ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Закон введено в дію з дня опублікування - 4 жовтня 1994 року,
крім статті 4, яка вводиться в дію з 1 січня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 23 вересня 1994 року N 187/94-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 7 травня 1996 року N 184/96-ВР,
 від 10 вересня 1999 року N 1034-XIV,
 від 16 березня 2000 року N 1559-III,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
 від 5 лютого 2004 року N 1454-IV,
 від 15 червня 2004 року N 1766-IV,
 від 31 травня 2007 року N 1108-V,
від 23 червня 2009 року N 1533-VI,
від 20 січня 2010 року N 1814-VI
(зміни, внесені Законом України від 20 січня 2010 року N 1814-VI,
 застосовуються починаючи з податкового періоду, на який припадає день
 опублікування Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

(Установлено, що у 2009 році при застосуванні за зовнішньоекономічними угодами (договорами) резидентів операцій факторингу, що здійснюються державними банками України, у тому числі в рамках їх діяльності в міжнародних факторингових об'єднаннях (асоціаціях), виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках або рахунки банків, що здійснюють відповідні операції факторингу, у терміни, передбачені статтею 1 цього Закону продовжено на 90 календарних днів; виручкою резидентів вважаються також платежі, що надходять від нерезидентів на рахунки банків за операціями факторингу згідно із Законом України від 26 грудня 2008 року N 835-VI)

 

(У тексті Закону слова "індивідуальної ліцензії Національного банку України" замінено словами "висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики; слово "термін" в усіх відмінках і числах замінено словом "строк" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 31 травня 2007 року N 1108-V)

 

 

Стаття 1.Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 23.06.2009 р. N 1533-VI,
від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

Частину другу статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 10.09.99 р. N 1034-XIV,
частина друга статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1766-IV,
 виключено згідно із Законом
 України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 2.Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 23.06.2009 р. N 1533-VI,
від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. 

(статтю 2 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 07.05.96 р. N 184/96-ВР)

Строк та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із
 Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 3.Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.

(стаття 3 у редакції Закону
 України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 4.Порушення резидентами строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

(частина перша статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

(частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
 від 31.05.2007 р. N 1108-V)

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

(частина четверта статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

Державні податкові інспекції вправі за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею.

(стаття 4 у редакції Закону України
 від 07.05.96 р. N 184/96-ВР)

Стаття 5.У разі порушення резидентами строків, установлених Національним банком України відповідно до статті 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 6.Строки, зазначені у статтях 1 і 2 цього Закону, можуть бути продовжені центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики у разі виконання резидентами операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.05.96 р. N 184/96-ВР,
 у редакції Закону
 України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у частині першій цієї статті та умови видачі висновків на перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 6 у редакції
 Закону України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики протягом п'яти робочих днів з дати видачі висновку, зазначеного у частині другій цієї статті, інформує Національний банк України та Державну податкову адміністрацію України про видачу такого висновку.

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
 у зв'язку з цим частини третю - п'яту
 вважати відповідно частинами четвертою - шостою)

Розрахунки за експортно-імпортними операціями суб'єктів космічної діяльності, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про космічну діяльність", а також суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", після перерахування авансових платежів за виконання робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих, а також з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів здійснюються у строк до 500 календарних днів. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики. 

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,
частина четверта статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
 починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
 Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

Якщо перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятою згідно із
Законом України від 05.02.2004 р. N 1454-IV)

Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору.

(статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із 
Законом України від 05.02.2004 р. N 1454-IV,
 частина шоста статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 7.Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93  "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 186, N 49, ст. 462). 

 

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
23 вересня 1994 року 
N 185/94-ВР