ЗАКОН УКРАЇНИ

Про радіочастотний ресурс України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 7 грудня 2000 року N 2120-III,
 від 20 грудня 2001 року N 2905-III,
 від 26 грудня 2002 року N 380-IV,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 18 листопада 2003 року N 1280-IV,
 від 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
 від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
 від 24 червня 2004 року N 1876-IV
(Законом України від 24 червня 2004 року N 1876-IV
цей Закон викладено у новій редакції),
 від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
 від 12 січня 2006 року N 3317-IV,
 від 19 січня 2006 року N 3380-IV,
 від 9 лютого 2006 року N 3428-IV,
 від 23 лютого 2006 року N 3475-IV
 від 19 грудня 2006 року N 489-V,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
(окремі положення Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-VI
 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
 від 3 червня 2008 року N 309-VI,
від 15 січня 2009 року N 885-VI,
від 18 листопада 2009 року N 1519-VI,
від 1 червня 2010 року N 2299-VI,
 від 1 липня 2010 року N 2391-VI,
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI

Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;

випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;

висновок щодо електромагнітної сумісності (далі - висновок) - технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;

дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі - дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;

електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

конверсія радіочастотного ресурсу України - виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот;

користування радіочастотним ресурсом - діяльність, пов'язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу;

користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства;

(абзац дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України - документ, який засвідчує право суб'єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов;

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України - нормативно-правовий акт, яким регламентується розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і розподіл на смуги спеціального та загального користування;

План використання радіочастотного ресурсу України - нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні радіотехнологій та термінів застосування діючих і перспективних радіотехнологій;

присвоєння смуг, номіналів радіочастот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу;

радіозавади - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів;

радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;

радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами;

радіоелектронний засіб спеціального призначення - радіоелектронний засіб, призначений для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків;

радіослужби - визначені Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку служби передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу;

радіотехнологія - сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу;

радіочастота - електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра;

радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот;

радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях;

радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц;

розподіл смуг радіочастот - регламентування відповідним записом у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами;

смуга радіочастот - частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.

Стаття 2. Мета Закону

Метою цього Закону є створення правових засад для ефективного та раціонального використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення економічного, соціального, інформаційного та культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань.

Стаття 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України

Законодавство про радіочастотний ресурс України складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

Стаття 4. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини між органами державної влади України, фізичними та юридичними особами щодо розподілу, виділення смуг радіочастот, присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам, користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення конверсії радіочастотного ресурсу України, електромагнітної сумісності.

Розділ II. КОРИСТУВАЧІ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ

Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні.

2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України, а також центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в частині застосування радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту.

(частина друга статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 15.12.2005 р. N 3200-IV,
 від 09.02.2006 р. N 3428-IV,
 від 23.02.2006 р. N 3475-IV,
від 15.01.2009 р. N 885-VI)

3. До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться користувачі, які не внесені до переліку, визначеного частиною другою цієї статті.

4. Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на такі групи:

1) суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

2) суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;

3) технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

Стаття 6. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу України

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право на:

1) користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів;

2) оскарження в порядку, встановленому законодавством, рішень та дій Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ), Генерального штабу Збройних Сил України, Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ) та Українського державного центру радіочастот (далі - УДЦР);

3) відшкодування збитків від неправомірних дій чи бездіяльності НКРЗ, Генерального штабу Збройних Сил України, ДІЗ та УДЦР;

4) інші права, передбачені законодавством України.

2. Користувачі радіочастотного ресурсу України зобов'язані:

1) дотримуватися стандартів, норм і правил використання радіочастотного ресурсу України;

2) дотримуватися умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України та в дозволах на експлуатацію;

3) повідомляти НКРЗ або Генеральний штаб Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно про припинення користування радіочастотним ресурсом України;

4) надавати представникам ДІЗ або Генерального штабу Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також пред'являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань користування радіочастотним ресурсом України;

5) вносити платежі та збори, передбачені законом, а також у встановленому НКРЗ порядку плату за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування.

3. Спеціальні користувачі зобов'язані використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних обов'язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам.

Стаття 7. Відповідальність користувачів радіочастотного ресурсу України

1. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за користування радіочастотним ресурсом України нараховується пеня відповідно до законодавства.

2. Сплата пені не звільняє користувача радіочастотного ресурсу України від обов'язку внести збір за всю надану йому смугу (смуги) радіочастот.

3. У разі виявлення порушення умов забезпечення електромагнітної сумісності відповідних радіоелектронних засобів з вини користувача радіочастотного ресурсу України, який застосовує ці радіоелектронні засоби, усі витрати на усунення ситуації, що склалася, покладаються на цього користувача.

Розділ III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Стаття 8. Засади управління радіочастотним ресурсом України

Основними засадами управління радіочастотним ресурсом України є:

1) визначення необхідного та достатнього для потреб України радіочастотного ресурсу, його реєстрація та міжнародний захист;

2) забезпечення максимального та ефективного використання радіочастотного ресурсу України;

3) забезпечення і захист інтересів, прав і свобод громадян у процесі використання радіочастотного ресурсу України;

4) забезпечення і захист інтересів держави;

5) чітке розмежування радіочастотного ресурсу України для потреб спеціальних та загальних користувачів.

Стаття 9. Органи державного управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Державне управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюють:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку (далі - ЦОВЗ).

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Кабінет Міністрів України:

1) затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот і План використання радіочастотного ресурсу України;

2) координує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо управління і користування радіочастотним ресурсом України;

3) забезпечує здійснення конверсії радіочастотного ресурсу України в обсягах та в терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України;

4) пункт 4 статті 10 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

5) встановлює розміри плати за видачу, переоформлення, продовження терміну, видачу дубліката ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку:

1) координує реалізацію державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2) визначає за участю НКРЗ необхідний і достатній для потреб України радіочастотний ресурс, відповідно до норм міжнародного права здійснює заходи щодо його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;

3) бере участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

4) розробляє на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих осіб Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України і План використання радіочастотного ресурсу України та подає ці документи на затвердження Кабінету Міністрів України;

5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України;

6) розробляє проекти законів, інших нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

7) розробляє та затверджує інші нормативно-правові акти з питань, віднесених до його компетенції, щодо користування радіочастотним ресурсом України;

8) організовує проведення досліджень та розробку рекомендацій щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України;

9) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу, надає висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт;

10) здійснює обов'язки Адміністрації зв'язку України з питань виконання функцій України як держави - члена Міжнародного союзу електрозв'язку, несе відповідальність за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за адміністративними регламентами, а також з питань взаємодії і співробітництва з органами, які виконують функції адміністрацій зв'язку іноземних держав;

11) представляє інтереси України в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом;

12) бере участь у розробці проектів міжнародних договорів України, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Розділ IV. РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Стаття 12. Орган регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Користування радіочастотним ресурсом України підлягає державному регулюванню.

2. Органом регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ), яка утворюється відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

Стаття 13. Засади регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Основними засадами регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є:

1) забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України в інтересах усіх категорій користувачів;

2) забезпечення рівних умов отримання радіочастотного ресурсу України на прозорих і недискримінаційних засадах;

3) забезпечення і захист інтересів держави;

4) нормативно-правове регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

5) прозорість, підзвітність регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

6) заохочення конкуренції в інтересах суспільства за умови ефективного користування радіочастотним ресурсом України;

7) забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Стаття 14. Повноваження НКРЗ щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. НКРЗ здійснює свої повноваження у смугах радіочастот загального користування.

