення оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів,  пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ (далі - витрати).

{ Пункт 1 Порядку в редакції Постанови КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }

     2. Витрати   оплачують   фізичні   та   юридичні   особи,  що звертаються до суду з позовними  заявами,  заявами  про  відкриття справ  окремого  провадження,  клопотаннями про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду,  про визнання рішення іноземного   суду,   що  не  підлягає  примусовому  виконанню,  та скаргами. 

     3. Витрати  не  оплачуються  під  час  звернення  до  суду  і покладаються  на  сторони  після розгляду справи судом у випадках, передбачених частиною третьою статті 81 Цивільного  процесуального кодексу України ( 1618-15 ). 

     4. Витрати  не оплачуються у випадках,  передбачених частиною четвертою статті  81  та  статтею  409  Цивільного  процесуального кодексу України ( 1618-15 ). 

     5. Якщо позовна заява містить одночасно вимоги,  які належать до різних категорій справ і для  яких  передбачено  різний  розмір витрат, їх оплата здійснюється за справою з найбільшим розміром. 

     6. У  разі  об'єднання  в одне провадження кількох однорідних позовних  вимог  або  їх   роз'єднання   перерахунок   витрат   не проводиться.  За  виділену в самостійне провадження справу витрати оплачуються в розмірі,  передбаченому для подання  заяви  до  суду першої інстанції. 

     7. За  повторно  подану  позовну  заяву,  заяву,  клопотання, скаргу яка  раніше  була  повернена,  залишена  без  розгляду  або провадження  у  справах за якою було закрито,  витрати оплачуються повторно в розмірі,  передбаченому  для  подання  позовної  заяви, заяви,    клопотання,    скарги   відповідно   до   процесуального законодавства. У разі коли оплачені витрати підлягали поверненню у зв'язку   з   поверненням,   залишенням   позовної  заяви,  заяви, клопотання, скарги без розгляду або закриття провадження у справі, але  не були повернені, до повторно поданої позовної заяви, заяви, клопотання, скарги додається оригінал документа про оплату витрат. {  Пункт  7  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 } 

     8. За зустрічну позовну заяву,  а також за заяву про вступ  у справу  третіх  осіб,  що  заявляють  самостійні  вимоги  стосовно предмета спору,  витрати оплачуються у розмірі,  передбаченому для подання позовної заяви до суду першої інстанції. 

     9. За  позов  кількох осіб до одного або кількох відповідачів витрати оплачуються всіма позивачами або одним з них. 

     10.  За  апеляційну  скаргу на рішення суду першої інстанції, касаційну  скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його   в   апеляційному   порядку,  касаційну  скаргу  на  рішення апеляційного  суду,  скаргу у зв'язку з винятковими обставинами та заяву  про  перегляд  у  зв'язку  з  нововиявленими  обставинами у цивільних  справах витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

{  Пункт  10  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }

     11.  Кошти  від  оплати  витрат спрямовуються на інформування учасників  судових  процесів  про хід і результати розгляду справ, виготовлення  та  видачу  копій  судових  рішень,  що здійснюються шляхом  створення  та  забезпечення  функціонування Єдиної судової інформаційної  системи,  веб-порталу  судової  влади, комп'ютерних локальних  мереж,  сучасних  систем  фіксування  судового процесу, придбання       та       обслуговування       комп'ютерної       і копіювально-розмножувальної   техніки,  впровадження  електронного цифрового підпису та інше.

{   Абзац   перший  пункту  11  в  редакції  Постанови  КМ  N  627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }

     З  метою  перерахування  коштів  для  оплати  витрат  у графі платіжного    доручення    "Призначення    платежу"   зазначається "Інформаційно-технічне  забезпечення  судового  процесу",  а також найменування  суду,  до якого особа звертається з позовною заявою, скаргою,  заявою  про  відкриття  окремого  провадження  у справі, клопотанням  про  видачу  дозволу  на  примусове виконання рішення іноземного  суду  або  про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

{ Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 } {  Пункт  11  в  редакції  Постанови КМ N 1596 ( 1596-2006-п ) від 15.11.2006 }

     12. Документ  про  оплату витрат додається до позовної заяви, заяви,  клопотання,  скарги, яку особа подає до суду відповідно до процесуального законодавства.

{ Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }

     Документом про оплату витрат є квитанція установи  банку  або відділення   поштового  зв'язку,  які  прийняли  платіж,  платіжне доручення,  підписане уповноваженою посадовою особою  і  скріплене печаткою  установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.  У  разі  коли  оплата   витрат   здійснюється   шляхом перерахування  коштів  з рахунка вкладника,  відкритого в установі банку,  додається   довідка,   засвідчена   підписом   контролера, скріпленим печаткою фінансової установи. 

     13.   Повернення   коштів,   внесених   для   оплати  витрат, здійснюється  у  випадках та у розмірі, передбачених процесуальним законодавством,  шляхом  їх  перерахування  на  рахунок  платника, відкритий   в   установі  банку,  грошового  переказу  через  іншу фінансову   установу   або   відділення  поштового  зв'язку  після звернення особи. 

     Повернення зазначених   коштів   здійснюється   у    порядку, передбаченому для повернення державного мита (судового збору).

{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 627 ( 627-2007-п ) від 13.04.2007 }  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1258 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 825 ( 825-2009-п )   

РОЗМІРИ витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справI. Цивільні справи 

------------------------------------------------------------------

|              Категорія справи             |Сума витрат, гривень|

|-------------------------------------------+--------------------|

|1. Справа позовного провадження з розгляду |        120         |

|спору майнового характеру                  |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|2. Справа з розгляду позовної заяви про    |         30         |

|стягнення заборгованості з оплати житлово- |                    |

|комунальних послуг                         |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|3. Справа з розгляду позовної заяви:       |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|1) про розірвання шлюбу                    |         30         |

|-------------------------------------------+--------------------|

|2) про розірвання шлюбу з особою, визнаною |         13         |

|у встановленому порядку безвісно відсутньою|                    |

|або недієздатною внаслідок душевної хвороби|                    |

|чи недоумства, або з особою, засудженою до |                    |

|позбавлення волі на строк не менше ніж три |                    |

|роки                                       |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|3) що випливає з інших сімейних            |        120         |

|правовідносин                              |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|4) про відшкодування шкоди, заподіяної     |         15         |

|каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або  |                    |

|смертю фізичної особи                      |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|5) немайнового характеру про захист честі, |         75         |

|гідності та ділової репутації              |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|6) немайнового характеру (або такої, що не |         37         |

|підлягає оцінці), в тому числі про зміну   |                    |

|або розірвання договору найму житлового    |                    |

|приміщення, про продовження строку         |                    |

|прийняття спадщини, про скасування арешту  |                    |

|на майно тощо                              |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|7) про захист права громадянина на земельну|         10         |

|частку (пай) і майновий пай                |                    |

|-------------------------------------------+--------------------|

|8) з переддоговірного спору                |         50         |

|-------------------------------------------+--------------------|

|4. Справа окремого провадження             |         30         |

|-------------------------------------------+--------------------|

|5. Справа наказного провадження            |         30         |

|-------------------------------------------+--------------------|

|6. Справа про визнання та виконання рішення|         60         |

|іноземного суду в Україні                  |                    |

------------------------------------------------------------------ 

     Зменшення розміру  витрат,  а  також звільнення від їх оплати здійснюється  в  порядку,  передбаченому  статтею  82   Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ). 

                     II. Господарські справи 

     Для позивачів,  звільнених у встановленому порядку від сплати державного мита, - за нульовою ставкою; 

     для всіх інших позивачів - за ставкою 236 гривень. 

{  Розміри  в  редакції  Постанов  КМ  N  627  (  627-2007-п ) від 13.04.2007, 

N  361  (  361-2009-п  )  від 14.04.2009; із змінами, внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  658  (  658-2009-п ) від 24.06.2009, 

N  693  (  693-2009-п  )  від  08.07.2009; в редакції Постанови КМ N 825 ( 825-2009-п ) від 05.08.2009 }