2. Повноваженнями НКРЗ щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є:

1) ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону;

2) розробка та затвердження нормативно-правових актів (правил, положень, норм) щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

3) подання пропозицій ЦОВЗ та участь у розробці Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

4) погодження проекту Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

5) розробка та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії, видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; 

(пункт 5 частини другої статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

6) встановлення розмірів плати за видачу УДЦР документів дозвільного характеру - висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону і на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

(пункт 6 частини другої статті 14 у редакції
 Закону України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

7) встановлення тарифів на роботи (послуги) УДЦР;

8) координація та контроль за здійсненням державного нагляду щодо користування радіочастотним ресурсом України;

9) контроль за здійсненням радіочастотного моніторингу;

10) встановлення порядку реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядку ввезення їх із-за кордону;

11) здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону;

12) здійснення контролю за виконанням Плану використання радіочастотного ресурсу України;

13) забезпечення за участю ЦОВЗ проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;

14) забезпечення разом із ЦОВЗ та Генеральним штабом Збройних Сил України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

15) застосування санкцій, у тому числі штрафних, у порядку, передбаченому законом;

16) участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів;

17) подання пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України в частині фінансування заходів щодо забезпечення міжнародно-правового захисту інтересів України, проведення конверсії радіочастотного ресурсу України, здійснення ефективного розподілу радіочастотного ресурсу України, виділення і присвоєння радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і функціонування системи радіочастотного моніторингу;

18) здійснення аналізу виконання законів, інших нормативних актів та регламентуючих документів, що стосуються користування радіочастотним ресурсом України;

19) узгодження тематичних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу;

20) забезпечення міжнародної координації та міжнародного захисту частотних присвоєнь України, участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та в інших міжнародних організаціях з питань, що належать до компетенції НКРЗ, організація в установленому порядку реалізації їх рішень, участь у розробленні проектів відповідних міжнародних договорів України;

21) управління та контроль за діяльністю ДІЗ та УДЦР відповідно до вимог цього Закону;

22) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

Стаття 15. Державна інспекція зв'язку

1. Державна інспекція зв'язку утворюється відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та цього Закону.

2. ДІЗ здійснює такі повноваження та несе відповідальність за:

1) контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

(частину другу статті 15 доповнено новим пунктом 1
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI,
у зв'язку з цим пункти 1 - 4 вважати відповідно пунктами 2 - 5)

2) здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

(пункт 2 частини другої статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

3) підготовку матеріалів для прийняття НКРЗ рішень за результатами перевірок;

(пункт 3 частини другої статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

4) притягнення в установленому законом порядку до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України;

5) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.

3. ДІЗ має право отримувати від УДЦР усі матеріали, необхідні для здійснення її функцій та повноважень.

4. ДІЗ діє на підставі положення, що затверджує НКРЗ.

Стаття 16. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

1. Державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" утворюється відповідно до закону. УДЦР відноситься до сфери управління НКРЗ і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується НКРЗ.

2. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

3. УДЦР здійснює такі види діяльності:

1) присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам, видача дозволів на експлуатацію;

(пункт 1 частини третьої статті 16 у редакції
 Закону України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

2) ведення реєстру присвоєнь радіочастот;

3) проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України відповідно до цього Закону;

4) здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;

5) здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад;

6) підготовка висновків для прийняття НКРЗ відповідних рішень щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

7) підготовка висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;

(пункт 7 частини третьої статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

8) видача дозволів на ввезення з-за кордону і реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

9) інші види діяльності, пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України і передбачені статутом УДЦР.

4. УДЦР на платній основі за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України на їх замовлення виконує роботи (надає послуги), а за рахунок коштів Державного бюджету України - роботи, пов'язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення та виявленням джерел радіозавад у смугах частот загального користування за заявою спеціальних користувачів. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються НКРЗ у встановленому порядку.

(частина четверта статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Докладна інформація про перелік робіт та послуг, що виконуються УДЦР, а також тарифи на ці роботи та послуги публікуються в офіційному бюлетені НКРЗ та розміщуються на її веб-сайті.

6. УДЦР за письмовим зверненням ДІЗ та дорученням Голови НКРЗ бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України.

(частина шоста статті 16 у редакції
 Закону України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

7. За дорученням НКРЗ УДЦР здійснює міжнародний захист, координацію радіочастот, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку.

Стаття 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України поширюються на смуги частот спеціального користування.

2. Генеральний штаб Збройних Сил України:

1) бере участь у розробці Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до цього Закону;

2) погоджує проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

3) забезпечує присвоєння радіочастот та позивних сигналів у смугах радіочастот спеціального користування;

4) організовує виконання заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

5) видає спеціальним користувачам дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;

6) здійснює заходи щодо забезпечення електромагнітної сумісності;

7) здійснює державний нагляд та радіочастотний моніторинг щодо користування радіочастотним ресурсом України у смугах частот спеціального користування;

8) веде реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот спеціального користування та здійснює облік присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування з метою відпрацювання мобілізаційних планів;

9) бере участь у заходах міжнародного співробітництва щодо радіочастотного ресурсу України в частині смуг радіочастот спеціального користування;

10) розробляє та затверджує нормативно-правові акти (правила, положення, норми) щодо користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот спеціального користування;

11) бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо радіочастотного ресурсу України в частині спеціальних користувачів;

12) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу в частині спеціальних користувачів;

13) розробляє та подає в разі необхідності до Кабінету Міністрів України, ЦОВЗ та НКРЗ пропозиції щодо використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного та воєнного стану;

14) координує діяльність радіочастотних органів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.

Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України

1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України - комплекс заходів, які забезпечують використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства. Порядок здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування затверджується НКРЗ.

2. Метою державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України є забезпечення дотримання користувачами радіочастотного ресурсу України встановленого порядку користування радіочастотним ресурсом України, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів будь-якого призначення та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України.

3. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюють ДІЗ та Генеральний штаб Збройних Сил України в межах компетенції та в порядку, визначених законодавством.

(частина третя статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

4. При здійсненні державного нагляду посадові особи ДІЗ та Генерального штабу Збройних Сил України мають право:

1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно з метою перевірки додержання законодавства про радіочастотний ресурс України, зокрема використання розташованих у них радіоелектронних засобів, а також у разі, якщо зазначені засоби та/або високочастотні пристрої, що знаходяться в цих приміщеннях, створюють радіозавади;

(пункт 1 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

2) перевіряти дотримання вимог законодавства щодо користування радіочастотним ресурсом України юридичними особами, їх відокремленими підрозділами та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

(пункт 2 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

3) у межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) стосовно усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України;

(пункт 3 частини четвертої статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

4) складати в установленому законом порядку протоколи про вчинення адміністративного правопорушення щодо користування радіочастотним ресурсом України;

5) у разі експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 5
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

6) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 6
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

7) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на ДІЗ;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 7
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

8) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗ та ДІЗ, отримувати від користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 8
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

9) інші права, визначені законодавством.

(частину четверту статті 18 доповнено пунктом 9
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

5. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України.

(статтю 18 доповнено частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

6. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗ.

(статтю 18 доповнено частиною шостою згідно із
 Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

7. Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих користувачем радіочастотного ресурсу, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу.

(статтю 18 доповнено частиною сьомою згідно із
 Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

8. За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

(статтю 18 доповнено частиною восьмою згідно із
 Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

9. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається користувачу радіочастотного ресурсу, який перевірявся, другий зберігається в ДІЗ.

(статтю 18 доповнено частиною дев'ятою згідно із
 Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

10. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДІЗ про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати ДІЗ інформацію у письмовій формі про їх усунення.

(статтю 18 доповнено частиною десятою згідно із
 Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

Стаття 19. Радіочастотний моніторинг

1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених смуг радіочастот та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання та задоволення потреб користувачів радіочастотного ресурсу України.

2. Радіочастотний моніторинг здійснюється УДЦР та Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радіочастот загального та спеціального користування відповідно.

3. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України формують бази даних присвоєнь радіочастот в Україні, які використовуються для здійснення розподілу радіочастот, нагляду за їх використанням, забезпечення конверсії смуг радіочастот.

4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального та спеціального користування здійснюється за рахунок користувачів радіочастотного ресурсу.

(частина четверта статті 19 у редакції
 Закону України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

(дію частини четвертої статті 19 зупинено на 2007 рік (щодо оплати радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування за рахунок коштів Державного бюджету України) згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V,
на 2008 рік - згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зупинення дії частини четвертої статті 19 на 2008 рік, передбачене пунктом 12 статті 67 розділу I Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

 

 

 

(частина четверта статті 19 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

5. УДЦР подає до НКРЗ за наслідками проведення радіочастотного моніторингу відповідні пропозиції стосовно ефективності використання розподілених смуг радіочастот і внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України.

Стаття 20. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України

1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування.

2. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України розробляється ЦОВЗ на основі Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної влади. ЦОВЗ подає зазначену Таблицю на затвердження Кабінету Міністрів України після її погодження НКРЗ, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремі положення Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України погодити не вдалося, Кабінет Міністрів України розглядає альтернативні пропозиції заінтересованих відомств і приймає відповідне рішення. До розгляду питання про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України на засідання Кабінету Міністрів України обов'язково запрошуються члени НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та представники Генерального штабу Збройних Сил України.

3. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України визначає:

1) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку;

2) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами в Україні;

3) розподіл смуг радіочастот на смуги спеціального та загального користування.

4. Зміни до Національної таблиці розподілу радіочастот України вносяться в порядку, визначеному цим Законом для її розробки та затвердження.

5. ЦОВЗ, з урахуванням інтересів України, організовує діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв'язку та ЄС.

6. ЦОВЗ публікує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України в офіційному бюлетені НКРЗ та на її веб-сайті.

Стаття 21. План використання радіочастотного ресурсу України

1. Радіочастотний ресурс України використовується відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, інтересам України у сфері використання радіочастотного ресурсу України, її обороноздатності і безпеки, враховувати рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку, Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ), інших міжнародних організацій, членом яких є або має намір стати Україна, і передбачати виділення радіочастот визначеним радіотехнологіям.

3. План використання радіочастотного ресурсу України визначає:

1) перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, а також терміни припинення їх розвитку та використання;

2) перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій із визначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, а також терміни їх впровадження.

4. План використання радіочастотного ресурсу України є постійно діючим нормативно-правовим актом, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ЦОВЗ.

5. План використання радіочастотного ресурсу України розробляється ЦОВЗ згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної влади, а також громадських організацій - користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб'єктів підприємницької діяльності. ЦОВЗ подає зазначений План на затвердження Кабінету Міністрів України після його погодження НКРЗ, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремі положення цього Плану погодити не вдалося, Кабінет Міністрів України розглядає альтернативні пропозиції заінтересованих відомств і приймає відповідне рішення. До розгляду питання про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України на засідання Кабінету Міністрів України обов'язково запрошуються члени НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та представник Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Перегляд Плану використання радіочастотного ресурсу України здійснюється не рідше одного разу на рік. Зміни до Плану вносяться за необхідністю в порядку, визначеному цим Законом для розробки та затвердження Плану.

7. ЦОВЗ розглядає пропозиції про зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України та вносить їх із своїми висновками до Кабінету Міністрів України протягом одного місяця від дня надходження пропозицій.

8. Кабінет Міністрів України розглядає внесені ЦОВЗ пропозиції про зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України протягом місяця від дати їх подання.

9. Порядок та терміни розробки Плану використання радіочастотного ресурсу України визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону.

10. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати інтересам України щодо обороноздатності і безпеки держави, розвитку ринку телекомунікацій, телерадіопростору, впровадження прогресивних радіотехнологій і враховувати рекомендації Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та директиви ЄС.

11. Контроль за виконанням Плану використання радіочастотного ресурсу України покладається на НКРЗ.

Стаття 22. Конверсія радіочастотного ресурсу України

1. Конверсія радіочастотного ресурсу України передбачає комплекс заходів, у результаті виконання яких відбувається вивільнення частини радіочастотного ресурсу України (радіочастот та/або смуг радіочастот) для подальшого її використання користувачами інших категорій та/або впровадження інших стандартів і технологій.

2. Конверсія радіочастотного ресурсу України здійснюється на виконання та відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, а також згідно із стратегічними завданнями держави щодо впровадження сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій.

3. Кабінет Міністрів України координує проведення робіт з конверсії радіочастотного ресурсу України та несе відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України.

4. Генеральний штаб Збройних Сил України, ЦОВЗ та НКРЗ забезпечують проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування та несуть відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України.

5. Конверсія радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот спеціального користування здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України може залучати додаткові позабюджетні кошти.

(дію останнього речення частини п'ятої статті 22 зупинено
 на 2005 рік згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

(частина п'ята статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

6. ЦОВЗ та НКРЗ забезпечують проведення конверсії радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот загального користування.

7. Вивільнені в результаті конверсії радіочастоти та/або смуги радіочастот використовуються відповідно до цього Закону.

Стаття 23. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)

1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. УДЦР здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот загального користування. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот спеціального користування.

3. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які заявляються, з діючими та вже заявленими радіоелектронними засобами різних категорій користувачів.

4. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах частот загального користування вносяться УДЦР до реєстру присвоєнь радіочастот і протягом трьох робочих днів публікуються на веб-сайті НКРЗ. Реєстр присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот) щоквартально публікується в офіційному бюлетені НКРЗ.

5. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот спеціального користування реєструються Генеральним штабом Збройних Сил України.

6. Генеральний штаб Збройних Сил України і УДЦР щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).

7. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) можуть бути анульовані на підставі анулювання відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв згідно з цим Законом.

Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення:

1) надає пропозиції до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України та бере участь у розробці цих документів з урахуванням потреб телерадіомовлення;

2) погоджує проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

(пункт 2 статті 24 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

3) визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для каналів мовлення, мереж мовлення;

(пункт 3 статті 24 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

4) замовляє розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення.

Розділ V. РАДІОЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Стаття 25. Умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

1. Умовами застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є:

1) включення конкретного типу радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України;

2) документальне підтвердження їх відповідності стандартам (сертифікат відповідності).

2. Підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджується НКРЗ.

3. Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, веде НКРЗ і не рідше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені НКРЗ.

4. Застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не внесених до цього реєстру, погоджується НКРЗ.

5. Зміни до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, можуть вноситися на підставі заяви юридичних та фізичних осіб, форма якої встановлюється НКРЗ.

6. НКРЗ протягом 60 діб від дати надходження заяви щодо внесення до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, приймає рішення щодо внесення до нього заявлених радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв або про відмову в цьому. У разі прийняття позитивного рішення заявлені радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої у зазначений термін повинні бути внесені до реєстру. Інформація про позитивне рішення повинна бути оприлюднена на веб-сайті НКРЗ протягом трьох діб.

7. Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування, веде Генеральний штаб Збройних Сил України.

Стаття 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України

1. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України здійснюється з урахуванням таких основних принципів:

1) застосування радіоелектронних засобів для впровадження радіотехнологій відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України;

2) забезпечення електромагнітної сумісності;

3) пріоритетності застосування новітніх вітчизняних, європейських та світових типів радіоелектронних засобів для перспективних радіотехнологій.

2. Рішення щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України приймає НКРЗ па підставі розгляду заяви щодо застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Форма заяви встановлюється НКРЗ.

3. Заявником може бути суб'єкт господарювання, який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв для застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України.

4. Для отримання рішення НКРЗ щодо можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України заявник подає такі документи:

1) заяву щодо визначення можливості застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за встановленою НКРЗ формою;

2) картку тактико-технічних даних радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв установленої НКРЗ форми;

3) пояснювальну записку встановленої НКРЗ форми;

4) дані про термін початку виробництва, реалізації типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, що заявляється;

5) додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, яка необхідна для підготовки рішення про визнання можливості застосування - на вимогу НКРЗ.

5. Заява залишається без розгляду, якщо:

1) документи подані з порушенням вимог частини четвертої цієї статті;

2) радіотехнологія, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, не визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України;

3) термін застосування радіотехнології, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України закінчується менше ніж за рік.

6. НКРЗ після реєстрації і розгляду заяви в десятиденний термін від дня реєстрації надсилає до УДЦР документи, подані заявником, для проведення технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

7. УДЦР у місячний термін від дня отримання від НКРЗ документів здійснює технічну експертизу і подає до НКРЗ відповідні обґрунтовані висновки про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України.

8. Якщо надану технічну інформацію УДЦР вважає недостатньою для проведення технічної експертизи і для підготовки висновків про можливість застосування, то він звертається до заявника щодо надання додаткової технічної інформації, про що повідомляє листом НКРЗ. Термін проведення УДЦР технічної експертизи в такому разі продовжується на час отримання необхідної інформації.

9. У місячний термін від дати отримання від УДЦР результатів технічної експертизи НКРЗ приймає рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України. У триденний термін після його прийняття рішення направляється заявнику.

10. НКРЗ протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України публікує його на своєму веб-сайті.

11. НКРЗ веде реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування і не рідше ніж два рази на рік публікує його в офіційному бюлетені НКРЗ.

12. Внесення до реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання дозволів на реалізацію, а також на їх ввезення в Україну з-за кордону.

13. Порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах частот загального користування, визначає НКРЗ, а у смугах частот спеціального користування - Генеральний штаб Збройних Сил України.

Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Метою стандартизації у сфері користування радіочастотним ресурсом України є створення єдиної системи державних стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися в Україні, а також гармонізація цих вимог з вимогами міжнародних нормативних документів.

2. Вимоги державних стандартів, інших нормативних документів щодо радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися в Україні, є обов'язковими для всіх виробників і постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, науково-дослідних, проектних організацій, а також для користувачів радіочастотного ресурсу України.

3. Державні стандарти розробляються та затверджуються відповідно до законодавства України про стандартизацію з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій міжнародних організацій.

4. Стандарти, норми і правила, порядок проведення випробувань та/або досліджень у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які розробляються та/або встановлюються ЦОВЗ, підлягають опублікуванню і є обов'язковими для виконання на території України.

Стаття 28. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України

1. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдності й необхідної точності вимірювань відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

2. Нормативною основою метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України є державні стандарти, інші нормативні документи державної системи забезпечення єдності вимірювань, а також галузеві нормативні документи.

3. Вимоги метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України є обов'язковими для виконання користувачами радіочастотного ресурсу України, виробниками і постачальниками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, іншими установами та організаціями, які проводять випробування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

1. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються УДЦР на платній основі у порядку, встановленому НКРЗ.

(частина перша статті 29 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

2. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає НКРЗ.

3. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам.

4. Суб'єкт господарювання, який має намір ввезти з-за кордону радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої або здійснювати їх реалізацію, подає до УДЦР заяву за встановленою НКРЗ формою та документи, перелік яких визначається НКРЗ.

Заява та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання чи уповноваженим ним органом або надсилаються рекомендованим листом.

УДЦР приймає рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, про що інформує суб'єкта господарювання у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня реєстрації його заяви про видачу дозволу.

Дозвіл на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв видається УДЦР не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надання суб'єктом господарювання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу.

Строк дії дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв становить чотири місяці. За окремою заявою суб'єкта господарювання такий строк продовжується на два місяці.

УДЦР приймає рішення про відмову у видачі дозволу на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у разі їх невідповідності визначеним цим Законом умовам застосування на території України.

(статтю 29 доповнено новою частиною четвертою
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Анулювання дозволу на ввезення з-за кордону або реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється УДЦР на підставі:

1) складеного ДІЗ акта про повторне невиконання суб'єктом господарювання розпорядження або припису посадових осіб ДІЗ;

2) складеного ДІЗ акта про повторну відмову суб'єкта господарювання в допуску посадових осіб ДІЗ для проведення перевірки чи про вчинення інших перешкод, які не дають змоги проводити перевірку в повному обсязі;

3) матеріалів, в яких ДІЗ зафіксовано факт виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання дозволу;

4) заяви суб'єкта господарювання про анулювання дозволу;

5) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

6) документів, що підтверджують проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу протягом 20 робочих днів з дня надходження документів, передбачених пунктами 1 - 6 цієї частини, яке протягом трьох робочих днів з дня його прийняття вручається або надсилається рекомендованим листом суб'єкту господарювання із зазначенням підстав.

Зазначене рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

(статтю 29 доповнено новою частиною п'ятою
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI,
у зв'язку з цим частини четверту і п'яту
 вважати відповідно частинами шостою і сьомою)

6. НКРЗ у межах своїх повноважень може запроваджувати додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні.

7. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.

Розділ VI. КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України

1. Основними принципами користування радіочастотним ресурсом України є:

1) зближення розподілу смуг, номіналів радіочастот і умов користування ними в Україні з міжнародним розподілом смуг, номіналів радіочастот;

2) відкритість, об'єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур планування, виділення і розподілу радіочастотного ресурсу України;

3) заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства і користувачів радіочастотного ресурсу України;

4) забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

1) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг;

2) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;

(пункт 2 частини другої статті 30 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

3) дозволів на експлуатацію - спеціальними користувачами, технологічними користувачами та радіоаматорами.

3. У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах відповідно до вимог закону.

(частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.12.2005 р. N 3235-IV,
 у редакції Закону України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

4. Порядок проведення конкурсів або тендерів установлюється НКРЗ з дотриманням таких умов:

1) оголошення про проведення конкурсів або тендерів на отримання радіочастотного ресурсу України надається не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня їх проведення і підлягає обов'язковій публікації в офіційному бюлетені НКРЗ і на її веб-сайті;

2) для участі в конкурсі або тендері на отримання радіочастотного ресурсу України суб'єкти господарювання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення подають до НКРЗ повідомлення про намір взяти участь у конкурсі або тендері, а також документи, передбачені порядком їх проведення;

3) рішення про результати конкурсу або тендера оформлюється протоколом НКРЗ не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати їх проведення і публікується в офіційному бюлетені НКРЗ і на її веб-сайті.

5. Повідомлення про прийняте рішення за результатами конкурсу або тендера надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення.

6. Рішення про результати конкурсу або тендера може бути оскаржено в судовому порядку.

7. Користування радіочастотним ресурсом України загальними користувачами у смугах радіочастот спеціального користування не допускається.

8. Експлуатація (використання) на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, типи яких визначаються НКРЗ у відповідному переліку, здійснюються на бездозвільній та безоплатній основі.

Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються НКРЗ суб'єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.

2. НКРЗ видає ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України одночасно з видачею ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій, що передбачає користування радіочастотним ресурсом України.

3. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на вид діяльності у сфері телекомунікацій, може претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот для розвитку своєї діяльності відповідно до ліцензії на вид діяльності в порядку, передбаченому цим Законом.

4. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій з використанням радіочастотного ресурсу України, а в інших випадках - не менше 5 років.

5. Користування радіочастотним ресурсом України, телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

(частина п'ята статті 31 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за встановленою НКРЗ формою.

2. У разі якщо заявлений вид діяльності потребує ліцензування відповідно до Закону України "Про телекомунікації", зазначена заява подається або надсилається до НКРЗ разом із заявою на отримання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій. Ці заяви розглядаються одночасно.

3. Заява повинна містити відомості про смуги радіочастот, необхідні для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а також про терміни початку та повного освоєння замовлених смуг радіочастот.

4. До заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України заявник додає:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;

4) план освоєння радіочастотного ресурсу України за встановленою НКРЗ формою;

5) документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України.

5. НКРЗ забороняється вимагати від заявників інші документи, не передбачені цим Законом.

6. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

7. Заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті.

(пункт 2 частини сьомої статті 32 у редакції
 Закону України від 19.01.2006 р. N 3380-IV)

8. У разі якщо заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишена без розгляду, заявник інформується НКРЗ у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом тижня від дати реєстрації заяви.

9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України приймається НКРЗ протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

11. Копія рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові одночасно з копією рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій України.

12. У разі якщо НКРЗ не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку НКРЗ повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію.

13. НКРЗ публікує реєстр виданих ліцензій та інформацію щодо процедур видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.

Стаття 33. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України 

1. НКРЗ повинна видати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

2. НКРЗ робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, який було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

3. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, НКРЗ скасовує рішення про видачу ліцензії або приймає рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

4. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ, і є захищеними документами суворої звітності.

5. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідає терміну дії відповідної ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

6. У ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України зазначаються смуги радіочастот для здійснення операторської діяльності, перелік регіонів, де передбачається користування радіочастотним ресурсом України, терміни початку і освоєння радіочастотного ресурсу України та вид радіотехнології, який буде застосовуватися.

7. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, які видаються на конкурсних або тендерних засадах на один і той же вид радіотехнології, повинні містити однакові умови щодо смуг радіочастот, термінів їх освоєння тощо.

8. Інформація про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України публікується в офіційному бюлетені НКРЗ та на її веб-сайті.

9. Користувач радіочастотного ресурсу України не може передавати права на користування радіочастотним ресурсом України будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

Стаття 34. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) ліцензії, отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу отримані ліцензії можуть бути переоформлені на суб'єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб'єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації. При цьому загальна смуга радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону повинна відповідати смузі радіочастот ліцензії, що переоформлялася;

(пункт 3 частини першої статті 34 у редакції
 Закону України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

4) заява суб'єкта господарювання про зменшення смуги радіочастот;

5) заява суб'єкта господарювання про зменшення кількості регіонів, у яких він користується визначеним радіочастотним ресурсом України;

6) спільна заява суб'єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, визначеного в ліцензіях, з метою оптимізації його використання. При цьому загальна ширина смуг радіочастот переоформлених ліцензій у межах кожного регіону не повинна перевищувати загальну ширину смуги радіочастот ліцензій, що переоформлялися.

(частину першу статті 34 доповнено пунктом 6
 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі переоформлення ліцензій з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, до заяви про переоформлення ліцензії також додаються документи, визначені частиною четвертою статті 32 цього Закону.

(частину другу статті 34 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

У разі якщо користування радіочастотним ресурсом суб'єктами господарювання, утвореними внаслідок поділу або виділу, здійснюється для забезпечення діяльності, яка підлягає ліцензуванню згідно із Законом України "Про телекомунікації", то разом із заявою на переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України подається заява про видачу ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій. Ці заяви розглядаються одночасно.

(частину другу статті 34 доповнено абзацом третім
 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

3. НКРЗ видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, або відмовляє в переоформленні ліцензії в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах. Термін видачі переоформленої ліцензії на підставах пунктів 1 і 2 частини першої цієї статті становить 10 робочих днів від дати реєстрації заяви і 60 робочих днів, якщо переоформлення відбувається на підставах пунктів 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї статті.

(частина третя статті 34 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

У разі реорганізації суб'єкта господарювання шляхом поділу або виділу рішення про переоформлення ліцензії приймається НКРЗ з урахуванням стану надання телекомунікаційних послуг, розвитку конкуренції та забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу.

(частину третю статті 34 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

4. У разі переоформлення ліцензії НКРЗ приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням відповідних змін до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

5. Термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

6. Суб'єкт господарювання, який подав до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії на підставах пунктів 1, 2, 3 і 6 частини першої цієї статті та відповідні документи, може користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі довідки НКРЗ про прийняття цієї заяви до моменту видачі переоформленої на новому бланку ліцензії або прийняття рішення про відмову в переоформленні ліцензії.

(частина шоста статті 34 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

7. Не переоформлена в установлений термін ліцензія у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 і 6 частини першої цієї статті, є недійсною.

(частина сьома статті 34 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

8. Не підлягає переоформленню ліцензія у випадках, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону.

Стаття 35. Видача дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:

1) втрата ліцензії;

2) пошкодження бланка ліцензії.

2. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії користувач радіочастотного ресурсу України зобов'язаний звернутися до НКРЗ із заявою про видачу дубліката ліцензії. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до НКРЗ подається пошкоджений бланк ліцензії.

3. НКРЗ зобов'язана протягом п'яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченої або пошкодженої ліцензії за умови надання документів, що підтверджують плату за видачу дубліката.

4. Термін дії дубліката ліцензії відповідає терміну дії втраченої або пошкодженої ліцензії.

5. У разі видачі дубліката ліцензії НКРЗ приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, і вносить відповідні зміни до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

6. Користувач радіочастотного ресурсу України, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії, може здійснювати свою діяльність до отримання дубліката ліцензії на підставі відповідної довідки НКРЗ.

Стаття 36. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України

1. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік обов'язкових для виконання вимог.

2. Ліцензійні умови встановлюються НКРЗ.

Ліцензійні умови повинні обов'язково містити умови щодо:

1) визначення смуг, номіналів радіочастот;

2) визначення регіону, в якому дозволяється користування радіочастотним ресурсом України;

3) визначення радіотехнології;

4) термінів початку використання та повного освоєння визначеного радіочастотного ресурсу.

3. Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ.

Стаття 37. Продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу України має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою встановленої НКРЗ форми.

2. НКРЗ не має права відмовити в продовженні терміну дії ліцензії, якщо ліцензіатом виконуються всі умови, зазначені в ліцензії, або ці умови не виконані з причин, які не залежали від користувача. Винятком є випадки, коли у смугах частот для радіотехнологій, зазначених у ліцензії, Планом використання радіочастотного ресурсу України не передбачено подальше використання зазначених радіотехнологій.

3. Рішення про продовження терміну дії ліцензії або про відмову в продовженні терміну її дії повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви із зазначенням підстав відмови.

4. Рішення НКРЗ про продовження терміну дії ліцензії оформляється на бланку ліцензії.

5. Продовження строку дії ліцензії, яка була отримана на конкурсних або тендерних засадах, здійснюється без їх проведення.

6. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України оскаржує рішення НКРЗ про відмову в продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в судовому порядку до закінчення строку її дії, виконання цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.

Стаття 38. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. Підставами для анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:

1) заява користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання ліцензії;

2) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

3) акт про встановлення факту передачі іншій юридичній або фізичній особі права на користування радіочастотним ресурсом України;

4) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України розпорядження про усунення порушень умов ліцензії;

5) акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу України у допуску посадових осіб ДІЗ для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі;

6) акт про повторне порушення користувачем умов ліцензії протягом року;

7) рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання - користувача радіочастотного ресурсу України;

8) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта господарювання.

2. Ліцензія анулюється у разі, якщо користувач з власної вини:

1) не розпочав користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, у визначені в ліцензії терміни;

2) припинив користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, на термін більше ніж на один рік;

3) не в повному обсязі використовує радіочастотний ресурс, визначений в ліцензії, у визначені ліцензією терміни. У цьому випадку ліцензія може бути переоформлена на смугу частот, яка фактично використовується.

3. У разі анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України плата, внесена за цю ліцензію, не повертається.

4. Розгляд питань про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі права на користування радіочастотним ресурсом України іншій особі, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень умов ліцензії, акта про повторну відмову ліцензіата в допуску представників ДІЗ для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають можливості проводити перевірку в повному обсязі, здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням ліцензіата або його представників.

5. НКРЗ має прийняти рішення про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України протягом 20 робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії. Дане рішення вручається або надсилається рекомендованим листом ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

6. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, це рішення про анулювання ліцензії підлягає виконанню через три місяці після набрання ним чинності. У випадках, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, ліцензія анулюється від дня прийняття відповідного рішення.

7. Рішення про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо ліцензіат протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.

8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання ним чинності.

9. Рішення про анулювання ліцензії публікується в черговому офіційному бюлетені НКРЗ та у десятиденний термін після набрання ним чинності - на веб-сайті НКРЗ.

Стаття 39. Отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот

1. У разі необхідності отримання додаткової смуги радіочастот для подальшого розвитку підприємницької діяльності в тій радіотехнології, яка застосовується користувачем, він звертається до НКРЗ із заявою на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот. Форма заяви встановлюється НКРЗ.

2. НКРЗ розглядає заяву на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот і приймає відповідне рішення протягом 60 календарних днів від дня надходження заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення подовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

3. У разі якщо НКРЗ не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку НКРЗ повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.

4. За результатами розгляду заяви на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот НКРЗ може прийняти рішення про видачу ліцензії, відмову у видачі ліцензії або проведення конкурсу чи тендера на отримання додаткової смуги радіочастот. Повідомлення про рішення НКРЗ надсилається (видається) заявнику протягом трьох робочих днів від дня його прийняття. Рішення НКРЗ про відмову у видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот може бути оскаржено в судовому порядку.

(частина четверта статті 39 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Додаткова смуга радіочастот може надаватися на умовах конкурсу або тендера тільки у випадку обмеженого радіочастотного ресурсу. НКРЗ оголошує конкурс або тендер на отримання додаткової смуги радіочастот, якщо обсяги радіочастотного спектра, замовлені претендентами на отримання радіочастотного ресурсу України, перевищують обсяги спектра, який підлягає розподілу.

Стаття 40. Дострокове впровадження нових радіотехнологій з ініціативи ліцензіата - користувача радіочастотного ресурсу України

1. Держава сприяє впровадженню нових радіотехнологій у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

2. Користувач радіочастотного ресурсу України, який відповідно до закону здійснює операторську діяльність у певній смузі радіочастот та має наміри впровадити нову радіотехнологію в цій смузі радіочастот до закінчення терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, звертається до НКРЗ із відповідною заявою. Форма заяви встановлюється НКРЗ.

3. Заява користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології розглядається НКРЗ протягом 60 календарних днів від дати реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами. За результатами розгляду НКРЗ приймає рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, або про відмову в її достроковому впровадженні.

4. У разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології НКРЗ зобов'язана, за потреби, внести на затвердження до Кабінету Міністрів України проект змін Плану використання радіочастотного ресурсу України. У разі затвердження змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України НКРЗ зобов'язана видати заявнику нові ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України в межах смуги радіочастот, яку використовує заявник. НКРЗ також зобов'язана видати зазначені ліцензії в разі, якщо впровадження нової радіотехнології не потребує внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

5. Термін дії нових ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ і не може бути меншим ніж термін дії відповідних попередніх ліцензій.

6. Копія рішення про надання згоди на дострокову зміну радіотехнології або про відмову в наданні такої згоди надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.

7. У рішенні про відмову в наданні згоди на впровадження нової радіотехнології зазначаються підстави відмови.

8. НКРЗ може відмовити заявнику у разі, якщо:

1) заявник не виконав умови чинної ліцензії;

2) заявник не підтвердив фінансову та технічну спроможність щодо впровадження нової радіотехнології.

9. Після усунення обставин, що стали підставою для відмови, заявник може повторно звернутися до НКРЗ.

10. Рішення НКРЗ про відмову у впровадженні нової радіотехнології може бути оскаржено в судовому порядку.

11. Порядок плати за отримання та видачу ліцензії при достроковому впровадженні нових радіотехнологій збігається з відповідним порядком для видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

1. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот загального користування надається УДЦР на платній основі у порядку, визначеному НКРЗ. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот спеціального користування надає Генеральний штаб Збройних Сил України. Затверджені ЦОВЗ методики розрахунків електромагнітної сумісності є обов'язковими для Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР.

(частина перша статті 41 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

2. Висновок дає право на встановлення, монтаж конкретних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв з визначеними умовами.

3. Суб'єкт господарювання, який має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, особисто або через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою про видачу висновку за встановленою НКРЗ формою.

4. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

5. До заяви про видачу висновку заявник додає:

1) копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчену підписом та печаткою посадової особи суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або підписом та печаткою суб'єкта господарювання (для фізичної особи), а для радіоаматорів та інших фізичних осіб - ксерокопію документа, що засвідчує особу;

2) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України - у разі, якщо її наявність передбачена законодавством;

3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться, за наявності, дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;

4) схему організації радіозв'язку, що планується;

5) копії карт місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням місць знаходження радіоелектронних засобів.

6. Висновок щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення надається на підставі подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. До подання додається заявка, форма якої встановлюється НКРЗ.

7. Заява про надання висновку залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) подано не всі документи, передбачені цією статтею;

3) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;

4) радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, не входять до реєстру радіоелектронних засобів, дозволених до використання в Україні;

5) на радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, немає встановленого законодавством документа про підтвердження відповідності;

6) у Плані використання радіочастотного ресурсу України у зазначеній смузі радіочастот не визначена заявлена радіотехнологія.

8. У разі залишення заяви про надання висновку без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

10. Термін надання заявнику висновку не повинен перевищувати 30 діб від дати реєстрації заяви без урахування термінів погодження та міжнародної координації заявлених частотних присвоєнь. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен перевищувати 80 діб. У разі необхідності міжнародної координації термін надання висновку продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.

11. У разі якщо за результатами розгляду відповідної заяви електромагнітну сумісність забезпечити неможливо, УДЦР надає заявникові письмове обґрунтування відмови.

12. Відмова в наданні висновку надається в разі:

1) негативних результатів міжнародної координації;

2) невиконання умов електромагнітної сумісності на заявлених радіочастотах з діючими або запланованими радіоелектронними засобами.

13. УДЦР має право на отримання від заявника додаткової інформації з питань, віднесених до його компетенції і які виникають при розгляді заяви, з продовженням терміну підготовки висновку за згодою заявника.

14. Термін дії висновку становить 6 місяців, за винятком висновків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії 12 місяців.

15. Висновки видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ і які є захищеними документами суворої звітності.

16. Висновок надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій стаціонарного розташування.

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

1. Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до цього Закону.

2. Дозволи на експлуатацію у смугах загального користування видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ і які є захищеними документами суворої звітності.

3. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот загального користування видає УДЦР на платній основі у порядку, встановленому НКРЗ. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування видає Генеральний штаб Збройних Сил України.

(частина третя статті 42 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

4. Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п'ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб'єктом господарювання.

(частина четверта статті 42 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2391-VI)

5. Юридична та/або фізична особа, яка має намір здійснювати експлуатацію радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР. Форма заяви встановлюється НКРЗ.

6. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, термінів проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів на місці експлуатації, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:

1) копію свідоцтва про реєстрацію юридичної або фізичної особи, завірену нотаріально (для радіоаматорів - копію документа, що засвідчує особу);

2) копію висновку щодо електромагнітної сумісності;

3) для радіоелектронних засобів мовлення - копію ліцензії на мовлення або копію ліцензії оператора багатоканальної телемережі, або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

(пункт 3 частини сьомої статті 42 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 12.01.2006 р. N 3317-IV)

4) документ, що підтверджує оплату за висновок щодо електромагнітної сумісності.

8. Забороняється вимагати від заявників на отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів інші документи, не передбачені цим Законом.

9. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

10. Заява про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті.

(пункт 2 частини десятої статті 42 у редакції
 Закону України від 19.01.2006 р. N 3380-IV)

11. У разі залишення заяви про видачу дозволу на експлуатацію без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

12. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу на експлуатацію.

13. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій.

14. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України ведуть реєстр присвоєнь радіочастот та несуть відповідальність за його достовірність.

15. НКРЗ публікує інформацію щодо процедур видачі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.

Стаття 43. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію

1. УДЦР бере участь у приймальних випробуваннях радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та з урахуванням їх результатів приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів від дати реєстрації заяви про видачу дозволу. Порядок проведення приймальних випробувань встановлюється НКРЗ.

2. Копія рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.

3. У рішенні про відмову у видачі дозволу на експлуатацію зазначаються підстави відмови.

4. Одночасно з рішенням про видачу дозволу заявникові надсилається повідомлення про розмір та порядок оплати за видачу дозволу. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного терміну після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновку щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволу.

5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу;

2) невідповідність поданих документів технічним умовам, встановленим на експлуатацію радіоелектронного засобу;

3) неможливість видачі дозволу внаслідок раніше прийнятого рішення щодо обмеження радіочастотного ресурсу та розподілу його на конкурсних або тендерних засадах.

6. У разі відмови у видачі дозволу заявник може подати до УДЦР нову заяву про видачу дозволу після усунення обставин, що стали підставою для відмови у його видачі.

7. Заявник має право звертатися до НКРЗ у разі його незгоди з рішенням УДЦР або порушення УДЦР термінів та порядку розгляду заяви про видачу дозволу на експлуатацію.

8. Рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 44. Продовження дії дозволу на експлуатацію

1. Для продовження дії дозволу на експлуатацію користувач повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну його дії звернутися до УДЦР із заявою на продовження терміну дії дозволу. Форму заяви встановлює НКРЗ.

2. Продовження дії дозволу на експлуатацію, який отримано на підставі відповідної ліцензії, здійснюється після продовження терміну дії цієї ліцензії.

3. УДЦР не має права відмовити в продовженні терміну дії дозволу, якщо користувачем радіочастотного ресурсу України виконуються всі умови, зазначені в дозволі.

4. Підставами для відмови в продовженні терміну дії дозволу є:

1) обмеження Планом використання радіочастотного ресурсу України терміну застосування відповідної радіотехнології;

2) порушення користувачем радіочастотного ресурсу України умов дозволу;

3) закінчення терміну дії ліцензії, на підставі якої було надано дозвіл.

5. Рішення про відмову в продовженні строку дії дозволів на експлуатацію операторів телекомунікацій направляється на затвердження в НКРЗ. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення НКРЗ.

6. Рішення про відмову в продовженні терміну дії дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення направляється на затвердження в Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

7. УДЦР інформує заявника про прийняте рішення не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви.

8. У разі продовження дії дозволу на експлуатацію УДЦР видає дозвіл на новому бланку.

9. Порядок продовження дії дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацію

1. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється УДЦР самостійно або за рішенням НКРЗ.

(частина перша статті 45 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

2. Підставами для прийняття НКРЗ рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є:

(абзац перший частини другої статті 45 у редакції
 Закону України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

1) анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

2) анулювання ліцензії на мовлення або відповідного подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

3) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України законних вимог НКРЗ або приписів та розпоряджень посадових осіб ДІЗ;

(пункт 3 частини другої статті 45 у редакції
 Закону України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

4) акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу в допуску представників НКРЗ та/або ДІЗ для проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному обсязі;

5) акт про те, що користувач з власної вини не розпочав експлуатацію радіоелектронного засобу у визначені дозволом терміни;

6) невикористання радіоелектронного засобу більше одного року;

7) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем радіочастотного ресурсу України для отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

3. УДЦР приймає рішення про анулювання дозволу на експлуатацію на підставі:

(абзац перший частини третьої статті 45 у редакції
 Закону України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

1) заяви користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання дозволу;

2) скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання - користувача радіочастотного ресурсу України;

3) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - користувача радіочастотного ресурсу України.

4. НКРЗ або УДЦР має прийняти рішення про анулювання дозволу на експлуатацію протягом 20 робочих днів від дати прийняття рішення про анулювання ліцензії, складення акта про порушення, надходження заяви, копії свідоцтва про смерть, довідки про скасування державної реєстрації встановлення інших підстав для анулювання дозволу, передбачених цим Законом. Рішення НКРЗ передається до УДЦР та вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радіочастотного ресурсу України із зазначенням підстав анулювання дозволу не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення.

(частина четверта статті 45 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

5. Частину п'яту статті 45 виключено 

(згідно із Законом України
 від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

6. У разі виникнення підстав для анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення НКРЗ звертається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням рішення про анулювання відповідного дозволу. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна прийняти відповідне рішення протягом місяця. У разі відмови в погодженні або недотримання зазначеного терміну дозвіл може бути анульований за рішенням суду.

7. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення може бути анульовано за поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

8. Рішення про анулювання дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Рішення НКРЗ або УДЦР про анулювання дозволу на експлуатацію набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду. УДЦР здійснює анулювання дозволу на експлуатацію за рішенням НКРЗ протягом п'яти робочих днів з дня надходження рішення.

(частина дев'ята статті 45 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

10. Порядок анулювання дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 46. Переоформлення дозволів на експлуатацію

1. Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - власника дозволу;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - власника дозволу у разі, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

3) реорганізація юридичної особи - власника дозволу шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу. У цьому разі (крім випадків поділу та виділу) дозвіл переоформлюється на правонаступника попереднього власника.

При реорганізації шляхом поділу або виділу дозволи на експлуатацію можуть бути переоформлені на суб'єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб'єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації, тільки у разі, якщо параметри частотних присвоєнь залишаються незмінними. За інших умов такий суб'єкт господарювання повинен отримувати новий дозвіл на експлуатацію.

(пункт 3 частини першої статті 46 у редакції
 Закону України від 18.11.2009 р. N 1519-VI)

2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу власник дозволу зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до УДЦР заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3. УДЦР протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу зобов'язаний надати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, або відмовити в переоформленні дозволу в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах.

4. Переоформлений дозвіл видається за умови надання документів, що підтверджують оплату переоформлення.

5. У разі переоформлення дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлявся, і вносить відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот.

6. Термін дії переоформленого дозволу дорівнює терміну дії дозволу, що переоформлявся.

7. Не переоформлений у встановлені терміни дозвіл є недійсним.

Стаття 47. Видача дубліката дозволів на експлуатацію

1. Підставами для видачі дубліката дозволу на експлуатацію є:

1) втрата дозволу;

2) пошкодження бланка дозволу.

2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу його власник зобов'язаний звернутися до УДЦР із заявою про видачу дубліката дозволу. Якщо бланк дозволу непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до УДЦР подається пошкоджений бланк дозволу.

3. УДЦР зобов'язаний протягом п'яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченого або пошкодженого дозволу при наданні документів, що підтверджують оплату видачі дубліката.

4. Термін дії дубліката дозволу повинен відповідати терміну дії втраченого або пошкодженого дозволу.

5. У разі видачі дубліката дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був утрачений або пошкоджений, і вносить відповідні зміни до реєстраційних документів не пізніше наступного робочого дня.

6. Після подання до УДЦР заяви та відповідних документів для видачі дубліката дозволу і до отримання дубліката дозволу експлуатація радіоелектронного засобу здійснюється на підставі відповідної довідки УДЦР.

Стаття 48. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацію

Власник дозволу на експлуатацію зобов'язаний письмово повідомляти УДЦР про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу, протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін. Реєстрація змін підтверджується листом УДЦР, який надсилається власнику радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

Стаття 49. Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

1. За видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України і яка зараховується до Державного бюджету України.

2. Частину другу статті 49 виключено

(дію частини другої статті 49 зупинено на 2005 рік
 згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)

(частину другу статті 49 виключено згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Розділ VII. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ

Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення

1. Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення визначається цим Законом, законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

2. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення.

3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення.

4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення, та видача відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів здійснюється УДЦР на підставі ліцензії на мовлення або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України.

5. Обмеження або тимчасове зупинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється ДІЗ виключно у випадках загрози для життя або здоров'я людей з обов'язковим інформуванням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у триденний термін.

6. Припинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється виключно на підставі анулювання відповідної ліцензії на мовлення або анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення. Анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

Стаття 51. Особливості використання радіочастотного ресурсу України суднами, космічними системами та літальними апаратами

Використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами, включаючи відповідні засоби наземної інфраструктури, здійснюється з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних договорів України за участю відповідних центральних органів виконавчої влади.

Стаття 52. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України

Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням НКРЗ з урахуванням положень міжнародних угод та цього Закону.

Стаття 53. Особливості користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами

Користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України, який затверджується НКРЗ з урахуванням рекомендацій громадських організацій радіоаматорів України та відповідних міжнародних організацій.

Стаття 54. Захист інтересів держави

1. Потреби всіх користувачів радіочастотного ресурсу України забезпечуються внесенням відповідних записів до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

2. Захист інтересів держави щодо питань міжнародної координації використання радіочастотного ресурсу здійснюється ЦОВЗ.

3. Міжнародна координація з іншими країнами присвоєнь радіочастот здійснюється НКРЗ із залученням за необхідності Генерального штабу Збройних Сил України.

Стаття 55. Використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного або воєнного стану

В умовах надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в окремих її регіонах можуть встановлюватися тимчасові обмеження на використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-яких форм власності та призначення. Обмеження здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 56. Радіозавади

1. УДЦР і ДІЗ вживають необхідних заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування.

2. Генеральний штаб Збройних Сил України вживає заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот спеціального користування.

3. Власники радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади тим радіоелектронним засобам, завадостійкість яких відповідає стандартам, нормам і правилам, повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до приписів ДІЗ та Генерального штабу Збройних Сил України.

4. Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального та спеціального користування встановлюють відповідно НКРЗ та Генеральний штаб Збройних Сил України.

5. У разі якщо радіоелектронні засоби і випромінювальні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, на яке впливають ці радіозавади, відповідають нормам і вимогам нормативних документів, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення радіозавад, ДІЗ та/або Генеральний штаб Збройних Сил України у відповідних смугах радіочастот повинні запропонувати обов'язкові для сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання дозволів на експлуатацію.

6. Порядок взаємодії між НКРЗ та Генеральним штабом Збройних Сил України щодо виявлення та усунення дії радіозавад встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 57. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі.

2. Збір за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Податковим кодексом України.

(стаття 57 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 23.12.2004 р. N 2285-IV,
 від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
 у редакції Закону України
 від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 58. Відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України

1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.

2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України справляється пеня згідно із законами України.

3. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

4. Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв без дозволів на експлуатацію, вилучається за рішенням суду і спрямовується до Державного бюджету України.

(статтю 58 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 01.06.2010 р. N 2299-VI)

Розділ VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 59. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва

1. Метою міжнародного співробітництва щодо радіочастотного ресурсу є встановлення зв'язків з іншими державами для забезпечення України необхідним та достатнім радіочастотним ресурсом, його захисту та ефективного використання з урахуванням власних інтересів та можливостей.

2. Міжнародно-правовий захист присвоєнь радіочастот України здійснюється шляхом:

1) укладання міжнародних угод щодо використання радіочастотного ресурсу;

2) міжнародної координації присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України та інших країн;

3) участі в роботі міжнародних організацій з питань управління і використання радіочастотного ресурсу;

4) реєстрації в Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України;

5) участі в реалізації міжнародних проектів, пов'язаних з управлінням і використанням радіочастотного ресурсу, з урахуванням вимог інтересів і безпеки України;

6) гармонізації державних стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються використання радіочастотного ресурсу України.

3. Виконання функцій України як держави - члена Міжнародного союзу електрозв'язку, відповідальність за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за адміністративними регламентами, а також взаємодія і співробітництво з органами, які виконують функції адміністрацій зв'язку іноземних держав, покладаються на ЦОВЗ, яка виконує функції Адміністрації зв'язку і радіочастот України і в установленому порядку представляє інтереси України з питань, що стосуються управління і використання радіочастотного ресурсу, в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях.

4. Міжнародна координація з питань використання радіочастот і радіоелектронних засобів у прикордонних зонах, присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України та інших країн, реєстрація у Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України здійснюється НКРЗ із залученням для цього інших центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом застосовуються нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Ліцензії та дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу України до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом зазначеного в них терміну за умови дотримання вимог цього Закону.

4. Державна інспекція зв'язку України утворюється відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунікації".

5. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунікації" реорганізується в державне підприємство "Український державний центр радіочастот".

6. До затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України відповідно до вимог цього Закону Кабінет Міністрів України може визначати смуги радіочастот спільного користування та встановлювати порядок регулювання користування ними.

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

а) назву та абзац перший частини першої статті 145 викласти в такій редакції:

"Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями

Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями";

б) статті 146 та 1887 викласти в такій редакції:

"Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв";

"Стаття 1887. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

в) у статті 147 слова "у розмірі від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі від п'ятдесяти до двохсот";

г) у частині другій статті 243 цифри "1481 - 1484" замінити цифрами "1481 - 1484, 1887";

2) у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

а) у статті 1 визначення терміна "телемережі" викласти в такій редакції:

"телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування";

б) пункт 6 статті 15 виключити;

в) пункт 3 статті 18 викласти в такій редакції:

"3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації";

г) частину третю статті 37 виключити;

ґ) статтю 38 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій - резидентом України та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом";

д) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:

"2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, поширюються також на провайдерів телекомунікацій";

е) частину третю статті 42 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку:

місцевого;

міжміського;

міжнародного";

є) частини першу і п'яту статті 45 викласти в такій редакції:

"1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії за встановленим нею зразком";

"5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається або надсилається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗ";

ж) статтю 46 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. У разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного) термін прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі ліцензії становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін надання ліцензії продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами. Ліцензія на вид діяльності у сфері телекомунікацій, який передбачає користування радіочастотним ресурсом України, видається одночасно з відповідною ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України";

з) статтю 49 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону";

и) у частині другій статті 53 слово "адміністративні" виключити;

і) статтю 74 викласти в такій редакції:

"Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав

Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав, розподіл між ними доходів від надання послуг міжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж телекомунікацій загального користування тощо здійснюються відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку на підставі міжнародних договорів України з відповідними державами та/або договорів операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших країн";

ї) пункт 2 глави XIV "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції

"2. ЦОВЗ здійснює повноваження НКРЗ у повному обсязі до 1 січня 2005 року, а з питань регулювання користування радіочастотним ресурсом України відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" - до 1 січня 2006 року".

8. Кабінету Міністрів України:

1) у дванадцятимісячний термін:

а) провести із залученням ЦОВЗ, НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України аналіз існуючого стану використання радіочастотного ресурсу України і забезпечити створення реєстрів, передбачених цим Законом;

б) надати Верховній Раді України інформацію про фактичне використання радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального та спеціального користування;

в) забезпечити розробку першочергових заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для забезпечення подальшого розвитку діючих радіотехнологій;

г) забезпечити розробку пропозицій щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для впровадження перспективних радіотехнологій;

ґ) забезпечити розробку та затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот та План використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;

д) забезпечити розробку міністерствами і відомствами нормативно-правових актів, визначених цим Законом;

2) у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити перегляд та скасування міністерствами і відомствами України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

3) у тримісячний термін внести Президенту України пропозиції щодо внесення змін, що випливають із цього Закону, до положень про органи, які здійснюють функції державного управління та регулювання у сфері радіочастотного ресурсу України.

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
1 червня 2000 року
N 1770-III